495 Friends in Jerusalem

PA arrests residents of West Bank's Balata refugee camp, sparking unrest in areaBalata has been the scene of tensions and armed clashes over the past few weeks between gunmen and Palestinian security forces. Hilltop view of the Palestinian refugee camp Balata on the edge of the West Bank cityof Nablus. (photo credit:Reuters)

PA arrests residents of West Bank’s Balata refugee camp, sparking unrest in areaBalata has been the scene of tensions and armed clashes over the past few weeks between gunmen and Palestinian security forces.
Hilltop view of the Palestinian refugee camp Balata on the edge of the West Bank cityof Nablus. (photo credit:Reuters)

Jerusalem 19 april 2015

Beste mensen,

Vrede en alle Goeds.

Komende donderdag en vrijdag wordt hier in Jerusalem de massamoord op de Armeniërs herdacht.

Jerusalem April 19, 2015

Dear friends,

Peace and all good.

Thursday and Friday there will be here in Jerusalem a commemoration of the massacre of the Armenians.

Afgelopen zondag heeft paus Franciscus al hier aandacht aan besteed en de pijnlijke term genocide gebruikt. Ik geef de voorkeur aan de uitdrukking massamoord om ruimte te scheppen voor de vraag hoe het mogelijk was dat zo massaal de Armeniërs afgeslacht zijn, zoals die vraag ook geldt voor andere massamoorden in de afgelopen eeuw. Ik vind, dat zo meer aandacht aan de vermoorden besteed kan worden en in het vervolg sneller gereageerd kan worden om dreigende massamoorden te voorkomen.

Maandagavond was er tijdens het programma Nieuwsuur een interessant item. Een man, die afkomstig van een Saudie Arabische middenklasse familie, was als 16 jarige weggegaan uit zijn familie zonder iets te zeggen om als Jihadist in Bosnië met zijn geloofsgenoten te vechten na het zien van beelden op de TV hoe Moslims daar gedood werden. Na ruim een jaar ging hij naar Afghanistan en sloot zich bij Al Qaida aan. Hij kreeg als taak om jongeren, die zich bij Al Qaida aansloten, religieus te onderrichten. Hij veranderde van mening na de aanslagen in Nairobi en Dar es Salaam tegen de Amerikaanse ambassades in 1998, waarbij meer dan 200 mensen om het leven kwamen. Hij liep over naar de Britse geheime dienst MI6. Hij weet als geen ander, wat jongeren beweegt om zich bij ISIS aan te sluiten.

Deze ontwikkeling tegengaan kan alleen op basis van religieuze argumenten, niet met seculiere acties als het afpakken van paspoorten of opsluiten van ronselaars.
Via uitzending/4694 kun je dit alsnog zien. Het betreffende onderdeel begin na bijna 20 minuten.

Last Sunday, Pope Francis here focused on and used the term genocide painfully. I prefer to say mass murder to create space for the question how it was possible that the Armenians have been massacred, as that question also applies to other massacres in the past century. I think that in this way more attention can be spent to the murdered and can respond more quickly in the future to prevent imminent massacres.

Monday night was there during the News Hour program, a Dutch TV program, an interesting item. A man, who comes from a middle class family from Saudi Arabia, left as a 16-year-old boy his family without saying anything to becoming a Jihadist in Bosnia to fight with his fellow believers after seeing images on TV how Muslims were slain. After a year he went to Afghanistan and joined Al Qaeda. He was given the task to give young people, who joined Al Qaeda, religious lessons. He changed his mind after the attacks in Nairobi and Dar es Salaam against US embassies, killing more than 200 people in 1998. He defect to the British secret service MI6. He knows, what motivates young people to join ISIS.

Counteract this development can only be based on religious arguments, not with secular actions as taking away passports or arrest recruiters.
Through uitzending/4694 you can see it now. Nieuwsuur van Maandag, 22:00 | NOS
Another way is the following: go first to nos.nl;
Then to NOS Uitzendingen;
Then to the right side Nieuwsuur; Then to Maandag

After advertisement and almost 20 minutes the interview with Aiman Dean from Saudi Arabia starts. The most is in English.

++++++++++++++++++++++++++

Dinsdag kreeg ik bezoek van twee vrienden, die samen projekten doen in Palestina en Israël. Een kind van hen is met een Israëliër getrouwd.

Woensdag bezocht ik mijn hip-hopper Hajj MC, die in goede doen verkeert. Hij is samen met een Amerikaan van Mexicaanse afkomst, die aan de Columbia universiteit van New York lesgeeft, een conferentie aan het organiseren is over hip-hop in Bethlehem en Ramallah. Via Skype hebben met elkaar gesproken. Een brochure hierover voeg ik aan deze brief toe.

Donderdag heeft het ’s morgens hard gedonderd en geregend. Het bleef aanhoudend knetteren. Straten kwamen blank te staan. Het duurde zo’n vier uur.
Zaterdag ben ik eerst op bezoek geweest bij moeder Owaineh, die jarig was. Daar ontmoette ik de derde zoon, die in Engeland zijn masters gedaan had en nu hier op zoek naar werk is. Dat zal niet eenvoudig zijn, want met zijn masters is hij ook duurder.

Hierna liet ik me door Sana Balboul ophalen om mij naar de familie Al Azza te brengen. Daar ontdekte ik, dat juist de dag ervoor de ouders terug waren gekomen van hun pelgrimsreis naar Mekka. Dat heeft hen zichtbaar goed gedaan. Het hele gezin was thuis behalve de vriendin van Husam, die met haar promotie-onderzoek bezig is. Zij heeft vijf van de acht hoofdstukken af.

Ik kreeg heilig water uit Mekka te drinken en een gebedssnoer.
Tijdens de afwezigheid van de ouders hebben de kinderen het huis aangepakt om het op te knappen en een nieuw bankstel aangeschaft.

Ik heb de tweede zoon van Wisam gezien, Omar, die veel lijkt op zijn broer Kareem.
Er was ook een vriend van Husam op bezoek, eveneens een acteur en eveneens met dit werk gestopt vanwege de corruptie. Als er geld vanuit het buitenland beschikbaar wordt gesteld voor een projekt, verdwijnt het merendeel van het geld naar elders.

De vriend woont in Jerusalem en hij bracht mij terug. Daar trof ik de Custos, die net terug uit Syrië is.

Als bijlage voeg ik toe: een bericht over de oorlog in Jemen. Een artikel, die gisteren in Trouw stond over bankiers. Ik kreeg dit artikel toegestuurd van mijn maatje uit de tijd van UCP. Tot slot een artikel over onrust in het vluchtelingenkamp bij Nabloes, Balata kamp, nadat de Palestijnse Autoriteit mensen had gearresteerd.

Groeten uit Jerusalem, Louis

Tuesday I received a visit from two friends who do projects together in Palestine and Israel. A child of them married an Israeli.

Wednesday I visited my hip-hopper Hajj MC, who is well off. He and an American of Mexican descent, who teaches at Columbia University in New York, a conference organizing is about hip-hop in Bethlehem and Ramallah. By Skype we have spoken with each other. A brochure about this I add to this letter.
Thursday, in the morning it has hard thundered and rained. It remained persistently crackling. Streets were flooded. It took about four hours.

Saturday first I have visited mother Owaineh, who celebrated her birthday. There I met the third son, who had done his masters in England and now here is looking for work. That will not be easy, because with his master, he is also more expensive.

After that, I let me pick up by Sana Balboul to take me to the family Al Azza. There I discovered that just the day before the parents had returned from their pilgrimage to Mecca. This has obviously them done well. The whole family was at home except the girlfriend of Husam, who is working on her doctoral research. She has five of the eight chapters ready.

I got to drink holy water from Mecca and a rosary.
During the absence of the parents, the children have approached the house to refurbish it and bought a new set of sofa.

I saw the second son of Wisam, Omar, much like his brother Kareem.
There was also a friend of Husam to visit, also an actor and also stopped this work because of the corruption. If there is money from abroad made available for a project, most of the money disappears elsewhere.
The friend lives in Jerusalem and he brought me back. There I met the Custos, who has just returned from Syria.

As attachment I add a message about the war in Yemen. Finally, an article about unrest in the refugee camp near Nablus, Balata camp, after the Palestinian Authority had arrested some people.

Greetings from Jerusalem, Louis

© 2015 Louis Bohteattachments:

1 PA Arrests Residents of West Bank’s Balata Refugee Camp, Sparking Unrest in Areaback to menu attachments

2 Frontline That Never Wasback to menu attachments

3 Hip Hop School of Palestine Detailed Brochureback to menu attachments

4 bankiers


back to menu attachments

Advertenties

Reacties zijn gesloten.