496 Strange…

A 17-year-old Palestinian was shot dead at the Al-Zayyim checkpoint in occupied East Jerusalem (Ma'an)

A 17-year-old Palestinian was shot dead at the Al-Zayyim checkpoint in occupied East Jerusalem (Ma’an)

Jerusalem 26 April 2015

Beste mensen,

Vrede en alle Goeds.

Afgelopen maandag heb ik met de Custos een gesprek gehad. Er waren volgens hem twee redenen, waarom ik uit Bethlehem moest vertrekken.

Jerusalem April 26, 2015

Dear friends,

Peace and all Good.

Last Monday I had a conversation with the Custos. According to him, there were two reasons why I had to leave Bethlehem.

De eerste reden was mijn gezondheid. De tweede reden was, dat ik geen bijdrage aan de communiteit leverde. Op 4 mei heb ik met de communiteit een gesprek, waarbij ook de Custos aanwezig is.

Mijn eerste gardiaan, Johannes Simon, betreurde het achteraf, dat ik tijdens de belegering van de Geboortekerk en de drie kloosters eromheen, nu 13 jaar geleden, ik er niet bij was.

Donderdag hoorde ik van de huisarts, dat de oorzaak van mijn slechte lopen mijn diabetes is. Ik ga nu fysiotherapie krijgen om het lopen te verbeteren.

Hierna ben ik naar de familie gegaan met een lange geschiedenis van huiselijk geweld en twee ongewenste kinderen. Ik kon constateren, dat de situatie in huis geheel veranderd is. De vader, die de bron van al het geweld was en van wie ik de achtergrond hiervan begrijp, is veranderd, tot vreugde van iedereen.

Binnen de wijze van geloven hier, schrijven zij de verandering aan Allah toe, die mij hun pad liet kruisen. Het betekent omgekeerd, dat als ik mensen tegenkom, die mij nodig hebben, ik hen moet helpen zonder op hun geloof te letten. Zie het verhaal van de barmhartige Samaritaan.

Ik kreeg nu wel te maken van de naweeën van het huiselijk geweld, dat tientallen jaren geduurd heeft. Er is onderling flink wat negativiteit, waar ik nu aan mag werken.

Een opmerkelijk detail is, dat ik via dit gezin in contact was gekomen met een hoogbejaarde Jood, die inmiddels overleden is. Deze man heeft eens in een droom een ontmoeting met Jesus gehad. Ik heb het verslag van deze ontmoeting een tijdje verzonden als bijlage. Voor wie wil, kan ik het nog eens versturen.

Op deze manier zijn de drie monotheïstische godsdiensten met elkaar verweven geraakt, want het gezin bestaat uit Moslims.

Afgelopen woensdag was er een bijeenkomst van religieuzen in het kader van het jaar van het Godgewijde leven, dat de paus heeft uitgeroepen. Onze vorige generale minister, José Rodriguez Carballo, hield een voordracht van ruim een uur. Hij is nu in het Vaticaan werkzaam op het departement voor religieuzen. Zijn verhaal werd gevolgd door een viertal getuigenissen. Een getuigenis maakte op mij indruk. Het was van een Combonia zuster uit Eritrea, die onder Palestijnen en voor vluchtelingen werkt. Zij spreekt meerdere talen.

De Palestijnen zijn in haar situatie Bedoeïenen, die in de regio van Hebron leven. De levensomstandigheden van de Bedoeïenen zijn zwaar. Geen elektriciteit of stromend water. Boven het woongebied vliegen drones rond, die nauwkeurig registreren of er van buitenaf verbeteringen worden aangebracht. Die worden de volgende dag weer verwijderd.

De vluchtelingen zijn een ander verhaal. Er zijn Israëlische artsen, die iedere zaterdag, hun vrije dag, voor de vluchtelingen werken. Hun gezondheidstoestand is vaak slecht. Zij kregen ook te maken met een stroom van verzoeken om abortus. Zij vroegen de zuster uit te zoeken, waarom zoveel vluchtelingenvrouwen een abortus wilden. Zij heeft met de vrouwen gesprekken gevoerd. Het bleek dat al deze vrouwen in de Sinaïwoestijn, waar zij doorheen moeten trekken om Israël te kunnen bereiken, door de mensensmokkelaars verkracht waren. Dit soort berichten bereikt amper de media en heeft geen invloed op de politiek.

’s Avonds kwam de oud minister generaal in ons klooster overnachten. Ik heb toen nog even met hem doorgepraat over een van de vragen na zijn voordracht, namelijk het onderwerp communicatie. Hij was er duidelijk in, dat dit een moeilijk probleem is. Mensen kunnen hetzelfde woord gebruiken, maar er iets anders mee bedoelen.
Ik heb zelf een keer meegemaakt, dat ik hetzelfde woord gebruikte met een tegenovergestelde betekenis. Communicatie is geen probleem van verschillende culturen. Dat heb ik zelf hier genoeg meegemaakt.

Wat ik wel grappig vond, was, dat hij, tegenwoordig aartsbisschop zijnde, in zijn pij blijft rondlopen, maar met een eenvoudig borstkruis en een bisschops kalotje.

Vrijdagavond is volgens Israëlische bronnen een jongeman van 17 gedood, omdat hij soldaten met messen aanviel. De familie van de jongeman ontkent, dat hij gewapend was. Hij keerde terug van een bezoek aan een vriend. Deze gebeurtenis zou bij een checkpoint plaats hebben gevonden.

De andere Nederlandse medebroeder hier, Gerard van Buul, gidst een groep pelgrims en wilde gistermorgen eerst naar de Olijfberg, maar die was vanwege dit incident afgesloten. Bij ons weten is er op de Olijfberg geen checkpoint.

Vreemd.
Zie ook: → maannews

Groeten uit Jerusalem, Louis

The first reason was my health. The second reason was that I did not contribute to the community. On May 4 I have a conversation with the community. The Custos is also present.

My first guardian, John Simon, regretted afterwards that I during the siege of the Nativity and the three monasteries around it, now 13 years ago, I was not there.

Thursday I heard from the doctor that the cause of my bad run is my diabetes. I’m going to get physical therapy to improve my walking.

After that I went to the family with a long history of domestic violence and two unwanted children. I was able to see that the situation in the family has changed completely. The father, who was the source of all the violence and from whom I understand the background of this, has changed, to the delight of everyone.

Within the mode of faith here, they attributed the change to Allah, who showed me their path crosses. It means conversely that when I meet people who need me, I must help them without regard of their faith. See the story of the compassionate Samaritan.

I have now to deal the aftermath of domestic violence, which has lasted for decades. There is a lot of negativity among themselves, where I can work on.

A remarkable detail is that I had come in contact through this family with an elderly Jew who is now deceased. This man has a dream once had an encounter with Jesus. I have sent the report of the meeting a while ago as an attachment. For those who wish, I will send it again.

In this way, the three monotheistic religions become intertwined, because the family consists of Muslims.

Last Wednesday there was a meeting of religious in the framework of the year of Consecrated Life, the Pope proclaimed. Our previous Minister General, José Rodriguez Carballo, gave a presentation of more than one hour. He is now in the Vatican worked in the department for religious. His story was followed by four witnesses. A witness made me impressed. It was a Combonian sister from Eritrea, who works among Palestinians and for refugees. She speaks several languages.

The Palestinians are in her situation Bedouins who live in the region of Hebron. The living conditions of the Bedouin are heavy. No electricity or running water. Above the residential drones flying around, which accurately record if external improvements are made. The next day they will be removed.

The refugees are a different story. There are Israeli doctors, who every Saturday, their day off, work for refugees. Their health is often bad. They also had to deal with a current of requests for abortion. They asked the sister to find out why so many refugee women wanted an abortion. She has conducted interviews with the women. It turned out that all these women in the Sinai desert, where they must go through in order to reach Israel, were raped by the traffickers. This kind of messages barely reaches the media and has no influence on politics.

In the evening came the former Minister General in our monastery. I then talked to him for a bit about one of the questions after his presentation, namely the subject of communication. He was in clear that this is a difficult problem. People can use the same word, but mean something different.

I myself have once observed that I used the same word with an opposite meaning. Communication is not a problem of different cultures. That I myself have experienced here enough.

What I found funny was that he, being present archbishop, in his habit continues to walk around, but with a simple pectoral cross and bishop’s skullcap. Friday night, according to Israeli sources a young man of 17 was slain, because he attacked soldiers with knives. The family of the young man denies that he was armed. He returned from a visit to a friend. This event would have found at a checkpoint place.

The other Dutch confrere here, Gerard Buul, guides a group of pilgrims and wanted yesterday morning first to the Mount of Olives, but it was closed because of this incident. To our knowledge, there is no checkpoint on the Mount of Olives.

Strange.

See also: → maannews

Greetings from Jerusalem, Louis

© 2015 Louis Bohte

Advertenties

Reacties zijn gesloten.