497 the fraternal life.

the fraternal life.

the fraternal life.

Jerusalem 3 mei 2015

Beste mensen,

Vrede en alle Goeds.

Deze week ben ik met fysiotherapie begonnen en heb er een goede indruk van gekregen. Ik hoop, dat het leidt tot enige verbetering van mijn loopvermogen.

Jerusalem May 3, 2015

Dear friends

Peace and all good.

This week I started physiotherapy and got a good impression of it. I hope it leads to some improvement in my ability to walk.

Afgelopen woensdag had ik in Bethlehem een ontmoeting met mijn muzikale vriend John, die ik al lang niet meer gezien had. Het was een plezierig gesprek.

Het grappige was, dat hij de dag ervoor mijn Hiphopper op straat was tegengekomen, die hij met de produktie van zijn eerste CD geholpen had.

We spraken onder meer over de teruggang van de kwaliteit van het onderwijs. Hij geeft namelijk op verschillende scholen muziekles. Zo komt hij in contact met jeugd in verschillende omgevingen.

Ik zie de teruggang als een wereldwijd probleem. Bij ieder vak past een eigen denkwereld. Het is niet alleen het onderscheid tussen talen en wiskunde vakken. Ook de verschillende talen kennen een eigen denkwereld. Ik heb bijvoorbeeld afgelopen november geschreven over het ontbreken van woorden voor boosheid in het Japans. Hierdoor kunnen Japanners moeilijk hun boosheid kwijt, zodat hun agressie een ongeleid projectiel kan worden.
In het Arabisch begint een zin met wat de spreker het belangrijkste vindt en stuurt daarmee het gesprek een bepaalde kant op.

Ik vrees dat deze teruggang ook leidt tot een teruggang van de kwaliteit van wie leiding moeten geven. Het is bedenkelijk hoe binnen het openbaar vervoer corruptie is binnengeslopen bij de aanbesteding van de vergunning voor het openbaar vervoer in Limburg.

Het probleem doet zich ook op wereldniveau voor. Zo lijkt geweld oncontroleerbaar zich uit te breiden.

Afgelopen vrijdag heb ik met twee Braziliaanse medebroeders mijn spullen uit Bethlehem gehaald en moet ik het nu zien te plaatsen in mijn kleinere kamer in Jerusalem. Zo heb ik nog wat te doen. Maar eerst heb ik morgenavond een gesprek met de communiteit in Bethlehem over mijn plotselinge vertrek. Niet iedereen daar weet waarom ik zo plotseling heb moeten vertrekken. Het kan nog een pittig gesprek worden.

Gisteren was er voor de broeders in Judea een regionale bijeenkomst in Emmaus, waar zegge en schrijven één medebroeder woont, afkomstig uit Syrië.

Het onderwerp was het broederlijk samenleven.

Het meest opmerkelijk was de terugreis. Erheen was langs de gebruikelijke weg, maar terug moesten wij omreizen via de checkpoint Qalandia tussen Ramallah en Jerusalem. Ik had van tevoren al gewezen op het drukke verkeer bij deze checkpoint, waar haast permanent een verkeersinfarct heerst. Dit bleek goed te kloppen. Al op een paar kilometer voor de checkpoint reden we stapvoets, zo niet langzamer.

Eenmaal daar aangekomen kwamen soldaten binnen om onze paspoorten te controleren. Bij een paar broeders vonden zij de papieren niet in orde, waardoor wij lang moesten wachten. Uiteindelijk kwam een oudere soldaat binnen die de andere naar buiten liet gaan. Hij kende kennelijk ons minderbroeders en vond het niet nodig moeilijk te doen. Maar de wachttijd was ondertussen wel opgelopen tot zo’n half uur.

Mijn medebroeder Gerard van Buul was met de Syrische medebroeder, die in Emmaus woont, rechtstreeks naar Jerusalem gereisd en was zo’n anderhalf uur eerder thuis. Bij de checkpoint van Emmaus kon hij zo doorrijden, want de soldaten daar kennen hem ondertussen wel. Eigenlijk wel opmerkelijk, want tussen de staten Israël en Syrië is er nog steeds geen vrede.

Ik heb wat leesvoer bij deze brief gevoegd: een bijlage over wie Netanjahoe eigen is van de vredesveteraan Uri Avnery; een bijlage Tikkun over de gebeurtenissen in Baltimore; een bijlage over een actie voor de rechten van Palestijnen in Israël door Joodse Israëliërs; een bijlage over spanningen tussen Zuid Afrikaanse Joden en Israël; een bijlage over waterpolitiek van Israël voor de bezette gebieden aan de jhand van een concreet voorbeeld; een artikel over waarheid als vijand in Washington.

Groeten uit Jerusalem, Louis

Last Wednesday I had a meeting in Bethlehem with my musical friend John, I haven’t seen him for a long time. It was a pleasant conversation.

The funny thing was that he had met my Hip hopper in the street the day before, who he had helped with the production of his first CD.

We talked about the deterioration of the quality of education. Indeed, he gives music lessons at different schools. So he comes in contact with youth in different environments.

I see the decline as a global problem. Each subject fits their own thinking. It is not only the distinction between language and mathematics subjects. The different languages ​​have their own way of thinking. For example, I wrote last November about the lack of words for anger in Japanese. This enables Japanese difficult to deal with their anger, so their aggression can be an unguided missile.
In Arabic, a sentence begins with what the speaker finds it important and steer the conversation in a particular direction.

I fear that this decline also leads to a decline in the quality of leadership. It is questionable how in public transport corruption has crept in the tender for the license for public transport in Limburg, the most southern province in the Netherlands.

The problem also occurs on a global level. So it seems violence to expand uncontrollably.

Last Friday I get with two Brazilian brothers my stuff out of Bethlehem and I must now see to find place in my small room in Jerusalem. So I have something to do. But first tomorrow I have a talk with the community in Bethlehem about my sudden departure. Not everyone knows why I had to leave so suddenly. It can be a tough talk.
Yesterday there was a regional meeting in Emmaus for the friars in Judea, where just one confrere lives. He is from Syria.

The subject was the fraternal life.

Most notable was the return trip. To Emmaus there was along the usual way, but returning we had to travel through the Qalandia checkpoint between Ramallah and Jerusalem. I had beforehand highlighted the pressing traffic at this checkpoint, where almost permanent traffic infarct prevails. This proved to be correct good. Though a few kilometres before the checkpoint we drove very slowly, if not slower.
Once there, soldiers came inside to control our passports. At a few brothers they found the papers are not ok, so we had to wait a long time. Eventually, an older soldier came inside and let the other soldiers go outside. He obviously knows us friars and saw no need hard to do. But the wait was meanwhile have risen to about half an hour.

My fellow brother Gerard Buul went with the Syrian fellow brother, who lives in Emmaus, straight to Jerusalem and was one and a half hours earlier at home. At the checkpoint of Emmaus he could drive without any problem, because the soldiers there know him well in the meantime. Actually remarkable, because between the states of Israel and Syria, there is still no peace.

I did some reading material attached hereto: an attachment on who is Netanyahu by good old own peace veteran Uri Avnery is; an attachment called Tikkun on events in Baltimore; an attachment on an action for the rights of Palestinians in Israel by Jewish Israelis; an attachment on tensions between South African Jews and Israel; an attachment on water policy of Israel to the occupied territories with a concrete example; finally an article on truth as an enemy in Washington.

Greetings from Jerusalem, Louis

© 2015 Louis Bohteattachments:

1 A Boy Called Bibback to menu attachments

2 Tikkunback to menu attachments

3 Action for Rights Arab Israelisback to menu attachments

4


back to menu attachments

5 Water


back to menu attachments

6 Truth is Washingtons Enemyback to menu attachments

Advertenties

Reacties zijn gesloten.