498 Goodbye Bethlehem

Goodbye Bethlehem

Goodbye Bethlehem

Jerusalem 10 mei 2015

Beste mensen,

Vrede en alle Goeds.

Afgelopen maandag ben ik met de Custos naar Bethlehem geweest voor een gesprek met de communiteit, die niet voltallig was om uiteenlopende redenen en niet alle aanwezigen deden eraan mee. Achteraf liet het gesprek gemengde gevoelens achter.

Jerusalem May 10, 2015

Dear friends,

Peace and all Good.

Last Monday I went to Bethlehem with the Custos for a meeting with the community, which was not complete for various reasons, and not all those present participated. In retrospect, the conversation left mixed feelings.

Er werden lovende woorden gesproken en er was zelfs een broeder, die een balletje opwierp of het mogelijk was, dat ik zou terugkomen. Het antwoord van de Custos was een duidelijk nee. Een foto van de aanwezige broeders voeg ik aan deze brief als bijlage toe.

In de loop van de week heb ik de Custos een brief geschreven als terugblik op de bijeenkomst, waarvoor hij tijd had uitgetrokken. Later stuurde ik een copie van de brief aan mijn provinciaal. Zij zullen elkaar de komende tijd ontmoeten, want er is vanaf vandaag een algemeen kapittel, waarop alle provinciaals en Custoden aanwezig zullen zijn om een nieuw bestuur te kiezen en het gevoerde beleid te bespreken.

Dinsdag was ik bij de familie met een lange geschiedenis van huiselijk geweld. Het werd een uitgebreid gesprek. Ik vertelde de achtergrondgeschiedenis van de vader, tot wie het geweld teruggaat. Het bleek een goed overzicht te zijn, die de jongste zoon, die het meest onder het geweld te lijden heeft gehad, ertoe bracht om creatief dit uit te beelden. Hij haalde een borrelglaasje met een fles met water. Hij vulde het glaasje en bleef doorschenken, zodat het overliep. Zo beeldde hij uit, dat zijn vader teveel lasten op zijn schouders had gekregen. Ik was onder de indruk van zijn inbreng.

Donderdag had ik een drukke dag. Eerst kreeg ik bezoek van vrienden uit Malta. De man, Tom Cusens, ken ik van vele jaren terug uit mijn begintijd in Bethlehem. Ik heb hem toen rondgeleid door Bethlehem en Al Azza kamp. Hij deed in anderhalf uur vele indrukken op.

Zijn vrouw Doris ontmoette ik voor het eerst. Zij heeft een grote staat van dienst opgebouwd met de emancipatie van vrouwen in Malta. Zij ging naar de dorpjes en haalde de vrouw van achter het aanrecht vandaan om meer voor zichzelf op te komen. Haar instelling was: ik heb het goed en goed getroffen met mijn man. Ik wil dit niet voor mijzelf houden, maar delen met andere vrouwen.

Vervolgens kreeg ik bezoek van de Spaanse zuster Ana, contact zoekt met mijn vriend Wisam, die advocaat is. Zij is actief onder bewoners van de wijk Silwan, dat ten zuiden van de oude stad van Jerusalem ligt. Zij wil een stichting oprichten, maar de kosten zijn zeer hoog. Daarom zoekt zij contact met Wisam, die zij vorig jaar zomer leerde kennen, toen ik met haar Wisam met zijn vrouw en zoon bezocht tijdens de Ramadan.

’s Avonds had ik om negen uur een vergadering via Skype met mijn hiphopper/rapper Hajj MC in Al Doha en met Moises Lopez en Aliza in New York. Ik heb de vergadering voorgezeten. We hebben bijna 5 kwartier met elkaar gesproken. Het ging voornamelijk over de organisatie van een hiphop conferentie in Bethlehem en Ramallah. Moises is docent aan de Columbia universiteit in New York.

Gelukkig sloeg mijn computer niet af, wat maar al te vaak gebeurt. Ik kreeg een telefoon van de Nederlandse vertegenwoordiging in Ramallah of ik beschikbaar ben om een delegatie van het CDA in de Geboortekerk rond te leiden. Dit doe ik dan maandagavond aansluitend op hun bezoek aan Aida kamp vlak bij de muur.

Vrijdag las ik in Trouw van de onvoorstelbare wreedheden tegen vrouwen en meisjes in Dafur, West Soedan, die door het Soedanese leger begaan worden.

Gisteren was ik in Bethlehem en kwam een vrouw tegen, die mij aansprak. Zij kende mij als een sterke man, maar liep nu voetje voor voetje. Mijn aanwezigheid in Bethlehem had kennelijk betekenis.

Ik voeg nog enkele aanhangsels toe: over de rellen in Baltimore, over een oproep van een lid van het Israëlische parlement, nu minister van justitie, tot genocide op de Palestijnen, te vinden op Facebook met vele likes, over het einde van het Arabisch socialisme en dan de foto’s van de communiteit in Bethlehem en een met Aaron, zoals broeder Camillo zich noemde na mij Moses te hebben genoemd.

Groeten uit Jerusalem, Louis

There were spoken praise and there was even a brother who suggested whether it was possible that I would come back. The response of the Custos was a clear no. A photo of the brethren present I add to this letter as an attachment.

During the week I have written to the Custos a letter back at the meeting, for which he had taken time. Later I sent a copy of the letter to my provincial. They will meet each other the coming time, because there is a general chapter from today on, at which all provincials and Custos will be present to elect a new board and to discuss the policy.

Tuesday I was with the family with a long history of domestic violence. It was an extensive talk. I told the background of the history of the father, to whom the violence goes back. It proved to be a good overview, which the youngest son who has suffered most from the violence led to creative images from this. He took a small glass with a bottle of water. He filled the glass and continued to pour so it overflowed. He pictured that his father had given too much burden on his shoulders. I was impressed with his contribution.

Thursday I had a busy day. First I got a visit from friends from Malta. The man, Tom Cusens, I know from many years back from my early days in Bethlehem. I gave him a guided tour through Bethlehem and Al Azza camp. He got many impressions within one and a half hour.

His wife Doris I met het for the first time. She has built up a great track record with the emancipation of women in Malta. She went to the villages and pulled the woman from behind the counter and to come to stand up for themselves. Her attitude was: I have a good life and a good husband. I do not keep this to myself, but to share with other women.

After this I got visit by the Spanish sister Ana, who seeks contact with my friend Wisam, who is a lawyer. She is active among residents of the neighborhood of Silwan, which lies south of the Old City of Jerusalem. She wants to establish a foundation, but the costs are very high. Therefore she want to contact Wisam, who she met last summer, when I visited with her Wisam with his wife and son during Ramadan.

In the evening I had at nine o’clock a meeting via Skype with my hip-hop artist / rapper MC Hajj in Al Doha and Moises Lopez and Aliza in New York. I chaired the meeting. We have talked nearly 5 quarters. It mainly focused on the organization of a hip-hop conference in Bethlehem and Ramallah. Moises is a teacher at Columbia University in New York.

Fortunately my computer didn’t turn off, which all too often happens.
I received a phone call from the Dutch representation in Ramallah and I am available to receive a delegation of the CDA, a political party in the Netherlands, in the Nativity Church. I do this on Monday following on their visit to Aida camp near the wall.

On Friday I read in a Dutch newspaper Allegiance unimaginable atrocities against women and girls in Darfur, western Sudan, committed by the Sudanese army.

Yesterday I was in Bethlehem and a woman came to me and she appealed to me. She knew me as a strong man, but walked now step by step. My presence in Bethlehem had apparently meaning.

I still add some attachments to: the riots in Baltimore, a call from a member of the Israeli parliament, now minister of justice, to genocide on the Palestinians, can be found on Facebook with many likes, about the end of Arabic socialism and then the pictures of the community in Bethlehem and one with Aaron, as Brother Camillo called himself after having called me Moses.

Greetings from Jerusalem, Louis

© 2015 Louis Bohteattachments:

1 as Region Implodes, Arab Socialism Fizzles Outback to menu attachments

2 Baltimore Riots Against Police Violenceback to menu attachments

3 Israeli Lawmaker’s Call for Genocide of Palestinians Gets Thousands of Facebook Likesback to menu attachments

Reacties zijn gesloten.