499 shuffling with my shepherd’s crook.

shepherd's crook

my shepherd’s crook

Jerusalem 17 mei 2015

Beste mensen,

Vrede en alle Goeds.

Afgelopen dinsdag ben ik op bezoek geweest bij de familie met een geschiedenis van huiselijk geweld. Daar viel een verandering ten goede te bespeuren.

Jerusalem May 17, 2015

Dear friends,

Peace and all good.

Last Tuesday I went to visit the family with a history of domestic violence. There a change was in sight for good.

Door een gesprek van mij met de moeder ging zij nadenken over hoe zij met de jongste twee kinderen was. Zij veranderde haar houding ten gunste van de twee, hetgeen hen deugd deed.

Nu is het zaak om te zien of het mogelijk is de vader te veranderen. Dat zal een zware klus zijn.

Hierna bezocht ik de moeder van Mohanad, die tot januari volgend jaar in de gevangenis zit vanwege het gooien van stenen. Zij heeft het hier zwaar mee naast de problemen met haar gezondheid. Ook hier speelt de vader een negatieve rol. Haar jongste zoon ziet veeleer in mij een vaderfiguur. Ik vind trouwens de jongeman een aardige knul.

Toen ik op de bus wachtte om mij terug naar Jerusalem te brengen, kwam ik in gesprek met een jonge Duitser uit de buurt van Dusseldorf. Het bleek, dat Franciscus voor hem een onbekende was. Ik heb hem derhalve naar internet verwezen om informatie over hem op te halen. Hij is, denk ik, een Lutheraan. Ik vertelde hem, dat er ook Lutheraanse franciscanen zijn (naast Anglicaanse).

De dag ervoor was ik in Bethlehem om een delegatie van het CDA te ontvangen en hen rond te leiden door de Geboortekerk. Dit ging prima. Ook hen vertelde ik van de organisatie, waarmee ik voor het eerst in Bethlehem kwam, UCP, en van ons uitgangspunt van alzijdige partijdigheid. Dit sprak ook hen aan. Hetzelfde gebeurde bij de delegatie van de VVD eind januari.

Woensdag ging ik met zuster Ana uit Spanje naar mijn vrienden Wisam en Abeer in Ramallah. Op weg naar het busstation kwam ik Ofer met zijn vrouw Marion en hun dochter Naáve tegen. Even later ontmoette ik onze huisdokter.

Ana wilde graag Wisam spreken vanwege een aantal punten van juridische aard. Wisam is tenslotte een advocaat. Daarom had ik dit bezoek geregeld met een heerlijke maaltijd.

Vooraf deed Ana zaken. Zij werkt onder meer in de wijk Silwan, waar grote problemen zijn, die voornamelijk op de schouders van de moeder terecht komen. Zij vertelde van een gezin, van wie de vader werkloos is en verslaafd aan drugs. De moeder heeft geen baan en moet zorgen voor vijf kinderen. Silwan is een wijk naast enkele andere zonder functionerende autoriteit. De problemen worden dus niet aangepakt.

Op de weg terug had ik het geluk, dat de medebroeder, die verantwoordelijk voor de parochie mij oppikte en naar huis bracht. Dat scheelde mij een half uur schuifelen.

Deze week was het Vaticaan in het nieuws met de erkenning van de Palestijnse staat en de betiteling van president Abbas als vredesengel door de paus. Ik heb er gemengde gevoelens over. Beide klinken mooi, maar brengen de vrede hier niet dichterbij. Dit vind ik een belangrijk criterium. Hetzelfde geldt trouwen voor wapenleveranties. Wapens voeden de illusie, dat je zonder vrede te stichten je kunt handhaven.

Vrijdag was mijn andere Nederlandse medebroeder jarig. In de communiteit wordt de naamdag gevierd. Een van zijn doopnamen is een heilige van deze dag. Dat combineert mooi. Vandaag wordt zijn feest gevierd in de communiteit.

Als bijlage voeg ik toe: informatie van ‘Breaking the Silence’ over de laatste oorlog tegen Gaza. Breaking the Silence is een organisatie van Israëliërs, die in het leger gediend hebben en een boekje open doen over wangedrag tegen de Palestijnen. De andere bijlage gaat over een mogelijke kernoorlog tegen Rusland.

Groeten uit Jerusalem, Louis

Thanks to a conversation from me with the mother she started to think about how she was with the two youngest children. She changed her stance in favor of the two, which made them happy.

Now it is important to see whether it is possible to change the father. That will be a tough job.

Afterwards I visited the mother of Mohanad, who is in prison until January next year because of throwing stones. She has to deal heavily beside these problems with her health. Again, the father plays a negative role. Her youngest son rather see in me a father figure. In fact, I think the young man a nice lad.

Then I waited for the bus to take me back to Jerusalem, I was talking to a young German from near Dusseldorf. It appeared that Francis was unknown to him. I have therefore referred him to internet to get information about him. He is, I think, a Lutheran. I told him that there are Lutheran Franciscans (besides Anglican).

The day before I was in Bethlehem to receive a delegation from a Dutch political party, CDA, and lead them around through the Nativity Church. This went fine. I also told them of the organization, by which I first came into Bethlehem, UCP, and from our point of all-sided bias. This also impressed them. The same happened with the delegation of another political party, VVD, in late January.

Wednesday I went with sister Ana from Spain to my friends Wisam and Abeer in Ramallah. On the way to the bus station I met Ofer with his wife Marion and their daughter Na’ave. A little later I met our family doctor.

Ana wanted to Wisam speak because of a number of legal issues. Wisam is finally a lawyer. Therefore, I had arranged this visit with a delicious meal.

Before Ana did her business. She works including in the neighborhood of Silwan, where there are major problems, which end up mainly on the shoulders of the mother. She told of a family whose father is unemployed and addicted to drugs. The mother has no job and has to take care for five children. Silwan is a neighborhood next to some other functioning without authority. The problems are thus not addressed.

On the way back I had the luck that the confrere, in charge of the parish picked me up and brought me home. That saved me shuffling half an hour.

This week, the Vatican was in the news with the recognition of the Palestinian state and the entitlement of President Abbas as a peace angel by the pope. I have mixed feelings about it. Both sound nice, but brings it peace any closer here? I think this is an important criterion. The same applies the deliver for arms supplies. Weapons nourish the illusion that you can maintain yourself without making peace.

Friday was the birthday of my other Dutch confrere here. In the community the name day is celebrated. One of his baptismal name is a saint on this day. It combines beautiful. Today it is celebrated in the community.

As attachment I add: information of ‘Breaking the Silence’ on the last war on Gaza. Breaking the Silence is an organization of Israelis who have served in the army and publish information about misconduct against the Palestinians. The other attachment is about a possible nuclear war against Russia. Both are in the Dutch language. Greetings from Jerusalem, Louis

© 2015 Louis BohteKernoorlog Met Rusland Niet Meer Ondenkbaar

Israëlische Soldaten Klappen Uit de Biecht Over Gaza-oorlog Van 2014


attachments:

1 Kernoorlog Met Rusland Niet Meer Ondenkbaarback to menu attachments

2 Israëlische Soldaten Klappen Uit de Biecht Over Gaza-oorlog Van 2014back to menu attachments

Advertenties

Reacties zijn gesloten.