500 violence against women and girls

0. links foto
Slogan on a wall in Kibera, a slum in Nairobi Photograph: Reuters / Zohra Bensemra

Slogan on a wall in Kibera, a slum in Nairobi
Photograph: Reuters / Zohra Bensemra

Jerusalem Pinksteren 2015

Beste mensen,

Vrede en alle Goeds.

Ter aanvulling van mijn vorige brief kan ik nog iets aardigs melden. Na de rondleiding van een vertegenwoordiging van het CDA in de Geboortekerk werd ik in een gepantserde auto teruggebracht. Het gaf mij geen veiliger gevoel.

Jerusalem Pentecost 2015

Dear friends,

Peace and all Good.

To supplement my previous letter I can mention something nice. After the tour of representatives of the Dutch Christian Democratic party CDA in the Church of Nativity, I was brought back in an armored car. It didn’t give me a sense of more security.

De chauffeur was een Moslim met wie ik een onderhoudend gesprek had. Eenmaal terug vroeg hij mij hem te zegenen. Toch wel iets bijzonders.

Ik had de kans aangegrepen om de fractievoorzitter van het CDA dhr. Buma te wijzen op het geweld tegen vrouwen en meisjes in Dafur en de Sinaïwoestijn. Het is een enorm probleem, dat op de agenda van alle politici moet staan.

Dinsdag ben ik Bethlehem geweest onder meer voor een bezoek aan mijn diabetes specialist. Daarna ging ik naar een familie toe voor een condoleance bezoek, omdat de (groot)vader pas overleden is. In het gezin is ook een tiener met levensvragen. Ik kreeg het verzoek om apart hiervoor terug te komen, wat ik met plezier wil doen. Ik heb tenslotte mij hierin gespecialiseerd met mijn studie godsdienstsociologie.

Vrijdag was ik weer in Bethlehem. Dit keer bezocht ik Mohammed Alafandi, die ik gesteund heb met zijn studie scheikunde. Hij kon mij vertellen, dat hij een nieuwe baan gevonden had en wel in Ramallah. Hij was een van de tien kandidaten. Na het sollicitatiegesprek moest hij tien dagen wachten voor hij te horen kreeg, dat hij de baan kreeg. Hij kan tevens doorgaan met zijn masters. Ook heeft hij in Ramallah woonruimte gevonden. Hij is nu alleen in het weekend thuis.

Hierna ging ik even langs om Shorouq succes met haar eindexamen te wensen, maar zij was bij haar zwager voor haar Engels. Ik ontmoette wel Yihya, die de dag ervoor mij had willen verrassen met een bezoek in Jerusalem, maar ver is hij niet gekomen. Hij werd door de Israëlische politie aangehouden, geslagen en weer teruggestuurd. Hij is er nog redelijk goed vanaf gekomen. Hij heeft nu alleen problemen met zijn mobiele telefoon.

Hierna ging ik naar de moeder van Mohanad. Zij had mij gevraagd langs te komen om iets met mij te bespreken. Ik vermoedde meteen al, dat het om geld zou gaan voor een medische behandeling van haar. Dit bleek een juiste veronderstelling te zijn, maar niet eenvoudig. Ik voel me er verlegen mee.
Zij heeft feitelijk twee redenen om mij te vragen haar de behandeling mogelijk te maken. Weliswaar heeft haar man een baan, maar zijn ziektekostenverzekering geldt niet voor haar.
Zij heeft veel last van haar benen en kan bijna niet lopen. Het betekent ook, dat het huishouden neerkomt op haar jongste dochter, een pracht meid van een jaar of 16. Maar zij lijdt er zichtbaar onder de zwakke gezondheid van haar moeder. Die zit hiermee. Ik wil haar graag helpen. Zij is een goede vrouw, die een zwaar leven heeft.

Maar het prijskaartje voor de behandeling door de arts, die mij ook onderzocht heeft – en hij is een goede arts – is 30.000 shekel ofwel zo’n 7000 euro. Ik speel deze vraag door in de hoop, dat het mogelijk is genoeg geld in te zamelen. Ik vraag niet meteen geld over te maken, maar of er bereidheid is een bepaald bedrag bij te dragen. Als er genoeg wordt toegezegd, dan wil ik vragen het ook daadwerkelijk over te maken, eerder niet. Als 140 lezers van mijn brief meedoen, is met gemiddeld 50 euro de operatie gedekt.

Als het toch om geld gaat: ik heb maandag het programma Buitenhof gezien met onder meer Joris Luyendijk en Onno Ruding over het financiële centrum van Londen, waar Joris Luyendijk onderzoek gedaan heeft naar de handel en wandel daar. Het liegt er niet om. Ik heb de indruk, dat de mentaliteit daar mijlenver weg staat van de oudbankier en oud-politicus Onno Ruding.

Wie het programma nog eens wil zien, kan de volgende link benutten:
Buitenhof
Dit onderdeel begint na 20 minuten.

Ik kan er in zoverre over meepraten, dat ik in de zomer van 1965 met plezier bij de Nederlandse Middenstandsbank gewerkt als vakantiewerk. Dat waren andere tijden en een andere wereld.
Afgelopen donderdag was er de verkiezing voor de minister generaal, die de broederschap wereldwijd leidt. Zoals ik al verwachtte, werd de huidige minister generaal gekozen. Hij vervulde de functie al twee jaar, nadat zijn voorganger door de huidige paus naar het Vaticaan werd gehaald.

Voor El Salvador was het gisteren een vreugdevolle dag met de zaligverklaring van aartsbisschop Romero, die 35 jaar geleden werd vermoord, omdat hij het evangelie verkondigde, wat niet naar de zin van de machthebbers was.
Als bijlage voeg ik toe: een artikel over de maandelijkse banencijfers in de VS en een artikel over het uitblijven van hulp aan ex-Jihadisten. Tot slot een artikel over de achtergrond vn Jihadisten.

Groeten uit Jerusalem, Louis

The driver was a Muslim with whom I had an entertaining conversation. Once back home he asked me to bless him. Yet something special.

I had taken the opportunity to the chairman of the CDA Mr. Buma to highlight violence against women and girls in Darfur and the Sinai desert. It’s a huge problem that should be on the agendas of all politicians.

Tuesday I went Bethlehem include a visit to my diabetes specialist. Then I went to a family to a condolence visit, because the (grand) father passed recently away. The family has a teenager with life questions. I was asked to come back for this apart, what I want to do with pleasure. I have finally herein specializes me with my studies sociology of religion.

Friday I was in Bethlehem. This time I visited Mohammed Alafandi, who I supported with his chemistry studies. He informed me that he had found a new job. It is in Ramallah. He was one of ten candidates. After the interview, he had to wait ten days before he was told that he got the job. He can also continue with his masters. He also found living in Ramallah. He is now only on weekends at home.

After that I went by to wish Shorouq success with her final exam, but she was with her brother-in-law for her English. I have met Yihya, who wanted to surprise me the day before with a visit to Jerusalem, but far he has not come. He was arrested by the Israeli police, beaten and sent back. He’s still pretty fortunate. He only has problems with his cell phone.

After this I went to the mother of Mohanad. She had asked me to come along to discuss anything with me. I guessed right away that it would be about money for medical treatment of her. This proved to be a correct assumption, but not easy. I feel embarrassed.
It has in fact two reasons to ask me to allow her the treatment. Admittedly, her husband has a job, but insurance does not apply to her.

She has a lot of problems with her legs and could hardly walk. It also means that the household is tantamount to her youngest daughter, a beautiful girl of about 16. But she suffers visible under the failing health of her mother. That is this. I want to help her much. She is a good woman who has a hard life.
But the price tag for treatment by the doctor who has examined me – and he’s a good doctor – 30,000 shekels or about 7,000 euros. I play this question to you by in the hope that it is possible to raise enough money. I ask not to worry about money right away, but if you are willing to contribute a certain amount. If there is enough pledged, I want to ask you to send the money, not before. If 140 readers join my letter, with an average of 50 euros it will cover the operation.

If it still comes to money: I have seen Monday a Dutch TV program called Buitenhof including Joris Luyendijk and Onno Ruding about the financial center of London, where Joris Luyendijk research has done to the goings there. It does not lie. I have the impression that the mentality there is thousands of miles away from the former banker and former politician Onno Ruding.

I can have a say in that extent, I enjoyed working with the Dutch Bank Middle Class in the summer of 1965 as a summer job. Those were other times and another world.

Last Thursday was the election the Minister General, who leads the worldwide brotherhood. As I expected, the incumbent Minister General was elected. He held the position for two years, after his predecessor by the current pope was taken to the Vatican.

For El Salvador yesterday was a day of joy with the beatification of Archbishop Romero, who was murdered 35 years ago because he preached the gospel, which was not to the liking of those in power.

Enclosed I add: an article about the monthly jobs data in the US and an article about the lack of assistance to ex-Jihadists (in Dutch). Finally, an article on the background un Jihadists.

Greetings from Jerusalem, Louis

© 2015 Louis Bohteattachments:

1 Economyback to menu attachments

2 Understanding Background of Jihadistsback to menu attachments

3 Hulp Voor Ex-jihadist Blijft Uitback to menu attachments

Advertenties

Reacties zijn gesloten.