501 Thank you…

Mariam Ismail Mammar Thank you Louis Bohte . It was Summer 1998, when Bara'a Muamar was just 1 year with her father .

Mariam Ismail Mammar Thank you Louis Bohte .
It was Summer 1998, when Bara’a Muamar was just 1 year with her father .

Jerusalem 31 mei 2015

Beste mensen,

Vrede en alle Goeds.

Afgelopen week ben ik veel thuis geweest, maar ik meen wel wat te melden te hebben. We hadden een paar hete dagen met temperaturen tot boven de 35 graden.
Ik had afgelopen woensdag twee plezierige telefoongesprekken.

Jerusalem May 31, 2015

Dear friends,

Peace and all good.

Last week I was at home a lot, but I think I have something to say. We had a few hot days with temperatures above 35 degrees.
I had fun last Wednesday two phone calls.

De eerste was onverwacht uit Nederland met mijn vriend Mat Welie uit Heerlen. Ik heb het als bemoedigend ervaren in mijn huidige situatie.

De tweede was met skype met mijn hiphopper Hajj. Hij is hard aan het werk om een hip hop conferentie te realiseren samen met een vriend uit New York. We hebben al een keer met elkaar gesproken via skype. Hij verwacht veel van mij bij de realisatie van de conferentie. Dat vind ik best lastig. Ik zie wel wat ik ervan maken kan.

Vrijdag ben ik toch even eruit geweest naar mijn vrienden in Al Azza kamp. Dat was plezierig. De jongste zoon, Najwan, is een falafeltent begonnen in het kamp zelf. Uiteraard ben ik er binnen geweest en kreeg een falafel aangeboden. Maar dat was niet voor niets. Moeder Al Azza zorgde ervoor, dat het betaald werd. Ook dit is een stukje opvoeding. Dit is een voorbeeld hoe je kinderen opvoed niet corrupt te zijn.

In groter verband hield de premier een speech op het congres van zijn partij over waarden en normen. Het is belangrijk, dat dit gebeurd is. Maar gieronder ligt een ander probleem, namelijk hoe mensen zichzelf rechtvaardigen om grote bonussen op te strijken, waar Mark Rutte zo uitdrukkelijk over sprak.

In Ierland heeft een grote verandering plaatsgevonden. De Katholieke kerk heeft haar gezag verloren bij het referendum over gelijke rechten voor homosexuelen. Wellicht is dit een aansporing voor de kerk om op de eerste plaats het evangelie voor te leven.

Op seksueel gebied is meer aan de hand. In Engeland worden 1433 mensen verdacht van seksueel misbruik van met name minderjarigen. Ik vrees, dat dit nog maar een topje van de ijsberg is. Deze affaire heeft in mijn ogen verreikende consequenties. Seksueel misbruik laat sporen na, die soms moeilijk te bevatten zijn. Ik ken er een voorbeeld van een vrouw die als kind misbruikt was en de gevolgen hiervan levenslang met haar heeft meegedragen.

Wie misbruikt werd, reageert op haar/zijn manier. Maar er zijn ook patronen te herkennen, die op zo’n verleden kunnen wijzen.

Het grote aantal misbruikte mensen in Engeland kan hierin een voorbeeld zijn. Ik stel mij voor, dat wie misbruikt is, een gevoel heeft een wegwerpartikel te zijn. Er is geen band met de misbruiker, alleen afkeer.

Dit patroon zie ik terugkeren in wat Joris Luyendijk over het financiële centrum van Londen beschrijft. Het kan daar gebeuren, dat je naar je werk gaat en merkt, dat je pas niet meer werkt om binnen te komen. Je bent dan kennelijk ontslagen, afgedankt zoals de Vlamingen zo mooi kunnen zeggen.

Sommigen zullen dit speculatief vinden, maar gedrag komt niet zomaar uit de lucht vallen. Dat geldt des te meer voor collectief gedrag.

Deze vorm van omgang met elkaar heeft verreikende gevolgen. Fysiek contact wordt al gauw seksueel geïnterpreteerd. Hierdoor komt een ander vorm van omgang in het gedrang. Ik bedoel hier tederheid. Ook hier heb ik mijn ervaringen mee. Ik heb te maken met twee jongelui, die van kindsaf aan ongewenst waren en met slaag zijn opgegroeid, het meisje en de jongen. Ik begon met teder met hen te zijn. Ik zie hoe het uitwerkt. Zij worden zelfbewuster en kunnen zich beter weren.

Maar tegenwoordig kun je als iemand van de kerk nog maar moeilijk tederheid tonen. Er rust een taboe op. Wel begrijpelijk, maar het helpt zulke kinderen en jongelui niet.

Ik zag van de week een verwijzing naar de Hebreeuwse Bijbel, naar het boek Deuteronomium hoofdstuk 13. Ik schrok ervan. Het was een compleet ISIS verhaal. Is dit ook het Woord van God?

Ik vroeg in mijn vorige brief om financiële steun voor de medische behandeling van een vrouw, die ik goed ken en die het hard nodig heeft. Ik vroeg om een bijdrage van € 50 van 140 lezers en lezeressen van mijn wekelijkse brief. Tot nu toe zijn er toezeggingen van 9 personen binnengekomen. Zijn meer mensen bereid om in de buidel te tasten? Ik houd mij van harte aanbevolen.

Ik voeg enkele bijlagen aan deze brief toe: een artikel van Uri Avnery over (on)wijsheid van politici bij het sluiten van vrede: The Map on the Wall, toegestuurd door mijn vriendin Hadassah; een interview met de partij-ideoloog Kemal Öztürk van de regerende AK partij over Islamisme uit Trouw; een analyse over de oorlog in Syrië en een foto uit 1998 van een eenjarig kind met haar vader van mijn vriendin Mariam.

Groeten uit Jerusalem, Louis

The first was unexpectedly from the Netherlands with my friend Mat Welie from Heerlen. I have it experienced as encouraging in my current situation.

The second was on Skype with my hip hopper Hajj. He is hard at work to create a hip hop event with a friend from New York. We have already been talked via Skype. He expects a lot from me in the relief organization of the conference. I find that quite difficult. I’ll see what I can make of it.

Friday I visited my friends in Al Azza camp. That was enjoyable. The youngest son, Najwan, started a falafel tent in the camp itself. Obviously I have been in and got a falafel offered. But that was not for nothing. Al Azza mother made sure that it was paid. This too is a bit education. This is an example of how parenting educate children not to be corrupt.

In a larger context, the Prime Minister of the Netherlands made a speech at the congress of his party over norms and values. It is important, that this has happened. But under the surface there is another problem, namely how people justify themselves to reap huge bonuses, about which Mark Rutte, the PM, as expressly spoke.

In Ireland, there has been a big change. The Catholic Church has lost its authority in the referendum on equal rights for homosexuals. Perhaps this is an incentive for the church to live the gospel in the first place.

There is more about sexuality. In England, 1433 people are suspected of sexual abuse of minors in particular. I fear this is just the tip of the iceberg. This affair has in my eyes far-reaching consequences. Sexual abuse leaves traces, which sometimes contain too difficult. I know of an example of a woman who was abused as a child and its consequences for life she has carried with her.

Who was abused, responding to his / her way. But there are recognizable patterns that could indicate such a past.

The large number of abused people in England can be an example herein. I imagine that those who are abused, a feeling has to be disposable. There is no relationship with the abuser, only disgust.

This pattern I see in return what Joris Luyendijk, a Dutch journalist, describes the financial center of London. It can happen there, you go to work and notice that you just no longer can enter the place of your job inside. You are then apparently fired, discarded like the Flemings so nice to say.

Some may find this speculative, but behavior does not just fall from the sky. That is even truer for collective behavior.

This type of fellowship has far-reaching consequences. Physical contact is soon interpreted sexually. This is another form of association in jeopardy. I mean tenderness here. Again, I bring my experiences. I have to deal with two young people, who were from childhood on undesired and grew up always beaten, the girl and the boy. I started to treat them with tenderness. I see how it works out. They are self-confident and able to defend themselves better.

But nowadays if you as someone from the church it is difficult to show tenderness. There’s taboo. Understandable, but it doesn’t helps such children and young people.

I saw this week a reference to the Hebrew Bible, the book of Deuteronomy chapter 13. I was shocked. It was a complete ISIS story. Is this also the Word of God?

I asked in my previous letter for financial support for the medical treatment of a woman, whom I know well and who needs it. I asked for a contribution of € 50 from 140 readers of my weekly letter. So far received pledges of 9 people there. More people are willing to reach into their pockets? I love recommended me wholeheartedly.

I add some attachments to this letter to: an article by Uri Avnery on (in) wisdom of politicians at the conclusion of peace: The Map on the Wall, sent by my friend Hadassah; an interview with party ideologue Kemal Öztürk of the ruling AK Party on Islamism in Dutch language from the Dutch newspaper Trouw; an analysis of the war in Syria and a photograph from 1998 of a one-year child with her father from my friend Mariam.

Greetings from Jerusalem, Louis

© 2015 Louis Bohteattachments:

1 Analysis · Syriaback to menu attachments

2 the Map on the Wallback to menu attachments

3 Ons Islamisme is Geen Succes Gewordenback to menu attachments

4 Baraa Muamar Pictureback to menu attachments

Advertenties

Reacties zijn gesloten.