502 the corruption of a generation

the corruption of a generation

the corruption of a generation

Jerusalem 7 juni 2015

Beste mensen,

Vrede en alle Goeds.

Ik ben van de week duidelijk drukker geweest.

Jerusalem June 7, 2015

Dear friends,

Peace and all good.

This week I was clearly busier.

Vooral gistermiddag heb ik veel gedaan. Na het middageten ben ik meteen naar Bethlehem gegaan, waar ik een afspraak had. Ik combineerde dit met het ophalen van medicijnen, die ik niet in Jerusalem krijgen kan. Vervolgens ging ik naar mijn kapper en kocht ik nieuwe sandalen. Onderweg kwam ik bekenden tegen. Ook bezocht ik de naaiwinkel van de Sleiby’s. Terug naar Jerusalem had ik vlot een bus.

Maandag kreeg ik bezoek van mijn vriend Maher Turjman, die tegenwoordig in Ramallah woont, omdat hij met daar zijn werk heeft bij UNDP, een organisatie van de VN. Het valt hem op, dat hij regelmatig te maken heeft met Moslims, die geen contact met Christenen hebben. Hij is voor hen de eerste. Daarmee doet hij in mijn ogen belangrijk werk door zo een brug te slaan tussen beide groepen.

Dinsdag bezocht ik eerst naar mijn vriendin Hadassah in West Jerusalem en lunchte ik met haar. We hebben bijgepraat. Op weg naar haar hoorde ik het luchtalarm afgaan. Het bleek een oefening te zijn, waar mijn vriendin ook niets vanaf wist.

Hierna bezocht ik de moeder van Mohanad. Ik vertelde haar de stand van zaken met mijn poging om geld voor haar medische behandeling in te zamelen. Zo’n twaalf mensen hebben gereageerd. Ik kreeg ondertussen de mogelijkheid om bij een fonds een verzoek in te dienen. Ik hoop, dat het lukt om de helft te krijgen.

Haar jongste zoon Murad deed examen in twee vakken, waar hij vorig jaar mee zakte. Hij is een goede knul, maar zijn vader moet niets hebben van hoe hij zijn haar heeft laten knippen. Een pijnlijke situatie.

Hierna ging ik naar de familie van Shorouq, die aan het eind van de week haar eindexamen voltooide. Ik kreeg te horen, dat haar zus Raida met haar moeder en haar vriendin een vergunning gekregen hadden om een uitstapje te maken naar Haifa en Akkra in het noorden van Israël, waar ze nog nooit geweest was. De volgende dag zijn zij gegaan. Het was voor hen een hele belevenis. Zie bijlage.

Op weg naar huis kreeg ik contact met een man, die geboren was in Suriname, deels opgroeide in Nederland en de Franse nationaliteit heeft. Het kostte hem enige moeite om de dwaze situatie hier te begrijpen.

Donderdag bezocht ik mijn Hiphopper Hajj, die wat later kwam, want een neef had hem gevraagd hem te helpen bij een klus, waar hij wat voor kreeg. Een inkomen heeft hij niet meer, omdat voor hen 90 uur per week werken in een studio voor ruim 230 euro per maand toch te gortig was.

Donderdag was het ook Sacramentsdag, wat weer veel liturgisch werk opleverde in met name de Heilige Grafkerk. Zo was er woensdag al een zit van drie uur in de middag en aan het begin van de nacht koorgebed. Het vreemde vond ik, dat donderdagmorgen in de kapel op de ziekenafdeling, waar ik door de week naar de eucharistieviering Sacramentsdag kennelijk op zondag gevierd wordt. Er was een doordeweekse viering.

Ik heb verschillende links toegevoegd:de eerste is afschuwelijk over de marteling van een 14 jarige jongen uit Syrië, die het overleefd heeft:

Especially yesterday afternoon I have done a lot. After lunch, I went straight to Bethlehem, where I had an appointment. I combined this with picking up medications, which I cannot get here in Jerusalem. Then I went to my hairdresser and I bought new sandals. Along the way I met acquaintances. I also visited the Sleiby’s tailor shop. Back to Jerusalem, I had a smooth bus.

Monday I was a visit from my friend Maher Turjman, who now lives in Ramallah because he has his work with UNDP, an organization of the UN. He notices that he regularly has to deal with Muslims who have no contact with Christians. He is to them the first one. This he does in my view important work by functioning as a bridge between the two groups.

Tuesday I first visited. We had a good talk with each other. On the way to her I heard a siren go off. It turned out to be an exercise from which my friend didn’t know.

Afterwards I visited the mother of Mohanad. I told her the state of my effort to raise money for her medical treatment. A dozen people responded. Meanwhile, I got the opportunity to submit a request to a fund. I hope to manage to get half.

Her youngest son Murad took exams in two subjects, where he collapsed with last year. He’s a good lad, but his father doesn’t like how he has had his hair cut. An embarrassing situation.

After this I went to the family of Shorouq, who at the end of the week completed her final exam. I was told that her sister Raida with her mother and her friend had been authorized to make a trip to Akkra and Haifa in northern Israel, where they had never been. The next day they are gone. For them it was an experience. See attachment.

On the way home I got in touch with a man who was born in Suriname, partly grew up in the Netherlands and has French nationality. It took some effort to understand how crazy the situation here is.

Thursday I visited my Hip hopper Hajj, which came a bit later, because a cousin had asked him to help him in a job where he got somewhat. An income he has not, because he had to work 90 hours a week in a studio for more than 230 euros per month was still too much for.

Thursday it was Corpus Christi, which in turn resulted in a lot of liturgical work especially in the Holy Sepulchre. There was Wednesday already sitting three hours in the afternoon and at the beginning of the night choral prayer. The strange thing I found that Thursday morning in the chapel at the infirmary, where I attend the Eucharistic during the week apparently on Sunday celebrated to the Eucharist Sacrament. There was a weekday celebration.

I added several links: the first is about the horrible torture of a 14-year-old boy from Syria, which has survived:

De tweede link is een interview met een joodse geleerde over het conflict, de moeite waard met als titel: ‘Een miljoen Israëli’s vertrokken uit hun land’
| MO: Woensdag → link
Verder kreeg van een van ons team waarnemers twee links toegestuurd over ISIS:

→ link

→ link

Als aanhangsel voeg ik nog toe: een artikel ook over ISIS. Tot slot een lang artikel over hoe één journalist uiteindelijk de baas van de FIFA ten val heeft gebracht.

Groeten uit Jerusalem, Louis

The second link is an interview with a Jewish scholar about the conflict worthwhile entitled: “A million Israelis left their country ‘

| MO: Wednesday → link (in Dutch)

As attachment I like to add an article about ISIS. Finally, a long article about how one journalist eventually overturned the boss of FIFA.

Greetings from Jerusalem, Louis

© 2015 Louis Bohteattachments:

1 ISIS, Their Precious Young Minds, And Oursback to menu attachments

2 Raidaback to menu attachments

3 How a Curmudgeonly Old Reporter Exposed the FIFA Scandal That Toppled Seppback to menu attachments

Advertenties

Reacties zijn gesloten.