503 Reuven Rivlin President of Israel shows himself to be a president of all the people.

Reuven Rivlin, president of Israel shows himself to be a president of all the people.

Reuven Rivlin, president of Israel

Jerusalem 14 juni 2015

Beste mensen,

Vrede en alle Goeds.

Door problemen met mijn internetverbinding is mijn nieuwsbrief later dan gebruikelijk. Ik kon opmerkelijk genoeg wel bellen met Skype. Wanneer de technische dienst weer in huis is, zal het probleem wel verholpen worden. Dit probleem komt hier vaker voor.

Jerusalem June 14, 2015

Dear friends,

Peace and all good.

Because of problems with my internet connection is this letter later than usual. It was strange that it was
for me possible to call with Skype. If the technical service is back in our house, the problem will be resolved. This problem is more common here.

Deze week had ik twee keer fysiotherapie. Het is een jonge vrouw, die mij behandelt. Er is een tweede jonge vrouw bij gekomen, die ook een gedeelte voor haar rekening neemt. De eerste is een Moslima met een open geest en weinig opheeft met de voor vrouwen gesloten Arabische cultuur.

Maandag ben ik eerst naar Shorouq geweest, die opgebeurd moest worden. Zij voelde zich van binnen verdrietig. Ze is nu bijna klaar met haar eindexamen middelbare school.

Hierna ging ik naar een familie in een dorp voorbij Beit Sahour aan de rand van de woestijn van Judea. Je kunt in de verte de Dode Zee zien liggen met daarachter Jordanië. Ik had daar een heerlijk gekruide maaltijd.

Vervolgens ging ik naar een familie aan het eindpunt van Bethlehem vlak voor Beit Sahour. Ik had hen al lange tijd niet bezocht. Ik moest wel zorgen om op tijd bij de laatste bus te zijn, die naar Jerusalem gaat, te halen. Maar het bleek, dat de bus veel te laat kwam. Hij moest om 8 uur vertrekken, maar het werd vijf voor half negen. Zo moest ik wel een tijd lang staan.

Woensdag ging ik weer naar Bethlehem voor een afspraak met de man voor mijn website. Maar eerst bezocht ik de souvenirwinkel van John, die weer opgeknapt was van zijn ziekte.

Met de man van de website sprak ik over de situatie hier in het Midden Oosten. Volgens hem speelt Turkije een belangrijke rol. Het wil van Assad af en steunt daarom de mensen van ISIS. Ondertussen is volgens hem ISIS ook in Jordanië actief. Ondertussen hoor ik niets meer van de zogenaamde ¨vrienden van Syrië”.

Donderdag bezocht ik de moeder van Mohanad om met haar te bespreken hoe ik het geld voor haar operatie over kan maken. Zij zou ondertussen vandaag naar het ziekenhuis in Hebron gaan om morgen behandeld te worden.
Hierna ging ik naar de moeder van de familie Al Azza in het Al Azza kamp. Zij was in het pas geopende restaurant. Het was haar idee, wat ik al vermoedde. Het is zeer goedkoop en trekt vooral kinderen uit het kamp, die maar weinig te besteden hebben. Zij kunnen voor een paar shekel een falafel of hotdog kopen. Zij komen vooral ’s morgens en ’s avonds, als het niet zo heet is.

Soms gebeurt er wel iets leuks, als ik in Bethlehem kom. Zo kwam pas geleden een jochie van een jaar of drie, die mij vroeg: livnie ofwel zwaai mij rond. Ik moest hem helaas teleurstellen.

Vrijdag was hier in Jerusalem de voorbereiding van het feest van Antonius van Padua, de patroon van verloren spullen. Hij is de patroonheilige van de Custodie.

Aan het eind van de middag vertelde de Custos en nog een broeder, die er aanwezig was, over het generaal kapittel, dat vorige week zondag eindigde. Hierna was er een barbecue.

Zaterdag was het eigenlijke feest met veel pracht en praal met gasten broeders van orthodoxe kerken.

Op internet vond ik een discussie tussen een filosoof en een gehoor van vele jongeren, die dit deed op de wijze van de Griekse filosoof Socrates, die in de 5e eeuw voor Christus leefde. Hij dwong jongeren om over ethische kwesties na te denken. Dat deed hij op een open manier. In Trouw stond een artikel. De discussie is in het Engels, zie:

This week I had twice physiotherapy. It is a young woman who treats me. There is now a second young woman in charge, who also takes part on her behalf. The first is a Muslim with an open mind and little interests at the women closed in the Arab culture.

Monday I first went to Shorouq, which was to be uplifted. She felt sad inside. She has now almost finished her final exam.

After this I went to a family in a village beyond Beit Sahour at the border of the Judea desert. You can see the Dead Sea and beyond it Jordan. I had a delicious spicy meal there.

Then I went to a family at the end of Bethlehem just before Beit Sahour. I had not visited them for a long time. I had to make sure to be on time for the last bus to pick up to Jerusalem. But it turned out that the bus came much too late. He had to leave at 8 pm, but it was twenty-five past eight nine. So I had to stand a long time.

Wednesday I went to Bethlehem for an appointment with the man for my website. But first, I visited the souvenir shop of John, who was feeling better after his illness.

With the man of the website, I spoke about the situation here in the Middle East. According to him, Turkey plays an important role. It wants to get rid of Assad and therefore supports the people of ISIS. Meanwhile, according to him, ISIS is also active in Jordan. Meanwhile, I hear nothing from the so-called ¨Friends of Syria “.

Thursday I visited Mohanads mother to discuss with her how I can make money for its operation over. She would meanwhile today go to the hospital in Hebron to be treated tomorrow.
After this I went to the family of the mother Al Azza in the Al Azza camp. She was in the newly opened restaurant. It was her idea, what I suspected. It is very inexpensive and mainly attracts children from the camp who have little to spend. They can buy for a few shekels a falafel or hotdog. They occur mainly in the morning and evening, when it’s not so hot.

Sometimes it happens something nice, when I come in Bethlehem. So was recently a boy of three years, who asked me: livnie either swing me around. I had to disappoint him.

Friday here in Jerusalem was the preparation of the feast of Anthony of Padua, the patron of lost things. He is the patron of the Custody.

At the end of the afternoon told the Custos and another brother, who was present on the general chapter, which last Sunday finished. After this there was a barbecue.

Saturday was the actual festival with great pomp with guests brothers of Orthodox churches.

On the Internet I found a discussion between a philosopher an audience of many young people who did this in the manner of the Greek philosopher Socrates, who lived in the 5th century BC. He forced young people to think about ethical issues. He did so in an open way. The discussion is in English, see:


Er was onlangs een opflakkering van aandacht voor de vervolgde Rohingya uit Birma/Myanmar. Al is dit ver weg, het is in mijn ogen een belangrijke zaak, ook voor hier in het Midden Oosten. Als zulke groepen als Rohingya geen bescherming van de internationale gemeenschap krijgen, kunnen Joden vroeg of laat weer in eenzelfde positie terechtkomen. Dit is een belemmering voor vrede hier in het Midden Oosten.

Een aardig nieuwtje is, dat Zimbabwe overgaat op de Amerikaanse dollar. Mensen kunnen de Zimbabwaanse dollar inwisselen tegen een koers van 35.000.000.000.000.000 Zimbabwaanse dollars voor 1 Amerikaanse dollar.

Dan was er aan het begin van de week aandacht voor een jonge Amerikaan, Kalief Browder, die drie jaar onschuldig in de gevangenis zat, werd vrijgelaten en nu een eind aan zijn leven gemaakt heeft. Een uitermate triest verhaal. Hij werd in de gevangenis veel mishandeld en naar ik vermoed onder douche veelvuldig verkracht. Hij wilde af van zijn verkrachte lichaam, maar dit onderwerp is een dubbel taboe: verkrachtingen in de gevangenis en een eind aan je leven maken.

Als bijlage voeg ik een artikel over de huidige president van Israël Rivlin, die ik van mijn vriendin Hadassah toegestuurd kreeg. De huidige president is een verademing in het huidige politiek bestel: niet alleen in Israël, maar wereldwijd. Hij toont zich een president van alle inwoners te zijn.

Groeten uit Jerusalem, Louis

There had recently been a resurgence of attention to the persecuted Rohingya from Burma / Myanmar. Though this is far away, it is in my view an important issue, also here in the Middle East. If such groups as Rohingya have no protection from the international community, can Jews sooner or later end up in the same position. This is an obstacle to peace here in the Middle East.

A nice piece of news is that Zimbabwe is transferred to the US dollar. People dollar Zimbabwe can exchange at a price of 35,000,000,000,000,000 Zimbabwe dollars for one US dollar.

Then there was the beginning of the week focus on a young American, Caliph Browder, who was innocent three years in prison, was released and now put an end to his life. A very sad story. He was mistreated many times in prison and I suspect under shower frequently raped. He wanted to get rid of his raped body, but this issue is a double taboo: rapes in prison and put an end to your life.

Enclosed I add an article about the current president of Israel Rivlin, which I received from my friend Hadassah. The current president is a relief in the current political system, not only in Israel but worldwide. He shows himself to be a president of all the people.

Greetings from Jerusalem, Louis

© 2015 Louis Bohte


attachment:

1 Ruby Rivlin is the President of the Real Israelback to menu attachments

Advertenties

Reacties zijn gesloten.