504 Graduation

Graduation

Graduation

Jerusalem 21 juni 2015

Beste mensen,

Vrede en alle Goeds.

Dinsdag was ik in Ramallah voor de diploma uitreiking aan de twee jongste zonen van de familie Al Azzah, die nu gediplomeerd kapper zijn. De uitreiking vond in het stadstheater plaats voor jongeren, die uit Hebron, Bethlehem, Jerusalem en Ramallah kwamen en daar hun opleiding hebben gehad.

Jerusalem June 21, 2015

Dear friends,

Peace and all Good.

Tuesday I was in Ramallah for the graduation of the two youngest sons of the family Al Azzah, which are now qualified hairdresser. The ceremony took place in the town theater for young people, who came from Hebron, Bethlehem, Jerusalem and Ramallah and there have had their education.

Er waren dertien gewichtige mensen aanwezig, die beurtelings hun zegje deden. Ik versta geen Arabisch en heb niets gemist. Zo gaat dat met gewichtige mensen. Er was één man, die zich tot de jongelui richtte. Een juist gediplomeerde vrouw voerde ook het woord. Zij ging in op het vaak geuite verwijt, dat jongeren voor problemen zorgen. Zij kaatste de bal terug: wie bekommert zich om jongeren?

Uiteindelijk na drie uur werden de diploma’s uitgereikt. Zie bijlage met twee foto’s. Daarna ging ik met de familie naar het nieuwe huis van Wisam, die hij pas gekocht heeft. Het is een benedenverdieping met veel ruimte. Er moet nog wel wat aan het huis gewerkt worden, maar aan het eind van de maand willen zij verhuizen, anders moeten zij nog een maand voor hun huurhuis betalen.

De twee zoontjes van Wisam en Abeer maken het goed. Zoals verwacht toonde de jongste hechting, toen hij 70 dagen oud was. In mijn ogen betekent het feit, dat iedere baby hechting vertoont, als het 70 dagen oud is, dit voor ieder mens van fundamenteel belang is, dat zij/hij zich kan hechten. Maar waar dit verbroken wordt, kan dit uitlopen op drama’s van eenzame wolven zoals in Charleston.

Dit onderwerp interesseert mij zeer sinds mijn studie godsdienstsociologie, toen ik dit onderwerp kreeg aan de hand van een boek van Bowlby, een Britse psycholoog, die zich hierin verdiept heeft.

Woensdag had ik eerst een afspraak met Sana. Samen met haar oudste zoon, die tandarts is, haar dochter en een buurjongen gingen we ergens een pizza eten.
Hierna bracht Sana mij naar de familie Al Khomour. Daar wordt druk gewerkt aan de afscheiding van een deel van het huis voor zoon Ahmed, die na de Ramadan zal trouwen. Met Shorouq en Yihya praatte ik over hun toekomstplannen. Yihya wil nu een cursus techniek volgen als basis voor zijn toekomst. Ik vind dit een goed teken.

Donderdag begon de Ramadan. Precies op deze dag publiceerde de paus zijn encycliek Laudato si. Deze woorden zijn de beginwoorden van het zonnelied van Franciscus van Assisi. Zij ontving een goed onthaal onder de ijveraars voor het milieu.

Deze dag kende echter ook een schaduwzijde. ’s Nachts was een kerk, die door de Benedictijnen wordt beheerd, in brand gestoken. Van mijn vriend Imad kreeg ik er op facebook bericht over. Zie bijlage. De kerk stond in Tabgha, de plaats van de wonderbare broodvermenigvuldiging. Wij hebben daar ook een communiteit.

Dezelfde dag was de moord op negen mensen in een kerk in Charleston, VS. Zie verder mijn commentaar hierboven.
Ik had het goede gebruik om tijdens de Ramadan Iftar maaltijden te hebben bij Moslim vrienden. Het is dit jaar gecompliceerder, omdat de laatste bus uit Bethlehem vóór de Iftar maaltijd is, om 7 uur. Ik moet zien hoe ik dit oplos.

Gisteravond hadden de studenten een feestje bij afsluiting van hun studiejaar, er werden wat films getoond van afgelopen jaar zoals een wandeltocht door Wadi Qelt naar Jericho. Daar hadden zij bij de twee broeders een maaltijd.

Vanmorgen was er kennelijk onrust bij de Damascuspoort, want vele politieauto’s en motoragenten gingen die kant op.

Ik voeg drie aanhangsels toe: één over de ontwikkelingen in Noord Afrika, waar ISIS meer vrijspel krijgt door de moord op een Al Qaida leider; één over het verlies van de VS in het Midden Oosten; één over de vluchtelingenstroom van Noord Afrika naar Europa.

Groeten uit Jerusalem, Louis

There were thirteen important people present, who in turn had their say. I do not understand Arabic and did not miss anything. So it is with important people. There was one man who addressed the young. A properly qualified woman also spoke. She discussed the frequently voiced criticism that young people cause problems. She bounced the ball back: who cares about young people?

Finally after three hours diplomas were awarded. See attachments with two photos. Then I went with the family to the new home of Wisam, he has just bought. It is a ground floor with ample space. There must still be some work on the house, but at the end of the month they want to move otherwise they still have to pay one month more for their rented house.

The two sons of Wisam and Abeer are doing well. As expected, showed the younger attachment, when he was 70 days old. In my view, the fact that every baby shows attachment, when it is 70 days old, this is for every human being fundamental, she / he can attachment. But where it is broken, it could result in dramas of lone wolves like in Charleston.

This subject interests me very much since my studies in sociology of religion, when I got this issue on the basis of a book Bowlby, a British psychologist who has studied herein.

Wednesday I had first an appointment with Sana. Together with her oldest son who is a dentist, her daughter and a neighbor we went to eat somewhere a pizza.

Afterwards Sana brought me to the al Khomour family. There, working hard on the secession of a part of the house for son Ahmed, who will marry after Ramadan. With Shorouq and Yihya I talked about their future plans. Yihya now wants to follow a course in technology as the basis for his future. I think this is a good sign.
Thursday began Ramadan. Exactly on this day the pope published his encyclical Laudato si. These words are the opening words of the song of Francis of Assisi about the creation. It received a good reception among people in favour of the environment.

This day however got also a dark side. At night-time was a church, which is run by the Benedictine monks, set in fire. From my friend Imad I got on Facebook message. See attachment. The church stood in Tabgha, the site of the miraculous multiplication of bread. We also have a community there.

The same day there was the murder on nine believers in a church in Charleston, USA See also my comments above.
I had the habit during the Ramadan to use Iftar meals with Muslim friends. This year it is more complicated, because the last bus from Bethlehem before the Iftar meal, at 7 pm. I need to see how to solve this.

Last night the students had a party at the end of their study year, some films were shown from last year as a hike through Wadi Qelt to Jericho. There they had a meal at the two brothers there.

This morning there were obviously problems at the Damascus Gate, because many police cars and motorcycle cops went that way.

I add tree attachments: one about the developments in North Africa, where Isis gets freer reign by the murder of an Al Qaeda leader; one of the US losses in the Middle East; One of the refugees from North Africa to Europe.

Greetings from Jerusalem, Louis

© 2015 Louis Bohteattachments:

1 Graduationback to menu attachments

2 is the Middle East America’s to Loseback to menu attachments

3 Meditarrenianback to menu attachments

4 Tabghaback to menu attachments

5 the Death of Mokhtar Belmokhtar is Not the Boon Everyoneback to menu attachments

Advertenties

Reacties zijn gesloten.