505 Christians in Gaza bring water to Muslims for Iftar

Christians in Gaza bring water to Muslims for Iftar

Christians in Gaza bring water to Muslims for Iftar

Jerusalem 28 juni 2015

Beste mensen,

Vrede en alle Goeds.

Afgelopen vrijdag was een heftige dag met drie aanslagen in drie werelddelen. Wat een waan speelt zich in de hoofden van de plegers van deze verschrikkelijke moordpartijen af?

Jerusalem June 28, 2015

Dear friends,

Peace and all Good.
Last Friday was a heavy day with three attacks on three continents. What a delusion takes place in the minds of the perpetrators of these terrible murders?

Een mogelijke verklaring is, dat menend Moslim te zijn, zij rechtsstreeks in het paradijs komen als zij op vrijdag in de Ramadan in hun ogen ongelovigen of afvalligen doden. Het boek Deuteronomium → hoofdstuk 13 van de Hebreeuwse bijbel, ook wel bekend als Oude Testament, loopt hier parallel mee. Schrik niet.

Op dezelfde dag waren er volgens de chauffeur, die mij gisteren naar de fysiotherapie bracht, 350 000 Moslims in de stad om in Al Aqsa moskee te bidden.

Gewoonlijk is er op vrijdagmiddag de kruisweg, maar die werd dit keer afgelast om veiligheidsredenen. Dit kwam van de Israëlische politie. Er waren helicopters in de lucht.
Rond zes uur ging het luchtalarm af. Dit was wellicht een test.

Vrijdag is zonder meer een gecompliceerde dag: er is het vrijdag gebed voor Moslims, de kruisweg voor Christenen en het begin van de Sabbath voor Joden.

’s Avonds had ik een kleine videoconferentie met twee mensen in New York over de plannen van Hajj om een hip-hop school te beginnen. Ik had een voorbeeld in Los Angeles gezien met een hip-hop programma. Ik besefte, dat dit idee van mijn hip-hopper Hajj te hoog gegrepen was. Een hip-hop school is een gewone school met in de namiddag en avond hip-hop activiteiten. Dit leek mij financieel niet haalbaar. Daarom heb ik voorgesteld om aansluiting te zoeken bij de zomerkampen, die overal in Palestina worden georganiseerd tijdens de grote vakantie en zo contact met scholen te krijgen om een hip-hop cultuur van de grond te tillen.

Hajj was het hiermee eens, maar kon vanwege zijn werk in een restaurant bij de videoconferentie aanwezig zijn. Ook de twee mensen uit New York konden zich in mijn voorstel vinden. Ik zal volgende week zondag Hajj in Ramallah, waar hij nu woont en werkt, opzoeken om een en ander door te praten. Dit was vrijdag.

Afgelopen maandag ben ik bij Hajj’ familie thuis geweest voor de Iftar maaltijd. Omdat erna geen bussen meer naar Jerusalem rijden, bleef ik bij hem slapen. Het bleek bij hen de gewoonte te zijn om na twaalf uur een tweede maaltijd te houden en bleven de kinderen nog een tijdje op. De volgende morgen was het dan ook rustig, toen ik terug naar Jerusalem ging.

One possible explanation is that supposing they are Muslim, they are taken directly to paradise if they kill on Friday in Ramadan in their eyes infidels or apostates. The book of Deuteronomy → chapter 13 of the Hebrew Bible, also known as Old Testament, here runs parallel with it. Do not freak out.

On the same day there were, according to the taxi driver who brought me yesterday to the physiotherapy 350 000 Muslims in the city to pray in Al Aqsa mosque.

Usually there on Friday the stations of the Cross, but which was cancelled this time for security reasons. This came from the Israeli police. There were helicopters in the air.
Around six o’clock the alarm went off. This was probably a test.

Friday is anyhow a complicated day: there is the Friday prayers for Muslims, for Christians the Stations of the Cross and the beginning of the Sabbath for Jews.

In the evening I had a small video conference with people in New York about the plans of Hajj to start a hip-hop school. I had seen an example of a hip-hop program in Los Angeles. I realized that this idea of ​​my hip-hopper Hajj was too ambitious. A hip-hop school is an ordinary school with hip-hop activities in the afternoon and evening. This seemed financially feasible. Therefore I proposed to look for a connection with the summer camps, which are organized throughout Palestine during the summer holidays and to gain contact with schools to promote a hip-hop culture in the country.

Hajj was agreed, but was unable to attend the videoconference because of his work in a restaurant. The two people from New York supported my proposal. Next Sunday I will visit Hajj in Ramallah, where he now lives and works, looking for a talk with him a few issues. This was Friday.

Last Monday I went to the home of Hajj’ family for the Iftar meal. Because after the meal there are no more buses driving to Jerusalem, I was sleeping at their home. It appeared to them to be the habit of keeping a second meal after midnight and stayed for a while on the children. The next morning was also quiet when I went back to Jerusalem.

Hajj and me

Hajj and me

Ik heb Hajj wat kunnen inspireren met een paar liederen van the Moody Blues uit 1970. Hij typeerde ze als hip-hop. Een deel van het laatste lied zette hij op facebook.

Terug in Jerusalem kwam ik een medebroeder tegen, met wie ik in Bethlehem in de communiteit heb gewoond. Hij wilde me terug naar Bethlehem brengen, want hij wist niet van mijn overplaatsing af. Ik had een goed gesprek met hem.

Dinsdag kreeg ik om vijf uur een telefoontje van Shorouq om bij haar thuis Iftar te vieren, ik kon daar moeilijk nee tegen zeggen, al houd ik niet zo van een uitnodiging op het laatste moment.

Daar ging het anders aan toe. Na de maaltijd gingen we met zijn allen naar het huis in aanbouw van de oudste zoon in the middle of nowhere. Daar kreeg ik om tien uur weer wat te eten, waarna we daar gingen met zijn negenen in één ruimte slapen. Om drie uur ’s nachts kreeg ik weer wat te eten om daarna verder te slapen. Om zes uur stonden we op om terug naar Deheisha kamp te gaan. Daar was het stil op straat.

De crisis rond Griekenland is een merkwaardig gebeuren. Vooraanstaande economen vinden harde bezuinigingsmaatregelen onverstandig, omdat daardoor de economie verder in het slop raakt. Ze zijn contraproduktief. En hoe democratisch is het hele proces? Een bijlage gaat over dit aspect vanuit een ander perspectief.

Ik voeg twee foto’s toen. Een laat zien, dat Christenen in Gaza water naar Moslims brengen voor de Iftar en een is met Hajj en mij erop. Verder voeg ik drie artikels van Uri Avnery, een Israëlische vredesveteraan van in de 90 en de encycliek Laudato Si van paus Franciscus toe. Tot slot een voorstel hoe racisme te verslaan van de hand van Rabbi Michael Lerner.

Groeten uit Jerusalem, Louis

I could inspire Hajj with a few songs from the Moody Blues from 1970. He characterized them as hip-hop. Part of the last song he put on Facebook.

Back in Jerusalem, I met a fellow brother, with whom I have lived in the community in Bethlehem. He wanted to bring me back in Bethlehem, because he knew nothing about my transfer. I had a good conversation with him.
Tuesday I got up at five o’clock a call from Shorouq to celebrate Iftar at her home, I couldn’t say no, though I do not like such an invitation at the last minute.

It was a different from the previous night. After dinner we all went to the house under construction of the eldest son in the middle of nowhere. There I got ten o’clock again some food and then we went to sleep. We were there with nine in one space. At three o’clock in the morning I received some food to go back to sleep afterwards. At six o’clock we got up to go back to Deheisha camp. There was silence in the streets.

The crisis in Greece is a remarkable event. Leading economists see harsh austerity measures as unwise, because it affects the economy continued to decline. They are counterproductive. How democratic is the whole process? An attachment on this issue from a different perspective I add.

I add two pictures then. One shows that Christians in Gaza bring water to Muslims for Iftar and one with Hajj and me. I also add three articles by Uri Avnery, a veteran Israeli peace worker in his nineties and the encyclical of Pope Francis Laudato Si. Finally, a proposal of how to beat racism to beat racism from the hand of Rabbi Michael Lerner.

Greetings from Jerusalem, Louis

© 2015 Louis Bohte
attachments:

1 Three Articles Uri Avneryback to menu attachments

2 Greek Democracy is Failing, EU Aims to Eliminate Members’ Sovereigntyback to menu attachments

3 the Path to Defeat Racismback to menu attachments

4 Encyclical Laudato Siback to menu attachments

Advertenties

Reacties zijn gesloten.