506 Greece

Pro-Euro protesters , Greece, June 30, 2015. Photo by Reuters

Pro-Euro protesters , Greece, June 30, 2015. Photo by Reuters

Jerusalem 5 juli 2015

Beste mensen,

Vrede en alle Goeds.

Voor mij was afgelopen donderdag de drukste dag. Het begon met de jaarlijkse vergadering met het bestuur van de Custodie begin juli met onder meer mijn verslag over Gerechtigheid, Vrede en Eerbied voor de Schepping.

Jerusalem July 5, 2015

Dear friends,

Peace and all Good.

For me last Thursday was the busiest day. It began with the annual meeting with the board of the Custody early July including my report on Justice, Peace and Integrity of Creation.

Van het bestuur kwam geen reactie. In een gesprek later met de secretaris van de Custodie bleek wel waarom. Ik had een aantal nieuwe elementen ingevoerd, waar kennelijk eerst onder elkaar gepraat moet worden. Wel is het idee op tafel gekomen van een mogelijke bijeenkomst met de broeders over de encycliek van de paus, die op de eerste dag van de Ramadan gepubliceerd werd.

Vervolgens zocht ik Shorouq en Yihya op. Shorouq was verdrietig, omdat ze met haar gezondheid tobt. Bovendien is ze in gespannen afwachting van het resultaat van haar eindexamen. Die zou vrijdagavond om 9 uur bekend worden gemaakt. Omdat zij een speciaal geval is, werd het voor haar uitgesteld: eerst tot zaterdag en vervolgens tot zondag. Het maakt deze dagen ondraaglijk zwaar. Vanmorgen vertelde zij, dat zij voor twee vakken gezakt was. Zij moet er herexamen in doen.

Een ander probleem voor haar is, dat een deel van het huis waaronder haar kamer afgescheiden is als woning voor haar broer Ahmed, die na de Ramadan gaat trouwen. Zij heeft nu geen eigen plek meer en moet bij haar ouders slapen.

Vervolgens ging ik naar de moeder van Mohanad om het geld te overhandigen, dat ik voor haar operatie ingezameld had. Ze was er blij mee.
Zij ligt nu plaat op een bed en moet dit een maand volhouden.

Hierna ging ik naar mijn vriend Mohammed Alafandi, wiens vader imam van de moskee in het Deheisha kamp vlakbij de ingang is. Van Mohammed hoorde ik hoe het gaat in het kamp. De nacht ervoor was het Israëlische leger weer eens binnengekomen. Jongelui gingen stenen gooien. Vier van hen werden in hun benen geschoten. Drie andere jongeren werden gearresteerd. Kennelijk is het leger de order gegeven geen jongeren dood te schieten om ernstige problemen te voorkomen, maar op hun benen te schieten.

Mohammed vertelde, dat de afgelopen dagen problemen zijn geweest in Nabloed en Ramallah. Een neef van hem was 7 jaar geleden door een dumdumkogel, die het leger op hem had gericht. Dumdumkogels zijn kogels, die in het lichaam ontploffen en daarom bij internationaal verdrag verboden zijn.

Mohammed vertelde mij, dat er wel bussen naar Jerusalem zouden rijden. Ik ging op pad om nog thuis te komen. Het bleek dat de weg bij de hoofdingang van het kamp geblokkeerd was door jongelui van het kamp.

Uiteindelijk kon ik wegkomen, maar er was geen bus. Ondertussen was ik niet zover van de familie Al Azza en ben ik naar hen toegegaan om een oplossing te vinden. Het bleek dat Husam met zijn vriendin er ook was. De familie was bezig om flessen met soft drank te vullen voor de verkoop de volgende dag voor de Iftar maaltijd. Een vriend van Husam kwam op bezoek. Hij verkoopt deze flessen bij de checkpoint. Volgens hem gingen er bussen vanaf de checkpoint tot rond twaalf uur. Hij zou mij naar de checkpoint brengen. In de buurt ervan stopte hij en keek, of wellicht iemand mij naar de andere kant kon brengen. Dan hoefde ik niet zoveel te lopen. Een vriend van hem, die in de wijk Silwan woont en in Hadassah ziekenhuis werkt was er vlakbij en ik kon met hem meerijden. Aan de andere kant van de checkpoint bleek er geen bussen te staan. Wel waren er twee jongelui, die hij kennelijk kende, die naar de oude stad wilden gaan. Zo kon ik alsnog mee naar huis. Het bleek bij de Damascuspoort bijzonder druk te zijn. Het was rond twaalf uur aan het begin van vrijdag, de dag van het vrijdag gebed met mensen uit bezet gebied, ook uit Gaza, die komen bidden. Sommige leden van de familie van Mohammed hebben een vergunning om naar Jerusalem te gaan, maar hij niet.

Ook was er veel politie en het leger aanwezig. Het tekent de spanning hier.
Vlak bij de Nieuwpoort stapte ik uit. Hij mocht met zijn auto niet naar binnen, want daarvoor had hij een vergunning nodig.

Ik kreeg deze dag een e-mail toegestuurd van een vriend met een artikel van Wolter Buikema een belastingadviseur in Groningen over de crisis van Griekenland. Het werpt een totaal ander licht op de gang van zaken rond Griekenland. Banken met een junkie gedrag hebben zich veel geld toeëigend. Zie bijlage. Het resultaat is er ook naar: ik las in een krantenkop, dat eenvierde van de bevolking onder de armoedegrens leeft en dat het aantal zelfdodingen verviervoudigd is. De verantwoordelijken krijgen hier hun bonus voor.

Afgelopen maandag was als gebruikelijk op 29 juni diaken- en priesterwijding tijdens een lange viering, gevolgd door een feestelijk diner en ‘s avonds buiten eten met veel volk.
De andere Nederlandse medebroeder, Gerard van Buul, kon er niet bij zijn. Hij moest naar Eilat om een groep Braziliaanse pelgrims op te vangen. Deze groep had een krankzinnig programma. Zij kwamen uit Rome in Tel Aviv aan. Het was op vrijdag tegen de avond. Dan gaan geen vliegtuigen meer naar Eilat vanwege de sabbath. Dit betekende een rit per bus van zo’n 7 uur met overnachting in Eilat. De volgende dag ging het gezelschap per bus naar de Sinaïwoestijn voor een bezoek aan het beroemde Catharina klooster. Na overnachting keerden zij per bus terug om vervolgens naar Jordanië te gaan voor een bezoek aan het toeristische trekpleister Petra, de roze stad. Vandaar gingen ze weer naar Eilat, waar Gerard hen zou opvangen voor het verdere programma.

Maandag werd ook eindelijk bekend, dat Dutchbat in 1995 in de steek gelaten was, toen de Servische troepen Srebrenica aanvielen. Dat had ik altijd al gevoeld. Het klopte niet, dat er geen luchtsteun kwam. De landen, die besloten hadden te stoppen met luchtsteun zijn in mijn ogen met name verantwoordelijk voor de dood van 8000 Moslim mannen en jongens en zouden voor een tribunaal moeten verschijnen.

De laatste tijd moesten twee leidinggevende figuren hun excuses aanbieden voor hun manier van praten over andere mensen, met name de werkgeversvoorzitter over werklozen en het hoofd van Prorail over mensen die niet verder met hun leven kunnen en voor de trein springen. Het zijn signalen, dat mensen aan de top losgezongen zijn van de alledaagse werkelijkheid. Dat geldt feitelijk ook voor de trojka met Griekenland.

Als bijlage voeg ik toe: een interview met Fyodor Lukyanov, een belangrijke adviseur voor Poetin, dat een inkijk geeft in hoe Rusland tegen de VS aan kijkt. De tweede bijlage gaat over Rusland en ISIS.

De groeten uit Jerusalem, Louis

The board did not respond. In a later talk with the secretary of the Custody became clear why. I had introduced a number of new elements, which obviously must first be discussed among themselves. Well, the idea came up for discussion of a possible meeting with the brothers on the encyclical of the Pope, which was published on the first day of Ramadan.

Then I visited Shorouq and Yihya. Shorouq was sad because she worries about her health. She is also in tense waiting of the results of her exams. Which would be announced Friday at 9 pm. Because she is a special case, it was delayed for her first until Saturday and then on Sunday. It makes these days unbearably heavy. This morning she told me that she had failed two subjects. She should do it in re-examination.

Another problem for her, that part of the house including her room is separated as a home for her brother Ahmed, who is getting married after Ramadan. She now has no place more and must sleep with her parents.

Then I went to the mother of Mohanad to hand over the money I had collected for her surgery. She was happy with it.
She now lies flat on a bed and have to keep this one month.

After that I went to my friend Mohammed Alafandi, whose father is imam of the mosque in the Deheisha camp near the entrance. From Mohammed I heard how it goes in the camp. The night before, the Israeli army once again entered the camp. Young people started throwing stones. Four of them were shot in their legs. Three other youths were arrested. Apparently, the army gave the order not to shoot dead youths to avoid serious problems, but to shoot at their legs.

Mohammed said that the past few days there have been problems in Nablus and Ramallah. A cousin of him was 7 years ago killed by a dumdum bullet, which the army had shot on him. Dumdum bullets are bullets that explode in the body and therefore have been prohibited by international treaty.

Mohammed told me that there would ride buses to Jerusalem. I went off to come home. It turned out that the road was blocked at the main entrance of the camp by young people.

Eventually I was able to get away, but there was no bus. Meanwhile, I was not far from the Al Azza family and I have gone to them to find a solution. It turned out that Husam his girlfriend were there. The family was working to fill bottles with soft drinks for sale the next day for the Iftar meal. A friend of Husam came to visit. He sells these bottles at the checkpoint. According to him, there were buses from the checkpoint until around midnight. He would take me to the checkpoint. Near it, he stopped and looked, if maybe someone could bring me to the other side. I did not have to walk much. A friend of him, who lives in the Silwan neighborhood and has a job in Hadassah hospital was nearby and I could ride with him. On the other side of the checkpoint, there appeared to be no buses. However, there were two young men, whom he apparently knew who wanted to go to the old city. So I could still return home. It turned out near the Damascus Gate to be particularly busy. It was around midnight at the beginning of Friday, the day of Friday prayers with people from the occupied territories, including Gaza, who come to pray. Some members of the family of Mohammed have a permit to go to Jerusalem, but he did not get it.

Also there were many police and military presence. It draws the tension here.
Near the New Gate I got out. He could not get with his car, for that he needed a permit.

I got this day sent an email from a friend with an article in a Dutch newspaper by Wolter Buikema, a tax consultant, in Groningen over the Greece crisis. It sheds a totally different light on the events surrounding Greece. Banks with a junkie behavior appropriates themselves to get a lot of money. See attachment. The result is according to this: I read in a newspaper headline, living below the poverty line, a quarter of the population and that the number of suicides has quadrupled. The reps here get their bonus.

Last Monday was as usual on June 29, deacon and a priest ordination during a long celebration, followed by a festive dinner and evening outdoor dining with many people.
The other Dutch confrere, Gerard van Buul, could not be there. He had to go to Eilat to catch a group of Brazilian pilgrims. This group had an insane program. They came from Rome to Tel Aviv. It was on Friday in the evening. Then there go no more planes to Eilat because of the Sabbath. This meant a bus ride of about 7 hours and overnight in Eilat. The next day the group went by bus to the Sinai Desert to visit the famous Catherine’s Monastery. After overnight they returned back by bus before heading to Jordan to visit the tourist attraction of Petra, the pink city. From there they went again to Eilat, where Gerard would catch them for the rest of the program.

Monday was also finally announced that Dutchbat was abandoned in 1995, when Serb forces attacked Srebrenica. I had always been felt. It was not right, that there was no air support. The countries that had decided to stop air support are in my eyes, in particular responsible for the deaths of 8,000 Muslim men and boys and should appear before a tribunal.

The last time had to apologize two leading figures for the way they talk about other people, especially about the unemployed and about people who cannot go on with their lives and for the train: employers president and the head of ProRail, the company responsible for the infra structure for trains. They are signals that people at the top sung away from everyday reality. That is actually also to the Troika with Greece.

As attachment I add: an interview with Fyodor Lukyanov, a key adviser to Putin, who gives an insight into how Russia looks at US. The second attachment is ​​about Russia and ISIS.

Greetings from Jerusalem, Louis

© 2015 Louis Bohte
attachments:

1 Niet Alleen de Grieken Zijn Grote Oplichtersback to menu attachments

2 Not only the Greeks are big scammersback to menu attachments

3 is Russia Losing the Battle to ISIS Onlineback to menu attachments

4 Russia Interviewback to menu attachments

Advertenties

Reacties zijn gesloten.