507 kidnapped

Haarlem, St. Bavo

Haarlem, St. Bavo

Jerusalem 12 juli 2015

Beste mensen,

Vrede en alle Goeds.

Vorige week zaterdagmiddag ging het contact met een Iraakse medebroeder Dhyia Azziz, die in de Syrische provincie Idlib woont en werkt, verloren. Hij was ontvoerd. Zie bijlage.

Jerusalem July 12, 2015

Dear friends,

Peace and all good.

Last week, Saturday there was the contact with an Iraqi confrere, Dhyia Azziz, who lives and works in the Syrian province of Idlib, lost. He had been kidnapped. See Attachment.

Vrijdagmiddag kwam gelukkig het bericht binnen, dat hij weer op vrije voeten is. Het is niet duidelijk welke groepering achter de ontvoering zat. Al Nusra heeft in ieder geval dit ontkend. Het tekent wel de hachelijke situatie, waarin onze medebroeders in Syrië verkeren.

De paus is naar Latijns Amerika en bezocht als eerste land Bolivia. Daar heeft de paus een aantal krachtige uitspraken gedaan en wist te beschrijven wat de geschiedenis de oorspronkelijke bevolking gebracht heeft. Zie bijlage.

Deze uitspraken zetten mij aan het denken. Mijn vraag is, of zij ertoe bijdragen om de situatie van de oorspronkelijke bevolking te verbeteren. Deze vraag is lastig te beantwoorden. Het gaat niet eens zozeer om macht ten nadele van de oorspronkelijke bevolking te stoppen. Het probleem is veeleer, dat het denken van sommige mensen in een machtspositie moeilijk te beïnvloeden is, omdat dit denken heel anders is. Ik heb dit zelf bemerkt, toen ik een paar jaar geleden bij bezoeken dit moest constateren.

Het sluit aan bij wat de vroegere minister-generaal Carballo, die nu op het Vaticaan werkt, over communicatie zei. Ik heb hier eerder over geschreven. Mensen kunnen met dezelfde woorden iets heel anders bedoelen. Hiertegenover kunnen mensen uit heel verschillende culturen en achtergronden elkaar prima verstaan.
Naast het elkaar verstaan spelen belangen een rol. Wie veel heeft, kan veel verliezen. Hij of zij will dit uit alle macht voorkomen. Toch is het dit, wat in feite de paus zegt, als hij over de huidige verdeling van rijkdom spreekt en wat hij in zijn encycliek heeft geschreven. Het is te hopen, dat wij naar hem kunnen luisteren.

Een ontwikkeling hier verontrust mij. Ik had gisteren een gesprek met de man, die verantwoordelijk voor de afdeling fysiotherapie is. Hij had zijn zoontje van nog geen anderhalf bij zich. Zijn zoontje gaat naar de kindercreche. Daar wordt hij agressief. Hetzelfde hoor ik van mijn vrienden Wisam en Abeer over hun zoontje van anderhalf zeggen. Hij bijt andere kinderen.

Het ene kind is in een kindercreche in Jerusalem, het andere in Ramallah. Kennelijk pikken deze kleine kinderen iets op, dat het ertoe aanzet van zich af te bijten. Ik vind dit zeer zorgelijk, omdat later in hun tienertijd dit soort gedrag terug kan keren in hevigere mate.

Vorige week zondag ging ik naar een vriend in Al Doha, waar ik een heerlijke Iftar maaltijd genoot. Ik kon er niet overnachten en ging daarom naar het huis van Shorouq en Yihya. Terwijl ik op weg ging, riepen kinderen achter mij: sawernie. Dit betekent zoveel als: maak een foto van mij. Ik had dit al lang niet meer gedaan en had mijn fototoestel niet bij mij. Toch riepen de kinderen dit. Het is een teken, dat zij het leuk vinden om op de foto gezet te worden.
Na een paar honderd meter stopte een taxi met twee jongelui, die mij een lift aanboden. Zo hoefde ik niet moeizaam af te dalen.

De volgende morgen nam ik op tijd de bus naar Jerusalem. Tot mijn verrassing stapte een Nederlandse vrouw in de bus, die ik al van vele jaren terug ken. Zij is getrouwd met een Palestijnse man en heeft vele jaren als arts in de oude stad gewerkt. Zij is nu nog bezig om het archief op orde te brengen.
Haar opvolgster, een Palestijnse vrouw, krijgt voor een beperktere taak een hogere salaris dan zij kreeg. Maar daar kan zij zich niet druk om maken. Het is trouwens een algemeen verschijnsel, dat wie voor een internationale organisatie werkt, beduidend meer verdient dan lokale mensen.

Dinsdag bezocht ik Shorouq en daarna ging ik voor de Iftar maaltijd naar de familie Al Azza, waar ik ook kon slapen.

Het blijkt hier de gewoonte, dat op woensdag avond in de zomervakantie op het terras van de ziekenboeg gebarbecued wordt. Er stond wel een frisse wind.

Vrijdagavond sprak ik met een Italiaanse capucijn, een andere tak van de Franciscaanse familie, die al vele jaren in Griekenland woont en werkt. Aan het eind hadden we het ook nog even over Griekenland. Ik hoorde van hem hetzelfde verhaal als van de Groningse belastingadviseur, namelijk dat de ellende aan de ene kant veroorzaakt is door vroegere corrupte regeringen en aan de andere kant de steun van afgelopen jaren in de zakken verdween van mensen aan de top in Europa en het gewone volk niet bereikte.

Gisteravond sprak ik een Benedictijn uit de VS, die graag orgel speelt. Zo was hij heel enthousiast over het orgel in de St. Bavokerk in Haarlem.

Friday we got the happy message, that he was released again. It is not clear which group was behind the kidnapping. Al Nusra certainly has denied this. It draws the precarious situation, faced by our brothers in Syria.

The pope is visiting to Latin America and the first country is Bolivia. Since the pope has made some strong statements and could describe what history has brought the indigenous population. See attachment.

These statements set me to think. My question is, whether they contribute to improving the situation of the indigenous population. This question is difficult to answer. It is not so much to stop power to the detriment of the indigenous population. The problem is rather that the thinking of some people in positions of power is difficult to influence, because this thinking is very different. I’ve noticed this myself when I look at this and had to conclude it a few years ago.

It corresponds to what the former Minister General Carballo, who now works at the Vatican, said on communications. I’ve written about this issue here before. People can mean something completely different with the same words. In contrast, people from very different cultures and backgrounds understand each other just fine.

Besides understanding each other, interests play a role. Who has much, can lose a lot. He or she will avoid this with all his or her might. Yet it is this that in fact, the pope said, speaking about the current distribution of wealth and what he wrote in his encyclical. It is hoped that we can listen to him.

A development here worries me. Yesterday I had a conversation with the man who is responsible for the physiotherapy department. He had his son with him, who is less than one and a half year old. His son goes to the crèche. He is aggressive there. Same thing I hear from my friends Wisam and Abeer talking about their son from one and a half. He bites other children.
One child in a crèche in Jerusalem, the other in Ramallah. Apparently these little kids pick something up, it led to bite off from itself. I find this very worrisome because later in their teens this kind of behavior can return to a more intense degree.

Last Sunday I went to a friend in Al Doha, where I enjoyed a delicious Iftar meal. I could not stay there and so went to the house of Shorouq and Yihya to sleep.
While I went, children shouted after me: sawernie. This means something like take a picture of me. I had this not done for a longer time and hadn’t my camera with me. However, the children called it. It is a sign that they like to be got pictured.

After a few hundred meters a taxi with two young men stopped. They offered me a ride. So I did not need to go downwards in a difficult way.

The next morning I took the bus to Jerusalem in time. To my surprise, a Dutch woman got on the bus, I already know from many years back. She is married to a Palestinian man and worked for many years as a doctor in the old city. She is now working to bring the archives in order.
Her successor, a Palestinian woman who get for a limited task a higher salary than she got. But she cannot worry about. Moreover, it is a general phenomenon, who works for an international organization, earn considerably more than local people.

Tuesday I visited Shorouq and then I went for the Iftar meal for the family Al Azza, where I could sleep well.
It appears that there is the habit that on Wednesday evening in the summer there is a barbecue on the terrace of the infirmary. There was a fresh breeze.

Friday I spoke with an Italian Capuchin, another branch of the Franciscan family, who lives and works in Greece for many years. At the end we talked also about Greece. I learned from him the same story as the Groningen tax consultant, that the misery on the one hand caused by past corrupt governments and on the other hand, the support of recent years disappeared in the bags from people at the top in Europe and didn’t reach the ordinary people.

Last night I spoke to a Benedictine monk from the US, who likes to play the organ. He was very enthusiastic on the organ in the Bavo Church in Haarlem.

Als bijlage voeg ik verder toe de visie van Uri Avnery op de Griekse crisis, een artikel over de ambitie van het Pentagon om de VS voor altijd te beschermen tegen mogelijke bedreigingen en een artikel met de vraag of ISIS verslagen kan worden door bombardementen.

Groeten uit Jerusalem, Louis

As attachment I add further to the vision of Uri Avnery on the Greek crisis, an article about the ambition of the Pentagon to protect the US forever against potential threats and an article asking if ISIS can be defeated by bombing.

Greetings from Jerusalem, Louis

© 2015 Louis Bohte
attachments:

1 Fr. Dhya AZZIZback to menu attachments

2 Pentagon Concludes America Not Safe Unless It Conquers the Worldback to menu attachments

3 Quotes From Pope Francis in Boliviaback to menu attachments

4 the Young Turks, Can ISIS Be Defeated by Bombing the Middle East and North Africa


back to menu attachments

5 Uri Avnery About Greek Crisisback to menu attachments

6back to menu attachments

Reacties zijn gesloten.