508 Enough material to think about.

Beit Jala, july 13 2015

Beit Jala, july 13 2015

Jerusalem 19 juli 2015

Beste mensen,

Vrede en alle Goeds.

Ik begin met wat afgelopen maandag in Bethlehem gebeurd is. Ik ging naar Bethlehem voor de Iftar bij de familie van Shorouq en Yihya. Toen ik met de bus Beit Jala naderde, zag ik rookwolken van een brand opstijgen.

Jerusalem July 19, 2015

Dear friends,

Peace and all good.

I start with what happened last Monday in Bethlehem. I went to Bethlehem for the Iftar with the family of Shorouq and Yihya. When I approached Beit Jala with the bus, I saw clouds of smoke from a fire.

Een passagier leidde de bus langs een andere weg dan gebruikelijk door Beit Jala. We passeerden het Hoessein ziekenhuis en ik zag Palestijnse soldaten en Palestijnse veiligheidstroepen bij de ingang staan. Een van hen kende ik van Al Doha.

Nadat ik uitgestapt was, zag ik vlak bij het kruispunt, dat een gebouw met winkels in brand had gestaan. Ik liep richting taxistandplaats, toen een auto stopte. De taxichauffeur wees mij naar de auto. Daar bleek een vrouw in te zitten, die ik van onze parochie ken met haar jongste dochter. Van de vrouw hoorde ik een deel van wat er gebeurd was.

beit 1

Het hele verhaal is als volgt: er was een man uit het dorp Husan, dat ten zuiden van Bethlehem ligt, die een winkel was binnengegaan voor inkopen. Even later merkte hij, dat zijn auto weg was: kennelijk gestolen. Hij vroeg aan de eigenaar van de winkel of hij de beveiligingscamera kon bekijken om te zien, wie zijn auto gestolen had. Maar hij moest wachten. Dat duurde naar zijn zin te lang en hij trok een mes. Dit ging helemaal verkeerd. Hij werd op zijn beurt aangevallen en stierf. Hierop kwam zijn familie uit Husan om wraak te nemen. Zij staken 8 huizen en 15 winkels in brand. Twee zussen waren boven in een winkel en werden door de vlammen ingesloten. Zij sprongen uit het raam, waarbij een van hen om het leven kwam. Een triest verhaal.
Later hoorde ik, dat in het noorden van Palestina zoiets vaker gebeurt. Het is een teken van wetteloosheid. Zie voor beelden hiervan de bijlage over de dood van 2 Palestijnen.

A passenger led the bus by a different route than usual through Beit Jala. We passed the Hussein hospital and I saw Palestinian soldiers and Palestinian security forces stand at the entrance. One of them I knew from Al Doha.

After I got out and I just looked at the intersection, where a building with shops had stood on fire. I walked towards the taxi rank, when a car stopped. The taxi driver pointed me to the car. It showed a woman sitting in, I know from our parish with her youngest daughter. From the woman I heard some of what had happened.
The whole story is as follows: there was a man from the village of Husan, which lies south of Bethlehem, which had entered a store for shopping. Moments later, he noticed that his car was gone: apparently stolen. He asked the store owner if he could see the security camera to see who had stolen his car. But he had to wait. That took too long time according to him and he pulled a knife. This went completely wrong. He was, in turn, attacked and died. Therefore his family from Husan came to take revenge. They set 8 houses and 15 shops on fire. Two sisters were upstairs in a shop and were trapped by the flames. They jumped out the window, one of them was killed. A sad story.

beit 2

Later I learned that in northern Palestine it happens like this more often. It is a sign of lawlessness. You can look at the attachment about the death of 2 Palestinians for images.

+++ beit 3+++

Met de betreffende vrouw ben ik naar haar huis gegaan en ontmoette ik haar schoonmoeder, die ik vaker bezocht heb.

Ik hoorde van nog een andere gebeurtenis van een maand eerder. De zwager van de burgemeester van Bethlehem was ernstig mishandeld om hem te dwingen een stuk land te verkopen, wat hij weigerde. Om de zaak onder controle te krijgen is de burgemeester naar Mahmoed Abbas gegaan en heeft zij met hem gesproken. Het is een ander signaal van wetteloosheid in Palestijns gebied.

Hierna ben ik naar de familie Shorouq en Yihya gebracht en heb de Iftar maaltijd genoten. Shorouq liet mij haar nieuwe kamer zien, die haar oudste broer voor haar aan het maken was. Ik heb er ook overnacht.
De volgende dag ben ik naar ons klooster gegaan om de rest aan spullen, die er nog lagen, op te ruimen en het een en ander nog mee te nemen. Het was wel slepen.
Ik kon nog oude kranten naar mijn vrienden van de souvenirwinkel brengen. Hebben ze voor een tijdje inpakpapier.

Woensdag ging ik naar Ramallah voor een Iftar maaltijd. De reis erheen was wat lastig. De rechtstreekse bussen reden af en aan om passagiers te vervoeren. De bus, waar ik in zat, kreeg onderweg panne en moesten wij overstappen. De bus ging niet verder dan de checkpoint, waarna ik een stuk moet lopen om een taxi te pakken.
Het bezoek was heel plezierig. De vrouw is een dochter van mijn Palestijnse vriend Hamza, die in Utrecht woont. Zij spreekt goed Nederlands. Zij vertelde, dat zij vegetariër was geworden, maar dan lastige vragen krijgt, want in de Koran staat niet, dat het door Allah verboden is om vlees te eten. Ik kreeg toen de ingeving, dat Allah ook niet verplicht om vlees te eten. Daar moest zij heerlijk om lachen.
Haar man moet geregeld naar China voor zaken. Het werk bevalt hem prima.

Ook de terugreis was wat lastig. Het busstation was verlaten. Ik werd keurig naar de checkpoint gebracht, die ik weer te voet moest passeren, maar dan met uiteraard controle. Toen ik na 12 uur thuiskwam, kwamen twee mannen van de ziekenafdeling met een doodskist op een wagentje mij tegemoet. Het bleek, dat een medebroeder, die op de ziekenafdeling verbleef overleden was en naar Tel Aviv gebracht werd.

Ik hoorde dat Daaesh ofwel ISIS al met het suikerfeest was begonnen.
Donderdag avond werd het suikerfeest aangekondigd met een zestal kanonschoten. Een kanonschot wordt ook gebruikt om in de nacht het begin van het vasten aan te kondigen en ’s avonds het einde van het vasten. Dit is de gewoonte in Jerusalem.

Ik hoorde, dat bij de Damascus poort een pamflet werd uitgedeeld, waarin stond, dat na de Ramadan (Arabische) Christenen zouden worden gedood.

Het Griekse drama gaat voorlopig voort. Ik kreeg informatie toegestuurd, een brief van Jeroen Dijsselbloem, die ik toevoeg als aanhangsel evenals een paar commentaren. Bij elkaar laten ze zien, dat het denken heel verschillend is. Daar ligt een belangrijk obstakel bij het oplossen dan wel voorkomen van bestaande financiële problemen.

Een aanhangsel is een open brief over aanvallen op kerken in het Heilige Land gericht aan de kerken in Nederland door Kairos Palestina.
Een grappig aanhangsel is het volgende: ik keek op internet om te weten of vrijdag het einde van de Ramadan zou zijn. Lees de bijlage hierover.
Een aanhangsel gaat over de veronderstelling dat ISIS blijft bestaan.
Een aanhangsel gaat over het toegenomen blank-racistisch geweld in de VS sinds de verkiezing van Obama. Tenslotte gaat een aanhangsel over een opdracht aan het Israëlische leger om een Palestijns dorp te verwoesten. Dan is er nog het trieste verhaal van het tienjarig Syrisch meisje, die diabetes had. Zij zat met haar ouders op een schip op weg naar Italië. De smokkelaars gooiden haar rugzak met insuline meteen overboord. Zij stierf onderweg.

Genoeg stof om over na te denken.

Groeten uit Jerusalem, Louis

With the woman, I went to her house and met her mother-in-law, I have often visited.

I heard of another event from a month earlier. The brother of the mayor of Bethlehem was severely beaten to force him to sell a piece of land, which he refused. To control the situation the mayor to Mahmoud Abbas and she discussed it with him. It is another sign of lawlessness in Palestinian territory.

After that I was brought to the family Shorouq and Yihya and enjoyed the Iftar meal. Shorouq showed me her new room, which her oldest brother makes for her to make. I stayed overnight there.
The next day I went to our monastery for cleaning up the rest of stuff that still lays there and took some things with me. It was dragging.

I could still bring old newspapers to my friends from the souvenir shop. They can use it to pack souvenirs.
Wednesday I went to Ramallah for an Iftar meal. The journey was a bit difficult. Direct buses drove back and forth to carry passengers. The bus, which I was in, got problems on the way and we had to change. The bus did not go beyond the checkpoint, then I have to walk a lot to catch a taxi.

The visit was very enjoyable. The woman is a daughter of my Palestinian friend Hamza, who lives in Utrecht, the Netherlands. She speaks Dutch. She said that she had become a vegetarian, but then gets tough questions, because the Koran does not say that it is forbidden by Allah to eat meat. I then got the hunch that Allah doesn’t oblige to eat meat. There she had lovely laughing.
Her husband must regularly to China for business. The work suits him just fine.

The return trip was a bit tricky. There were no buses at the bus station. I was brought neatly to the checkpoint, which I had to pass again on foot, but with obviously control. When I came home after midnight, two men came out of the infirmary with a coffin on a cart passing me. It appeared that a confrere who was deceased stayed in the infirmary and was brought to Tel Aviv.

I heard Daaesh or ISIS already had started the Eid.

Thursday evening the Eid was announced with a six canon shots. A canon shut is also used to announce the start of fasting in the night and in the evening the end of fasting. This is the custom in Jerusalem.
A flyer was spread near the Damascus gate in which was written that after Ramadan (Arab) Christians should be killed.

The Greek drama will continue for the time being. I received information, a letter from Jeroen Dijsselbloem, president of the Euro group, I add as an attachment as well as a few comments. It is in Dutch. Together, they show that the thinking is very different. That is a major obstacle in resolving or preventing existing financial problems.

An attachment is ​​an open letter about attacks on churches in the Holy Land addressed to the churches in the Netherlands by Kairos Palestine.
One attachment is fun: I looked on the Internet to find out if Friday would be the end of Ramadan. Read about this the attachment.
One attachment is about the assumption that ISIS continues to exist.
Another attachment is ​​about increasing blank-racial violence in the United States since the election of Obama. Finally an attachment with an instruction for the IDF to destroy a Palestinian village. Then there is the sad story of the ten-year Syrian girl, who had diabetes. She sat with her parents on a ship bound for Italy. The smugglers threw her backpack with insulin directly overboard. She died on the way.

Enough material to think about.

Greetings from Jerusalem, Louis

© 2015 Louis Bohte








attachments:

1 – 2 Palestinians Killed in Family Dispute in Beit Jala



back to menu attachments

2 Your Access to This Site Has Been Limited



back to menu attachments

3 Israel Orders Palestinian Village to Be Demolished After Ramadan



back to menu attachments

4 rechtsextremiosme



back to menu attachments

5 Griekenland



back to menu attachments

6 Open brief Kerken (2)



back to menu attachments

7 de Waarden Achter Het Griekse Akkoord



back to menu attachments

8 Blijft ISIS



back to menu attachments

9 Wat Als de Grieken Gewoon Gelijk Hebben



back to menu attachments

Reacties zijn gesloten.