510 Returned from my holiday

From inside the Al-Aqsa Mosque, on September 27, 2015,

From inside the Al-Aqsa Mosque, on September 27, 2015,

Jerusalem 27 september 2015

Beste mensen,

Vrede en alle Goeds.

Afgelopen zondagnacht kwam ik terug van mijn vakantie met enige vertraging.

Jerusalem September 27, 2015

Dear people,

Peace and all good.

Last Sunday night I returned from my holiday with some delay.

Aangezien de overstap in Istanboel krap was, miste ik de aansluiting, waardoor mijn bagage in Istanboel achterbleef. Pas vrijdagmorgen kreeg ik die. Wel lastig.

In de groepstaxi naar Jerusalem zat ik tussen twee Haredi tieners in, gewone jongelui. Haredi zijn een streng orthodoxe groepering .binnen het Jodendom.

Mijn vakantie is goed verlopen, met name het vieren van het feit, dat ik 50 jaar geleden ben ingetreden met dank aan de communiteit, dat dit keer mijn uitvalsbasis is geweest: die van Delft. Overigens is het niet duidelijk, hoe de toekomst van deze communiteit eruit gaat zien. Mijn klasgenoot Ben Bolmer werkt daar al 14 jaar in de parochies van Delft en omstreken en wil gaan stoppen. Wat gaat er dan gebeuren? Er zijn maar twee medebroeders, die zijn positie zouden kunnen gaan overnemen. Daarna is er niets meer. Het is een voorbeeld van hoe katholiek Europa ervoor staat.

Bijzonder vond ik het bezoek aan een neef, die de gave heeft van een genezende kracht in zijn handen.

Van mijn mijn landgenoot Gerard van Buul hoorde ik dat de laatste weken onrustig in de stad is. Het kwam zelfs zover, dat dat fanatieke Joden beschermd door het leger op de Tempelberg mochten komen, waar de Al Aqsa moskee staat. De Moslims mochten er niet bidden. Dit had weer tot gevolg, dat door deze spanningen de wekelijkse kruisweg op vrijdagmiddag niet door kon gaan.
Deze toestand is niet bevorderlijk voor mensen, die gelovig zijn en niets van al deze toestanden moeten hebben.

Ik heb weer een beetje de draad van bezoeken kunnen oppakken. Zo ging ik woensdag naar mijn vrienden in West Jerusalem. Het was doodstil op straat vanwege Jom Kippoer of Grote Verzoendag. Op deze dag vasten joden en vragen elkaar vergeving voor wat zij het afgelopen jaar verkeerd tegenover gedaan hebben. Ik kon er advies geven in verband met de gezondheidstoestand van de moeder van Ofer, die problemen met lopen heeft. Ik heb er ervaring mee.

Gisteren ben ik op bezoek geweest bij de familie van Shorouq en Yihya. Shorouq is nu begonnen met haar studie recht aan de universiteit vlak bij haar huis. Het is voor haar ongeveer 20 minuten lopen. Zij heeft nu de beschikking over een laptop, wat voor een student tegenwoordig noodzakelijk is. Zij is er erg blij mee.
Yihya is bezig zich voor te bereiden hoe hij zijn toekomst kan invullen. Hij wil hoe dan ook weg uit Palestina, wat ik heel goed begrijp. Zijn ervaringen hier zijn ronduit negatief en ben ik voor hem het enige lichtpuntje. Ik probeer hem in zijn plannen te steunen, maar wel op een kritische manier.Ik ben benieuwd wat hij ervan maken gaat. Hij wil vertrekken na de trouwerij van zijn broer Ahmed over enkele weken. Hij maakt op mij wel een volwassenere indruk.

Verder steun ik twee nichtjes van Shorouq en Yihya met hun studie. Gebruik is hier, dat de moeder hun kinderen helpt met hun huiswerk, maar de moeder van deze twee meisjes, Amal en Rotaj, is in feite analfabeet en kan hen niet helpen. Ook voor hen ben ik een vaderfiguur. Mijn gezin hier is groot.

Hun vader is zijn auto aan het Israëlische leger kwijtgeraakt. Het fijne weet ik er niet van, maar ik wil mij ook niet verder mee bemoeien. Mijn financiële middelen zijn beperkt en ik wil niet de rijke suikeroom uithangen.
Met het offerfeest heb ik vele mensen gefeliciteerd, hetzij telefonisch, hetzij met een e-mail, hetzij met eeen SMS.

Hoe de toekomst hier verder uit gaat zien, is duister. Morgen begint het loofhuttenfeest. Dan komen ook groepen Christenen voor Israël op bezoek, wat de spanningen verder kan doen oplopen. Koning Abdallah II van Jordanië is niet langer on speaking terms met premier Netanjahoe, nadat de laatste Jordanië ervan beschuldigd heeft stenen gooiende Palestijnen op de Tempelberg met de Al Aqsa moskee te steunen.

Een positief bericht is, dat enkele weken geleden een groepje Haredi Joden in Hebron verdwaald waren geraakt en in confrontatie dreigde te komen met een woedende groep Palestijnen. Een Palestijnse man heeft hen in huis gehaald, hen eten en drinken gegeven en hen beschermd tegen de boze menigte.

Ik wil het hierbij laten. Vandaag is er weer een bijzondere viering in Emmaüs vanwege het feest van Simon en Cleophas, de twee leerlingen, die na de verrijzenis van Jesus naar Emmaus gingen.

De groeten uit Jerusalem, Louis

Since the change in Istanbul was tight, I missed the connection, leaving my luggage in Istanbul lagged. Only Friday morning I got that. Rather difficult.
In the group taxi to Jerusalem I sat in between two Haredi teenagers, ordinary teenagers. Haredi be a strictly orthodox group within Judaism.

My vacation went well, especially celebrating the fact that I became friar minor 50 years ago d thanks to the community that this time has been my base: that of Delft. Incidentally, it is not clear what the future of this community will look like. My classmate Ben Bolmer has been working there for 14 years in the parishes of Delft and surroundings and want to quit. What will happen then? There are only two friars who could take over his position. Thereafter nothing more. It is an example of how Catholic Europe is doing.

I especially liked the visit a nephew who has the gift of healing power in his hands.

From my countryman Gerard van Buul I heard that in recent weeks has been unrest in the city. It even went on so long that fanatical Jews protected by the army were allowed on the Temple Mount, where the Al Aqsa mosque is. The Muslims were not allowed to pray there. This had then the effect that sometimes the way of the cross weekly on Friday afternoon could not pass by these tensions.
This situation is not conducive to people who are religious and don’t like this situation at all.

I got back a bit to resume my visits. So I went to my friends Wednesday in West Jerusalem. It was very quiet in the street because of Yom Kippur or Day of Atonement. On this day, Jews fast and ask each other’s forgiveness for what they have done wrong to each other last year. I could give advice on the health status of the mother of Ofer, who has troubles with walking. I have experience in.
Yesterday I went to visit the family of Shorouq and Yihya. Shorouq has now started studying law at the university near her home. It’s for her about 20 minutes. She now has access to a laptop, which for a student is currently required. She is very happy.

Yihya is preparing himself for how he can fill his future. He wants to somehow get out of Palestine, which I understand very well. His experiences here are downright negative and I am the only bright spot for him. I try to support him in his plans, but in a critical way. I am curious what he will make of it. He wants to leave after the wedding of his brother Ahmed within few weeks. He makes me be more mature impression.

I also support two nieces of Shorouq and Yihya with their studies. The habit here is that the mother will help their children with their homework, but the mother of these two girls, Amal and Rotaj, is basically illiterate and can not help them. For them I am also a father figure. My family is big.
Their father lost his car to the Israeli army. The details I don’t know, but I do not want to get involved beyond me. My financial resources are limited and I do not want the rich sugar daddy hanging out.
With the sacrificial feast, I congratulated many people, either by phone or with an e-mail or a SMS.

What is the future going to look like here on, is obscure. Tomorrow there is Sukkot. Then also groups of Christians for Israel will visit, which may further increase tensions. King Abdullah II of Jordan is no longer on speaking terms with Netanyahu, after hr has accused that Jordan is supporting stone-throwing Palestinians on the Temple Mount, the Al Aqsa mosque.

A positive message is that a few weeks ago a group of Haredi Jews had got lost in Hebron and threatened to come into confrontation with an angry group of Palestinians. A Palestinian man has brought them into his house and gave them food and drink, them protecting from the angry crowd.

For this moment it is enough. Today there is a special celebration in Emmaus because of the feast of Simon and Cleophas.

Greetings from Jerusalem, Louis

© 2015 Louis BohteReacties zijn gesloten.