513 Still a wedding

03. Amal

03. Amal- bridesmaid

Jerusalem 18 oktober 2015

Beste mensen,

Vrede en alle Goeds.

Deze week was er volop geweld in Jerusalem en de West Bank. Dit heeft uiteraard zijn weerslag in het dagelijks leven. Ik heb het aan beide kanten kunnen waarnemen.

Jerusalem October 18, 2015

Dear people,

Peace and all good.

This week there was a lot of violence in Jerusalem and the West Bank. This obviously has an impact on daily life. I could observe it on both sides.

Woensdag ging ik eerst op bezoek bij mijn vriendin Hadassah in West Jerusalem. Het was vrij stil op straat en in de sneltram waren er genoeg zitplaatsen vrij.

Op de terugweg was het drukker.
Bij Hadassah was het gezellig en hebben we kunnen bijpraten. Zij is van Amerikaanse van geboorte. Toen ik een opmerking maakte over de genocide op de oorspronkelijke bevolking van Amerika door Europese voorouders met een beroep op de oproep tot genocide op de Amalekieten (Deuteronomium 25,19), beaamde zij volmondig, dat dit een probleem in de Amerikaanse geschiedenis is.

Na dit bezoek ging ik naar Bethlehem voor een trouwerij van een oudere broer van Shorouq en Yihya. Op weg erheen constateerde ik, dat de winkels gesloten waren. De reden was, dat de dag ervoor een man van tegen de dertig, Muataz Zawahreh geheten, was doodgeschoten door iemand van het Israëlische leger. Hij woonde vlak bij het feestcentrum, waar het bruiloftsfeest gehouden zou worden. Het feest ging dan ook niet door, het trouwen wel. Deze dubbelheid was goed zichtbaar. De mannen bleven in hun dagelijkse kleding rondlopen, terwijl de vrouwen speciale kleding voor deze gelegenheid aanhadden. De drie dochters van de oudste zoon waren als bruidsmeisjes gekleed.

02. bridesmaids Amal, Rotaj and Razal

02. bridesmaids Amal, Rotaj and Razal

Op een gegeven moment ging de hele familie met auto’s naar het huis van de bruid, waar het jonge echtpaar werd opgehaald.

Hierna gingen iedereen richting Deheisha kamp. De vrouwen bleven in het huis van de bruidegom zitten en sommige mannen zaten in de buurt buiten.
Een oom van de bruidegom vertelde mij, dat ik niet in het ouderlijk huis van de bruidegom kon overnachten, maar wel bij hem. Ik vond dit vreemd. Als smoes werd gebruikt, dat de volgende morgen familie van de bruid zouden komen en met name vrouwen volgens een oud gebruik. Een broer van de bruidegom ondersteunde deze smoes. Toen zijn moeder hiervan hoorde, werd zij boos en kon ik alsnog in het huis van de familie slapen.

De volgende morgen verscheen niemand van de familie van de bruid.
De bedoeling was, dat Yihya naar Jordanië zou vertrekken om van daaruit zijn leven op te bouwen. Daarom bleef ik langer om van hem afscheid te kunnen nemen na eerst teruggeblikt te hebben op zijn leven en mijn invloed hierop.
Hij benadrukte dat hij niets vergeten zal.

Voor ik terugging naar Jerusalem ben ik eerst op condoleancebezoek geweest voor de dood van Muataz Zawahreh. Ik werd door een man verwelkomd alsof ik een oude bekende was. Het toonde, dat mijn bezoek zeer op prijs werd gesteld.

Zaterdag ging ik weer naar Bethlehem voor een andere condoleance bezoek. De zus van de vrouw van Toine van Teeffelen was vrij onverwacht overleden. De condoleance was bij de Armeniërs vlak bij de Geboortekerk, omdat de gebruikelijke plek hinder had van traangas tegen Palestijnse jeugd. Dit klopte ook, want de bus op weg naar de Geboortekerk reed langs het Intercontinental hotel. Daar vlakbij hing nog traangas in de lucht, zoals ik kon constateren.
Bij deze gelegenheid heb ik mijn medebroeder Lawrence in de Melkgrot bezocht met zijn help George, die blij was mij te zien. Van Lawrence hoorde ik, dat er deze week veel groepen op bezoek waren gekomen. Vermoedelijk is de gespannen situatie in Jerusalem hier de oorzaak van, omdat groepen de voorkeur geven aan een bezoek aan het veiligere Bethlehem. Er zijn ook veel reizen afgezegd om dezelfde redenen. De terugreis was probleemloos.

Afgelopen maandag las ik in een Belgische krant, dat een studente van 21, Silke Raats, een sociaal experiment had uitgevoerd. Zij wilde een maand lang als Moslima rondlopen met een hoofddoek om. Na tien dagen stopte zij ermee vanwege heftige negatieve reakties. Zij kon driekwart van haar vrienden en kennissen schrappen.

Ik kreeg een link door van een demonstratie van orthodoxe Joden tegen de staat Israël onder het motto: de Torah (de eerste vijf boeken van de Hebreeuwse Bijbel) verbiedt de staat Israël. zie de film – (niet Nederlands gesproken!

Wednesday I first went to visit my friend in West Jerusalem Hadassah. It was fairly quiet on the streets and in the tram there were enough seats free.
On the way back it was busier.

When Hadassah was cozy and we talked well. She is American by birth. When I made a remark about the genocide of the original inhabitants of America by European ancestors by invoking the call for genocide against the Amalekites (Deut 25.19), she agreed wholeheartedly that this is a problem in American history.

After this visit, I went to Bethlehem for a wedding of an older brother of Shorouq and Yihya. On the way to this celebration, I noticed that the shops were closed. The reason was that the day before, a man in his late twenties Muataz Zawahreh named, was shot dead by one of the Israeli army. He lived close to the party center, where the wedding should be held. The party was cancelled. Only the marrying passed. This duality was clearly visible. The men were walking around in their everyday clothes, while the women were wearing special clothing for this occasion. The three daughters of the eldest son were dressed as bridesmaids.

03. Amal

03. Amal – bridesmaid

At one moment, the whole family of cars to the house of the bride, where the young couple was.

Afterwards everyone went towards Deheisha camp. The women remained in the house of the groom and some men sat around outside.
An uncle of the groom told me that I could not stay overnight in the family home of the groom, but with him. I found this strange. Was used as an excuse, that the next morning the bride’s family would come, especially women, according to an old custom. A brother of the groom supported this excuse. When his mother heard this, she became angry and I could still sleep in the house of the family.
The next morning no one appeared from the family of the bride.
The intention was that Yihya should go to Jordan to build up from there his life. That’s why I stayed longer to be able to say goodbye to him after first having looked back on his life and my influence on it.
He stressed that he will not forget.

Before I returned to Jerusalem I first went to visit of condolence for the death of Muataz Zawahreh. I was welcomed by a man like I was an old friend. It showed that my visit was very much appreciated.

Saturday I went to Bethlehem for another condolence visit. The sister of the wife of Toine van Teeffelen passed away quite unexpectedly. The condolence was with the Armenians near the Nativity Church, because the usual place had annoyance from tear gas used against Palestinian youth. This knocked, because the bus on the way to the Nativity Church drove alongside the Intercontinental hotel. Nearby, tear gas still hung in the air as I could ascertain.
On this occasion, I have visited my fellow friar Lawrence in the Milk Grotto with his helper George, who was happy to see me.

08. Milk grotto

08. Milk grotto

Lawrence, I heard that this week many groups came to visit. Presumably, the tense situation in Jerusalem causing this because groups prefer a visit to the safer Bethlehem. There are also many tours cancelled for the same reasons. The return journey was hassle free.

Last Monday, I read in a Belgian newspaper, a student of 21, Silke Raats, had conducted a social experiment. She wanted to go around like a Muslim women with a covered head. After ten days she stopped this experiment because of severe negative reactions. She could remove three quarters of her friends and acquaintances.

I received a link by a demonstration of Orthodox Jews against the state of Israel under the motto: the Torah (the first five books of the Hebrew Bible) prohibits the State of Israel. See:

Een hoopvol teken was de demonstratie gisteravond van Joden en Palestijnen voor vrede. De groep Palestijnen was wel klein.
De Custos heeft bij de generale visitator, die vanwege de keuze van een nieuwe Custos met alle broeders een gesprek heeft, een gesprek samen met mij aangekaart. Het wachten is nu op hem, wanneer het gesprek zal plaatsvinden. Het is geen eenvoudig gesprek, maar wel noodzakelijk om problemen aan te pakken, waardoor ik gedwongen werd te verhuizen mijns ondanks.

Een artikel met veel foto’s over het conflict is het volgende:
(Je moet wel eerst inschrijven.)

One hopeful sign was the demonstration last night of Jews and Palestinians for peace. The group of Palestinians was quite small.

The Custos has initiated with the general visitor, who due to the choice of a new Custos will have a talk with all the friars, a meeting together with me. We are now waiting for him when this talk will take place. It will not be easy, but necessary to tackle problems, by which I was forced to move out in spite of me.

An article with many pictures about the conflict is the following:
(You have to register first.)

Een film van ruim een uur, waarin vredeswerkers aan beide kanten aan het woord komen is de volgende:

A film lasting over an hour, in which peacemakers on both sides have their say is:

Een filmpje van ruim 3 minuten over geweld tegen Palestijnen is de volgende:
A movie of over three minutes on violence against Palestinians is this:
Ik heb meer artikels toegevoegd.

Groeten uit Jerusalem, Louis

I have added more articles. Greetings from Jerusalem, Louis

© 2015 Louis Bohte

© 2015 Louis Bohteattachments:

1 Analysis in Israel, No End to Violence in Sightback to menu attachments

2 Dozens of Palestinian Casualties Reported in West Bank Clashes With Israeli Forcesback to menu attachments

3 Israelis Feeling Helpless in Wave of Stabbing Attacksback to menu attachments

4 Nonagon of Toxic Conflict, Notes on the Turkish Quagmireback to menu attachments

5 Putin’s Great Crime, He Defends His Allies and Attacks His Enemiesback to menu attachments

6 Stop Talking About a Third Intifada – Israel’s Occupation Must End.back to menu attachments

7 Studente Gaat 10 Dagen Met Hoofddoek Door Het Leven – De Standaard.htmlback to menu attachments

Reacties zijn gesloten.