514 busstop without mentioning Arab buses…

01. busstop without mentioning Arab buses (231 and  234)

01. busstop without mentioning Arab buses (231 and 234)

Jerusalem 25 oktober 2015

Beste mensen,

Vrede en alle Goeds.

Afgelopen vrijdag bezocht ik Jack, die jarig was. Toen ik uit de bus ging stappen, zag ik al, dat er problemen waren.

Jerusalem October 25, 2015

Dear friends,Peace and all good.

Last Friday I visited Jack, who was celebrating his birthday. When I went to get off the bus, I saw that there were problems.

Het was als een oorlogstoestand. Van alles lag op straat, veel mensen op straat, rook in de lucht en aan het eind bij het graf van Rachel Israëlische soldaten. Er werden stenen gegooid. Ik had snel een taxi.

03. road near former Intercontinental hotel near Rachel's  tomb

03. road near former Intercontinental hotel near Rachel’s tomb

.

Bij Jack kreeg ik een vervolg op de oorlogssituatie. Jack is supervisor van de bewakers van het gebouw van de UNRWA in Sheikh Jarrah in Oost Jerusalem even voorbij voor wie bekend is met Jerusalem the American Colony.

Jack werkte de komende week ’s nachts, wellicht de hele week. De bewaking houdt in, dat geregeld de bewakers een ronde maken, maar niet alleen. Daarvoor is de situatie te gevaarlijk. Het is om het gebouw heen lopen achter de omheining. Hiertoe moeten de bewakers een kogelvrij vest dragen en een helm. Als er iets gebeurt, moeten zij meteen om hun veiligheid denken en een rode knop, die zij bij zich dragen, indrukken. Vooral na twaalf uur ’s nachts kan het gevaarlijk zijn door fanatieke Israëliërs.

Dat hier zo de nadruk op valt is niet verwonderlijk, want het is ’s nachts, dat deze lieden graffiti spuiten tegen Christenen en Palestijnen.
Jack is ook beducht voor lui van Da’esh ofwel ISIS. Die kunnen overal zitten. Ik begrijp dit wel, want voor zijn werk moet hij bedacht zijn voor wat mogelijk kan gebeuren en moet hij dit een slag voor zijn.
We hebben gezellig zitten kaarten en weer verloor hij.

De dag ervoor bezocht ik Sana. In de bus zat een priester, die ik ken. Hij was moedeloos door het opgelaaid geweld. Door een misverstand was ik eerst naar Beit Sahour gegaan, waar ik kennis maakte met een orthodoxe man. Hij zat in zijn werkplaats en had kennelijk niets te doen. Ik werd daar met een auto opgehaald.
Ik maakte kennis met de verloofde van haar zoon Mohammed, die tandarts is. Haar zoon Mahmoed zit in een Israëlische gevangenis.
De kennismaking met de verloofde en een zus verliep heel plezierig. Zij is een schrandere vrouw, die goed kan nadenken over wat er in het leven te koop is.
Mohammed was er niet. Hij zat vast bij de checkpoint Qalandia bij Ramallah, omdat daar ongeregeldheden waren, waarbij ook traangas gebruikt werd.

Afgelopen maandag kreeg ik bezoek van een bevriend stel, die geregeld in het Heilig Land komt: Sytse en Marlies, die ook op mijn feest waren. Het was een gezellig bijpraten.

’s Avonds ging ik voor het eerst na lange tijd weer naar een bijeenkomst van de Interfaith Encounter Association. Het onderwerp was de betekenis van Jerusalem voor de drie godsdiensten, maar we besloten over de huidige situatie te praten. Interessant was de bijdrage van de enige vrouw in het gezelschap, Ruth Cohn. Het bleek, dat zij al lange tijd contact onderhoudt met Palestijnen in de wijk Silwan, dat ten zuiden van de oude stad van Jerusalem ligt. De kolonisten proberen binnen te dringen in deze wijk. Er zijn geen voorzieningen voor de kinderen en de riolering is bedroevend. Er was overleg gestart met de gemeente om hieraan iets te doen, maar na vijf of zes bijeenkomsten hebben de bewoners het overleg stopgezet, omdat het niets opleverde. Zij had er alle begrip voor. Het is tekenend voor de situatie, waarin de Palestijnen in Jerusalem verkeren. Zij hebben feitelijk geen rechten zoals de Joden die hebben. De uitbarsting van geweld is het gevolg.

De huidige situatie heeft twee gezichten: enerzijds vallen individuele Palestijnen willekeurige Joden aan, anderzijds vinden er de gebruikelijke straatgevechten plaats met stenen gooiende Palestijnen tegen gassen gebruikende Israëlische soldaten als een soort kat en muis spel.

Gisteren werd Arik Ascherman van Rabbis for Human Rights aangevallen met een mes door een kolonist. Zie het filmpje op: → mondoweiss.net

It was like a war situation. Everything was on the street, many people on the street, smoke in the air and at the end near the grave of Rachel Israeli soldiers. Stones were thrown. I had quickly a taxi.

02. road to checkpoint closed because of feast of Rachel,  her tomb is nearby

02. road to checkpoint closed because of feast of Rachel, her tomb is nearby

At Jack’s home, I got a follow-up to the war situation. Jack is supervisor of the guards of the building of UNRWA in Sheikh Jarrah in East Jerusalem just past for those familiar with Jerusalem the American Colony.

Jack worked for the next week at night, perhaps the whole week. The monitoring means that controlled the guards make a round, but not alone. Therefore the situation is too dangerous. It is to walk around the building behind the fence. To this end, the guards must wear a bulletproof vest and a helmet. If something happens, they immediately have to think about their safety and push a red button, which they carry with them. Especially after midnight it can be dangerous by fanatical Israelis.

That here there is so the emphasis on, is not surprising, because it is at night that these people spray painting graffiti against Christians and Palestinians.

Jack is also concerned about people from Da’esh or ISIS. They can be anywhere. I understand this well, because of his work he should be remembered for what could potentially happen and he should be a faster than them.
We enjoy sitting cards and again he lost.

The day before I visited Sana. In the bus there was a priest, I know. He was discouraged by the violence flared. Through a misunderstanding, I went first to Beit Sahour, where I met an Orthodox man. He sat in his workshop and had obviously nothing to do. I was picked up there by car.

I became acquainted with the fiancé of her son Mohammed, who is a dentist. Her son Mahmud is in an Israeli prison.
The acquaintance with the fiancé and sister went very enjoyable. She is an intelligent woman who can think clearly about what is for sale in life.
Mohammed was not there. He was blocked at the Qalandia checkpoint near Ramallah, because there were riots, where was also used tear gas.

Last Monday, I received a visit from a friendly couple who meet regularly in the Holy Land: Sytse and Marlies, who were also present at my party. It was a cozy chat.

In the evening I went for the first time after a long time at a meeting of the Interfaith Encounter Association. The subject was the importance of Jerusalem for the three religions, but we decided to talk about the current situation. Interestingly was the contribution by the only woman in the group, Ruth Cohn. It turned out that she has long maintained contacts with Palestinians in the neighborhood of Silwan, which lies south of the old city of Jerusalem. The settlers try to invade in this quarter. There are no facilities for children and the sewage is horrendous. There was initiated consultations with the municipality to do something about this, but after five or six meetings, the people stopped the talks, because it yielded nothing. She had taken all understanding. It is indicative of the situation faced by Palestinians in Jerusalem. They have virtually no rights as the Jews have. The outbreak of violence is the result.

The current situation has two faces: at one side individual Palestinians attack randomly Jews, on the other hand there are the usual street battles with stone-throwing Palestinians against Israeli soldiers using gasses as a sort of cat and mouse game.
Yesterday Arik Ascherman of Rabbis for Human Rights, was attacked with a knife by a settler. See the movie on: → mondoweiss.netDe checkpoint tussen West en oost Jerusalem is opgeheven, maar de blokken beton liggen op de stoep en kunnen zo weer gebruikt worden.
Gisteren was Shorouq jarig.

06. Shorouq

06. Shorouq

Zij werd twintig. Zij was blij, dat ik kwam, maar haar blijdschap sloeg om in boosheid en verdriet, toen zij merkte, dat zij nog steeds niet geaccepteerd wordt als dochter en zus. Ik moet kijken, wat ik eraan doen kan.

Vandaag is het feest van Maria, koningin van Palestina, zoals, dat tot voor kort heette. Om politieke redenen is de naam veranderd in Maria, koningin van het Heilig Land. Zo’n politieke beslissing is bedenkelijk. De verandering lijkt me pas gerechtvaardigd, nadat er vrede is gesloten.

Afgelopen zondag wenste ik Gerard een goede week, want hij had een groep Braziliaanse pelgrims. Bij aankomst op het vliegveld vertelde de reisleiders de groep niet naar hem te luisteren. Het werd zo geen prettige week en kwam hij op advies van het reisbureau eerder naar huis. Gisteren merkte hij op, dat er de laatste zeven maanden zes broeders uit Bethlehem vertrokken zijn.

Als bijlage voeg ik toe: naast enkele foto’s een artikel over de Dome of the Rock ofwel tempelberg en een artikel over de oorlog tegen de jeugd in Amerika (Je leest dit goed.) verder een artikel over het koloniaal verleden van Europa en over genetische overeenkomsten tussen Palestijnen en Joden. Ik herinner mij, dat veertien jaar geleden een soortgelijk artikel in een wetenschappelijk tijdschrift was gepubliceerd en dat de uitgever vervolgens vroeg om dit deel te verwijderen. Dit vertelde Toine van Teeffelen ons als burgerwaarnemers toentertijd.

Groeten uit Jerusalem, Louis

The checkpoint between West and East Jerusalem is lifted, but the blocks of concrete lying on the sidewalk and can thus be used again.
Yesterday was Shorouq birthday.

07. Shorouw with Amal and Razal

07. Shorouw with Amal and Razal

She became twenty. She was glad that I came, but her joy changed into anger and grief, when she noticed that she is still not accepted as a daughter and sister. I must see what I can do about it.

Today is the feast of Mary, Queen of Palestine, as that name until recently. For political reasons, the name changed to Mary, Queen of the Holy Land. Such a political decision is questionable. The change only seems justified until peace has been concluded.

Last Sunday I wished Gerard a good week, because he had a group of Brazilian pilgrims. Upon arrival at the airport the tour guides told the group not to listen to him. It was not so pleasant week and came on the advice of the agency previously home. Yesterday, he noted, that during the last seven months, six friars have left Bethlehem

Enclosed I add: besides some pictures an article on the Dome of the Rock, or Temple Mount, and an article on the war against youth in America (You read this correctly.) Also an article about the colonial past of Europe and genetic similarities between Palestinians and Jews. I remember that for fourteen years had been published a similar article in a scientific journal and the publisher then asked to remove this part. This told Toine Teeffelen us as civilian observers at the time.

Greetings from Jerusalem, Louis

© 2015 Louis Bohte

© 2015 Louis Bohteattachments:

1 Genetic Connection Between Jews and Palsetiniansback to menu attachments

2 Were There Jewish Temples on Temple Mountback to menu attachments

3 Youth in an Authoritarian Ageback to menu attachments

4 kolonialiteitback to menu attachments

Advertenties

Reacties zijn gesloten.