515 violence continues

Jerusalem 1 november 2015

Beste mensen,

Vrede en alle Goeds.

Voorlopig gaat het geweld hier door. Om enig beeld te krijgen, dat eenzijdig lijkt, verwijs ik naar twee links:
Maannews
Rol omlaag om een filmpje te bekijken, waarin een jongeman zonder enige aanleiding in coma geslagen wordt door Israëlische soldaten. Het gebeurde op 6 october.

Jerusalem November 1, 2015

Dear friends,

Peace and all good.

For now the violence continues here. To get some picture that seems one-sided, I refer you to two links:
Maannews
Scroll down to watch a movie in which a young man without any provocation is beaten into a coma by Israeli soldiers being. It happened on 6th of October.

Een tweede link laat een jeep zien, die in Aida kamp, vlak bij de muur en het graf van Rachel, rijdt en jongeren waarschuwt te stoppen met het gooien van stenen, anders wordt er zoveel gas verspreid, dat iedereen van het kamp, van jong tot oud sterft. Ik krijg hierbij de associatie met “Endlösung”. De link is:
Maannews

A second link shows a jeep, which in Aida camp, near the wall and the tomb of Rachel, rides and warned youth to stop throwing stones, otherwise it is distributed so much gas, that everyone from the camp from young to old will die. I hereby get the association with “Final Solution”. The link is:
Maannews

Ik wil ook een ander geluid uit Joodse hoek laten horen, namelijk die van Nurit Peled-Elhanan, dochter van een Israëlische generaal. Zij verloor in september 1997 haar 13 jarige dochter Smadar, doordat een jonge Palestijn zich opblies. Nurit had de moed zich de vraag te stellen, hoe dit mogelijk was. Wat bezielde de jongeman zich zo om het leven te brengen?

Zij kwam tot het volgende antwoord: “My little girl was murdered because she was an Israeli by a young man who was humiliated, oppressed and desperate to the point of suicide and murder and inhumanity, just because he was a Palestinian.”
Via Google kun je meer informatie over haar vinden.

Op een andere manier raakte ik betrokken bij dit geweld. Afgelopen maandag was moeder Al Azza jarig. Ik zocht haar op, maar haar verjaardag vierde zij niet vanwege de situatie. Haar jongste zoon Najuan doet mee met het stenen gooien. Hij vroeg mij of ik voor of tegen ben om op Joden in te steken. Ik probeerde hem aan het denken te zetten door te zeggen, dat ik begrijp, dat dit gebeurt, maar ik keurde het af. Het probleem is het gemis aan toekomstperspectief. Zijn broer Husam, die voor tolk speelde, vond, dat ik een goed antwoord gaf, omdat ik hem aan het denken gezet had en verder te kijken dan voor of tegen en niet blijven steken in een eendimensionaal denken.

Toen ik wegging benadrukte ik hem nog eens na te denken over wat ik gezegd had. Dat zou hij doen. Zijn broer zal dit ongetwijfeld oppakken om hem verder te laten nadenken. Zelf had hij in zijn opleiding tot acteur geleerd nooit nee te zeggen, want dan breek je het gesprek af. Ik ben benieuwd wat het resultaat zal zijn.

Ik heb een artikel over de huidige Intifada geschreven, die ik als bijlage toevoeg: the third Intifada. Het is toepasselijk op Najuan. Vorig jaar heeft hij samen met zijn broer Noer, dat licht betekent, de opleiding tot kapper gevolgd.
Beiden verkeren in dezelfde positie, maar zijn broer is bezig om verder te gaan in het kappersvak en Najuan feitelijk niet. Kennelijk heeft hij voor zichzelf nog geen toekomstbeeld, zoals zijn broer Noer dat wel heeft.

De situatie is verder gecompliceerd, omdat er omgekeerd agressie tegen Palestijnen is. Om die reden hield Jack het werken in Jerusalem na één dag voor gezien. Hij vindt het te gevaarlijk. Ik hoorde dit van zijn dochter Razan.
Sefardische Joden, afkomstig uit Noord Afrika, lopen ook gevaar, omdat zij gemakkelijk voor Palestijnen aangezien kunnen worden.

Een ander aspect hoorde ik van Mike, die van de Joden zei, dat zei vooruit -plannen maken, die zij in 10, 20, 50 jaar willen realiseren. Palestijnen kijken niet verder dan tot vanavond.
Ook hebben zij een mentaliteit om alles op Allah af te schuiven: Allah zal erin voorzien (bijv. of er morgen nog eten is).

Verder vertelde Mike, dat afgelopen week midden in de nacht Het Israëlische leger traangas had verspreid in de wijk, waar zijn souvenirwinkel staat, vlakbij het gemeentehuis en de Geboortekerk.

Een week geleden werd de bisschoppensynode over het gezin afgesloten. De paus maakte een belangrijke opmerking. Hij vroeg om de werkelijkheid door de ogen van God te begrijpen (interpreting). Onvermijdelijk volgt dan wel de vraag, welk beeld wij van God hebben: is Hij barmhartig, rechtvaardig, streng, liefdevol enz.?
Een hele mooie link is de volgende:
facebook

I also want to let you know another sound from Jewish angle, that of Nurit Peled-Elhanan, the daughter of an Israeli general. She lost in September 1997 her 13 year old daughter, Smadar, because a young Palestinian blew himself up. Nurit had the courage to wonder, how this was possible. What moved the young man to blow op himself?

She came to the following reply: “My little girl was murdered because she was an Israeli by a young man who was humiliated, oppressed and desperate to the point of suicide and murder and inhumanity, just because he was a Palestinian.”
Through Google you can find more information about her.

In another way I got involved in this violence. Last Monday was mother Al Azza birthday. I visited her, but she didn’t celebrate her birthday because of the situation. Her youngest son Najuan joins throwing the stones. He asked me whether I am for or against to stabbing Jews. I tried to set him thinking by saying that I understand that this happens, but I rejected it. The problem is the lack of prospects on any future. His brother, Husam, who played for interpreter, thought that I gave a good answer, because I had put him to think and look beyond for or against and not remained in a one-dimensional thinking.

When I left I stressed him to think again about what I had said. He would. His brother will undoubtedly pick to get him some more thought. He himself had learned as an actor in his training never to say no, because then you are breaking off the conversation. I wonder what will be the result.

I wrote an article about the current Intifada, which I add as an attachment: the third Intifada. It is applicable to Najuan. Last year, he and his brother Nur, which means light, followed the training for hairdressers.
Both are in the same position, but his brother was trying to move forward in the hairdressing and Najuan not factually. Apparently he has no vision for himself, like his brother Nur does.

The situation is further complicated because there is reverse aggression against Palestinians. For this reason, Jack held working in Jerusalem after one day before seen. He finds it too dangerous. I heard this from his daughter Razan.
Sephardic Jews from North Africa, are also at risk because they can be seen easily like Palestinians.

Another aspect I learned from Mike, who said of the Jews, said ahead making plans, which they want to achieve in 10, 20, 50 years. Palestinians look no further than tonight.
Also they have a mentality to shift everything to Allah: Allah will provide them (eg if tomorrow there is still eating.).
Mike also told that last week in the middle of the night, the Israeli army fired tear gas had spread in the district, where his souvenir shop stands, near the town hall and the Church of Nativity.

A week ago, the Synod of Bishops on the family finished. The Pope made an important observation. He asked for interpreting reality through the eyes of God. Inevitably follows the question, which image we have of God: he is merciful, just, stern, loving, etc.?
A very nice link is:facebook

Toen ik afgelopen woensdag bijna thuis was en naar de ingang van ons klooster liep, hoorde ik ineens een jongen mijn naam roepen. Het was Emmanuel, die met zijn moeder Maria nu in de oude stad woont. Ik ken hen sinds Kerstmis 2011.

Ik voeg nog wat bijlagen toe: een artikel van Uri Avnery over Netanyahoe, die volgens hem mentaal ziek is; ook Rabbi Michael Lerner schrijft over Netamyahoe; over de dood van een 17 jarig meisje en een 54 jarige man in Hebron; een artikel over een man, die vroeger stenen gooide; de toespraak van de paus aan het einde van de bisschoppensynode.

Tot slot een link, die laat zien hoe een vloedgolf kan overspoelen:

When I was almost home last Wednesday and walked to the entrance of our monastery, I suddenly heard a boy calling my name. It was Emmanuel, who with his mother Mary now lives in the old city. I’ve known them since Christmas 2011.

I add some attachments: an article by Uri Avnery about Netanyahu, who is mentally ill, according to him; Also Rabbi Michael Lerner writes about Netamyahoe; about the death of a 17 year old girl and a 54 year old man in Hebron; an article about a man who earlier threw stones; The speech of the Pope at the end of the Synod of Bishops.

Finally, a link that shows how a flood may inundate:

Groeten uit Jerusalem, Louis

Greetings from Jerusalem, Louis

© 2015 Louis Bohte

© 2015 Louis Bohteattachments:

1 I Was a Palestinian Stone-thrower. Here’s Why I Stoppedback to menu attachments

2 Pope Francis Addresses Synod of Bishops at Conclusionback to menu attachments

3 Power of Love Overcomes Love of Powerback to menu attachments

4 Rabbi Lerner About Netanyahu and Shoaback to menu attachments

5 the Present Intifadaback to menu attachments

6 the Third Intifadaback to menu attachments

7 Uri Avnery Over Netanyahuback to menu attachments

8 Woman, 17 and Man, 54 Killed in Hebronback to menu attachments

Advertenties

Reacties zijn gesloten.