517 how the US fuelled the rise of Isis

Jerusalem 15 november 2015

Beste mensen,

Vrede en alle Goeds.

De massamoord in Parijs is schokkend en verbijsterend.

Jerusalem November 15, 2015

Dear friends,

Peace and all Good.

The massacre in Paris is shocking and bewildering.

Nog verbijsterender is, dat de organisatie achter deze gruwelijkheden ISIS is, dat nota bene door het Westen was gesteund. Zie hiervoor het artikel in The Guardian:

Yet bewilder more, the organization behind these atrocities ISIS is that nota bene was supported by the West. Please refer to the article in The Guardian:
Het is huiveringwekkend dit te moeten ontdekken.
Ik ben helaas niet verrast door deze gebeurtenissen. Ik heb 20 jaar gewerkt met drugsverslaafden. Ik leerde van hen, dat als je probeert slimmer dan hen te zijn, je altijd verliest. Parallel hieraan had ik allang het vermoeden, dat hetzelfde voor terroristen geldt. Dit is nu waar gebleken.

Ondertussen ben ik hier aan het werk. Een Nederlandse organisatie organiseerde voor een internationale groep van jonge mensen een verblijf van een week in Bethlehem. Uiteindelijk kwam ook een bezoek aan de Geboortekerk in het programma, waarvoor ik als gids was gevraagd. Dat gebeurde afgelopen dinsdag. Ik heb met plezier de groep van 35 mensen rondgeleid en een gesprek met hen gehad. Leuk was, dat er ook een Turkse vrouw erbij was, die in de wijk Feijenoord woont, waar ik vroeger in een clubhuis als vrijwilliger gewerkt heb. Zij werkt in het Franciscus Gasthuis in Rotterdam. Zij toonde, dat zij moeite heeft met secularisatie in de vorm van verdwijnen van het religieuze uit de samenleving.

Toen ik naar Jerusalem terugkeerde, stond er ook een jonge Rus op de bus te wachten, die economie gestudeerd had. Hij liet zich niet gek maken door taxichauffeurs, die hem naar de checkpoint wilden brengen. In gesprek met hem kwam we ook te praten over Poetin. Hij vond, dat Poetin een grote geest heeft, een ander beeld dan in het Westen van hem geschilderd wordt. Om een beeld van hem te krijgen voeg ik een link hieronder, waarin een Amerikaanse journalist Poetin een vraag stelt en Poetin een antwoord geeft, dat duidelijk is. Hij doet dit in het Russisch, maar er is Engelse ondertiteling, die soms snel gaat: → link

It is horrible to have to discover this.
I am sadly not surprised by these events. I’ve worked 20 years with drug addicts. I learned from them, that if you try to be smarter than them, you always lose. In parallel, I had long expected that the same applies to terrorists. This is proved true.

Meanwhile, I’m here to work. A Dutch organization organized for an international group of young people a stay for a week in Bethlehem. Eventually came to visit to the Nativity in the program, for which I was asked as a guide. That happened last Tuesday. I have enjoyed a guided group of 35 people and had a conversation with them. Fun was that there is also a Turkish woman was there, who lives in the Feijenoord district, where I used to work as a volunteer in a clubhouse. She works in the Franciscus Hospital in Rotterdam. She showed that she has trouble with secularization in the form of disappearance of the religious from society.

When I returned to Jerusalem, there was waiting a young Russian on the bus, who had studied economics. He was not to be fooled by taxi drivers who wanted to take him to the checkpoint. In conversation with him, we came to talk about Putin. He found that Putin has a great mind, a different picture is painted in the West of him. To get a picture of him I add a link below which an American journalist Putin asks a question and Putin gives an answer that is clear. He does this in Russian, but there are English subtitles, which sometimes goes fast: → linkAfgelopen zondag bezocht ik de familie Owaineh. Dat was plezierig en er was meer volk op bezoek, familie uit het dorp Battir net onder Bethlehem, waar zij oorspronkelijk vandaan komen.

Voor ik bij de torenflat aankwam, waar zij wonen, kwam een buurjongen, Ahmed, samen met zijn grote broer naar buiten. Hij zag mij en zetten het meteen op een lopen naar mij toe, zoals hij dat altijd doet met een stralend gezicht. Zijn ouders en tienerzus en –broer weten dit van hem en vinden het leuk, net als ik.
Maandag bezocht eindelijk weer eens een oude vriend, Elias Tweime, die een grote faam genoot als leraar Engels. Wat ik al vermoedde, bleek: regelmatig hebben hij en zijn vrouw last van traangas, dat het Israëlische leger tegen stenen gooiende jongeren gebruikt. Ook de oude mensen in het vlakbij gelegen bejaardenhuis hebben er last van. Het is dan zaak ramen dicht te houden.

Vlakbij wordt er een groot hotel gebouwd. De naam weet ik al: Hotel Traangas.
Ook op een andere manier gaat het Israëlische leger zich te buiten. Afgelopen donderdag viel het leger een ziekenhuis in Hebron binnen om iemand op te pakken, die verdacht werd van het neersteken van een Joodse kolonist in Hebron.
Een neef van hem was in de badkamer zijn handen aan het wassen voorafgaand aan zijn gebed. Toen hij uit de badkamer kwam, werd hij zonder pardon neergeschoten. Dezelfde dag werd hij nog begraven.

Een ander voorbeeld is hoe een 13 jarige jongen ondervraagd wordt iemand van het leger. → Maannews

Last Sunday I visited the family Owaineh. That was fun and there were more people to visit family from the village of Battir just below Bethlehem, where they originally come from.

Before I arrived at the apartment building where they live, a neighbor boy, Ahmed, along with his big brother came out. He saw me and put it immediately into a run towards me, as he always does with a radiant face. His parents and teenage sister and -brother know this from him and like it, just like me.

Monday, I visited an old friend, Elias Tweime, who enjoyed a great reputation as an English teacher. What I suspected, appeared frequently he and his wife suffered from tear gas used by the Israeli army against stone-throwing youths. The old people in the nearby nursing home suffer from it too. It is important to keep windows closed.
Nearby a large hotel is under construction. I already know the name: Hotel Tear gas.

Also another way the Israeli army goes beyond themselves. Last Thursday, the army attacked a hospital in Hebron in order to pick up someone who was suspected of stabbing a Jewish settler in Hebron.

A cousin of him was in the bathroom washing his hands prior to his prayer. When he came out of the bathroom, he was shot without mercy. The same day, he was still buried.

Another example is how a 13-year-old boy is interrogated by someone from the army.
→ Maannews

Vrijdag bezocht ik Ahmad. Hij was op bedevaart naar Mekka geweest. Het was voor hem een geweldige ervaring. Het was ook goed voor hem eens weg te zijn, want hij heeft veel zorgen voor zijn vrouw, die met haar gezondheid tobt. Zij was 100 dagen in een ziekenhuis in Israël, in Haifa, zonder dat het iets heeft uitgehaald. Hij vertelde, dat gedurende de bedevaart 4000 mensen omgekomen zijn.
Gisteren bezocht ik Yasser en we hadden een genoeglijk contact. Ik kreeg een maaltijd aangeboden. Hij had ook bezoek van zijn dochter en schoonzoon met hun zoontje Ibrahim.
Onthutsend vond ik, dat in België een 14 jarig Syrisch meisje met een verfkogel was beschoten om haar onder controle te krijgen. Zij liep rond met scherven glas. Ik begrijp niet dat iemand werd ingeschakeld, die Arabisch spreekt.
Ik heb nog twee leuke links. Een laat in een minuut hoe de mens in 6 miljoen jaar evolueerde: → link

Een amusante link is de volgende, waarin reclame voor vrouwenvoetbal wordt gemaakt. Rol omlaag, kijk en geniet ervan: → link

Friday I visited Ahmad. He had been on a pilgrimage to Mecca. For him it was a great experience. It was also good for him get away because he has much care for his wife who worries her health. She was 100 days in a hospital in Israel, in Haifa, without that it has done something. He told that 4000 people died during the pilgrimage.

Yesterday I visited Yasser and we had a pleasant contact. I was offered a meal. He also had a visit from his daughter and her husband with their son Ibrahim.
Staggering, I found that in Belgium, a 14-year-old Syrian girl was fired with a paint bullet to control her. She walked around with shards of glass. I do not understand anyone was switched on, who speaks Arabic.
I have two nice left. First shows how a man evolved within six million years:
→ link

An amusing link is next, which makes advertisement for women’s. Scroll downwards, watch and enjoy: → link

Tot slot enkele aanhangsels: een interessante toespraak bij gelegenheid van de herdenking van de Kristalnacht in 1938, dat leidde to aanslagen op Joodse winkels in Duitsland; een beschouwing over Poetin; een foto van merkwaardige wolken. Tot slot een bericht over de onjuiste conclusie van de Amerikaanse socioloog Putnam op basis van zijn onderzoek in 2007, dat gemengde wijken leidt tot minder vertrouwen. Ik heb het toen voor kennisneming aangenomen. Hij blijkt nu de onderzokgegevens verkeerd te hebben uitgelegd. Maar één aspect blijft buiten beschouwing: hij is opgegroeid in een maatschappij, waarin de nog overheersende groep Euro-Amerikanen, die belast zijn met genocide op Indianen, met slavernij en een negatieve houding tegenover Latino’s. Dan kun je weinig positiefs verwachten over een gemengde wijk vanuit blank perspectief.

Groeten uit Jerusalem, Louis

Finally, several appendices: an interesting speech on the occasion of the commemoration of Kristallnacht in 1938, which led to attacks on Jewish shops in Germany; a discussion of Putin; a photo of strange clouds. Finally, a message about the incorrect conclusion of the American sociologist Putnam, based on his research in 2007, which leads to his conclusion that mixed neighborhoods leads to less confidence. I took it for grant. He now appears to have misinterpreted his research data. But one aspect is disregarded: he grew up in a society that remains dominant group Euro-Americans, who have committed genocide against Indians, slavery and a negative attitude towards Latinos. Then you can expect little positive about a mixed neighborhood from a white perspective.

Greetings from Jerusalem, Louis

© 2015 Louis Bohte

© 2015 Louis Bohteattachments:

1 cloudsback to menu attachments

2 Modern Democracyback to menu attachments

3 Speech by Haneen Zoabiback to menu attachments

4 Gemengde Wijk Leidt Niet Tot Onderling Wantrouwenback to menu attachments

Advertenties

Reacties zijn gesloten.