518 Wisam and his children

09. Wisam with Omar (l) and Kareem

09. Wisam with Omar (l) and Kareem

Jerusalem 22 november 2015

Beste mensen,

Vrede en alle Goeds.

Vorige week zondag werd hier het feest van de enige Belg: de koning.

Jerusalem November 22, 2015

Dear friends,

Peace and all Good.

Last Sunday there was the feast of the only Belgian: the king

In totaal worden hier van vier landen officieel hun nationale feest gevierd, vier katholieke landen, waarmee de Custodie een speciale band heeft: Italië, Spanje, Frankrijk en België. Deze vier landen hadden in het midden van de 19e eeuw geprobeerd een vinger in de pap te krijgen bij het regelen van de zogeheten Status Quo, de overeenkomst tussen in feite ons minderbroeders en een aantal orthodoxe kerken over het gebruik van de Geboortekerk en de Heilige Grafkerk. Rusland wilde ook een vinger in de pap, maar faalde hierin.

Die dag las ik een artikel van Richard Falk over Edward Saïd, die een Palestijn was, met zijn humanisme en de nieuwe bepaling van anti-semitisme door het ministerie van buitenlandse zaken van de VS. Richard Falk is een Amerikaanse rechtsgeleerde, die van 2008 tot 2014 rapporteur voor de VN over het conflict tussen Israël en Palestina. Hij is Jood. Ik vond het artikel de moeite waard en voeg het als aanhangsel aan deze brief toe. In het artikel wordt ook verwezen naar een boek van Edward Saïd, Orientalisme geheten, dat in 36 talen is vertaald.
In de nieuwe omschrijving van anti-semitisme worden Zionisme, Joodse identiteit en Israël op één lijn. Hiermee is kritiek op Israël automatisch anti-semitisch.
Maandagavond had ik weer een bijeenkomst van de IEA, de drie monotheïstische godsdiensten. Het leek me de moeite waard om dit artikel ter sprake te brengen.
Er was een nieuw gezicht, een man, David geheten. Het had gevolgen. Laatst genoemde man reageerde heftig. Hij noemde Richard Falk extreem anti-semitisch, zoals hij ook de Israëlische geschiedkundige Ilan Pappé typeerde als extreem anti-semitisch. Zie Wikipedia over Ilan Pappé evenals Richard Falk en Edward Saïd..
Ik kreeg dit op mijn brood, maar ik dekte mij wel in door te verwijzen naar mijn hoogbejaarde Joodse vrienden, die de Shoah hebben overleefd. De vrouw had Auschwitz overleefd.
De enige vrouw in ons gezelschap was het volkomen oneens met David. Na enige tijd kalmeerde de man.

Met alle ellende van vorige week in Parijs, waarbij de vinger naar Islam wordt gewezen kwam bij mij een lied van Bob Dylan naar boven: With God on our side. Bob Dylan neemt in dit lied de geschiedenis van de VS met de vele oorlogen met steeds weer als een refrein: met Good aan onze kant. Hij eindigt het lied met: If God is on our side, He’ll stop the next war. Het lijkt mij een passende relativering godsdienst als rechtvaardiging van oorlogen.

Dinsdag bezocht ik mijn vrienden in Al Azza kamp. Toen ik vlak bij hun huis was, kreeg ik ineens last van mijn ogen. Het Israëlische leger was “aan het spelen” met gas, niet alleen traangas. Op een gegeven moment kwam een vrouw binnen, die buiten erg last van traangas had gekregen. Ik hoorde, dat het iedere dag raak is met een confrontatie tussen het leger en de jeugd bij het vroegere Intercontinental Hotel.
De jongste zoon van de familie kreeg bezoek van zijn vriendin, die in Jerusalem woont, een zelfbewuste vrouw. Het is overigens ongewoon, dat zij zonder begeleiding haar vriend kon opzoeken, die zij kent via facebook.

Overigens laat de situatie bij de jongste twee zoons sporen na. Zij doen de hele dag niets, al zeggen zij dat zij hun eindexamen willen doen.
De situatie maakte het Wisam en Abier de laatste drie maanden onmogelijk om samen met hun tween zoontjes de familie te bezoeken.
Woendag bezocht ik onder meer de moeder van Mohanad. Haar jongste zoon Murad was ook thuis, een aardige jongeman.

Donderdag ging ik naar Ramallah om vrienden op te zoeken. Eerst ging ik naar Arab, die in Nederland opgegroeid is. Zij werkt nu in de zaak van haar man, die zaken in China doet. Hij was pas teruggekeerd uit China. Arab was heel blij met mijn bezoek.
Vervolgens kwam Wisam mij ophalen. Hierdoor kon Arab met hem in zijn hoedanigheid als advocaat een zaak bespreken, dat hard nodig was.

Bij Wisam thuis kon ik nog wat pedagogisch optreden. Zij kregen bezoek van een schoonzus met twee kinderen. De oudste zoon van Wisam van nog geen twee jaar sloeg met iets overigens onschuldigs naar zijn iets oudere neef. Zijn ouders hadden dit niet in de gaten, want zij waren in gesprek met de schoonzus. Ik de jongen twee keer tot de orde geroepen, En dat werkte. Hij hield zich verder gedeisd. Ik heb wel vaker gezien, dat ouders geen oogje in het zeil houden om te zien wat hun koters doen. Maar soms is dit echt nodig.
I
k bleef bij Wisam slapen, maar ging de volgende dag bijtijds terug naar Jerusalem, want ik moet dan de checkpoint Qalandia passeren. Daar kan het gemakkelijk na het vrijdaggebed onrustig worden.

Afgelopen donderdag is een aloude Nederlandse protestzanger overleden. Naast zijn beroemd lied “Ben ik te min” zong hij ook het lied “Blommenkinders”. Toen ik de tekst van internet wilde halen, kreeg ik slechts een deel te pakken, het begin. Na negen regels stond er de tekst: The rest of this lyric is blocked due to country restrictions. Ofwel Israël blokkeerde de rest van de tekst. Waarom? In de rest staat onder meer: Blommenkinders, leg die stiletto’s weg. Vechten gaat zo gauw vervelen. Wat is er met deze tekst mis?

Ondertussen gaat het geweld hier door met aan beide kanten doden en gewonden, meer aan Palestijnse kant dan aan Israëlische kant, maar voor beide kanten is het erg. Er is ook een link, die laat zien, dat Israëlische soldaten een 6-jarig kind arresteert, zie: https://www.maannews.com/Content.aspx?id=768877
Een man uit Gaza schrok van een bericht op internet, dat hij betrokken zou zijn geweest bij de aanslagen in Parijs. Maar hij kan niet eens Gaza uit! Zie: http://www.maannews.com/Content.aspx?id=768889

Ik heb enkele aanhangsels toegevoegd: enkele rond de aanslagen in Parijs, waaronder kritische reflecties op hoe werd gereageerd, een aanhangsel over een Palestijnse dichter, die in Saoudie Arabië ter dood is veroordeels vanwege zijn gedichten, een bijlage over de dood van twee Palestijnen in een vluchtelingenkamp en tot slot een artikel van mijn hand over Franciscus vanuit de visie van de Chinese filosoof Laozi.

Groeten uit Jerusalem, Louis

In total there are four countries officially celebrated their national feast, four Catholic countries, with which the Custody has a special relationship: Italy, Spain, France and Belgium. In the middle of the 19th century, these four countries tried to get influence in arranging the so-called Status Quo, the agreement is in fact our friars and some Orthodox churches on the use of the Nativity and Holy Sepulchre. Russia also wanted to have influence, but failed to manage it.
That day I read an article by Richard Falk on Edward Said, who was a Palestinian, his humanism and the new definition of anti-Semitism by the Ministry of Foreign Affairs of the US. Richard Falk is an American jurist who was for the UN rapporteur on the conflict between Israel and Palestine from 2008 to 2014. He is a Jew. I found the article worthwhile and add it as an attachment to this letter. The article also referred to a book by Edward Said, called Orientalism, which has been translated into 36 languages.

The new definition of anti-Semitism set Zionism, Jewish identity and Israel on one line. This means that criticism of Israel is automatically anti-Semitic.
Monday night I had another meeting of the IEA, the three monotheistic religions. It seemed to me worthwhile to put this article on the table.
There was a new face, a man named David. It had consequences. Latter man reacted violently. He called Richard Falk extreme anti-Semitic, as he did with the Israeli historian Ilan Pappe who he decribed also as extremely anti-Semitic. See Wikipedia on Ilan Pappe as well as Richard Falk and Edward Saïd ..

I got this on my bread, but I covered it to me by referring to my elderly Jewish friends, who survived the Shoah. The woman had survived Auschwitz.
The only woman in our meeting was totally disagree with David. After some time, the man calmed down.

With all the misery of last week in Paris, where the finger is pointed towards Islam came to me up a song of Bob Dylan: With God on our side. Bob Dylan follows with this song the history of the USA with the many wars and again and again as a refrain: With God with on our side. He finishes the song with: If God is on our side, He’ll stop the next war. It seems to me an appropriate relativation of religion abused as justification of wars.

Tuesday I visited my friends in Al Azza camp. When I was close to their home, I suddenly got problems with my eyes. The Israeli army was “playing” with gas, not only tear gas. At one point a woman came in, who had been out very affected by tear gas. I heard that it has hit every day with a confrontation between the army and the youth near the former Intercontinental Hotel.
The youngest son of the family was visited by his girlfriend, who lives in Jerusalem, a confident woman. Moreover, it is unusual that she could visit her friend unaccompanied, she knows through Facebook.

Moreover, the situation in the youngest two sons leaves traces. They do nothing all day, though they say they want to do their exams.
The situation made it Wisam and Abeer the last three months to visit the family with their two littles sons.

Wednesday I visited among others the mother of Mohanad. Her youngest son Murad was at home, a nice young man.

Thursday I went to Ramallah to look for friends. First I went to Arab, who grew up in the Netherlands. She now works in the business of her husband, who is doing business in China. He had just returned from China. Arab was very pleased with my visit.

Wisam then came to pick me up. Because of this Arab was with him in his capacity as a lawyer to discuss a matter that was much needed.
At the home of Wisam I could get some pedagogical performance. They got a visit by a sister-in-law with two children. The eldest son of Wisam of less than two years hit with something otherwise innocent to his slightly older cousin. His parents did not notice it, because they were talking to the sister-in-law. I called the boy twice to order, and that worked. He kept a low profile further. I have seen so often that parents no watchful to their children to see what they are doing. But sometimes this is really necessary.

I spent the night with Wisam, but the next day went back in time to Jerusalem, because I need to pass the Qalandia checkpoint. As it can easily become restless after Friday prayers.

Last Thursday a Dutch old protest singer of my age passed away. In addition to his famous song “Am I too low profile”, he also sang the song “Flower children”. When I tried to extract the text from the Internet, I was only addressing part, the beginning. After nine lines there was the text: The rest of this lyric is blocked due to country restrictions. It means Israel blocked the rest of the text. Why? In the rest state include: Flower Kids, put it away stilettos. Fighting gets bored so quickly. What is wrong with this text?

Meanwhile the violence continues here with dead and wounded on both sides, more on the Palestinian side or the Israeli side, but for both sides it is terrible. There is also a link, which shows that Israeli soldiers arrest a 6-year-old child, see: https://www.maannews.com/Content.aspx?id=768877

A man from Gaza was startled by a message on the Internet that he was involved in the attacks in Paris. But he cannot even get out of Gaza! See: http://www.maannews.com/Content.aspx?id=768889

I’ve added a few attachments: a few surrounding the attacks in Paris, including critical reflections on what was concern, an attachment about a Palestinian poet, who was sentenced to death in Saoudi Arabia because of his poems, an attachment on the death of two Palestinians in a refugee camp and finally an article I wrote about Saint Francis from the perspective of the Chinese philosopher Laozi.

Greetings from Jerusalem, Louis

<div style="width:40%;padding:0 10pt 0 0;float:right;"

© 2015 Louis Bohte

© 2015 Louis Bohte
attachments:

attachments:

1 Armand – Blommenkinders

 


View this document on Scribd

back to menu attachments

2 Blitzkrieg is, Wij Hebben Het Nakijken

 


View this document on Scribd

back to menu attachments

3 David Van Reybrouck in Brief Aan Hollande

 


View this document on Scribd

back to menu attachments

4 Die Terroristen in Parijs Waren Prutsers

 


View this document on Scribd

back to menu attachments

5 Edward Saids Humanism Versus the U.S. State Departments Anti-Semitism

 


View this document on Scribd

back to menu attachments

6 Franciscus Vanuit de Visie Van Laozi

 


View this document on Scribd

back to menu attachments

Advertenties

Reacties zijn gesloten.