519 a devilish dilemma

ShowImage.ashx
Jerusalem 29 november 2015

Beste mensen,

Vrede en alle Goeds.

Afgelopen maandag was ik bij vrienden in Beit Sahour op bezoek. Tijdens dit bezoek zag ik met herhaling een in feite afschuwelijke scene. Een vrouw van 40 jaar viel met een mes een politieagent aan, die eerst haar ontweek, wegliep, maar tenslotte haar doodschoot.

Jerusalem November 29, 2015

Dear friends,

Peace and all good.

Last Monday I was visiting friends in Beit Sahour. During this visit I saw repeatedly an actually horrible scene. A woman from 40 years attacked a police officer with a knife who first eluded her, ran away, but then eventually shot her.

Wat was hier aan de hand? De cultuur hier kennende vermoed ik, dat de vrouw op overspel was betrapt, waar in de Arabische cultuur de doodstraf op staat. Zie ook het Johannesevangelie 8, 1-11. Onder de huidige omstandigheden kreeg de betrapte vrouw de opdracht om met een mes een soldaat of agent aan te vallen met als bedoeling, dat zij doodgeschoten zou worden. De eer van de familie is dan gered. Zo is de mentaliteit van Arabieren hier.

Dinsdag ging ik op bezoek bij een familie in Al Doha, die ik ken uit de tijd van mijn jongerencentrum. Het is een gaaf gezin, die ik met plezier bezoek. Omgekeerd vinden zij het fijn, als ik hen opzoek, met name de twee jongsten, twee zoons, die nu tieners zijn. Zij zitten nu in de vierde en de tweede klas. De oudste, Shaban zit op een school vlak bij het graf van Rachel. Zo krijgt hij wel wat mee van de ongeregeldheden daar in de buurt. Hij spreekt al een aardig mondje Engels. De jongste, Tareq, heeft er moeite mee.

Toen ik woensdag met de bus naar Bethlehem ging, stapte ook Jantien in. Zij is een Nederlandse vrouw, die met een Palestijn getrouwd is. Weliswaar is zij eindelijk met pensioen gegaan, maar haar opvolgster heeft binnen een jaar er de brui aan gegeven. Nu werkt zij weer in de oude stad van Jerusalem met kinderen en moet zij weer op zoek naar een nieuwe opvolgster. Als ik het goed inschat is zij de 70 al gepasseerd en heeft zij enige jaren geleden een lintje ontvangen voor haar werk hier.

Onderweg hebben we gezellig bijgepraat. Zij vertelde, dat zij op de electronische versie van Ha’aretz is geabonneerd. Soms ziet zij een goed artikel, die zij dan later wil ophalen van internet. Maar als ze een paar uur dit proberen wil, blijkt het betreffende artikel van het net gehaald te zijn. Kennelijk is er sprake van zelfcensuur.

’s Avonds was er in onze communiteit een inkleding van een priester, die eerst lid van een andere congregatie was, maar nu bij ons is ingetreden. De naam van de congregatie is mij ontgaan en kwam ook niet ter sprake tijdens zijn presentatie en de inkledingsviering, voorzover ik het kon nagaan. Mijn Italiaans is gebrekkig.

Voorlopig houden de aanslagen in Parijs de gemoederen bezig. Dat is wel begrijpelijk, maar voor mij zijn de belangrijkste vragen hoe ze te begrijpen en hoe ze te voorkomen. Deze twee vragen hangen nauw met elkaar samen. Begrijpen is nodig om herhaling te voorkomen. Erop doordenkend, kom ik op meerdere factoren, die een rol kunnen spelen. Dit vraagt om een apart artikel. Ik las enkele artikelen in de Belgische krant De Standaard, die volgens mij wel hout snijden, maar niet voldoende. Zo wordt in een artikel erop gewezen, dat slechts 5% van de ISIS strijders in een moskee wordt gerecruteerd, wordt een vergelijking getrokken met wat er tijdens de Franse Revolutie en de Russische revolutie gebeurde naast de opkomst van nazi-Duitsland. In feite zijn het steeds zoekende jongeren, die tot zulk geweld overgaan als we nu bij ISIS zien en spelen leeftijdsgenoten een belangrijke rol. Zie bijlage slechts 5% etc.

Een ander artikel wijst op de rol van internet. De radicale sites zijn moeilijk te bestrijden. Zie een andere bijlage: wie stopt de jihad op internet.
Mijn opvatting is, dat de zoektocht van jongeren naar zingeving een cruciale rol. Ik kom dan uit bij mijn afstudeerscriptie in 1995 voor mijn studie godsdienstsociologie. Een samenvatting stuur ik bij deze brief mee.
Een kritische beschouwing over de aanslagen vind je via de volgende link:

What was going on here? Knowing the culture here, I think that the woman was caught in adultery, which will be punished with capital punishment in Arab culture. See also the Gospel of John 8: 1-11. Under the present circumstances the caught woman was given the order to attack a soldier or policeman with a knife with the intention that she would be shot. The honor of the family is saved. Such is the mentality of Arabs here.

Tuesday I went to visit a family in Al Doha, whom I know from the time of my youth center. It is a cool family, which I visit with pleasure. Conversely, they like it, if I look them, especially the two youngest, two sons who are now teenagers. They are now in the tenth and eighth grade. The eldest, Shaban sitting at a school near the tomb of Rachel. So he gets something with the unrest in the neighborhood. He speaks quite a bit of English. The youngest, Tareq, has some difficulty with English.

Wednesday when I went by bus to Bethlehem, also stepped in Jantien. She is a Dutch woman who is married to a Palestinian man. Although she finally retired, but her successor stopped with her job within a year. Now she is working again in the old city of Jerusalem with children and she should be looking again for a new successor. If I estimate it well, she has already passed the 70 and it has a few years ago received a medal for her work here.

Along the way we have fun catching up. She told that she subscribes to the electronic version of Ha’aretz. Sometimes she sees a good article, which she wants to download from the Internet. But if she wants to try this after a few hours, the article turns out to be removed from internet. Apparently, there is self-censorship.

In the evening there was in our community a garb of a priest who was first a member of another congregation, but now has become a friar minor. The name of the congregation is gone from me and was not mentioned during his presentation and framing celebration, as far I could hear. My Italian is flawed.

For now keep the attacks in Paris the minds. That is understandable, but for me the most important questions how to understand them and how to prevent them. These two questions are closely linked. Understanding is needed to prevent recurrence. On it by thinking, I come upon a number of factors, which may play a role. This calls for a separate article. I read some articles in the Belgian newspaper De Standaard, which according to me makes sense, but not sufficient. Thus, in an article pointed out that only 5% of the ISIS fighters is recruited in a mosque, a comparison drawn with what happened during the French Revolution and the Russian Revolution took place alongside the rise of Nazi Germany. In fact they are still searching young people who engage in such violence as we see now at ISIS and peers play an important role. See attachment in Dutch only 5% etc.
Another article highlights the role of the internet. The radical sites are difficult to combat. See another attachment: who stops jihad on the Internet.
My understanding is that the search for meaning of young people is crucial. I come out with my thesis in 1995 for my studies sociology of religion. A summary I send them to this letter.

A critical discussion of the attacks can be found through the following link:

De paus brengt nu een opmerkelijk bezoek aan drie Afrikaanse landen, waarvan de laatste, de Centraal Afrikaanse Republiek het meest in het oog springt. Want daar is een burgeroorlog gaande tussen Christenen en Moslims.

Ik voeg nog enkele aanhangsels toe: een interessant artikel van John Pilger over leugens in de media om misdaden van de overheid te verbergen gedurende de afgelopen 100 jaar; over het demoniseren van de deelgemeente Molenbeek in Brussel, zie ook de volgende link, waarin de aanvoerder van het Belgische voetbalteam aan het woord is: Kompany

Een artikel van Belgische professoren over het neerhalen van de Russische straaljager en de leugens van beide zijden. link

Zie ook het filmpje over het neerhalen:

The pope now brings a remarkable visit to three African countries, the last of which, the Central African Republic is most pronounced in the eye. Because there is a civil war going on between Christians and Muslims.

I still add some attachments to: an interesting article by John Pilger about lies in the media to hide crimes of the government during the past 100 years; about demonizing the Molenbeek district of Brussels, see the following link, where the captain of the Belgian football is speaking: Kompany

An article by Belgian professors about the downing of Russian fighter jet and the lies from both sides. link

Also see the movie about the downing:

Interessante artikelen zijn te vinden op de site van Foreign Policy Journal:

yahoo

tot slot kreeg ik twee reacties op het bericht over de dood van Armand en zijn liedjes Ben ik te min en Blommenkinders. De tekst van het laatste lied kreeg ik compleet aangeleverd door een vriendin in Nederland. Van Ben ik te min kreeg ik van een lezeres in de VS een hiphop versie van ben ik te min toegestuurd:

dit is voorlopig genoeg om de dag door te komen, lijkt me.

Groeten uit Jerusalem, Louis

Interesting articles can be found on the site of Foreign Policy Journal:

yahoo

Finally, I received two responses to the message about the death of Armand and his songs Am I too min and Blomme Kinders. The text of the last song I was completely supplied by a friend in the Netherlands. Am I too min I got from a reader in the US hip-hop version of I’m sent to min:


It’s enough to get through the day, I think.

Greetings from Jerusalem, Louis

© 2015 Louis Bohte

© 2015 Louis Bohteattachments:

1 the Refugee Crisis and Afghan Asylum-Seekers in Europe, Testimony of Youthback to menu attachments

2 the Roots of Terrorback to menu attachments

3 the Truth About the Criminal Bloodbath in Iraqback to menu attachments

4 Blommenkindersback to menu attachments

5 Demoniseren Van Molenbeekback to menu attachments

6 Moeder Van is-meisje, Ik Heb Een Monster Gebaardback to menu attachments

7 Overheid Duwt Jongeren Naar Radicale Islamback to menu attachments

8 samenvatting scriptieback to menu attachments

9 Slechts 5 % Westerse is-strijders Wordt Gerekruteerd in Moskeeback to menu attachments

10 Wie Stopt de Jihad Op Internetback to menu attachments

11 ‘Zowel Turken Als Russen Liegen Over Neergeschoten Straaljagerback to menu attachments

Advertenties

Reacties zijn gesloten.