520 Ahmed

09. Ahmed

09. Ahmed

Jerusalem 6 december 2015

Beste mensen,

Vrede en alle Goeds.

Een week geleden, op zaterdag was weer het seizoen van de intochten in Bethlehem begonnen met de intocht van de custos bij gelegenheid van het Catherinafeest. Ik ben met de communiteit erheen gegaan en zag verschillende oude bekenden, wat mij goed deed.

Jerusalem December 6, 2015

Dear friends,

Peace and all Good.

A week ago, on Saturday again the season of the entrance ceremonies in Bethlehem had begun with the entry of the Custos on the occasion of the Feast of Catherina. I went there with the community and saw several familiar faces, what did me good.

Donderdag bezocht ik de familie Owaineh. Ik was benieuwd of ik weer Ahmed zou tegenkomen. Dat gebeurde niet op straat, maar bij de familie, waar hij even aan kwam wippen. Zie zijn foto.

09. Ahmed

09. Ahmed

Bij de familie had enkele goede gesprekken. Zo wilde de enige dochter, Anwar, meer weten van de Melkgrot. Ze is nu eerstejaarsstudent in Abu Dis, maar geregeld keert zij onverrichterzake terug naar huis, omdat de zogeheten container checkpoint gesloten is, een voortvloeisel van de huidige Intifada. Het is dan weggegooid geld voor de studenten, die niet de checkpoint kunnen passeren.

Ik merkte, dat Anwar geen vlees at. Ik vroeg haar, of zij vegetarisch was. Haar antwoord vond ik zeer goed: ik probeer het: een teken van realiteitszin en gezond zelfbesef.

Met Mohammed had ik een gesprek. Het ging over de gevolgen van het marginaliseren van mensen, die dan gewelddadig kunnen worden. Zie ook onder.
Ik vond het leuk, dat dit keer de jongste zoon, Adel om mijn nek vloog. Dat was voor het eerst. Hij is ondertussen twaalf en zit in de eerste klas voortgezet onderwijs.

Vrijdag bezocht ik Jack, die weer veel te vertellen had en ook liet zien, hoe hij een aparte kamer voor zijn dochter aan het inrichten is. Hij werkt er hard aan en weet allerlei spul goedkoop op de kop te tikken. Daar is hij heel bedreven in.

Voor ik op pad ging, probeerde ik iemand in Bethlehem te pakken te krijgen. Het nummer was niet bereikbaar of, zoals ik hoorde: your phonecall can not be completed. Kennelijk werd de verbinding geblokkeerd aan Israëlische kant.
Het was weer onrustig na het vrijdaggebed. Ik zag het ook in Bethlehem, waar weer gassen werden gebruikt. Rook trok op.

We hebben weer voor een jaar de discussie over Pieten gehad. Als zovaak ontbreekt de discussie aan creativiteit. Het probleem kan heel simpel opgelost worden met een zwarte Sint. Dan zijn niet-blanke mensen een symbool voor kinderfeesten.

Vorige week zondag besloot de paus zijn reis naar drie landen in Afrika met een bezoek aan de hoofdstad Bangui van de Centraal Afrikaanse Republiek, een land dat 15 x de oppervlakte van Nederland heeft. Bij dit bezoek ging hij ook naar de enige Moslimwijk van Bangui. Het land wordt geteisterd door een burgeroorlog tussen Christenen en Moslims.

Vooraf werd dit bezoek als gevaarlijk betiteld vanwege het heersende geweld. Ik denk ten onrechte. Moslims zijn mensen, die ook gerespecteerd willen worden. Zij weten, dat deze paus hen respecteert. Daarom was het voor hem veilig deze mensen te bezoeken.

Dit brengt mij bij een programma van Brandpunt van afgelopen dinsdag, die ik zonder reden of planning zag. Twee onderwerpen sluiten hier goed op aan: terrorisme en Molenbeek.

Bij het onderwerp terrorisme kwam de terrorisme expert Peter Knoope aan het woord. Hij waarschuwde, dat het Westen geen idee heeft van de haat in de wereld tegen het Westen. Hij wees erop, dat de mensen elders in de wereld eeuwenlang zo vernederd zijn, dat het nu uitbarst.

Al Qaida is weliswaar een kopje kleiner gemaakt, maar daarvoor in de plaats is ISIS gekomen, dat gewelddadiger is. Wordt ISIS een kopje kleiner gemaakt, dan zal een nog gewelddadigere organisatie opkomen.

Ongetwijfeld is een reactie van het Westen: Maar wij hebben niets misdaan. Maar de erfenis van onze voorouders is hiermee niet ongedaan gemaakt. Wij gaan dan voorbij aan de pijn, die in de volken elders is opgestapeld en nu tot een uitbarsting komt.

Volgens mij stuiten we hier op grenzen van ons voorstellingsvermogen: Psychologisch gezien kan ons geen verwijt gemaakt worden. Persoonlijk hebben wij niets misdaan, althans in onze ogen. Maar hoe structureel (sociologisch gezien) er een probleem ligt, laat het programma onderdeel Molenbeek zien. Daar was in de jaren zeventig een deel van de wijk plat gebuldozerd voor de aanlag van de metro. Er is daarna niets gedaan om de wijk weer op te bouwen. In 1987 was er een documentaire over Molenbeek gemaakt. In deze documentaire werd uitdrukkelijk gewaarschuwd voor de gevolgen van de verwaarlozing van de wijk. De gevolgen zijn nu zichtbaar. Duw je mensen naar de marge van de samenleving door niet in hen te investeren, dan is dat een vorm van structureel geweld met de boodschap: jullie zijn niet de moeite waard.

De reactie zal dan gewelddadig zijn. Zo heeft ons koloniaal verleden volken elders behandeld als in de jaren zeventig en daarna de mensen in Molenbeek werden behandeld.

Niet alle buitengesloten mensen zullen gewelddadig naar buiten reageren, maar een deel wel. Mensen zijn nu eenmaal verschillend. Anderen zijn naar binnen gewelddadig
Zie het programma met de volgende link:

Link

Thursday I visited the family Owaineh. I was wondering if I could meet again Ahmed. That did not happen on the street, but with the family, where he briefly came humping. See his picture.
At the family had some good conversations. So wanted the only daughter, Anwar, to know more about the Milk Grotto. She is now a student in Abu Dis, but often she had to return home empty-handed, because the so-called container checkpoint is closed, an outgrowth of the current Intifada. It is a waste of money for the students who cannot pass the checkpoint.
I saw that Anwar did not eat meat. I asked her if she was vegetarian. Her answer I thought was very good: I try it: a sign of sense for reality and healthy sense of self.

I had a conversation with Mohammed. It was about the impact of the marginalization of people, who may be violent. See also below.
I liked it, that this time the youngest son, Adel flew around my neck. That was for the first time. He is now twelve and is continued in the first-class education of the secondary school.

Friday I visited Jack, who had a lot to tell again and showed how he is setting a separate room for his daughter. He works hard and knows how to get all kinds of stuff cheap. He is very adept.

Before I set off, I tried to get someone in Bethlehem. The number was[LB1] not available or, as I heard, your phone call cannot be completed. Apparently the connection was blocked on the Israeli side.
Again there was unrest after Friday prayers. I saw it in Bethlehem, where again gases were used. Smoke went up.

11. gases in Bethlehem

11. gases in Bethlehem

We have passed again a discussion about the black helpers for Saint Nicolas for a year. As so often lacking the discussion of creativity. The problem can be solved with a very simple black Saint Nicolas. Then non-white people are a symbol for children’s feasts.

Last Sunday, the Pope concluded his trip to three countries in Africa with a visit to the capital Bangui in the Central African Republic, a country that is 15 x the size of the Netherlands. During this visit he also went to the only Muslim quarter of Bangui. The country is plagued by a civil war between Christians and Muslims.

Previously this visit was termed as dangerous because of the prevailing violence. I think wrongly. Muslims are people who want to be respected too. They know that the pope respects them. Therefore it was safe for him to visit these people.

This brings me to a program of a Dutch actuality program last Tuesday, I saw no reason or planning. Two subjects close here on in: terrorism and Molenbeek.

For the subject of terrorism there was the terrorism expert Peter Knoope speaking. He warned that the West has no idea of ​​the hatred in the world against the West. He pointed out that people elsewhere in the world are so humiliated for centuries that this erupts now.

Al Qaeda is certainly no longer important, but in its place has come ISIS, that’s more violent. If ISIS is treated in the same way, it will bring up an even more violent organization.

No doubt it is a reaction of the West: But we have not done anything wrong. But the legacy of our ancestors is thus not undone. We will then ignore the pain, which is piled up in the nations elsewhere and now erupts.

I think we encounter here limits of our imagination: Psychologically, we cannot be criticized. Personally we have done nothing wrong, at least in our eyes. But how structural (sociologically speaking) there is a problem, shows the program part Molenbeek. There it was in the seventies part of the district bulldozed flat for the construction of the metro. There is then nothing done to rebuild the district again. In 1987 there was made a documentary about Molenbeek. In this documentary was explicitly warned about the consequences of neglecting the quarter. The consequences are now visible. Push your people to the margins of society by not investing in them, then that is a form of structural violence with the message: you are not worth it.

The reaction will be violent. For example, our colonial past with nations as done elsewhere like in the seventies with the people in Molenbeek.
Not all excluded people will react violently to the outside, but some do. People are simply different. Others are inward violent
See the program with the following link:

Link

+++

Terug naar de paus: willen we het tij keren van alsmaar meer geweld, dan is het zaak elkaar als mens te respecteren, erkennen, dat in het verleden het kolonialisme voor de mensen ter plekke afschuwelijk is geweest en dat we nu de verhoudingen recht willen trekken. Dit betekent onder meer onze houding van superioriteit afleggen. Dat dit mogelijk is, heb ik zelf in de zomer van 2003 gemerkt, toen ik anderhalve maand in Cairo was en me bezighield met Zuid Soedanese vluchtelingen. Ik was onder hen en zij kwamen los met hun verhalen.

En weer was er een schietpartij in de VS. Het geval wil, dat een Amerikaanse medebroeder, die bij afwezigheid vanwege vakantie van Gerard van Buul naast mij aan tafel zit, een broer heeft, die een kind met het Dow syndroom gekregen heeft. Zijn broer zou ondersteuning vanuit het beschoten centrum krijgen.

De schietpartij werd dit keer gekoppeld aan ISIS, een beroerde ontwikkeling.
Een onaangename redenering is de volgende: De VS heeft zich het recht aangematigd waar ook ter wereld mensen te doden met behulp van drones. Dit leidde ondermeer ertoe, dat enkele bruiloftsfeesten in Afghanistan eindigden in een bloedbad. Alsof een Afghaans mensenleven niet telt. Als de VS zich dit recht toeëigend, dan kan iedere staat, al of niet erkend, zich hetzelfde recht toeëigenen.

Ik heb nog enkele bijlagen toegevoegd: Uri Avnery over de absurditeit de oorlog te verklaren aan ISIS; over Molenbeek, een kroniek van een aangekondigde ramp; over hoe Israël de BDS voedt; over het huidige geweld en een artikel over de luchtaanvallen op ISIS als een valstrik.

Groeten uit Jerusalem, Louis

Back to the pope: we want to reverse the trend of more and more violence, it is important to respect each other as human beings, recognize that’s been horrible colonialism for the local people in the past and that we want to redress the imbalance. This includes passing our attitudes of superiority. That this is possible, I myself perceived in the summer of 2003, when I was six weeks in Cairo and was busy with southern Sudanese refugees. I was among them, and they started to tell their stories.

And again there was a shooting in the US It so happens that an American confrere who sit beside me at the table because of vacation Gerard van Buul, has a brother who had a child with the Dow syndrome. His brother would get support from the center where was the shooting.
The shooting was linked this time to Isis, a troubled development.

A nasty argument is this: The United States has the right usurped anywhere in the world to kill people using drones. This led, among other things that some wedding parties in Afghanistan ended in a bloodbath. As if an Afghan human life does not count. If the US this right appropriates up, each state, whether or not recognized, appropriating the same right.

I added a few attachments: Uri Avnery about the absurdity of declaring war on ISIS; about Molenbeek, a chronicle of an announced disaster; how Israel feeds the BDS; about the current violence and an article about the air strikes on ISIS as a trap.

Greetings from Jerusalem, Louis

© 2015 Louis Bohte

© 2015 Louis Bohteattachments:

1 How Israel is Feeding BDSback to menu attachments

2back to menu attachments

3 Woman, Border Policeman Wounded in Two Jerusalem Stabbing Attacksback to menu attachments

4 Luchtaanvallen Zijn Valstrikback to menu attachments

5 Molenbeek – Kroniek Van Een Aangekondigde Ramp


back to menu attachments

space:

Advertenties

Reacties zijn gesloten.