521 Isis – Stasi in disguise?

Jerusalem 13 december 2015

Beste mensen,

Vrede en alle Goeds.

Wij weten, dat tieners grote waaghalzen kunnen zijn. Maar wat ik van de week zag, slaat alles.

Jerusalem 13 December 2015

Dear friends,

Peace and all Good.

We know that teenagers can be great daredevils. But what I saw of the week, beats everything.

Ik was juist de oude stad uitgegaan op weg naar het busstation, toen ik ineens een jongen van een jaar of 16 langs zag komen, rechtop staande op het stuur van zijn fiets, de weg omlaag. Ik was verbijsterd.

Ik heb weer verschillende bezoeken afgelegd. Zo ging ik maandag naar de familie Al Azza. De moeder was weer thuis. Zij gaat wekelijks naar haar moeder in Ramallah, omdat haar gezondheid te wensen overlaat. Het is altijd plezierig met haar te praten. Er kwamen ook een neef en een schoonzus op bezoek, prettige mensen. Ik hoorde dat de jongeman voor de jongste zoon een soort vaderfiguur is. Zo kom ik ook gezonde familieverhoudingen tegen.
Opmerkelijk was, dat ik vader, moeder en schoonzus afzonderlijk zag bidden.
Het tegendeel heb ik van de week ook ontmoet. Zo is een jongeman door zijn vader de deur gewezen. De reden is voor mij niet duidelijk en kreeg ik niet te horen. Deze jongeman heb ik gisteren in Bethlehem ontmoet. De pijn thuis niet meer welkom te zijn straalde van zijn gezicht af. Ik heb geprobeerd de pijn op te vangen.

Ik had van de week ook een heel plezierig bezoek, namelijk van de Spaanse zuster Ana van de vrouwelijke tak van de Jezuïeten. Zij heeft enkele jaren in met name de wijk Silwan, dat ten zuiden van de oude stad ligt, onder de mensen gewerkt. Zij kwam afgelopen week afscheid van haar mensen nemen, want zij gaat verder in Barcelona aan de slag. Zij vertelde hoe zwaar het nu voor de Palestijnen in deze wijk is. Zij ontmoette onder andere een jongen van 11 jaar, die voor de tweede keer gearresteerd was door de Israëlische politie. Hij zei geen woord over de dagen, dat hij vastzat. Hij vond het wel fijn door haar geknuffeld te worden. Ik sprak het vermoeden uit, dat er wat op sexueel gebied wat gebeurd was. Ana dacht in dezelfde richting.

Ik denk, dat het voor de media een interessant onderwerp is om over deze wijk een reportage te maken, als ze de kans voor krijgen. De mensen kunnen er amper buiten komen.

Het is de laatste twee weken stil in de stad op vrijdag. Moslims van de West Bank krijgen geen toestemming om in Al Aqsa moskee te bidden.

In Deheisha kamp is weer een jongeman van 19 jaar doodgeschoten. Hij kreeg een fragmentatiekogel in zijn hoofd. Ik was er, toen ik ervan hoorde en ben op condoleancebezoek geweest. De jongeman was de enige zoon naast zes zussen. Het is een zwaar gelag voor zijn familie.

Ik kreeg van de week een artikel van ‘Der Spiegel’ te pakken over de achtergrond van ISIS. Een Duitse journalist, Christoph Reuter, had een papier te pakken gekregen, waarin precies beschreven stond hoe ISIS opgebouwd moest worden. De schrijver is een vroegere kolonel van de geheime dienst van Saddam Hoessein.

ISIS kan het beste beschreven worden als een seculiere beweging onder de dekmantel van de Islam, die revanche neemt voor het verlies van hun positie na de val van Saddam Hoessein. De generaals werden met een pennestreek van hun positie beroofd. Deze generaals waren indertijd opgeleid door de Stasi van Oostduitsland. Zij leerden hoe een bevolking onderworpen kan worden door de oprichting van een organisatie, die iedereen controleert, ook elkaar, zodat niemand iemand vertrouwt. De link voor dit artikel is de volgende:

I had just left the old city on the way to the bus station, when I suddenly saw passing a boy aged about 16, standing upright on the handlebars of his bicycle, the way down. I was stunned.

I made several visits again. So I went Monday to the family Al Azza. The mother was at home. She goes every week to her mother in Ramallah, due to her poor health. It is always enjoyable to talk to her. There were also a nephew and a sister-in-law to visit, nice people. I heard that the young man is to the youngest son a father figure. So I meet healthy family relationships.

Remarkably, I saw father, mother and sister-in-law praying separately.
The opposite, I also met this week. So a young man kicked out of the home by his father. The reason is not clear to me and I did not hear it. I met him yesterday in Bethlehem. The pain of no longer being welcome at home radiated from his face. I tried to catch the pain.

I had the week is also a very enjoyable visit, namely the Spanish sister Ana from the female branch of the Jesuits. She has worked among the people, especially in the neighborhood of Silwan, which lies south of the old city. She came to say goodbye to her people last week, because she continues to work in Barcelona. She told how hard it is for the Palestinians in this district. She met including a boy of 11 years, who was arrested for the second time by the Israeli police. He said no word about the time that he was in prison. He found it fine to be embraced by her. I spoke to the suspicion that there is something in sexually what had happened. Ana thought in the same direction.

I think that for the media it is an interesting subject to make a report about this area, if given the chance. People can barely get out of there.

It is the last two weeks of silence in the city on Friday. Muslims of the West Bank are not allowed to pray in Al Aqsa mosque.

In Deheisha camp was shot again a young man. He was 19 years. He got a fragmentation bullet in his head.

02. the 19 year old killed man

02. the 19 year old killed man

I was there, when I heard about it and have been on condolence visit. The young man was the only son beside six sisters. It’s tough for his family.

I got this week an article in Der Spiegel about the background of ISIS. A German journalist Christoph Reuter, had got hold of a paper, which was described exactly how ISIS had to be built. The writer is a former colonel of the secret service of Saddam Hussein.

ISIS can best be described as a secular movement under the guise of Islam, which take revenge for the loss of their position after the fall of Saddam Hussein. The generals were robbed with a stroke of their position. These generals were previously trained by the Stasi of East Germany. They learned how a population can be submitted through the establishment of an organization that monitors everyone, including each other, so that no one trusts anyone. The link for this article is the following:

Het artikel maakt duidelijk, dat bombarderen van ISIS zinloos is. Je treft gemakkelijk de burgerbevolking en raakt de structuur van ISIS niet.
Ik ben niet verbaasd, dat ISIS niets met de Islam van doen heeft en de Islam slechts als dekmantel gebruikt. Ik ontmoette in maart 2005 een jongeman in een dorp in de buurt van Bethlehem, die sociaal actief was. Niet lang daarna ging hij naar Pakistan naar een zogeheten madrassa, Arabisch voor school, maar daar ging het door voor een Koran school. Toen na drie maanden weer thuis kwam, terroriseerde hij zijn familie. Hij was de oudste zoon. Hij deed steeds een beroep op ‘de religie’, niet op de Islam, de Koran of de Hadith, de traditie van de profeet. Dat viel mij toen op. Maar mensen interpreteren religie als Islam. Zo doortrapt handelde hij en was hij kennelijk opgeleid. Hier wreekt zich het gebrek aan opleiding van de mensen hier.

Ik las een ander boeiend artikel in een Belgische krant over Chris Herbert. Hij was een Britse soldaat, die in 2007 in Irak was en daar door een Moslim werd opgeblazen. Hij verloor zijn rechterbeen en zijn beste vriend. Maar hij weigert Moslims te haten. Hij plaatste zijn overtuigend verhaal op Facebook.

De link voor het artikel over hem is: Ja een Moslim blies mij op

The article makes it clear that bombing ISIS is meaningless. You easily affects the civilian population and don’t affect the structure of ISIS.
I’m not surprised that ISIS has nothing to do with Islam and Islam only used as a cover. I met a young man in March 2005 in a village near Bethlehem, who was socially active. Not long after he went to Pakistan for a so-called madrassa, Arabic for school, but there it was a so-called a Qur’an school. Then three months later got back home, he terrorized his family. He was the eldest son. He was always an appeal to “the religion, not the Islam, the Qur’an or the Hadith, the tradition of the Prophet. That struck me. But people interpret religion as Islam. So cunning he acted, and he was obviously trained. You pay for the lack of education of the people here.

I read another interesting article in a Belgian newspaper about Chris Herbert. He was a British soldier who was in Iraq in 2007 and it was blown up by a Muslim. He lost his right leg and his best friend. But he refuses to hate Muslims. He placed his compelling story on Facebook.
The link to the article about him: Ja een Moslim blies mij op

In een bijlage stuur ik zijn houding tegenover Moslims mee.
Verdere een bijlage over 10 redenen, waarom het bombarderen van Syrië door Engeland een fout is.

Groeten uit Jerusalem, Louis

In an attachment, I’ll send along his attitude towards Muslims.
Further an attachment about 10 reasons why the bombing of Syria by England is a mistake.

Greetings from Jerusalem, Louis

© 2015 Louis Bohte

© 2015 Louis Bohte
10 Reasons Why the UK Bombing Syria is a Mistake

I got blown up


Ja Een Moslim Blies Me Op

The Terror Strategist, Secret Files Reveal the Structure of Islamic State

attachments:

1 10 Reasons Why the UK Bombing Syria is a Mistakeback to menu attachments

2 I got blown upback to menu attachments

3 Ja Een Moslim Blies Me Opback to menu attachments

4 The Terror Strategist, Secret Files Reveal the Structure of Islamic Stateback to menu attachments

space:

Advertenties

Reacties zijn gesloten.