522 coexistence

04. coexistence

coexistence

Jerusalem 20 december 2015

Beste mensen,

Vrede en alle Goeds.

Ik wil beginnen met de uitspraak van presidentskandidaat Donald Trump, die tijdelijk alle moslims de toegang tot de VS tijdelijk wil weigeren.

Jerusalem December 20, 2015

Dear friends,

Peace and all Good.

I want to begin with the statement of presidential candidate Donald Trump, who temporarily will temporarily all Muslims deny access to the US.

De hele wereld viel over hem heen. Ik hoorde niemand ingaan op wat hij nog meer zei. Hij, dat hij wil uitzoeken wat er aan de hand is. Wil je dit uitzoeken, dan moet je Moslims opvangen in centra, waar je precies de gelegenheid kunt creëren om dit uit te zoek door een gedegen voorbereid onderzoek met diepgang. Ik denk, dat de uitkomst zal verrassen en wellicht onbehagen kan oproepen.

Ten eerste heb ik de ervaring, dat als Palestijnen willen weten, waar ik vandaan kom, dat altijd de vraag is, of ik uit de VS kom.

Als genoeg de diepte ingegaan wordt, dan kan er ook uitkomen, dat ze terug willen krijgen, wat van hen is afgenomen, al zullen de motivaties niet allemaal bewust zijn.

Een heel terrein is ook de vernederingen die zij hebben ondergaan. Zie hiervoor ook de bijlage over vernedering als wortel van terrorisme. Deze bijlage ontving ik van Tikkun, een stroming in het Judaïsme, dat in Californië gevestigd is met rabbi Lerner als de grote voorman.

Als het gaat om migranten uit het Midden Oosten, dan is het aardig om te weten, dat de oprichter van Apple de zoon is van een Syrische migrant. De wereldberoemde Britse graffitikunstenaar Banksy bekritiseert in een nieuw werk op een muur in het vluchtelingenkamp de ‘Jungle’ in Calais de weigerachtige houding van verschillende landen om vluchtelingen op te vangen. Op de muur prijkt Apple-oprichter Steve Jobs, zelf de zoon van een Syrische migrant. Ik vond dit in de Belgische krant De Standaard.

Afgelopen maandag had ik weer een bijeenkomst van het Interfaith Encounter Association. Ik bracht de groeten over van zuster Ana uit Spanje.

Het ging ditmaal over de betekenis van de stad Jerusalem. Het blijkt, dat deze stad op veel mensen indruk maakt. Op mij niet zo.

Ruth vertelde over haar ervaring de dag ervoor. Zij is gepensioneerd hoogleraar kunst en wilde een bezoek aan het museum moderne kunst in Oost Jerusalem brengen. Zij raakte echter verdwaald. Twee vriendelijke Palestijnen hielpen haar. Zij voelde zich geen moment onveilig. Vanwege de regen is zij wel uiteindelijk weer naar huis gegaan, samen met haar hond.
Ik bracht het belang van de joodse waarden in, waar zij graag op inhaakte. Een oplossing moet mede hierop gebaseerd zijn.

Mijn vriendin Hadassah was er ook. Zij wil haar bijdrage leveren aan vrede met haar dichterstalent en wil dichters van beide kanten bij elkaar brengen.

Donderdagavond was er een andere bijeenkomst van het IEA. Een Moslim, Omer Salem, vebonden aan de Yale Universiteit in de VS presenteerde een boek, waarin hij een brug wil slaan tussen Judaïsm en Islam. Zijn standpunt is, dat godsdienst een deel van het probleem hier in het Midden Oosten is en derhalve ook een deel van de oplossing moet zijn. Bij deze bijeenkomst was ik verder de enige niet-Jood. Zie de foto als bijlage met ook Omer Salem.
Na afloop informeerde ik hem over de achtergrond van ISIS, die hem onbekend was.

Vrijdag bezocht ik een vriend, die enkele jaren geleden zijn zoon verloor door een moord door een Israëlische soldaat. Ik bezocht ook Toine van Teeffelen, wiens vrouw jarig was. Toine was pas nog in Nederland om het dagboek van zijn dochter Jara te presenteren, die nu in Nederland woont om er te gaan studeren. Zij is morgen jarig.

Gisteren was ik op bezoek bij de familie Owaineh. Ik zag er allerlei ballonnen en vroeg naar het waarom. Ik kreeg te horen, dat het voor de Kerst was, maar enige tijd later kwam de aap uit de mouw. De vijfde zoon, Ammar, kreeg bezoek van zijn verloofde, die jarig was. Zij kreeg een feestelijk onthaal.

Op weg naar de familie begon het een beetje te regenen, maar niet hard genoeg om mijn paraplu tevoorschijn te halen. Op het laatste stukje naar hun huis kwam ineens Ahmed tevoorschijn in regenjas en een paraplu om mij verder te begeleiden. Hij zag mij kennelijk aankomen en toonde zich heel zorgzaam. Dit laat wel zien, dat hij uit een zorgzame familie komt.

Een mooi bericht las ik gisteren. Een groep jonge Turken is in Leiden begonnen om opa’s en oma’s te adopteren. Zij brengen wekelijk hen in een zorgcentrum bezoek. Het is een mooie vorm van integratie, dat ook voor andere jongeren leerzaam kan zijn. Het is tevens een vorm van positieve reclame voor andere culturen.

Gisteravond is een nieuwe recreatieruimte ingewijd.

14. new living nroom

14. new living nroom

Ik ben er niet zo enthousiast over. Het lijkt mij, dat in de huidige situatie andere prioriteiten belangrijker zijn.

Ik heb van de week een medebroeder gebeld, die ik al 57 jaar ken. Hij is nu in een hospice, waar hij goede verzorging krijgt.

Er is in Israël nog een oorlog gaande: tussen premier Netanyahoe en president Rivlin, de laatste heeft een open geest. Dan is een conflict met Netanyahoe onvermijdelijk. Zie bijlage, waarvan de eerste helft hierover gat.

Als bijlage voeg ik verder toe: een bezinning op het huidige geweld in naam van ISIS, over Afghanistan, over het oplaaien van de koude oorlog, over koning Bibi (Netanyahoe) over IEA en over en dreigende oorlog tussen de VS en Rusland.

Groeten uit Jerusalem, Louis

The whole world fell on him. I did not hear anyone mention what else he said. He, he wants to find out what’s going on. Do you want to figure this out, you have to catch Muslims in centers where exactly you can create an opportunity to search this out by thorough investigation well prepared with depth. I think the outcome will be surprise and might evoke unease.

First, I have the experience that if Palestinians want to know where I come from, that is always the question whether I am from the US.

If enough depth is entered, it can also come out that they want to get back, some of them declined, though the motivations will not all be aware.

A whole area is also the humiliations they have suffered. See also the attachment about humiliation as the root of terrorism. This attachment I received from Tikkun, a movement within Judaism that is based in California with Rabbi Lerner as the great leader.

When it comes to immigrants from the Middle East, it’s nice to know that the founder of Apple is the son of a Syrian migrant. The world-renowned British graffiti artist Banksy criticizes a new job on a wall in the refugee camp the ‘Jungle’ in Calais, the uncooperative attitude of different countries to receive refugees. On the wall adorned Apple founder Steve Jobs, himself the son of a Syrian migrant. I found this in the Belgian newspaper De Standaard.

Last Monday I had another meeting of the Interfaith Encounter Association. I brought greetings from Sister Anna from Spain.

This time it was about the importance of the city Jerusalem. It appears that this city is on many people impressed. Me not.

Ruth told us about her experience the day before. She is a retired professor of art and wanted to visit the museum of modern art in East Jerusalem. However, she got lost. Two kind Palestinians helped her. She felt no moment unsafe. Because of the rain she returned home with her dog.
I emphasized the importance of Jewish values ​​in which she like to pick up. A solution must also be based on this.

My friend Hadassah was there too. She wants to make her contribution to peace with her poet talent and wants to bring poets from both sides together.

Thursday night there was another meeting of the IEA. A Muslim, Omer Salem, connected at Yale University in the US presented a book in which he wants to build a bridge between Judaism and Islam. His point of view is that religion is a part of the problem here in the Middle East, and therefore has also to be a part of the solution.

05. meeting with Pmer Salem in the middle

05. meeting with Pmer Salem in the middle

At this meeting, I was further the only non-Jew. See the photo attached with Omer Salem too.
Afterwards I informed him about the background of ISIS, which was unknown to him.

Friday I visited a friend who several years ago lost his son by a murder by an Israeli soldier. I also visited Toine van Teeffelen, whose wife celebrated her birthday. Toine was recently in the Netherlands to present the diary of his daughter Jara, who now lives in the Netherlands to study there. She celebrates her birthday tomorrow.

Yesterday I was visiting family Owaineh. I saw all kinds of balloons and asked why. I was told that it was for Christmas, but sometime later, it was clear what was going on. The fifth son, Ammar, received a visit from his fiancée, who celebrated her birthday. She received a festive welcome.

On the way to the family it started to rain a little, but not hard enough to take my umbrella. On the last part to their home suddenly came Ahmed appeared in a raincoat and umbrella to further accompany me. He saw obviously me coming and showed himself very caring. This just shows that he comes from a caring family.

A beautiful message I read yesterday. A group of young Turks began in Leiden, the Netherlands, to adopt grandfathers and grandmothers. They bring a visit them in a care center weekly. It is a beautiful form of integration that for other young people can be instructive. It is also a form of positive publicity for other cultures.

Yesterday evening there was an inaugurated a new recreation room.

13. old living room

13. old living room

I’m not so enthusiastic about it. It seems to me that are more important in the current situation other priorities.

I called the week a fellow friar who I have known for 57 years. He is now in a hospice where he gets good care.

There is still a war going on in Israel: between Prime Minister Netanyahu and President Rivlin, the latter has an open mind. Then a conflict with Netanyahu is inevitable. See attachment, the first half on this hole.

Attached I add a reflection on the current violence in the name of Isis, on Afghanistan, on the outbreak of the Cold War again, about King Bibi (Netanyahu) on IEA and over and an impending war between the US and Russia.

Greetings from Jerusalem, Louis

© 2015 Louis Bohte

© 2015 Louis Bohte1 Things Jews Need to Know About Trump’s Chief Strategist

2 Children for Dabke

3 in Secret Tape, Netanyahu Negotiated Favorable Coverage With Israeli Media Mogul

4 January 7th is Christmas for My Family

attachments:

1 Afghanistanback to menu attachments

2 Campaigns to Vilify President Rivlin and Breaking the Silence Go Hand in Handback to menu attachments

3 Cold War Reloadedback to menu attachments

4 Humiliation is the Root of All Terrorism by Peter Gabel.docxback to menu attachments

5 IEAback to menu attachments

6 is It Terrorism or is It Religionback to menu attachments

7 King Bibiback to menu attachments

8 Steve Jobsback to menu attachments

9 War is on the Horizonback to menu attachments

space:

Reacties zijn gesloten.