523 Birthday of Rotaj

15. birthday of Rotaj

15. birthday of Rotaj

Jerusalem 27 december 2015

Beste mensen,

Vrede en alle Goeds.

Ik wil beginnen met broeder Arnold Bosdriesz te gedenken, een van de laatste broeders in Nederland van de broeders van Saint Louis. Hij is vorige week zondag in vrede heengegaan.

Jerusalem December 27, 2015

Dear friends

Peace and all Good.

I want to start with Brother Arnold Bosdriesz to remember one of the last brothers in the Netherlands of the Brothers of Saint Louis. He passed away last Sunday in peace.

Een van zijn grote liefdes was Neve Shalom, een gemeenschap van evenveel Palestijnse als Israëlische gezinnen, waaraan hij zijn hart had verpand, want werken voor de vrede (Shalom, Salaam) kenmerkte zijn leven. Hij wordt morgen begraven.

Er kwam deze week nog veel meer op mij af. Zo heb ik te maken met een meisje van nog geen elf jaar, de oudste van drie meisjes. Ze tobt veel. Een tante van haar vertelde mij, dat ze niet wilde leren, omdat ze het niet leuk vindt, dat de familie blij is met mooie cijfers. Maar de tante benadrukte, dat ze voor zichzelf moet studeren, niet voor de familie. Ze speelt met de gedachte om martelares te worden. Hierbij spelen twee factoren een rol. Aan de ene kant komen vaak Israëlische soldaten bij haar in de buurt. Aan de andere kant heeft haar vader een groot financieel probleem. Hij heeft namelijk al een tijd terug ingestemd om garant te staan voor een lening door een oom. Die oom heeft zijn baan opgezegd en leeft van de lening, die zijn neef mag aflossen voor de komende twintig jaar, waardoor er geregeld geen eten is.

De jongste zus, een meisje van drie jaar, durft niet alleen over straat, al is het maar tien meter tussen haar huis en het huis van haar grootouders.
Gisteren was de derde zus jarig. Ik begreep wel, dat zij alleen haar verjaardag kon vieren, als ik bijsprong. Dat deed ik dan ook.
Wrang is de naam van het oudste meisje: Amal, dat hoop betekent.
Toen ik met de bus terugkeerde naar Jerusalem, zat er in de bus een oudere vrouw met een verlopen paspoort. Zij zei, dat ze in Jerusalem woont. Maar zonder pardon moest zij de bus verlaten.

Donderdag ging ik mee naar Bethlehem voor de Kerstviering in onze kerk. ’s Middags waren er twee gebedsvieringen. Hierna ging ik voor een uur naar buiten. Dat was plezierig. Ik zat op een bank. Eerst kwam Hajj langs en heb ik met hem zitten praten over zijn plannen. Ondertussen zag ik enkele meiden vlak bij mij wat drentelen. Wat ik vermoedde, gebeurde ook. Toen Hajj doorliep, wilden zij met mij op de foto.
Vlak bij mij was een zender bezig met opnames om de sfeer in Bethlehem te schetsen. Een vrouw van het team ging naast mij zitten, zodat ik een decor werd voor het programma.

Hierna kwam een jongen van een jaar of tien op mij af. Ik ken hem van Deheisha kamp. Hij mag mij graag. Hij wilde aan een andere jongen laten zien, dat ik zijn naam kende: Mohammed. Het is een aardige knul en attent.
Ik sprak met enkele zusters van het doof-stommen instituut Effata, die mij graag bij hen op bezoek zien komen. Dat komt er nog eens bij.
Afgelopen woensdag was het weer mis. Vlak bij de Jaffa poort, waar ik dichtbij woon, vielen twee Palestijnen twee Israëliërs aan. Een stierf aan zijn steekwonden, de andere raakte gewond. De grenspolitie schoot de twee daders dood. Hierbij werd ook een Israëliër gedood. Was dit ‘friendly fire’ of ‘collateral damage’. Het incident laat in ieder geval zien, dat er in een stress situatie, zoals bij deze aanval met messen, het gemakkelijk verkeerd afloopt.

Dinsdag bracht ik een bezoek aan een jongeman, die door zijn vader het huis was uitgezet. Ik vroeg hem, waarom dit gebeurd was. Ik kreeg te horen, dat een keer op een nacht Israëlische soldaten het kamp, waar hij woont, waren binnengevallen. Zij vader wekte hem om hem dit te vertellen. Maar zijn vader verbood hem naar buiten te gaan, want dan zou hij waarschijnlijk stenen gaan gooien, net als andere jongelui. Uiteindelijk ging hij toch.
De jongeman vertelde ook, dat als de soldaten komen, het gewoon is dat veel mensen naar buiten komen om hen weg te jagen. Soms lukt dit, als er genoeg mensen naar buiten komen, soms lukt dit niet.
Van zijn oudste broer, die bij de veiligheidsdienst werkt, hoorde ik, dat het kerstfeest tot spanningen tussen Christenen en Moslims leidde. De Moslims wilden, dat in de kerstboom op het kribbeplein een zwarte lint zou worden aangebracht als eerbetoon aan de slachtoffers van het Israëlisch geweld. Maar de burgemeester, die katholiek is, weigerde dit.
Ik schreef vorige week over de oorlog tussen premier Netanyahoe en president Rivlin. Er is meer aan de hand. Rechts Israël is razend op al wie ervoor uitkomt links te zijn. De laatsten zijn doelwit van beschimpingen en bedreigingen. De meest gehate groep is Breaking the Silence. Het is een groepering van wie voor hun diensttijd in de bezette gebieden hebben gediend en die een boekje opendoen over wat er zich daar afspeelt. Zie bijlagen.

Van de week werd bekend, dat op de lijst van doelen in de toenmalige Soviet Unie de VS ook expliciet de burgerbevolking had gezet in geval van oorlog. De lijst dateert van 1959.

Wat ik in herinnering wil roepen, is wat afgelopen juli in Rostock, NO Duitsland gebeurde. Angela Merkel bezocht een school en een 14 jarig Palestijns meisje vroeg haar, waarom zij na vier jaar nog steeds niet weet of zij in Duitsland mag blijven of niet. Haar vriendinnen houden zich bezig met hun toekomst, maar zij kan dat niet. De bondskanselier vroeg begrip, dat niet iedereen toegelaten kan worden. Toen het meisje begon te huilen, wist Angela Merkel er zich geen raad mee. Ik vermoed, dat incident van invloed is geweest op haar beslissing om ruimhartig vluchtelingen toe te laten.

Aansluitend is hier een link, dat laat zien, hoe een Syrische vluchtelinge leert fietsen.

Wie op de hoogte wil blijven van de ontwikkelingen in de bezette gebieden, kan gebruik maken van de volgende link: Maannews

One of his great loves was Neve Shalom, a community of equal Palestinian and Israeli families, which he had lost his heart, as working for peace (Shalom, Salam) characterized his life. He will be buried tomorrow,
This week was more on me. So I’m dealing with a girl of almost eleven years, the oldest of three girls. She worries a lot. An aunt told me of her, she did not want to study, because she does not like that the family is pleased with beautiful marks. But the aunt insisted that she must study for herself, not for the family. She plays with the idea of ​​being a martyr. These two factors play a role. On one hand, Israeli soldiers often come to her neighborhood. On the other hand, her father has a big financial problem. Already some time ago he has agreed to guarantee a loan of an uncle. That uncle has quit his job and lives from the loan, which may burden his nephew for the next twenty years, so there is no regular food.
The youngest sister, a girl of three years, doesn’t dare to go alone in the streets, even if it is only ten meters between her house and the home of her grandparents.

Yesterday it was the third sister’s birthday. I understood that only she could celebrate her birthday, if I helped her. I did whatsoever.
Harsh is the oldest girl’s name: Amal, which means hope.
When I returned by bus to Jerusalem, was in the bus an older woman with an expired passport. She said she lives in Jerusalem. But mercilessly she had to leave the bus.

Thursday I went to Bethlehem for the Christmas celebrations in our church. In the afternoon there were two prayers. After that I went out for an hour. That was fun. I sat on a bench. First passed Hajj and I have been talking to him about his plans. Meanwhile, I saw some ladies near me what saunter. What I suspected, happened. Hajj then went through, they wanted to take picture with me.

13. a selfie with Mohammed

13. a selfie with Mohammed

Near me was a transmitter busy recording to outline the atmosphere in Bethlehem. A woman of the team sat down beside me, and I became a setting for the program.
After that came a boy of ten years on me. I know him from Deheisha camp. He likes me. He wanted to show another guy that I knew his name: Mohammed. It’s a nice guy and attentive.

I spoke with some of the sisters deaf-mute institute Effata, which I like to see come to visit them. That implies something more to do.
Last Wednesday was wrong again. Near the Jaffa Gate, close to my place, there were two Palestinians, who attacked two Israelis. One died of stab wounds, the other was injured. The border police shot dead the two perpetrators and also was slain an Israeli. Was this’ friendly fire’ or collateral damage? The incident shows at least that in a stressful situation, such as in this attack with knives, easily go wrong.
Tuesday I visited a young man, who kicked out of the home was by his father. I asked him why this had happened. I was told that once on a night Israeli military camp, where he lives, had invaded. His father woke him to tell him this. But his father forbade him to go out, because then he would probably go throw stones, like other young. First he stayed at the home, but then he went out.

The young man also said that if the soldiers come, it’s just that a lot of people come out to chase them away. Sometimes they succeeded, if enough people come out, sometimes they don’t manage it.
From his eldest brother, who works in the security service, I heard that the Christmas party led to tensions between Christians and Muslims. The Muslims wanted a black ribbon would be made in the Christmas tree in the Manger square in tribute to the victims of Israeli violence. But the mayor, who is Catholic, refused.

I wrote last week about the war between Prime Minister Netanyahu and President Rivlin. There is more to it. Right Israel is furious at anyone who shows to be left. The latter are the target of taunts and threats. The most hated group is Breaking the Silence. It is a group who have served for their service in the occupied territories and who tell what is happening there. See attachments.

This week it was announced that the US explicitly had put the civilian population at the list of targets in the former Soviet Union in case of war. The list dates from 1959.
What I do recall is what last July in Rostock, Germany NO happened. Angela Merkel visited a school and a 14-year-old Palestinian girl asked her why she still does not know after four years if she is allowed to stay in Germany or not. Her friends are concerned with their future, but she cannot. The Chancellor asked understanding that not everyone can be admitted. When the girl started crying, Angela Merkel did not know how to deal with. I suspect that incident has affected her decision to allow generously refugees.
Following is a link that shows how a Syrian refugee learns cycling.

Who wants to be kept informed of developments in the occupied territories, can go use the following link: Maannews

Gisteravond hoorde ik enkele droge knallen bij ons in de buurt. Aan het begin van de middag waren het er meer in de buurt van de Damascus poort.
Het bericht kwam binnen, dat de medebroeder in Noord Syrië, die begin juli enkele dagen werd vastgehouden, wederom vermist wordt.

Het is grappig om te zien hoe december met het weer volledig van slag is. Ik begrijp nu ook, hoe dat kan, toen ik zag, dat gesproken werd Van maritiem tropische lucht. Normaal is de luchtdruk boven de Azoren hoog, wat in feite tropische lucht ten zuiden blokkeert. Maar nu zijn er herhaaldelijk vrij diepe depressies boven de Azoren. Aan de oostkant hiervan staat een zuidelijke stroming, waarmee tropische lucht naar het noorden kan stromen en zo ons bereiken. De lucht is bovendien vochtig, maar het hogedrukgebied boven Zuid Europa voorkomt zware neerslag zoals in Noord Engeland.

Het gejuich in Parijs over het bereikte klimaataccoord bevreemdt mij, want ik heb begrepen, dat uitvoering van het accoord de temperatuurstijging beperkt tot 3 graden, wat veel en veel teveel is.
Een aardig filmpje is van een Nederlands gezin, dat door een bosbrand rijdt. Zie:

Last night I heard some dry popping in our neighborhood. At the beginning of the afternoon there were more near the Damascus gate.
The message came in, that the fellow brother in northern Syria, who was detained in early July for several days, is again missing.
It’s funny to see how December, the weather is completely upset. I now understand how it is possible, when I saw, that was spoken of maritime tropical air. Normally, the air pressure is above the Azores high, which blocks, in fact, tropical air to the south. But now there are several fairly deep depression over the Azores. On the east side of this is a southerly flow, which allows tropical air to flow to the north and reach us. Moreover, the air is humid, but the high pressure system over southern Europe avoids heavy precipitation as in Northern England.
The celebrations in Paris about reaching climate accord is surprising to me, because I understand that execution of the agreement the temperature rise is limited to three degrees, which is too much.

A nice video of a Dutch family that goes by a forest fire. See:

Ik voeg nog enkele aanhangsels toe: naast vier artikelen over het geweld hier, een over breaking the silence en twee over afkeer tegen alles wat riekt naar links, een over het hoofd van IS, een over corruptie in Rusland, een oproep aan kunstenaars in de hele wereld, een over een jaarrapport van een Israëlische-Palestijnse jeugdorganisatie en een cartoon met een moderne versie van de geboorte van Jesus.

Groeten uit Jerusalem, Louis

I add some attachments to: next four articles about the violence here, one about breaking the silence and two of aversion to anything that smacks of the left, one on the head of IS, one about corruption in Russia, a call to artists in the world, one in a year’s report of an Israeli-Palestinian youth organization and a cartoon with a modern version of the birth of Jesus.

Greetings from Jerusalem, Louis

© 2015 Louis Bohte

© 2015 Louis Bohteattachments:

1 2 Palestinians, 2 Israelis Killed in Jerusalem Old City Attackback to menu attachments

02 96 Palestinians Shot by Israeli Military in Friday Demosback to menu attachments

03 Bethlehem-Area Village Sealed by Israeli Military for Weeksback to menu attachments

04 Break the Silence Gaza 2014back to menu attachments

05 Call to Artists Worldwideback to menu attachments

06 Linkse Mensen, Dat Zijn Landverraders – Vinden Veel Israëliërsback to menu attachments

07 Modern Christmasback to menu attachments

08 Palestinian Sisters Cuffed, Manhandled and Beaten, For Alleged Traffic Offenseback to menu attachments


09 Sadaka-Reut s annual report for the 2014-2015 activity year.docxback to menu attachments


10 The Israeli Right goes berserk.docxback to menu attachments


11 Who is Abu Bakr Al-Baghdadiback to menu attachments


12 Zelfs Het Kremlin Weet Niet Meer Hoe Te Reageren Op Pijnlijke Onthullingenback to menu attachments

space:

Advertenties

Reacties zijn gesloten.