524 I wonder what the New Year will bring to me

02. Ethiopian patriarch between Custos and  vice-Custos

02. Ethiopian patriarch between Custos and vice-Custos

Jerusalem 3 januari 2016

Beste mensen,

Vrede en alle Goeds.

Opnieuw is afgelopen week, op oudjaarsdag, een oude bekende overleden, een medebroeder, die ik vanaf september 1958 ken: Clemens van Weelden. Moge hij rusten in vrede.

Jerusalem January 3, 2016

Dear friends,

Peace and all good.

Again last week, on New Year’s Eve, an old acquaintance deceased, a confrere who I’ve known since September 1958: Clemens van Weelden. May he rest in peace.

Ik ben benieuwd, wat het nieuwe jaar mij brengen zal. Er is hier in de Custodie keuzekapittel, wat wil zeggen, dat er een nieuwe Custos, hoofd van de broederschap in het Heilige Land en omstreken, gekozen zal worden naast een nieuw bestuur. Het is afwachten, wat dit voor mij betekenen zal.

Afgelopen zondag bezocht ik Jack. Hij werkt bij de UNRWA als bewaker in het hoofdkwartier in Jerusalm. Hij had verontrustend nieuws. Hij zag dat er 25 gasmaskers en 30 kogelvrije vesten waren aangeschaft. Er zijn 25 bewakers in dienst. Dit voorspelt weinig goeds.

Maandag had ik weer fysiotherapie. De fysiotherapeute vertelde mij, dat zij op eerste Kerstdag jarig was: en bijzondere dag. Verder vertelde zij mij, dat zij op 1 april gaat trouwen met een man uit Jerusalem. Dat wordt hopelijk een heugelijke dag voor haar.

Dinsdag kregen we bezoek van patriarchen van verschillende oosterse kerken: Grieks orthodox, Armeens orthodox, Kopten en Syrische orthodox, een bezoek aan het Melkitische vicariaat ( een tak van de Kathoilieke Kerk), onze eigen patriarch en tenslotte de Ethiopiërs.
De ontvangsten waren in de oude recreatiezaal.
De nieuwe recreatiezaal oogt meer als een café, dat naar goed Zuid Nederlands gebruik tegenover de huiskapel is gelegen.

Ik zou dinsdag vrienden bezoek, maar zij stelden het uit vanwege verwachte, maar niet gekomen regen. Dit roept trouwens bij mij de vraag op, of bij een iets ander weerpatroon Nederland last van zo’n grote hoeveelheid regen kan krijgen als in Noord Engeland.

Woensdag kreeg ik bezoek van een medebroeder, met wie ik een tijdje samen in Bethlehem heb gewoond en die ook in de commissie voor Gerechtigheid, Vrede en Eerbied voor de Schepping heb gezeten. Het was een goed gesprek over de toestand in de Custodie met het oog op de komende verkiezingen in de Custodie.

Ik heb de documentaire over de burgemeester van Rotterdam, Aboutaleb, gezien. Ik heb gekeken met mijn achtergrond van vele jaren ervaring met Palestijnen. Wat ik zag, was dat hij kennelijk iemand is, die de zaak onder controle wil houden door orders te geven. Dit maakt het moeilijk om ook goed te luisteren. Want dan kun je overvallen worden door wat de ander zegt en kun je de greep verliezen.
Ik zag dit gebeuren, toen hij bij een bezoek aan een moskee feitelijk opdroeg, dat de imam van buiten Nederlands moest leren. Hij motiveerde de mensen niet.
Hetzelfde zag ik bij zijn opmerking over zijn dochters, die hij liever met een Moslim zag trouwen. Hierbij zal ook zijn trauma een rol spelen, dat hij een zus verloren, die niet verder met haar leven kon. Kan Aboutaleb nensen motiveren?
Een andere factor zal, denk ik, seks zijn. In de cultuur, waar hij vandaan komt – en wie zijn/haar eerste zes jaar in een bepaalde cultuur is opgegroeid, raakt dit niet meer kwijt – worden huwelijken gearrangeerd. Dit maakt seks buiten het huwelijk problematisch.

In Nederland is sinds een paar eeuwen liefde het vertrekpunt voor een huwelijk. Maar gezien het grote aantal echtscheidingen roept dit ook vraagtekens op. Hierbovenop komt een sociale druk om al seks te hebben voor je getrouwd bent. Ik herinner mij een opmerking van een verslaafde straatprostituée, dat ze er nog van droomde om als maagd het huwelijk in te gaan.

Sexualiteit vanuit de beleving van de vrouw speelt minder een rol dan wenselijk is. Ik herinner mij een rapport, dat afgelopen zomer verscheen, van een onderzoek onder meisjes en jonge vrouwen tussen 12 en 24 jaar in Zuid Limburg over ongewenste lichamelijke contacten tot gedwongen seks toe. Het bleek dat een kwart van deze groep hiermee te maken heeft gehad.

Ik sloot het oude jaar af met een poging om de relatie tussen twee zussen te herstellen. Het is afwachten of dit lukt. Ik moest wel wat noten kraken. Je kunt niet zeggen: ik vertrouw de ander, maar ik geloof haar niet. Wat ook niet kan, is wat de een in vertrouwen je vertelt, doorgeven aan een ander. Dan breekt het vertrouwen.

Ik heb van de week een paar keer een groep van meer dan twintig soldaten voor het busstation zien staan, niet zover van de Damascuspoort. Zie foto rechts.


De Israëlische politie heeft een keer ingegrepen in een ‘haathuwelijk’ tegen Palestijnen. Zie:

I wonder what the New Year will bring to me. There’s the choice chapter in the Custody, which means that a new Custos, head of the brotherhood in the Holy Land and its surrounding districts will be chosen in addition to a new board. It remains to be seen what this will mean to me.

Last Sunday I visited Jack. He works at UNRWA as a guard at the headquarters in Jerusalem. He had disturbing news. He saw that there were purchased 25 gas masks and 30 bulletproof vests. There are 25 guards employed. This does not predict little good.

Monday I again had physiotherapy. The physiotherapist told me that she was born on the first Christmas day: and special day. She also told me that she will marry on April 1 with a man from Jerusalem. That will hopefully be a memorable day for her.

Tuesday we were visited by various patriarchs of Eastern Churches: Greek Orthodox, Armenian Orthodox, Coptic and Syrian Orthodox, a visit to the Melkite Vicariate (they are a branch of the Catholic Church), our own patriarch and finally the Ethiopians.
Receipts were in the old recreation.
The new recreation room looks more like a cafe that to good South Dutch habit is located opposite to the house chapel.

I would visit friends on Tuesday, but they put it off because of expected rain that did not come. Actually, this reminds me the question, or at a slightly different weather pattern Netherlands also such a large amount of rain can get like in Northern England.

Wednesday I was visited by a fellow brother, with whom I have lived together for a while in Bethlehem and who also have been in the commission for Justice, Peace and Integrity of Creation. It was a good discussion on the situation in the Custody in view of the upcoming elections in the Custody.

I have seen the documentary about the mayor of Rotterdam, Ahmed Aboutaleb. I checked with my background of many years of experience with Palestinians. What I saw was that he is clearly someone who wants to control the matter by giving orders. This makes it difficult to listen too. For then you can be surprised by what the other says and you can lose control.
I saw this happen when he actually instructed visiting a mosque that the imam from outside had learn Dutch. He didn’t motivate the people.
I saw the same with his remark about his daughters, whom he saw rather to marry a Muslim. There will also his trauma that he lost a sister, who could not go on with her life.

Another factor will be, I think sex. In the culture where he comes from – and who his / her first six years has grown up in a particular culture, will not lose it – marriages are arranged. This makes sex outside marriage problematic.

In the Netherlands since a few centuries is love the departure point for a marriage. But given the high divorce rate this also raises questions. This is exacerbated by a social pressure you to have sex before you are married. I remember a remark of an addict straatprostituée that she still dreamed that she marries as a virgin.

Sexuality from the experience of the woman plays a less role than desirable. I remember a report that appeared last summer, a survey of girls and young women between 12 and 24 years in South Limburg, the most Southern part of the Netherlands about unsolicited physical contact to forced sex to. It turned out that a quarter of this group has had to face this.

I ended the old year with an effort to repair the relationship between two sisters. It remains to be seen whether this succeeds. I had to crack some nuts. You can not say: I trust the other, but I do not believe her. What is not done is what one tells you in confidence, to tell to another. Then is the confidence at stake.

I have the week a few times a group of more than twenty soldiers see in front of the bus station, not far from Damascus Gate. See picture.

04. soldiers in the rain in front of the old city

04. soldiers in the rain in front of the old cityThe Israeli police intervened once in a wedding of hate “against Palestinians. See:

Zie ook aanhangsel.
Iets heel anders is een filmpje over hoe dove jongeren in Indonesië toch werk in een restaurant kunnen krijgen:

See also Appendix.
Something else is a movie about how deaf people in Indonesia still work can get in a restaurant:

→ facebook

Als aanhangsel voeg ik toe: een artikel over de oprichting van IS als een gewild besluit van de VS, Mohammed is de populairste naam in Israël, een advertentie om hongerende kinderen in Israël eten te geven en de visie van Israëliërs op hun toekomst.

Groeten uit Jerusalem, Louis

PS: Sinds Kerstmis gaat het lopen merkbaar beter.

As attachment I add: an article on the creation of IS as an intended decision of the US, Mohammed is the most popular name in Israel, an advertisement to starving children in Israel to give them food, and the vision of Israelis on their future.

Greetings from Jerusalem, Louis

PS: Since Christmas my walking is better

© 2015 Louis Bohte

© 2015 Louis Bohteattachments:

1 Hunger in Israelback to menu attachments

2 Israel Police Arrest Groom From ‘Wedding of Hate’back to menu attachments

3 Israelis About Their Vision for the Futureback to menu attachments

4 Mohammed Most Popular Baby Name in Israelback to menu attachments

5 Rise of Islamic State Was ‘a Willful Decision’back to menu attachments

space:

Advertenties

Reacties zijn gesloten.