525 Magi from the East

Magi from the East Klok en Peel museum, Asten

Magi from the East
Klok en Peel museum, Asten

Jerusalem 10 januari 2016

Beste mensen,

Vrede en alle Goeds.

Afgelopen dinsdag was er weer een intocht in Bethlehem, namelijk van de Custos vanwege het feest van de drie wijzen uit het Oosten.

Jerusalem January 10, 2016

Dear friends,

Peace and all Good.

Last Tuesday there was another entrance into Bethlehem, from the Custos for the feast of the three Magi from the East.

Ik ben ook meegeweest om van de gelegenheid gebruik te maken vrienden en bekenden te ontmoeten.

Ik hoorde, dat mijn medebroeder Camillo alias Aaron (mijn alias is Moses) slecht ter been is en daarom zijn kamer niet uit kan komen. Ik heb hem op zijn kamer bezocht. Dat was plezierig.

Ik ben ook even in de Melkgrot geweest om Lawrence en zijn helper George te begroeten en het beste voor het nieuwe jaar te wensen.

Hierna ging ik naar vrienden in Beit Sahour. Daar ontmoette ik de verloofde van Naïm, een van de drie zoons van de familie. Ik vond haar een goede en stevige vrouw met een bijzondere naam: Pretty. Haar vader had namelijk Engelse les gehad van een lerares, die zo heette. Haar vader had haar beloofd, dat als hij een dochter zou krijgen hij haar naar haar zou noemen. Zo gebeurde.

Voor mij klonk de naam bekend vanwege een lied van Roy Orbison, dat Pretty Woman uit 1964 heette. Het bleek, dat de verloofde dit lied kende.
Zij droeg een kledingstuk met de naam Downtown, een supermarkt in Beit Sahour, waar zij als cassière werkt. Ik vertelde haar van het lied van Petula Clark, dat Downtown heet.
Zij had aan de universiteit van Bethlehem gestudeerd om les te geven aan kinderen, maar kon geen baan vinden. Niets doen vond zij maar niks en vond de baan als cassière. Zij weet van aanpakken.

Woensdag bezocht ik Hajj, mijn hiphopper. Ik wist dat hij alles in het werk zette om in Boulder, Colorado te gaan studeren. Het is hem gelukt dit voor elkaar te krijgen met een studiebeurs voor drie jaar. Het toont, dat hij wel wat in zijn mars heeft. Ik ben benieuwd hoe het hem zal vergaan.

Donderdag was ik weer in Bethlehem. Met de Kerst hadden zusters naar Arabisch gebruik uitgenodigd om hen in het centrum voor doofstomme kinderen te bezoeken. Donderdag was het zover. Ik werd door de Jordaanse zuster Lara ontvangen en heb met haar mij plezierig onderhouden. Ik hoorde hoe zij pedagogisch met kinderen omgaan en hen weerbaar maken om zich in de samenleving te handhaven.

07. child Jesus without parents

07. child Jesus without parents

Hierna ging ik naar mijn orthodoxe vriend Elias toe om hem en zijn vrouw en zoon zalig Kerstfeest te wensen. Ik kreeg iets meer te horen over wat er de dag ervoor gebeurde was. Tijdens de intocht van de Grieks orthodoxe patriarch was er niemand om hem te verwelkomen. De achtergrond was, dat de patriarch een stuk grond van de Grieks orthodoxe kerk in Beit Sahour aan Israël had verkocht tegen de zin van de plaatselijke bevolking. Bovendien weet niemand, wat er met het geld gebeurd is. Daarom boycotte de mensen de patriarch. Toen hij binnen was, kwamen pas de scouts naar het Kribbe plein.
Deze gebeurtenis heeft wel de orthodoxe gemeenschap hechter gemaakt.

Na dit bezoek ging ik naar mensen in Isqan Beit Sahour, die vlak bij de nederzetting in Oost Jerusalem, Abu Gneim, wonen. Ik had al lang hen niet meer kunnen bezoeken,

Hierna heb ik nog schoenen gekocht. In Bethlehem kwam ik een aantal bekenden tegen. Dat was leuk.

Vrijdag bezocht ik de familie Owaineh, de familie in Palestina, die ik het langst ken. Met Mohammed en een vriend raakte ik aan de praat over een voortdurend onderwerp, namelijk schepping tegenover evolutie. In mijn ogen is deze diskussie net zo zinnig als archeologie tegenover psychologie plaatsen. Bij beide onderwerpen heb je met mensen te maken. Dat is alles.

Gisteren kwam mijn vriend Maher naar mij toe. Hij woont tegenwoordig in Ramallah, maar behoudt zijn Jerusalem identiteitskaart. Hij werkt tegenwoordig voor het ministerie van justitie. Voor veel collega’s is hij de eerste Christen, die zij in hun leven tegenkomen.
Natuurlijk krijgt hij veel vragen over ons geloof, die hij dan op eenvoudige wijze beantwoordt en hen ermee tevreden kan stellen. Hij heeft een geschiedenis van veel contacten met Moslims, met wie hij een goede relatie heeft weten op te bouwen.

’s Middags bezocht ik Ofer, die niet zo ver van ons klooster woont. Het is goed te doen om erheen te lopen.

Ik heb aan het eind van vorig jaar een terugblik op de eurocrisis gezien met de hoofdrolspelers Dijsselbloem en Varoufakis. Het viel mij op, dat zij vanuit twee verschillende werelden praatten. Voor Dijsselbloem is het vanzelfsprekend, dat je als minister van financiën je aan gemaakte financiële afspraken houdt. Voor Varoufakis is het vanzelfsprekend, dat je als democraat de wil van het volk uitvoert. Dit is ieta anders dan populisme.

Het probleem ligt echter ergens anders. Bij de invoering van de euro moesten de landen, die mee wilden doen, aan bepaalde eisen voldoen. Uit politieke overwegingen werden de landen op hun mooie ogen geloofd, dat zij aan de eisen voldeden, omdat met name Italië mee wilde en moest doen. Dit was geen professionele benadering. Je vraagt aan jongeren ook niet om hun eigen eindexamens na te kijken om te zien, of zij geslaagd zijn. Maar dit is wel bij de invoering van de euro gebeurd. De gevolgen zijn nu bekend.

De vluchtelingencrisis zal Europa voorlopig bezighouden. Schrijver Heere Heeresma jr. maakt een gestoorde indruk met zijn voorstel om vluchtelingen af te schrikken door een groep van hen met een mitrailleur dood te schieten.
Veel logischer is het om mensen, die hun land ontvluchten voor oorlogsgeweld het recht te geven om hun toevlucht te nemen tot die landen, die de wapens maken, waarmee in hun land oorlog wordt gevoerd. Dit is een vorm van keten aansprakelijkheid, zoals we die ook in de bouwwereld kennen, waar de hoofdaannemer verantwoordelijk is voor het eindresultaat.

Een ander gruwelijk probleem is het geweld tegen vrouwen met oudjaar in Keulen en andere steden. Het feitelijk probleem is veel groter. Zo las ik in de Gazet van Antwerpen het volgende: In Antwerpen worden gemiddeld drie vrouwen per week slachtoffer van verkrachting. Van januari 2015 tot en met november 2015 werden in totaal 16.000 misdrijven tegen vrouwen geregistreerd.

Een interesante link is de volgende getiteld Breaking the Silence:

I also went to this entrance to use the opportunity to see friends and acquaintances.

I heard that my fellow brother Camillo alias Aaron (my alias Moses) mobility was reduced and therefore cannot come out of his room. I visited him in his room. That was fine.

04. new altar in Bethlehem

04. new altar in Bethlehem

I was also briefly in the Milk Grotto to greet Lawrence and his assistant George and wished them the best for the New Year.

After that I went to friends in Beit Sahour. There I met the fiancée of Naim, one of three sons of the family. I thought she was a good and strong woman with a special name: Pretty. Her father had in fact had English lessons from a teacher by that name. Her father had promised her that if he get a daughter he would call her Pretty. Happened so.

For me the name sounded familiar, because it is the name of a song by Roy Orbison, which was called Pretty Woman in 1964. It appeared that the fiancé knew this song.
She wore a garment called Downtown, a supermarket in Beit Sahour, where she works as a cashier. I told her of the song by Petula Clark, called Downtown.
She had studied at the University of Bethlehem to teach children, but could not find a job. Doing nothing she did not like it and the job was as a cashier. She knows how to deal with situations.

Wednesday I visited Hajj, my rapper. I knew he was busy to realize his dream to go to a university and now he is going then university in Boulder, Colorado. He has managed to achieve this with a scholarship for three years. It shows that he has something to offer. I am curious to see how his future will be.

Thursday I was in Bethlehem. With Christmas sisters followed the Arabic habit and invited me to visit them in the center for deaf children. Thursday was the day. I was received by the Jordanian sister Lara and with her I had an enjoyable meeting. I heard her pedagogical dealing with children and make them resilient to survive in society.

After that I went to my Orthodox friend Elias to wish him and his wife and son merry Christmas. I was told a little more about what had happened the day before. During the entry of the Greek Orthodox Patriarch there was no one to welcome him. The background was that the patriarch had sold a piece of land of the Greek Orthodox Church in Beit Sahour to Israel against the wishes of local people. Moreover, no one knows what happened to the money. Therefore the people boycotted the patriarch. When he was inside, only the scouts came to Manger Square.
This event did make the orthodox community closer to each other.

After this visit I went to people in Isqan Beit Sahour, who live near the settlement in East Jerusalem, Abu Gneim. I couldn’t already visit them for a longer time,

After that I’ve bought shoes. In Bethlehem, I met some acquaintances. That was fine.

Friday I visited the family Owaineh, the family in Palestine, I know the longest. Mohammed and a friend I was talking to them on a constant topic, namely creation versus evolution. In my view this discussion is just as sane as placing archaeology opposite to psychology. Both issues you have to deal with people. That’s all.

Yesterday my friend Maher came to me. He currently lives in Ramallah, but retains his Jerusalem identity card. He now works for the Justice Department. For many colleagues, he was the first Christian that they encounter in their lives.
Of course he gets a lot of questions about our faith, which he answered in a simple way and can satisfy them with it. He has a history of many contacts with Muslims, with whom he has managed to build a good relationship.

In the afternoon I visited Ofer, who do not live so far from our monastery. It is doable to walk there.

06. the Christmastree in Bethlehem

06. the Christmastree in Bethlehem

I saw a retrospective of the euro crisis at the end of last year with the protagonists Dijsselbloem and Varoufakis. It struck me that they talked from two different worlds. For Dijsselbloem is obvious, that as finance minister stick to financial covenants. For Varoufakis it is obvious that as a democrat you execute the will of the people. This differs from populism.
The problem lies elsewhere. With the introduction of the euro the countries that wanted to join in, had to meet certain requirements. For political reasons, countries were believed on their beautiful eyes that they met the requirements, especially because Italy wanted and needed to participate. This was not a professional approach. You don’t ask young people to look after their own exams to see whether they have succeeded. But this is, what happen with the introduction of the euro. The consequences are now known.

The refugee crisis, Europe will temporarily occupy. The Dutch writer Heeresma jr. makes a disturbed impression with his proposal to deter refugees by shooting a group of them with a machine gun to death. Much more logical it is to give people who flee their country for war, the right to take their refuge to those countries that make the weapons with which war is waged in their country. This is a form of chain liability, as we well know in the construction industry, where the main contractor is responsible for the end result.

Another awful problem of violence against women New Year’s Eve in Cologne and other cities. The actual problem is much greater. I read in the Gazet van Antwerpen that: In Antwerp on average three women a week are victims of rape. From January 2015 to November 2015, a total of 16 000 registered crimes against women.

An interesting link is the next titled Breaking the Silence:

Het gaat over de waarheid en leugens in de oorlog tegen terreur en is een documentaire van John Pilger, een Australische journalist, met in het begin gruwelijke beelden. In deze documentaire komt o.a. ook een onthutsende scene voor, wanneer John Pilger een ambtenaar van het Pentagon interviewd. Deze man blijkt geen benul te hebben, wat de oorlog tegen Irak heeft aangericht. Op een gegeven moment kapt iemand anders van het Pentagon het gesprek af.

Ik kwam een citaat van William Shakespeare tegen: De hel is leeg en alle duivels zijn hier.

Ik voeg verder de volgende aanhangsels toe: waarom wereldoorlog III aan de horizon opdoemt, over de speech van Netanyahoe op de plek waar een Palestijnse Israëliër twee Joodse Israëliërs doodschoot, over een raid van Israëlische strijdkrachten in het gebied van Bethlehem, over oorlog, terrorisme en wereldwijde economische crisis en een cartoon over de nucleaire test door Noord Korea.

Groeten uit Jerusalem, Louis

It’s about truth and lies in the war on terror and is a documentary by John Pilger, an Australian journalist, with horrific images in the beginning. This documentary will also include a disconcerting scene before, when John Pilger interviewed an official from the Pentagon. This man appears to have no idea what the war has inflicted on Iraq. At one point someone else from the Pentagon cuts the interview.

I came across a quote from William Shakespeare to: Hell is empty and all the devils are here.

I also add the following attachments to why World War III looming on the horizon, about the speech of Netanyahu on the spot where a Palestinian Israeli, two Jewish Israelis shot dead, over a raid by Israeli forces in the area of ​​Bethlehem, about war, terrorism and global economic crisis and a cartoon on the nuclear test by North Korea.

Greetings from Jerusalem, Louis

© 2015 Louis Bohte

© 2015 Louis Bohteattachments:

1 de Vluchtelingenstroom Stoppenback to menu attachments

2 Israeli Forces Raid Bethlehem Areas, Injure 2 in Clashesback to menu attachments

3 Netanyahu’s Speech at Scene of Tel Aviv Shooting, A Shameful, Fear-spreading Horror Showback to menu attachments

4 Nucleair Testback to menu attachments

5 War, Terrorism and the Global Economic Crisis in 2015back to menu attachments

6 Why WWIII is on the Horizonback to menu attachments

space:

Advertenties

Reacties zijn gesloten.