526 Violence against women continues

Jerusalem 17 januari 2016

Beste mensen,

Vrede en alle Goeds.

Ik was van de week weer aardig op dreef met bezoeken. Twee keer heb ik Hajj opgezocht, omdat hij eerdaags naar Boulder, Colorado gaat om daar te studeren.

Jerusalem January 17, 2016

Dear friends,

Peace and all good.

I made many visits this week. Twice I visited Hajj because soon he will be in Boulder, Colorado to study there.

Het is alleen nog wachten op zijn visum. Ook de universiteit zit erachter aan, dat hij zo snel mogelijk zijn visum krijgt, want woensdag beginnen de colleges.

Maandag was hij al op de Amerikaanse ambassade om de paperassen in orde te maken. Hij kreeg vragen als: of hij in een Israëlische gevangenis had gezeten en of hij contacten had met terroristen.
Hierna bezocht hij de oude stad, de klaagmuur en de Tempelberg. Het viel hem op hoe rustig het daar was. Dat heb ik zelf ook eens ervaren. Er heerst grote sereniteit.

Hij wilde vervolgens mij bezoeken, maar hij vond het in de oude stad te gevaarlijk en keerde eerder dan gepland terug naar Bethlehem. Hij deed daar verstandig aan. Om een idee te geven: toen ik woensdag terugkeerde van mijn fysiotherapie, liep juist een kolonist de Nieuwe Poort uit met een machinegeweer aan zijn zijde.

Zondagavond was er een brandstichting in Jerusalem gericht tegen de Israëlische mensenrechtenorganisatie B’Tselem, die zich voor de mensenrechten van Palestijnen inzet.

Die dag zag ik Mohanad na een lange tijd, die in een Israëlische gevangenis zat. Hij wil er niet weer in belanden.

Dinsdag kwam ik weer in Bethlehem en merkte, dat weer een jonge Palestijn was doodgeschoten. Dat gebeurde in Beit Jala, niet ver van het Hoessein ziekenhuis. De weg langs het ziekenhuis was enige tijd afgesloten. Toen ik vanuit het Deheisha kamp terugging, merkte ik bij de ingang een merkwaardige opgewonden sfeer, alsof er iets te gebeuren stond. Maar er was al iets gebeurd: het doodschieten van Sroer Abusroer, 20 jaar oud. Zie poster.

It’s just waiting for his visa. The university is behind it, so that he gets his visa as soon as possible, because the classes begin Wednesday.

Monday he was at the US Embassy for all the paperwork. He got questions like if he had been in an Israeli prison and if he had contacts with terrorists.
He then visited the Old City, the Western Wall and the Temple Mount. He noticed how quiet it was. That’s what I have experienced myself. There is great serenity.

He then wanted to see me, but he found it in the old city too dangerous and returned earlier than planned to Bethlehem. He was wise to it. To give you an idea, when I returned from my physiotherapy on Wednesday, just a settler left the New Gate with a machine gun at his side.

Sunday was a targeted arson in Jerusalem against the Israeli human rights organization B’Tselem, which the human rights of Palestinians stakes.
That day I saw Mohanad again after a long time in an Israeli prison. He doesn’t want to go to prison again.

Tuesday I returned to Bethlehem and knew that was shot dead a young Palestinian again. That happened in Beit Jala, near the Hussein hospital. The road along the hospital was closed for some time. When I returned from the Deheisha camp, I noticed at the entrance to a curious excited mood, as if something was about to happen. But there was already happened: the killing of Srur Abusrur, 20 years old. See poster.

09. Srur Abusrur killed

09. Srur Abusrur killed

De dag erop waren de winkels ’s morgens gesloten.

Vrijdag kreeg ik onverwachts bezoek van Ofer. Hij had net boodschappen gedaan bij de Damascus poort. Het was hem ontgaan, dat het daar niet altijd veilig is.

Gisteren bezocht ik Hajj, omdat hij ieder moment kan vertrekken naar de VS. Tegelijk met mij kwam een jonge Amerikaan, Ryan, op bezoek, die Hajj pas sinds kort kent. Het was plezierig om met hem kennis te maken. Hij komt uit de buurt van Chicago.

De vader van Hajj gebruikte de aanwezigheid van Hajj om met mij over vrede en de rol van godsdienst te praten. Ik kon hem goed uitleggen hoe ik er tegenaan kijk. Hij kon in mijn gedachtengang meegaan. Ik wees op de rol van angst en wantrouwen bij conflicten. Als je wacht tot de ander toont het vertrouwen waard is, zal er nooit vertrouwen groeien. Iedereen wacht op elkaar.

Een observatie van twee maanden terug. Ik was op bezoek bij vrienden, die twee kleine kinderen hebben. Ik wist van de oudste, dat hij in de kindercreche kinderen bijt, nog geen twee jaar oud. Toen ik op bezoek was, kwam een schoonzus met twee kleine kinderen, iets ouder de de kinderen van mijn vrienden, op bezoek. Terwijl de ouders met elkaar in gesprek waren, begon de oudste zoon van mijn vrienden met iets zachts zijn iets oudere neef te slaan. Het deed geen pijn, maar zijn gedrag was agressief. Omdat de mijn vrienden druk aan het praten waren, greep ik in. Ik riep het jongetje bij zijn naam. Hij ging door. Ik riep weer zijn naam. Toen stopte hij met het slaan. Het opmerkelijke was, dat toen de sfeer in de kamer vreedzaam werd.
Ik denk, dat het jongetje in de creche andere kinderen bijt, omdat niemand duidelijk de baas is op een vreedzame wijze. Dat schept een gevoel van onveiligheid. Dat maakte het jongetje agressief.

Het is uiteraard de bedoeling, dat als Hajj in de VS is, ik de familie blijf bezoeken.
Opmerkelijk vond ik het commentaar van een Javaanse Moslim, die zei, dat als de Islam naar Indonesië was gebracht op de wijze van de Taliban, dat geen Javaan Moslim zou zijn geworden. Deze uitspraak laat zien hoe vreedzaam de Javaanse cultuur is.

Het geweld tegen vrouwen blijft doordreunen. Ik wees er in mijn vorige brief al op het geweld tegen vrouwen in Antwerpen als voorbeeld, hoe wijd verspreid het is. Afgelopen week kwamen de berichten over onder meer Stockholm in augustus 2014 boven water. Het opmerkelijk was, dat aan de ene kant met name Afghaanse jongemannen zich daar schuldig aan hadden gemaakt, maar dat Zweedse feministen ook naar Zweedse mannen wezen. Ook zij maken zich aan ongewenst gedrag schuldig. Het wordt hoog tijd, dat hier meer fundamenteel onderzoek naar gedaan wordt. Welke mechanismen spelen een rol? Er zitten vele kanten aan, denk ik.

De angst om daders te benoemen met hun achtergrond en dat geheim te houden is onverstandig. Immers: zo komt de vraag niet op tafel, wat de achtergronden van dit verwerpelijk gedrag is. Dit moet wel gebeuren om enerzijds een beleid te voeren om dit gedrag te stoppen en anderzijds te voorkomen, dat sluipenderwijs een hele groep gestigmatiseerd wordt. Het is beter om het initiatief in eigen hand te houden dan huiverend te wachten tot het toch boven tafel komt.

Dit probleem heeft diepe wortels. Al vele jaren geleden sprak ik een keer in de trein met een jonge Algerijn. Hij was tegen democratie, omdat volgens hem dit betekent, dat waarden en normen een kwestie van de helft plus een zou zijn. Deze denkwijze volgend wordt zo geen normbesef ontwikkelt.

Verder was er natuurlijk het grote nieuws, dat een vrouw, die in Marokko geboren was, Khadija Arib, tot voorzitter van de Tweede Kamer werd gekozen. Dit is des te opmerkelijker, dat haar eigen partij in eerste instantie iemand anders uit hun gelederen voor wilden dragen als kandidaat. Wellicht is zij te typeren als een wereldburgeres, die overal kan integreren en zich omhoog kan werken. Het is uiteraard afwachten, hoe zij zich verder zal ontplooien. Ik ben benieuwd.

Van de week is mijn landgenoot Gerard van Buul weer terug van vakantie gekomen. Hij heeft de gouden bruiloft van een zus gevierd.

Als bijlage voeg ik toe: een bericht van een oud-politieman over wat er in Keulen gebeurd is in Duits, gevolgd door Engels, een artikel over het bestaande geweld tussen Israël en Palestina, een artikel over de Joodse ISIS uit hetzelfde Joodse blad Tablet, over hoe het met ISIS gaat en een bericht over de ongewone orkaan van afgelopen week.

groeten uit Jerusalem, Louis

The next day the shops were in the morning closed.

Friday I received an unexpected visit from Ofer. He had just been shopping at the Damascus gate. It had eluded him that it is not always safe there.
Yesterday I visited Hajj because he can leave any time to the US. It also brought with me a young American, Ryan, to visit who Hajj knows only recently. It was a pleasure to meet him. He comes from the Chicago area.

The father of Hajj used the presence of Hajj to talk to me about peace and the role of religion. I could explain to him well how I look at it. He could go into my thought. I pointed to the role of fear and distrust in conflicts. If you wait until the other shows the trust is worth, will never grow confident. Everyone is waiting for each other.

An observation from two months ago. I was visiting friends who have two small children. I knew from the oldest, he bites children in the crèche, not yet two years old. When I was visiting, a sister-in-law came with two small children, something the older the children of my friends to visit. While the parents were talking to each other, began the eldest son of my friends to beat his slightly older cousin with something soft. It did not hurt, but his behavior was aggressive. Because my friends were busy talking, I intervened. I called the boy by name. He went on. I called his name again. Then he stopped beating. The remarkable thing was that when the atmosphere in the room was peaceful.
I think the boy in the crèche was biting other children, because nobody clearly the boss is in a peaceful manner. That creates a feeling of insecurity. That made the boy aggressively.

It is obviously intended that as Hajj in the US, I continue to visit the family.
Remarkably, I found the comments of a Javanese Muslim, who said that if Islam was introduced to Indonesia in the manner of the Taliban, no Javanese would have become Muslim. This statement shows how peaceful the Javanese culture is.

Violence against women continues to rumble. I pointed out in my previous letter already on violence against women in Antwerp as an example, how widespread it is. Last week came the reports about what happened in Stockholm in August 2014. It was noteworthy that on the one hand particularly Afghan young men had been guilty of that, but that Swedish feminists also pointed to Swedish men. Also they make themselves guilty of unacceptable behavior. It is high time that here more fundamental research is done. What mechanisms are involved? There are many sides to it, I think.

A woman looks at flowers and letters of protest that are laid down on the steps in front of the Cologne main train station in Cologne, western Germany on January 11, 2016.

A woman looks at flowers and letters of protest that are laid down on the steps in front of the Cologne main train station in Cologne, western Germany on January 11, 2016.

The fear of naming perpetrators with their background and keeping it secret is unwise. After all, in this way the question is not on the table, what is the background of this reprehensible behavior. This must be done at one hand, to pursue a policy to stop this behavior and prevent at the other hand, which is insidiously stigmatize an entire group. It is better to keep the initiative in our own hands over with a shudder to wait until it comes known.

This problem has deep roots. Many years ago I spoke once on the train with a young Algerian. He was against democracy, because according to him, this means that values ​​are a matter of 50 % plus one. This way of thinking following there is no developing of ethics.

Furthermore, there was of course the big news that a woman who was born in Morocco, Khadija Arib, was elected as Chairman of the House of Representatives. This is all the more remarkable that her own party initially wanted to nominate someone else from their ranks as a candidate. Perhaps she can be characterized as a cosmopolitan who can integrate anywhere and can work up. It is obviously wait and see how it will develop further. I’m curious.

This week my countryman Gerard Buul came back from holiday again. He celebrated the golden wedding of a sister.

Enclosed I add: a message from a former policeman about what happened in Cologne in German, followed by English, an article about the current violence between Israel and Palestine, an article about the Jewish ISIS from the same Jewish magazine Tablet, about how things are going with ISIS and a message about the unusual hurricane last week.

Greetings from Jerusalem, Louis

© 2015 Louis Bohte

© 2015 Louis Bohteattachments:

1 Cologneback to menu attachments

2 How Israel is Being Framedback to menu attachments

3 Jewish ISISback to menu attachments

4 Judit Neurink, Het Gaat Slecht Met Het Kalifaat Van ISISback to menu attachments

5 Zeldzaam, Een Orkaan in Januariback to menu attachments

space:

Advertenties

Reacties zijn gesloten.