527 little difference there how refugees are now received

repatrianten-aankomst-op-schiphol -

repatrianten-aankomst-op-schiphol –

Jerusalem 24 januari 2016

Beste mensen,

Vrede en alle Goeds.
Deze week deed ik het rustiger aan. Dat kwam deels door het weer.

Jerusalem January 24, 2016

Dear friends,

Peace and all good.
This week I eased off. That was partly due to the weather.

Aan het begin van de week was er op enkele dagen een zandstorm. Ik moest ervan hoesten, wat niet prettig was. Maar vanaf woensdag ging het beter.

Toch was ik maandag naar de bijeenkomst van de Interfaith Encounter Association gegaan. Het was een plezierige bijeenkomst en het ging over hoe in de drie godsdiensten omgegaan wordt met buren. Zo is het in de Islam verplicht om zorg te dragen voor je buren. In de christelijke traditie staat: bemin je naaste als jezelf. Het begint dus met jezelf te beminnen, wat iets anders is dan zelfzuchtig zijn.

Ook kwam de huidige situatie aan bod. Een deelneemster vertelde van haar schoonmoeder, dat die in Bagdad was opgegroeid samen met Moslims en dat ging heel goed. Zij was er heel positief over. Diezelfde Joodse schoonmoeder is nu als de dood voor Palestijnen.
Het onderwerp is voor Europa actueel met de komst van vele vluchtelingen, nieuwe buren. Het roept veel emoties en weerstand op. Het lijkt mij, dat er een gebrek aan visie is. Als je mensen overvalt met een grote groep vluchtelingen van waar ook, dan roept dit weerstand op. Het opmerkelijke hierbij is, dat mensen, die geen vluchtelingen in de buurt hebben meer weerstand tonen dan mensen, die al kennis hebben kunnen maken met vluchtelingen in hun buurt. Ik denk, dat dit laat zien, dat als je vluchtelingen spreidt en bijtijds mensen informeert, veel verzet voorkomen kan worden.

Er was afgelopen donderdag een interessant onderwerp in Nieuwsuur, zie

At the beginning of the week there was a few days, a sand storm. From this I must cough, which was not pleasant. But from Wednesday on it went better.

Still, I went Monday to the meeting of the Interfaith Encounter Association. It was a pleasant meeting and it was about how to deal in the three religions with neighbors. So it is obligatory in Islam to take care of your neighbors. In Christian tradition: love your neighbor as yourself. It all starts with loving yourself, which is something else than be selfish.

The current situation was discussed. One participant told of her mother-in-law, who had grown up in Baghdad along with Muslims and that went very well. She was very positive about it. The same Jewish mother-in-law is now terrified of Palestinians.
The subject is topical for Europe with the arrival of many refugees, new neighbors. It evokes many emotions and resistance. It seems to me that there is a lack of vision. If you surprise people with a large group of refugees from anywhere, then this raises hackles. The remarkable thing here is that people who have no refugee nearby show more resistance than people who may have been acquainted with refugees in their neighborhood. I think this shows that if you spread refugees and timely informs people, it can prevent a lot of resistance.
There was an interesting topic last Thursday in Dutch TV program Nieuwsuur see

-> nieuwsuur

Het ging over geweld tegen vrouwen. De minister voor emancipatie Jet Bussemaker en twee vrouwen kwamen aan het woord. De ene vrouw was Laila al-Zwaini, een Arabist van Nederlands-Iraakse komaf en de ander Al Hasna el Maroudi, een columniste van Marokkaanse afkomst. Ik was onder de indruk van hun inbreng in de discussie. Zo wees Al Hasna erop, dat vrouwen in de Arabische wereld mondiger zijn dan in Nederland. Laila vertelde over haar ervaringen in Cairo, dat ze aangerand werd en andere Egyptische mannen haar te hulp schoten met excuses, want zo is hun cultuur niet. Ook vertelde zij over intimidatie van Nederlandse kant, als zij iets positiefs over de Islam schreef. Het was een boeiend gesprek.

Afgelopen woensdag viel het mij op, dat de sneltram, die ik bij de Nieuwe Poort voorbij zag komen, bijna leeg was. Het liet zien, wat de gevolgen zijn van wat wel de Jerusalem Intifada wordt genoemd.

Gisteren werd een meisje van 13 jaar door een kolonist in Anata, vlak bij Ramallah, doodgeschoten. Haar dode lichaam heeft een tijdje afgedekt op de grond gelegen, bewaakt door een soldaat. Ik vermoed, dat dit het nieuws in Europa niet gehaald heeft.
Gisteren was ik op bezoek bij de familie Al Azza vanwege de verjaardag van de jongste zoon, Najwan, die nu 18 is geworden.

Ik hoorde een oproep tot een demonstratieve tocht om de dood van Saleh, een vriend van Najwan, te gedenken, die drie jaar geleden stierf na door een soldaat doodgeschoten te zijn zonder enige aanleiding.

Afgelopen week overleed Zwarte Riek, zangeres van het levenslied en bekend van het lied ‘mijn wiegie was een stijfselkissie’ en het lied ‘Amsterdam huilt’, waarin ze zingt over de uitroeiing van Joden uit met name de Jodenhoek in Amsterdam bij het Waterlooplein. Het eerste lied schildert, wat leven in armoede betekent. In een moeite door weerlegt zij het beeld, dat Joden rijk zijn. Zwarte Riek was Joods afkomst uit de arme Jordaan.
Ik las van de week in Trouw een interessant artikel over het vervliegen van ethiek in het bedrijfsleven. Er komen wel steeds meer regels van hoe je te gedragen hebt, maar dat zijn juridische regels. Dit is de link:

It was about violence against women. The minister for emancipation Jet Bussemaker and two women took the floor. One woman was Laila al-Zwaini, an Arabist of Dutch-Iraqi descent and the other Al Hasna el Maroudi, a columnist of Moroccan descent. I was impressed by their contribution to the discussion. Al Hasna as pointed out that women in the Arab world are more assertive than in the Netherlands. Laila told about her experiences in Cairo, she was assaulted and other Egyptian men rushed to help her with apologies, because that is not their culture. She also told us about intimidation from Dutch side, as she wrote something positive about Islam. It was an interesting conversation.

Last Wednesday I noticed that the light rail, which I saw passing the New Gate, was nearly empty. It showed, the consequences of what is known as the Jerusalem Intifada.

Yesterday, a 13 year old girl was shot dead by a settler in Anata, near Ramallah. Her dead body has been lying for a while covered on the ground, guarded by a soldier. I suspect that this did not make the news in Europe.
Yesterday I was visiting the Al Azza family because of the birthday of the youngest son, Najwan, who has become now 18.

I heard a call for a demonstrative journey to commemorate the death of Saleh, a friend of Najwan, who died three years ago after shot by a soldier without any apparent reason.

I read of the week in the Dutch newspaper Trouw an interesting article on the passing of ethics in business. More rules there come from how you behave, but that its legal rules. This is the link:

-> ethiek

Vrijdag zag ik een film over de komst van repatrianten uit Indonesië na de tweede wereldoorlog, nadat zij een zware tijd hadden gehad in Jappenkampen. Ik zag weinig verschil met hoe vluchtelingen nu worden opgevangen. Zie:

Friday I saw a film about the arrival of returnees from Indonesia after the Second World War, after they had had a rough time in Japanese camps. I noticed how little difference there is with how refugees are now received.

Toine van Teeffelen schreef een verslag van een bezoek aan de woonplaats, waar zijn buren, de mensen van Al Azza kamp, oorspronkelijk vandaan kwamen. Zie:

-> link

Als aanhangsel voeg ik toe: een artikel over de komende ecologische crisis, een trapport van artsen zonder grenzen over de vluchtelingenstroom, een artikel overMiddlesborough, waar voordeuren van huizen van vluchtelingen rood geschilderd moeten zijn ( doet mij denken aan de gele Jodenster in de tweede wereldoorlog), een verklaring van Elliot over hoe hij in Brussel was mishandeld door de politie, een artikel van Uri Avnery over het extremisme in de Israëlische politiek, ober de tweede kamer als een duiventil: politiek is soms wel erg vergeetachtig uit het Reformatorisch dagblad, de rondzendbrief van mijn medebroeder Bert Hagendoorn die in Papoea Indonesië werkt, een artikel over Boycot, Divestment en Sancties en mijn artikel over onze spiritualiteit.

Groeten uit Jerusalem, Louis

As attachment I add: a staircase postage of doctors without borders over refugees, an article about Middleborough, where front doors of homes of refugees should be painted red, originally from the Guardian (reminds me of the yellow Star of David in the Second World War ), a statement from Elliot about how he was mistreated in Brussels by the police, an article by Uri Avnery about extremism in the Israeli politics, an article on Boycott, Divestment and Sanctions, and my article about our spirituality.

Greetings from Jerusalem, Louis

© 2015 Louis Bohte

© 2015 Louis Bohteattachments:

1 ‘de Echte Crisis Moet Nog Komen’back to menu attachments

2 190116 Rapport Azgback to menu attachments

3 de Asielzoeker Die Zijn Rode Voordeur Herschilderdeback to menu attachments

4 Elliot Statementback to menu attachments

5 Extreme, Extremer, Extremestback to menu attachments

6 Onze Spiritualiteitback to menu attachments

7 Politiek is Soms Wel Erg Vergeetachtigback to menu attachments

8 Rondzendbrief Jan 2016back to menu attachments

9 There is No Victory Without Anguishback to menu attachments

space:

Reacties zijn gesloten.