528 dense fog and mushy snow

01. dense fog and mushy snow

01. dense fog and mushy snow

Jerusalem 31 januari 2016

Beste mensen,

Vrede en alle Goeds.

Ook deze week deed ik het rustig aan. Deels was het slechte winterweer de reden, deels, omdat ik andere zaken aan mijn hoofd had.

Jerusalem January 31, 2016

Dear friends,

Peace and all good.

This week I took it easy. Partly bad winter weather was the reason, partly because I had other things on my mind.

Afgelopen zondag kreeg ik het bericht dan een goede kennis is overleden: Anke Kooke. Zij was een van de trainers voor mijn werk als burgerwaarnemer in 2001. Zij werd 75.

Maandag ging ik naar een familie in een dorp ten zuidoosten van Bethlehem, van waaruit je een uitzicht op Jerusalem hebt. Op weg erheen scheen eerst de zon en daarna kwamen we in dichte mist terecht.

Het is een hartelijke en gastvrije familie, waar ik op bezoek was. Ik geef er ondersteuning voor studie.

Er was sneeuw voorspeld, maar ik zag alleen in Beit Jala een beetje papperige sneeuw. Maar koud was het wel: net boven nul, een groot verschil met Nederland.

Woensdag kregen we problemen met de elektriciteit. Door de koude waren veel electrische kachels aan, waardoor het stroomverbruik boven de aanwezige capaciteit steeg.

Aan het begin van de week kwam het verslag binnen van de bestuursvergadering op 23 januari. Daarin werd besloten om een broeder naar Syrië te sturen, waar vlak voor kerst een broeder door rebellen was ontvoerd, maar weer vrijgelaten. Hij gaat er spoedig heen. In een bijlage kun je er meer over lezen.

Ondertussen wacht Hajj nog steeds op zijn visum om in de VS te kunnen gaan studeren. Gelukkig heeft hij bericht gekregen, dat zijn beurs voor hem blijft gereserveerd en dat hij eventueel het volgend semester eraan kan beginnen.

Donderdagmorgen schrok ik tijdens mijn ontbijt. Een stuk van het plafond donderde omlaag. Gelukkig liep er op dat moment niemand eronder. Ik een paar foto’s van de plek in het plafond gemaakt. De oorzaak is vermoedelijk een lekkage in de nieuwe recreatiekamer. Gistermorgen kwam nog een stuk omlaag.

Pas sprak ik een man in Bethlehem. Hij vertelde mij, dat twee jaar eerder een vriend van hem, die in de VS woont, hem bezocht en hem aanspoorde zijn zaak in Bethlehem op te geven en naar hem toe te komen. Hij weigerde dit.

Pas was dezelfde vriend weer op bezoek en nu zei hij, da hij zijn zaak in de VS wil opgeven om naar Palestina te komen. En dat in de huidige situatie! Het laat zien, hoe Palestijnen aan hun land verknocht zijn.

De verhalen rond zedendelicten door vluchtelingen gepleegd komen nu in een evenwichtiger perspectief. Ik heb dat al geprobeerd met mijn brief een paar weken geleden, waarin ik verwees naar deze problematiek in Antwerpen zonder de contekst van asielzoekers. Uiteraard is ieder delict er een teveel. Maar het probleem is veel breder. Ik heb er afgelopen voorjaar al naar verwezen, toen ik melding maakte van een film, door een Britse vrouw gemaakt n.a.v. de gruwelijke verkrachting van en moord op een Indiase studente. Haar bedoeling was het om deze problematiek wereldwijd aan te kaarten en het niet slechts te richten op India. Hier is veel werk aan de winkel.

In Nederland is al een aantal jaren dit delict voor 4,5 % terug te voeren op lieden afkomstig uit landen, waar ook vluchtelingen vandaan komen. Ik wil hierbij ook in herinnering roepen de verkrachting van en moord op een 16 jarig meisje in Friesland in de buurt van een asielzoekerscentrum. Onmiddellijk werd daarnaar verwezen. Maar de dader was een buurman.

Nu ik het toch over deze delicten heb: er is in Nederland een film in de bioscopen te zien, die over de onthulling van misbruik binnen de Katholieke Kerk gaat, hoe dat aan het rollen is gebracht door onderzoeksjournalistiek in Boston, VS. Ik kijk er nog met schaamte op terug. Toen het ontslag van de kardinaal in het nieuws kwam, zat ik naast een jonge Palestijnse vriend, Moslim, naar de TV te kijken. Ik voelde me bijzonder onbehaaglijk.

Van de week was er ook heisa over zogenaamd aantasting van persvrijheid. Het lijkt mij, dat een onderzoeksjournalist als de wiedeweerga naar de groep van 30 direct betrokkenen, die op de besloten bijeenkomst waren, om van hun kant het verhaal te horen. Dit lijkt me veel interessanter.

Ondertussen blijft de Teeven deal dooretteren.

Om iets leuks te zien, ga naar
virtual reality

Last Sunday I got the message then is a good knowledge deceased: Anke Kooke. She was one of the trainers for my work as a civilian observer in 2001. She was 75.

Monday I went to a family in a village southeast of Bethlehem, from where you have a view of Jerusalem. On the way there first shone the sun and then we came up dense fog in.

It is a warm and welcoming family, where I was visiting. I do support for study.

There was snow predicted, but I only saw in Beit Jala a little mushy snow. But cold was it: just above zero, a big difference with the Netherlands.

Wednesday we had problems with the electricity. Due to the cold were many electric heaters, making power over the existing capacity increased.

At the beginning of the week I got the report from the meeting of the board on January 23. It was decided to send a brother to Syria, where just before Christmas was a brother kidnapped by rebels, but released. He goes soon to that place. In an attachment, you can read more about it.

Meanwhile, Hajj is still waiting for his visa to study in the US. Fortunately he received a message that his scholarship is reserved for him and that he eventually can begin next semester.

Thursday morning I was shocked during my breakfast. A piece of the ceiling thundered down.

06. ceil 2

06. ceil 2

Fortunately there was at that time no one underneath. I made a few pictures of the place in the ceiling. The cause is probably a leak in the new recreation room. Yesterday morning fell also a piece down.

Recently I spoke to a man in Bethlehem. He told me that two years ago a friend of him who lives in the US, visited him and urged him to give up his business in Bethlehem and to come to him. He refused.

Recently the same friend visited him again and now he said he wants to give up his business that is in the US to come to Palestine. And that in the current situation! It shows how Palestinians are devoted to their land.

The stories around sexual offenses committed by refugees are now in a more balanced perspective. I’ve already tried that with my letter a few weeks ago, in which I referred to this issue in Antwerp without connection with refugees. Naturally, each offense is one too much. But the problem is much broader. I’ve referred to last spring, when I mentioned a film made by a British woman related the gruesome rape of and murder on an Indian student. Her intention was to address this global problem and not to focus only on India. There is a lot of work to do.

In the Netherlands during several years this offense regards for 4.5% back on people from countries, where refugees come from. I would like to also remind you of the rape and murder of a 16 year old girl in Friesland near a refugee center. Immediately, it was referred to this centre. But the culprit was a neighbour.

Now I’m on the subject of these offenses there is in the Netherlands to see a movie in theatres, which is about the revelation of abuse within the Catholic Church, how rolling is put through investigative journalism in Boston, USA. I’m still with shame at again. When the resignation of the Cardinal was in the news, I sat next to a young Palestinian friend, a Muslim, to watch the TV. I felt very uncomfortable.

This week there was fuss about so-called attack on press freedom. It seems to me that an investigative journalist to make a dash to the group of 30 direct involved in the issue of a new centre for refugees as neighbours. It is more interesting to hear their side of the story. This seems much more interesting.

To see something fun, go to
virtual reality


om te zien hoe virtuele werkelijkheid eruit kan zien. Rol naar onderen en speel het filmpje af om te zien hoe uit de vloer ineens een walvis tevoorschijn komt en er weer in verdwijnt.

Verder voeg ik als bijlage toe: een hedendaagse versie van de rattenvanger van Hameln door Uri Avnery, over wanneer haat in een gesprek naar boven komt (het conflict hier), over oorlog nieuwe stijl (met drones), over een actie om de Bedoeïenen te redden, over een boomplantactie door Rabbis for Human Rights en een artikel over waarom Hillary Clinton Gaddafi kwijt wilde.

Groeten uit Jerusalem, Louis

o see how virtual reality could look like. Scroll down and play the movie to see how the floor suddenly a whale emerges and retracts.

I also add as attachment: a contemporary version of the Pied Piper of Hameln by Uri Avnery, on when hatred in a conversation comes up (the conflict here), about war new style (drones), an action for the Bedouins to rescue, a tree planting action by Rabbis for Human Rights and an article about why Hillary Clinton wanted to lose Gaddafi.

Greetings from Jerusalem, Louis

© 2016 Louis Bohte

© 2016 Louis Bohteattachments:

1 Hillary Emails Reveal True Motive for Libya Interventionback to menu attachments

2 Friar to Syriaback to menu attachments

3 Save the Israeli Bedouins From Being Obliterated by the Israeil Governmentback to menu attachments

4 Student Tree Planting With Palestinians!back to menu attachments

5 the Pied Piper of Zionback to menu attachments

6 When It Comes to the Haters, Time to Stop Talkingback to menu attachments

7 Oorlog Nieuwe Stijl, In Het Geheimback to menu attachments

space:

Advertenties

Reacties zijn gesloten.