529 See you in Bethlehem next time?

BETHLEHEM (Ma'an) -- Israeli forces on Wednesday began construction work on top of a historical site in the occupied West Bank town of Beit Jala, the Palestinian Authority Ministry of Tourism and Antiquities said.

BETHLEHEM (Ma’an) — Israeli forces on Wednesday began construction work on top of a historical site in the occupied West Bank town of Beit Jala, the Palestinian Authority Ministry of Tourism and Antiquities said.

Jerusalem 7 februari 2016

Beste mensen,

Vrede en alle Goeds.

Afgelopen donderdagmiddag had ik een gesprek met de generale visitator, een medebroeder uit Hongarije, die ook wat Nederlands kan spreken.

Jerusalem February 7, 2016

Dear friends,

Peace and all good.

Last Thursday afternoon I had a talk to the general visitor, a confrere from Hungary, who can speak some Dutch.

Vooraf had ik al een rapport gemaakt en hem toegestuurd. Hij had al laten weten, dat mijn verslag voor hem helder was en dat hij met mij over een aantal punten wilde praten, die hij tijdens zijn visitatie was tegengekomen.
Het was een goed gesprek, maar uiteraard wel vertrouwelijk. Ik ben benieuwd of er een vervolg op komt.

Vorige week zondag was ik in Bethlehem vanwege de plechtige professie van een Egyptische medebroeder die overgestapt is van de Egyptische provincie naar de Custodie. Het was een lange ;plechtigheid, waarin aan het eind afscheid werd genomen van een Jordaanse medebroeder, die een Iraakse medebroeder opvolgt, die in Noord Syrië werkzaam was in een drietal dorpen, die onder controle van Syrische rebellen staan. De Iraakse medebroeder daar is na twee ontvoeringen er niet meer veilig.

Ik kwam ook een jonge Braziliaanse medebroeder tegen, die kort na mijn vertrek in Bethlehem kwam en na enkele maanden een andere benoeming kreeg. Als we elkaar tegenkomen, dan lachen we naar elkaar. Toen ik weer terug naar Jerusalem ging, zei ik met een lach: Tot ziens in Bethlehem. Waarop hij met een lach antwoordde: never. Zo gaan we samen met een negatieve ervaring om. Humor is een goede manier om met vervelende ervaringen om te gaan.

Ik heb in Bethlehem wel een doodzonde begaan. Na de plechtige professie gingen we de Egyptische broeder feliciteren. Ik heb het toen gewaagd hem te feliciteren, voordat alle priester-broeders hem gefeliciteerd hadden. Alle broeders zijn gelijk, maar sommige broeders zijn meer gelijk dan andere. Ik ben nu eenmaal rebels aangelegd. Ik ben nog een paar goede bekenden tegengekomen.

‘s Avonds was er in ons klooster in Jerusalem een pianoconcert door winnaars van een concours.

05. the piano concert

05. the piano concert

De jongste deelnemer was een jaar of zes.

Maandag heb ik Wisam en zijn gezin in Ramallah bezocht. Hij komt oorspronkelijk uit Al Azza kamp. Ik kwam op een goed moment, want zijn ouders kwamen ook. Zij kwamen om een andere reden. Zijn grootmoeder van moeders kant is ernstig ziek en ligt op sterven. Ik heb met zijn moeder kunnen praten.
De reis erheen kostte veel tijd, omdat de bussen niet op tijd beschikbaar waren. Normaal is het een gaan en komen van de bussen naar Ramallah.

Voordat ik vertrok zag ik op internet, dat er ‘breaking news’ was, namelijk dat Ramallah grotendeels afgesloten zou zijn. Maar dat was al op zondag gebeurd.
Ook broer Husam was er. Hij gaat zich binnenkort in Bordeaux vestigen en zich bekwamen in houtsnijwerk. Zijn vriendin komt er vandaan. Die promoveert eerdaags. Haar vader is een wijnproever.

Woensdagmiddag hoorde ik een stel sirenes. Zo wist ik, dat er weer een aanslag was gepleegd. Het gebeurde bij de Damascus Poort, waar drie Palestijnen twee vrouwen van de grenspolitie neerstaken. Een van hen overleed. De drie Palestijnen werden doodgeschoten.
Er was veel kritiek op de corpsleiding, die deze twee vrouwen bij de Damascus Poort hadden gestationeerd. Zij hadden namelijk hun basisopleiding nog niet voltooid en werden op een van de gevaarlijkste plekken geplaatst. Zie bijlagen.

Vrijdag bezocht ik Sana. Het gaat goed met haar. Zij zag mij graag komen, want zij is op zoek naarondersteuning voor haar jongste zoon, die zijn masters recht wil halen op de universiteit van Abu Dis. Op dit moment zie ik er geen kans voor. Het gaat om twee semesters, zoals ik van haar begreep. En dat kost bij elkaar € 1900, maar daar zie ik nu geen kans voor. Weet iemand een mogelijkheid om ergens aan te kunnen kloppen voor zo’n ondersteuning vanaf komend najaar?

Ik hoorde van meer problemen. Het betreft het kunnen trouwen. In de samenleving hier kost dit veel geld, omdat er ook goud aan de bruid gegeven moet worden. Daarom kunnen volgens haar veel jongemannen niet trouwen. Zij ziet dit bij haar oudste zoon. Dit wordt extra lastig als de aanstaande bruid veel noten op haar zang heeft.

Gisteren was er een regionale bijeenkomst van de broeders in Emmaus. We vertrokken er om acht uur in de morgen. Dit keer ging het over wat de concrete situatie van de Custodie is en waar ieder van ons naar toe zou willen werken.
Wat mij opviel, was dat vooral de internationaliteit van de Custodie de nadruk kreeg. Het leek mij een aanzet om te zien hoe wij als Custodie kunnen bijdragen aan de toevloed van mensen naar Europa. Er is een groeiend aantal broeders uit Latijns Amerika zoals met name Brazilië, maar ook uit een klein land als Panama.
Voor mij was het wel plezierig te merken, dat ik op een of andere manier voor sommige jonge broeders van betekenis ben.

Ik heb weer een aantal bijlages: een cartoon over het verschil tussen radicale en gematigde rebellen, over de aantrekkingskracht van IS in Azië, over het belang een paspoort te kunnen krijgen als vluchteling en de problemen om die te kunnen krijgen, over hoe iemand, die bij Shell ging werken, daar een marxist werd, de bergrede van Joris Luyendijk, een interview met paus Franciscus om China niet te vrezen, over politiek en diplomatie, een over de huidige premier van Canada, hoe hij een uitweg wijst voor de vluchtelingencrisis in Europa en een over de nieuwe stroom vluchtelingen uit Aleppo.

Groeten uit Jerusalem, Louis

Beforehand I had already made a report and sent to him. He had been informed that my report was clear to him and that he wanted to talk to me on a number of points that he had met during his visitation.
It was a good conversation, but of course confidential. I wonder if there will be a sequel to.

Last Sunday I was in Bethlehem for the solemn profession of an Egyptian brother who changed from the Egyptian province to the Custody.

03. the solemn profesion

03. the solemn profesion

It was a long, ceremony, where at the end we said goodbye to a Jordanian confrere who succeed an Iraqi fellow brother, who worked in northern Syria in three villages, which are controlled by Syrian rebels. Iraqi confrere there is after two kidnappings no longer safe.

I also met a young Brazilian confrere, who came shortly after my departure in Bethlehem and got another appointment after a few months. When we meet each other, we smile at each other. When I went back to Jerusalem, I said with a laugh: See you in Bethlehem next time. To which he replied with a laugh: never. Thus we deal with a negative experience. Humor is a good way to deal with bad experiences.

I have committed a mortal sin in Bethlehem. After solemn profession we went to congratulate the Egyptian brother. I have then ventured to congratulate him, before all the priest-brothers had congratulated him. All the brothers are equal, but some brothers are more equal than others. It is in my character to be rebellious. I’ve met a few good friends.

In the evening there was in our monastery in Jerusalem a piano concert by winners of a competition.
The youngest participant was about six years old.

Monday I visited Wisam and his family in Ramallah. He is originally from Al Azza camp. I came at a good time, because his parents came. They came for a different reason. His maternal grandmother is seriously ill and is dying. I was able to talk to his mother.
The journey took a lot of time because the buses were not available in time. Normally it is a coming and going of buses to Ramallah.

Before I left, I saw on the Internet that ‘breaking news’ was, that Ramallah partly would be closed for a big part. But that was already done on Sunday.
Also brother Husam was there. He is going soon to settle in Bordeaux and become proficient in wood carving. His girlfriend is coming from there. She will promote shortly. Her father is a wine taster.

Wednesday afternoon I heard a bunch of sirens. So I knew that there’d been another attack. It happened at the Damascus Gate, where three Palestinians stabbed two women of the Border Police. One of them died. The three Palestinians were shot.
There was much criticism of the leadership of the corps that these two women were stationed at the Damascus Gate. For they had not yet completed their basic training and were placed on one of the most dangerous places. See attachments.

Friday I visited Sana. She’s doing well. She looked like me coming, because she is seeking support for her youngest son, who wants to get his master’s law at the University of Abu Dis. At this moment I see no chance for it. It involves two semesters, as I understood her. And that together cost € 1,900, but I do not see any chance for now. Does anyone know a way to knock something for such support from autumn?

09. it is Friday afternoon near Rachel's tomb

09. it is Friday afternoon near Rachel’s tomb

I heard from more problems. It regards the possibility to marry. In society it costs a lot of money here, because there is gold to be given to the bride. Therefore cannot marry according to her many young men. She sees this at her eldest son. This is particularly difficult if the bride has a lot of wishes.

Yesterday there was a regional meeting of the brothers in Emmaus. We left there at eight o’clock in the morning. This time it was about what the concrete situation of the Custody and where each of us would like to work towards.
What struck me was that especially the Custody internationality was the focus. It seemed to me a start to see how we as Custody can contribute to the influx of people into Europe. There are a growing number of brothers from Latin America, notably Brazil, but also from a small country like Panama.
For me noticing it enjoyable, that I’m somehow meaning for some young brothers.

I have some attachments: a cartoon about the difference between radical and moderate rebels, on the appeal of IS in Asia, an interview with Pope Francis to China not to fear and about politics and diplomacy.

Greetings from Jerusalem, Louis

© 2016 Louis Bohte

© 2016 Louis Bohteattachments:

01 Israeli Border Policewomen Killedback to menu attachments

02 Slain Israeli Border Policewoman Hadn’t Completed Trainingback to menu attachments

03 for First Time in Current Terror Wave, Israel Severely Restricts Access to, From Ramallahback to menu attachments

04 Politics and Diplomacyback to menu attachments

05 Pope Francis Urges World Not to Fear China’s Riseback to menu attachments

06 Radical – Moderate Rebelback to menu attachments

07 ‘Zonder Paspoort Tel Ik Hier Niet Volledig Mee’back to menu attachments

08 Bij Shell Werd Ik de Marxist Die Ik Nu Ben’back to menu attachments

09 de Bergrede Van Luyendijkback to menu attachments

10 Er Komt Waarschijnlijk Grote Stroom Mensen Op Ons Afback to menu attachments

11 IJzersterk Merk is Spreekt Ook Extremisten in Azië Aanback to menu attachments

12 Jonge Trudeau Wijst Oude Wereld Uitwegback to menu attachments

space:

Advertenties

Reacties zijn gesloten.