530 Collective punishment

Jerusalem 14 februari 2016

Beste mensen,

Vrede en alle Goeds.

Ik heb weer enkele bezoeken afgelegd. Dat was goed.

Jerusalem February 14, 2016

Dear friends,

Peace and all good.

I made a few visits again. That was good.

Zo bezocht ik dinsdag de familie Owaineh. Een zoon, Amr, heeft een baan in Hebron. Het is daar wat gekalmeerd. Er zijn daar nu minder checkpoints. Maar later in de week hoorde ik, dat vanaf dinsdag een dorp van 7000 inwoners ten zuiden van Bethlehem, Nahhalin, compleet van de buitenwereld is afgesloten. Maandag had namelijk iemand een kolonist aangevallen en was volgens de betreffende man richting Nahhalin weggerend. Nu kan er niemand erin of eruit, tot de dader gepakt is. Dit betekent, dat er geen bevoorrading meer plaatsvindt. Zie

So I visited Tuesday Owaineh family. A son, Amr, has a job in Hebron. It is there calmed down. There are now less checkpoints. But later in the week I learned that from Tuesday on, a village of 7,000 inhabitants south of Bethlehem, Nahhaleen is completely closed from the outside world. On Monday someone had attacked a settler and hurried away according to the settler in the direction of Nahhaleen. Now no one can enter or leave the village until the perpetrator is caught. This means, that there is no supply for the people. See

Bij de familie Owaineh had ik een goed gesprek met de moeder en daarna met zoon Mohammed. Hij zoekt een baan, waarbij hij voor vluchtelingen kan werken. Hij beseft, dat, als je direkt met vluchtelingen werkt, je erdoor meer geraakt wordt. Hij zei, dat vluchtelingen dubbel zijn buitengesloten: ze zijn verstoken van voorzieningen en zijn sociaal buitengesloten.

Er gebeurde ook iets opmerkelijks. Toen ik bij het gebouw, waar de Owainehs wonen, kwam juist mijn jonge vriend Ahmed naar buiten. Hij moest kennelijk iets doen. Toen hij ermee klaar was, kwam hij mij achterop om mij naar boven te helpen. Het is vier hoog, waar de Owainehs wonen.
Tijdens mijn bezoek kwam hij iets brengen. Bij mijn vertrek kwam ik langs de woning, waar Ahmed met zijn familie woont, en juist toen kwm hij naar buiten om een boodschap te doen.
Hij liep weer met mij op. Bij de eerste winkel hadden ze niet, wat hij moest hebben en kwam mij weer achterop naar de verbindingsweg tussen Bethlehem en Beit Jala, waar een echte supermarket is. Iedere keer was het knuffelen geblazen. Hoe kan het zo gebeuren.

Dinsdagavond hebben we hier Carnaval gevierd met allerlei maskerades.

Woensdag bezocht ik een familie, die ik via een Duitser heb leren kennen. Ik was er al lang niet meer geweest. Iedereen was blij mij weer te zien. Dat doet deugd. Ook hier was het weer knuffelen bij binnenkomst en weggaan.

Donderdag stond in de Belgische krant De Standaard een artikel over de herkomst van de daders van het geweld tegen vrouwen in Keulen. Het waren met name jongemannen uit Algerije en Marokko. Dit zette mij aan het denken.
Van mijn hiphopper Hajj MC wist ik dat in 2012 een aantal pornofilms in de zogeheten Magreb landen zijn gemaakt. Mijn vermoeden was toen, dat de films bedoeld waren om jongeren politiek monddood te maken na de Arabische lente.
In Nederland hebben we er ook last van gehad, toen na de zomer van 2013 jonge Marokkanen na hun vakantie in Marokko, waar ze deze films gezien zullen hebben, meisjes en jonge vrouwen lastig vielen vanwege hun kledij.

Ik vroeg vorige week naar de mogelijkheid een jonge Palestijn te helpen bij zijn studie. Het betreft de studie van Mahmoed Balboel. Zijn masters gaat over Israël. Zijn idee is, dat Palestijnen en Israëliërs in hetzelfde land leven en dat het daarom goed is de ander beter te leren kennen. En dan te weten dat zijn vader op 12 maart 2008 door een Israëlisch doodseskader werd gedood samen met 3 andere gezochte Palestijnen.

Het opmerkelijkste nieuws van afgelopen week is de ontmoeting tussen paus Franciscus en patriarch Kyrill van Moskou. Hun gezamenlijke boodschap is veelzeggend. Zij vrezen, dat het Christendom uit het Midden Oosten en Noord Afrika verdreven zal worden
Een teken hiervan is, dat ISIS vaste voet in Libië heeft gekregen en dat de VS een oorlog tegen ISIS in Libië wil beginnen. Zo komen we in een groot moeras terecht, waarvan het eind niet in zicht is.

Dichter bij huis was het onthutsend te zien hoe vorige week zondag tegen de keeper van Feijenoord, oud Ajacied Kenneth Vermeer werd gereageerd. Het werd in de loop van de week herhaald in Engeland bij een dart wedstrijd. Deze gebeurtenissen laten zien, waartoe de kreet vrijheid van meningsuiting toe leiden kan. Vrijheid van meningsuiting dient hand in hand te gaan met waardigheid, zelfrespect en wederkerig respect. Anders is het een holle frase. Zie ook hoe vice-premier Lodewijk Asscher door sommigen bejegend wordt in asociale media.

Ik heb ook iets leuks te melden, een fimpje over verstoppertje spelen tussen een
Peuter en een baby gorilla.

At the family Owaineh I had a good conversation with the mother and then with son Mohammed. He is looking for a job where he can work for refugees. He realizes that if you work directly with refugees, you become more interested in them. He said that refugees are doubly excluded: they are deprived of facilities and are socially excluded.

There happened something remarkable. When I entered the building, where the Owainehs live, just came my young friend Ahmed outward. He had apparently to do something. When he was finished, he came back to me to help me up. It has four high, where live the Owainehs.
He came to bring something during my visit. When I left I passed the house where Ahmed lives with his family, and just as he came out of the door for some shopping.
He walked with me. At the first store they did not have what he needed and again came back to me to the road between Bethlehem and Beit Jala, which is a real supermarket. Every time it was hugging. How can it happen that way?

Tuesday night we celebrated here Carnival with all sorts of masquerades.

07. carnival

07. carnival

Wednesday I visited a family that I know thanks to a German man. I had not been there long. Everyone was happy to see me again. That feels good. Again it was hugging when entering and leaving.

Thursday was in the Belgian newspaper De Standaard article about the origin of the perpetrators of violence against women in Cologne. They were particularly young men from Algeria and Morocco. This got me thinking.
From my rapper Hajj MC I knew that there were made a number of porno movies in the so called Maghreb countries in 2012. My suspicion was that the films were intended to make young people politically silenced after the Arab Spring.
In the Netherlands we have also suffered from this, when after the summer of 2013 young Moroccans after their holiday in Morocco, where they will have seen these films, they harassed girls and young women because of their clothes.

I asked last week about the possibility of helping a young Palestinian in his studies. It is the study of Mahmud Balboul. His master is about Israel. His idea is that Palestinians and Israelis live in the same country and therefore it is good to know the other better. And to know that his father was slain by an Israeli death squad on March 12, 2008 along with three other wanted Palestinians.

The most notable news from last week was the meeting between Pope Francis and Patriarch Kyrill of Moscow. Their joint message is telling. They fear that Christianity will be driven out of the Middle East and North Africa
A sign of this is that ISIS has gotten a foothold in Libya and the US will start a war against ISIS in Libya. So we end up in a large quagmire, whose end is not in sight.

Closer to home, it was to see how staggering last Sunday against Feyenoord goalkeeper, former Ajax player Kenneth Vermeer was reacted. It was in the course of the week repeated in England at a dart game. These events show, which the cry of freedom of expression can lead to. Freedom of expression must go hand in hand with dignity, self-respect and mutual respect. Otherwise it is an empty slogan. See also the deputy prime minister Lodewijk Asscher is treated by some in anti-social media.

I also have to report something fun, a short film about play hide and seek between a toddler and a baby gorilla. See:Als bijlage voeg ik toe: een actie van Rabbijnen for Human Rights, die bomen planten voor Palestijnen, een artikel over sociale media, die voor sociale afstand zorgen, een column van Uri Avnery over pogingen om Palestijnen in Israël politiek buiten te sluiten, een artikel in het Reformatorisch Dagblad over het plan van Netanyahoe om Israël te omgeven door een hek en een schokkend artikel over bezuinigingen op de watervoorziening in de staat Michigan, VS ten koste van de gezondheid van kinderen.

Groeten uit Jerusalem, Louis

As attachment I add: an action of Rabbis for Human Rights, which plants trees for Palestinians, an article on social media that provide social distance, a column by Uri Avnery about trying to exclude Palestinians in Israel politically, an article in the Dutch newspaper ‘Reformatorisch Dagblad about the plan of Netanyahu to surround Israel by a fence and a shocking article about cuts in water supply in the state of Michigan, USA at the expense of the health of children.

Greetings from Jerusalem, Louis

© 2016 Louis Bohte

© 2016 Louis Bohteattachments:

1 a Lady With a Smile, Uri Avneryback to menu attachments

2 Tree Planting for Rabbinical, Cantorial and International Studentsback to menu attachments

3 Flint en Loodvergiftiging, ‘Dit is Door de Overheid Goedgekeurd Kindermisbruik’back to menu attachments

4 Israël Straks Aan Alle Kanten Omsloten Door Hekback to menu attachments

5 Meeste Verdachten Keulen Afkomstig Uit Marokko en Algerijeback to menu attachments

6 Sociale Media Zorgen Voor Sociale Afstandback to menu attachments

space:

Advertenties

Reacties zijn gesloten.