531 Happy birthday

03. happy birthday Amal

03. happy birthday Amal

Jerusalem 21 februari 2016

Beste mensen,

Vrede en alle Goeds.

Ik wil beginnen met het afscheid van Husam Al Azza afgelopen woensdagavond.

Jerusalem February 21, 2016

Dear friends,

Peace and all Good.

I want to start with the departure of Husam Al Azza last Wednesday.

De volgende dag ging hij namelijk naar Jordanië om gistermorgen vroeg naar Frankrijk te reizen, waar hij zich met zijn Franse vriendin gaat vestigen. Waar dat zal zijn, hangt af van waar zijn vriendin een baan kan krijgen aan een universiteit. Zij is net gepromoveerd.
Zijn moeder was er ook. Haar moeder, de grootmoeder, was twee weken geleden overleden en is nu aan het rouwen.

Bij het afscheid was ook een goede vriend van Husam, die eveneens acteur is. Hij wilde met mij een gesprek en vroeg hoe ik de Christenen in Europa en in Palestina zag. Het ging erom, dat volgens hem Palestijnse Christenen een brug tussen Oost en West zijn. Dit verraste mij. Later begreep ik waar hij op doelde. Het draait om Edward Saïd, een Palestijnse Christen, een vooraanstaande man, die vooral bekend is geworden door zijn boek Oriëntalisme, dat in 36 talen is vertaald! Het is een studieboek, waarin hij onderzoekt, hoe door de eeuwen heen in Europa een beeld van het Oosten (=niet-Westen) geschilderd werd Orientalisme.

Ik ging internet op om meer informatie op te halen en ontdekte dat het
→ boek in het Engels gedownload kon worden. Dat heb ik gedaan en ben begonnen het te lezen. Het is de moeite waard, maar niet eenvoudig.

Ik ben lekker aktief geweest. Zo was ik afgelopen maandag bij de maandelijkse bijeenkomst van de Interfaith Encounter Association. Het onderwerp was dit keer de vrouw in de verschillende tradities. Het was een boeiend gesprek. Ik hoorde van ontwikkelingen binnen het Jodendom, waar stap voor stap vrouwen meer gelijkwaardig aan mannen worden, ook in orthodoxe kringen.

Ik bracht de regel voor kluizenaars, die Franciscus geschreven had. Het zijn kleine communiteiten van drie of vier broeders, waar steeds twee de rol van moeder vervullen en de andere een of twee de rol van zoon. Dit gebeurt bij toerbeurt. Volgens mij is deze regel gebaseerd op zijn eigen ervaring als zoon. Zijn vader was veel op pad als lakenkoopman. Zijn opvoeding was grotendeels in handen van zijn moeder, die vaak met andere moeders overlegde over de opvoeding.

Mijn vriendin Hadassah was er ook, die haar ervaring binnenbracht van een beroemde ashram in Pondicherry, India, waar zij enkele maanden verbleven heeft. De spirituele leiding was in handen van een vrouw, die de moeder werd genoemd.

Dinsdag was ik in het Deheisha kamp voor de verjaardag van de oudste dochter van de oudste broer van Shorouq, Amal.
De naam betekent hoop. Zij werd 11 jaar.

Toen ik terugkeerde, controleerde een oudere soldaat de paspoorten of identiteitskaarten van de passagiers. Hij was goed geluimd en sprak passagiers in het Arabisch aan, al waren het voornamelijk buitenlanders.

Donderdag bezocht ik Jack. Hij zat weer vol verhalen. Dit keer ging het vooral over zijn werk. Als bewaker moet hij nauwkeurig iedereen, die het terrein van de UNRWA binnen wil rijden, controleren ongeacht de status en of het een bekende is. Daar is niet iedereen van gediend. Maar voorschrift is voorschrift.

Gisteren ben ik thuis gebleven, zodat ik de binnenkomende post voor mijn verjaardag keurig kon beantwoorden.

Ondertussen gaat het geweld hier door. Afgelopen zondagavond hoorde ik om elf voor elf hevig schieten. Twee Palestijnen probeerden een aanval op de veiligheidsdienst bij de Damascuspoort uit te voeren. Zij werden gedood. Zie:

The next day he went to Jordan to clear yesterday morning to travel early to France, where he goes to live with his French girlfriend. What that will be, depends on where his girlfriend can get a job at a university. She has just been promoted.
His mother was also there. Her mother, the grandmother passed away two weeks ago and is now in mourning.

At the farewell was also a good friend of Husam, who is also an actor. He wanted to talk with me and asked how I saw the Christians in Europe and Palestine. The point was that, according to him, Palestinian Christians are a bridge between East and West. This surprised me. Later I understood what he meant. It’s about Edward Said, a Palestinian Christian, a prominent man who has become best known through his book Orientalism, which has been translated into 36 languages! It is a textbook in which he explores how over the centuries in Europe was painted a picture of the East (=non-Western): Orientalism.

I went on the internet to get more information and discovered that the → book could be downloaded in English. I did and started to read it. It’s worth it, but not easy.

I’ve been good active. So I was on Monday at the monthly meeting of the Interfaith Encounter Association. The topic this time was the woman in the different traditions. It was an interesting conversation. I heard from developments within Judaism, which gradually women become more equal to men, even in orthodox circles.

My contribution was the rule for hermits which Francis wrote. These are small communities of three or four brothers, where two still play the role of mother and the other one or two the role of son. This is done by rotation. I think this rule based on his own experience as a son. His father was often on the road as a cloth merchant. His education was largely in the hands of his mother, who often consulted other mothers about education.

My friend Hadassah was there, who brought her experience of a famous ashram in Pondicherry, India, where she has stayed for several months. The spiritual leadership was in de hands of a woman, who was called the mother.

Tuesday I was in the Deheisha camp for the birthday of the eldest daughter of the elder brother of Shorouq, Amal.

03. happy birthday Amal

03. happy birthday Amal

The name means hope. She became 11 years old.

When I returned, an older soldier checked the passports or identity cards of passengers. He was in good mood and spoke in Arabic to passengers, though they were mostly foreigners.

Thursday I visited Jack. He was again full of stories. This time it was mostly about his work. As a guard he has to check carefully anyone who wants to ride within the grounds of UNRWA, regardless of the status and whether it is a friend. Not everyone is amused. But rules are rules.

Yesterday I stayed at home, so I could answer the incoming mail for my birthday.
Meanwhile, violence continues here. Last Sunday I heard at eleven to eleven shooting heavily. Two Palestinians were trying to carry out an attack on the security forces at the Damascus Gate. They were slain. See:

Ook vrijdag werd een jonge Palestijn op dezelfde plek doodgeschoten. Terwijl hij al op de grond lag, bleven de mannen van de veiligheidsdienst doorgaan met hem beschieten. Dat was ongetwijfeld lijkschennis. Zie met schokkende beelden

Also Friday a young Palestinian was shot dead at the same spot. While he was already on the ground, the men of the security forces continued to go shoot with him. That was undoubtedly corpse desecration. See, shocking images

Onderaan is een filmpje te zien van dit voorval. Er was namelijk een team van Al Jazeera ter plekke, toen dit gebeurde.

Vrijdag had het Latijns patriarchaat een verklaring uitgegeven over de huidige Intifada, waarin begrip voor de Palestijnen werd getoond, tot woede van de Israëlische regering. Zie het bericht hierover in de Jerusalem Post als bijlage, dat overigens opgericht werd als The Palestinian Post.

Ik heb weer enkele bijlagen toegevoegd. Een is schokkend. Het is een bericht in een Belgische krant, waarin stond, dat in België iedere dag vier minderjarigen aangifte doen van verkrachting, van wie eenderde jonger dan tien jaar is. Het is bekend, dat de meeste feiten door bekenden gepleegd worden.

Verder voeg ik toe: een artikel van een Israëlische journalist, die begrip toont voor de boycot actie, in feite in lijn met de verklaring van het Latijns patriarchaat (de Katholieke Kerk). Een andere bijlage gaat over de oorlogsvoering door Obama en de nieuwe welkomsbrief aan asielzoekers.

Tot slot nog een leuke link over een ezel met een opmerkelijk talent:

Underneath you can see a video of this incident. There was a team from Al Jazeera at the spot, when this happened.

Friday the Latin Patriarchate had issued a statement on the current Intifada, which showed understanding for the Palestinians, to the fury of the Israeli government. See report on this in the Jerusalem Post as an attachment, which initially was founded as The Palestinian Post.

I added some attachments. One is shocking. It is a message in a Belgian newspaper, which stated that in Belgium every day four minors go to the police because of rape, of whom one third are younger than ten years. It is known that most of these offenses are committed by acquaintances.

I also add: an article by an Israeli journalist who shows understanding for the boycott, in fact in line with the declaration of the Latin Patriarchate (Catholic Church). Another attachment is about warfare by Obama and the new welcome letter to asylum seekers in the Netherlands.

Finally a nice link on a donkey with a remarkable talentGroeten uit Jerusalem, LouisGreetings from Jerusalem, Louis

© 2016 Louis Bohte

© 2016 Louis Bohteattachments:

1 Amal 11 yearsback to menu attachments

2 Catholic Church in Israel Blames Jewish State for Current Palestinian Violenceback to menu attachments

3 How I Learned to Fall in Love With Sanctionsback to menu attachments

4 Obama Intensifies Wars and Threatsback to menu attachments

5 Two Palestinian Teens Killed in West Bank Clashes With IDFback to menu attachments

6 Elke Dag Melden Vier Minderjarige Slachtoffers Van Verkrachting Zichback to menu attachments

7 Nieuwe Welkomstbrief Voor Vluchtelingen is ‘Afschrikbrief’back to menu attachments

space:

Advertenties

Reacties zijn gesloten.