532 Oriëntalisme – Edward Said

Jerusalem 28 februari 2016

Beste mensen,

Vrede en alle Goeds.

Ik heb mij afgelopen week bezig gehouden met het → boek van Edward Said Oriëntalisme.

Jerusalem February 28, 2016

Dear friends,

Peace and all good.

I have kept myself busy last week with Edward Said’s → book Orientalism.

Het is echt een studie boek. De rode draad door dit boek is het Europese superioriteitsgevoel tegen niet-Westerse volken, samengevat in Oosterse volken. Zijn kritiek hierop kan gemakkelijk uitgelegd worden als een anti-Westers sentiment. Hij ontkent dit en in mijn ogen terecht.

In het nawoord uit 1994 legt hij dit uit. Ik heb dit nawoord eruit gehaald en voeg het als bijlage aan deze brief toe.

Ik heb zelf ook nagedacht over dit verwijt en kwam tot het volgende: op de eerste plaats kwamen Europeanen naar het Oosten en niet omgekeerd. Dit betekent, dat zij te gast waren. Gedroegen Europeanen zich ook als gasten?

Ten tweede laat zich goed de vraag stellen of het gedrag van Europeanen bijdroegen aan de waardigheid en zelfrespect van niet-Europeanen?

Tot slot schreef paus Johannes XXIII in zijn encycliek Pacem in Terris van 1963 in nr. 89, dat geen mens van nature superieur aan enig ander mens is.

Ik heb ook bezoeken afgelegd. Zo ben ik afgelopen zondag bij Shorouq en Yihya geweest. Daar was ook Amal. Ik zei tegen haar, dat zij goed is (anti temam). Zij vloog mij meteen om mijn hals. Mijn uitgangspunt is, dat kinderen van vandaag zijn de volwassenen van morgen. En wij waren gisteren kind. Het is belangrijk om hen te bemoedigen. Dat is het beste tegengif tegen pesterijen met soms verschrikkelijke gevolgen. Ik vraag me overigens af, of het pestkoppen ontbreekt aan bemoediging. Ik weet van een verslaafde, dat hij op school gepest werd. Op zijn beurt zocht hij een ander kind uit om te pesten.

Woensdag kreeg ik bezoek van een schoonzus van een medebroeder, die in Delft woont, Piet Bots, samen met een goede vriendin. Toen zij jong waren, hadden zij een jaar op een kibboets, een gemeenschap in Israël, die alles deelt. Zij hebben er nog steeds contact mee. Ook nu waren zij er op bezoek geweest. Het gesprek met hen was zeer onderhoudend. Ik heb hen wat stof meegegeven om over na te denken.

Ondertussen heeft de andere Nederlandse medebroeder hier, Gerard van Buul, nu bezoek van twee zussen.

Donderdag heb ik mijn rapper Hajj MC bezocht. Donderdag is de familiedag. Dan komen zijn twee zussen met hun kinderen, zijn broer met zijn zoons en een neef met vrouw en kind bij elkaar. Dan is het een drukke bedoening. Hajj heeft 11 neven en nichten.
Hajj wacht nog steeds op zijn visum. Hij is wel door de veiligheidscontrole gekomen, maar nu will ze ook weten hoe het met zijn gezondheid staat.
Hij wil zo snel mogelijk naar de VS om werk te vinden en zo geld te sparen. Hij kan terecht bij een vriend in Ohio. Hij zal ook een rijbewijs moeten halen.

Gisteren was ik bij een familie, die ik van de parochie in Bethlehem ken. Het hele gezin heeft een Jerusalem ID en kunnen te alle tijde naar Jerusalem gaan, waar de man zijn werk heeft in hetzelfde ziekenhuis, waar ik fysiotherapie krijg. De oudste dochter studeert er fotografie en is aan haar laatste semester bezig.
Ik hoorde daar, dat een Egyptische zuster terug in de communiteit is. Zij was tijdens de bezetting ook daar, maar kreeg na de belegering in 2002 geen nieuw visum van Israël. Dat probleem is kennelijk nu opgelost. De mensen herinnerden zich haar nog heel goed en waren blij haar weer te zien.

De vastentijd hier heeft een eigen invulling. Zo wordt iedere zaterdagavond laat voor het nachtelijk officie of koorgebed in de Heilige Grafkerk gehouden. Dat is een heel gedoe, want eerst gaan de broeders naar het patriarchaat om de patriarch op te halen met vooraan de Kawas ofwel twee mannen als Turk gekleed. Daarna gaan zij in processie naar de Heilige Grafkerk voor het gebed.

Zondagmorgen gaan de broeders weer naar het patriarchaat om de patriarch op te halen voor de eucharistieviering in de Magdalena kapel in de Heilige Grafkerk. De taak van de patriarch is zeer beperkt. Hij opent de viering, doet het openingsgebed, het slotgebed en de zegen. De rest wordt door onze broeders verzorgd. Dit is de zogeheten Status Quo sinds het midden van de 19e eeuw.

Afgelopen donderdag was er de jaarlijkse herdenking van de februaristaking, waar ook mijn ouders aan hebben meegedaan. De deelname van mijn vader is terug te vinden in het archief van Amsterdam, zie ambtelijke stakers blz. 11. Mijn vader werkte bij de gemeente bij de tram/bus.

Er is een heel gedoe over een mogelijk uittrede van Engeland uit de EU. Ik zag een commentaar van een Belg, die voor London School of Economics werkt. Hij komt veel haat tegen gericht tegen Europa en vindt het daarom niet bezwaarlijk, als Engeland de EU verlaat. Dat begrijp ik. Zie:

It really is a study book. The thread running through this book is the European superiority against non-Western peoples, summed up in Oriental peoples. His criticism this could easily be interpreted as an anti-Western sentiment. He denies this and rightly so in my eyes.

He explains this in the afterword 1994. I have separated this epilogue and attached it to this letter.

I’ve also been thinking about this self-reproach and came to the following: at first Europeans came to the East, and not vice versa. This means that they were guests. Europeans also acted as a guest?

Secondly, let well ask whether the behavior of Europeans contributed to the dignity and self-respect of non-Europeans?

Finally wrote Pope John XXIII in no. 89 in his encyclical Pacem in Terris of 1963, no-one is by nature superior to anyone else.

I have also made visits. So I went last Sunday at Shorouq and Yihya. There was Amal. I told her that she was good (anti temam). She immediately flew me around my neck. My premise is that children of today are the adults of tomorrow. And we were children yesterday. It is important to encourage them. That is the best antidote to bullying, sometimes with disastrous consequences. I wonder moreover whether the bullies lack of encouragement. I know from an addict, he was bullied at school. In turn, he sought to bully another child.

Wednesday I was visited by a sister-in-law of a fellow friar, who lives in Delft, Piet Bots, along with a good friend. When they were young, they had spent one year on a kibbutz, a community in Israel, sharing everything. They are still in contact with them. Also now they brought a visit. The conversation with them was very entertaining. I’ve given them some food for thought about.

Meanwhile, the other Dutch confrere here, Gerard van Buul, has now visit by two sisters.
Thursday, I visited my rapper Hajj MC. Thursday is the family day. Then come two sisters and their children, his brother with his sons and a nephew with wife and child together. Then it’s a busy scene. He has 11 nephews and nieces.

09. Hajj and a nephew

09. Hajj and a nephew

Hajj is still waiting for his visa. He’s come through security, but they will also know the state of his health.
He wants as soon as possible to go to the US to find work and thus save money. He can go to a friend in Ohio. He will also have to obtain a driver’s license.

Yesterday I was with a family, I know from the parish in Bethlehem. The whole family has a Jerusalem ID and at all times able to go to Jerusalem, where the man has been working in the same hospital where I get physiotherapy. The eldest daughter is studying photography and is working on her final semester.
I heard there, that is back in the community an Egyptian sister. She was also there during the siege in 2002, but did not get new visa from Israel after the occupation. That problem is apparently solved. People remembered her very well and were happy to see her again.

Lent here has its own interpretation. So there is held every late Saturday night for nocturnal office or choral prayer in the Holy Sepulchre. That’s a hassle, because first the brothers go to the Patriarchate to get the patriarch with in front the Kawas, two men dressed as a Turk. Then they go in procession to the Holy Sepulchre for prayer.
Sunday morning the brothers go back to the Patriarchate to get the patriarch for the Eucharist in the Magdalen Chapel in the Holy Sepulchre. The task of the patriarch is very limited. He opens the celebration, do the opening prayer, the closing prayer and blessing. The rest is provided by our brothers. This is the so-called Status Quo since the mid-19th century.

Last Thursday was the anniversary of the February strike, where my parents have participated in. The participation of my father can be found in the archives of Amsterdam, see ambtelijke stakers p. 11. My father worked with the municipality to the tram / bus.

There is a lot of hassle on a possible exit of England from the EU. I saw a comment from a Belgian, who works for London School of Economics. He see a lot of hatred directed against Europe and therefore he finds it not a problem, as Britain leaving the EU. I understand that. See:

Er is veel haat in de wereld, dat het klimaat totaal verziekt. Dat heb ik ook gelezen in een interview met de Nederlandse terrorisme expert Knoope. Hij reist veel door de wereld en komt veel haat tegen het Westen tegen. Het is misschien niet gemakkelijk dit probleem te doorzien, maar zie, wat ik geschreven heb over het boek van Edward Said ‘Oriëntalisme’ hierboven.

Tot slot een leuk voorval. Hier zitten de studenten iedere week op een andere plek in de refter. Zo zat afgelopen week een jonge Braziliaanse medebroeder, Clovis, rechts van mij. Een paar keer keek hij naar mij op en zei:”O, my God”. Waarop ik zei: ik ben jouw God niet. De tweede keer kwam juist de gardiaan langs en hij vertelde hem, dat ik zijn God niet ben. Een grappige situatie.

Ik heb weer enkele bijlagen toegevoegd. Behalve het nawoord uit 1994 heb ik ook het voorwoord uit 2003 van Edward Said toegevoegd. Verder een artikel van Mazin Qumsiyeh, dat onder meer over de huidige lerarenstaking gaat. Hij schrijft, dat 43% van het budget van de Palestijnse Autoriteit aan beveiliging opgaat, zodat er geen geld overschiet voor de leraren, die met een karig pensioen moeten doen.
Een artikel gaat over het fout, die de Egyptische rechtbank toegegeven heeft. Het had een kind van vier jaar tot levenslang veroordeeld vanwege moorden en pogingen tot moord. Verder reflecties over Israël, een artikel over een nieuw wetsvoorstel in Israël om een lid van de Knesset te kunnen ontslaan als parlementslid en een foto van Abeer met haar zoontje Kareem en haar zwager Najwan.

Groeten uit een aangenaam Jerusalem, Louis

There is a lot of hatred in the world that the climate is totally screwed up. That’s what I read in an interview with the Dutch terrorism expert Knoope. He travels extensively throughout the world and is common hatred against the West. It might not be easy to see the problem, but see, I wrote about the book by Edward Said Orientalism above.

Finally, a funny event. Here students sit every week in a different place in the refectory. Last week it was a young Brazilian confrere, Clovis, at my right side. A few times he looked at me and said, “Oh, my God.” To him I respond, I am not your God. The second time the guardian just came by and he told him that I am not their God. A funny situation.

I added a few attachments again. Except the epilogue of 1994 I added the preface in 2003 by Edward Said. Furthermore, an article by Mazin Qumsiyeh, which will include the current teachers strike. He writes that 43% of the budget of the Palestinian Authority spent on security, so there is no money remaining for the teachers, who have to deal with a small pension.
An article about the error, which was conceded by the Egyptian court. It had condemned a child of four years to life for murder and attempted murder. Further reflections on Israel, an article about a new bill in Israel to dismiss a member of the Knesset as a member of parliament and a photo of Abeer and her son and her brother Kareem Najwan.

Greetings from a pleasant Jerusalem Louis

© 2015 Louis Bohte

© 2015 Louis Bohteattachments:

1 Abeer With Kareem and Najwanback to menu attachments

2 Afterword (1995)back to menu attachments

3 Mazin Qumsiyehback to menu attachments

4 Preface (2003)back to menu attachments

5 Reflections on Israel 2016back to menu attachments

6 the Suspension Bill is Only Considered Non-Democratic Now That Israel Wants to Implement the Legislation, Prime Minister Claims.back to menu attachments

7 Egyptische Rechtbank Geeft Toe, Levenslang Voor Vierjarige Was Een Foutback to menu attachments

space:

Reacties zijn gesloten.