533 Sister Death that never shut off an earthborn

07. funeral Polycarpo

07. funeral Polycarpo

Jerusalem 6 maart 2016

Beste mensen,

Vrede en alle goeds.

Deze week stond voor mij in het teken van Zuster Dood, die nooit een sterv’ling buitensloot.

Jerusalem March 6, 2016

Dear friends,

Peace and all good.

This week was for me in the character of Sister Death that never shut off an earthborn.

Aan het begin van de week kreeg ik het bericht binnen, dat de laatste Nederlandse medebroeder in Duitsland, Piet Rozestraten, overleden was, bijna 90 jaar oud. Gisteren is hij in Maastricht begraven.

Dinsdagmorgen overleed mijn medebroeder Herman Piek, met wie ik in Delft heb gewoond. Hij was een groot man, letterlijk en figuurlijk. Hij werd 79.

Dezelfde morgen overleed hier broeder Polycarpo, 93 jaar oud. Hij had de mooie achternaam Angelisanti: heilige engel. Met hem had ik een goede band. Hij was nog pas 16, toen hij tot het noviciaat werd toegelaten. Hij heeft veel voor de Custodie betekent.

Vrijdag kwam het ontstellende bericht binnen, dat in Aden, de havenstad van Jemen, dat in handen is van de regering is, 4 zusters van moeder Teresa samen met nog 12 andere mensen vermoord zijn door een bende, terwijl zij aan het werk waren in een centrum voor bejaarde mensen. Zie het verhaal in het Italiaans: -> link

Ik ben van de week wel op twee verjaardagen geweest: van Yihya, die 19 werd, en van zijn nichtje Razal, die 4 werd.

04. birthday Razal

04. birthday Razal

Ik hoorde van Shorouq, dat de twee oudere zussen van Razal, Amal en Rotajz, een probleem hebben. Zij weten niet hoe zij iets terug kunnen doen voor wat ik voor hen doe. Een pedagogisch probleem, dat ik moet zien op te lossen.
Yihya vertelde mij, dat juist op zijn verjaardag drie jongelui in Al Khadr, dat vlak bij het vluchtelingenkamp ligt, ten zuiden van Bethlehem, door het Israëlische leger doodgeschoten zouden zijn. Maar toen ik bij Maannews keek, bleek iets anders: een man van middelbare leeftijd zat in zijn auto, toen hij in zijn borst werd geschoten. Ook een jongen van 16 werd neergeschoten. Beiden verkeren in een kritieke toestand. Zie

At the beginning of the week I got the message that the last Dutch confrere in Germany, Peter Rozestraten was deceased, nearly 90 years old. Yesterday, he was buried in Maastricht.

Died Tuesday morning, my fellow brother Herman Peak, with whom I have lived in Delft. He was a great man, literally and figuratively. He was 79.

The same morning died here Brother Polycarpo, 93 years old. He had the beautiful surname Angelisanti: holy angel. With him I had a good relationship.

07. funeral Polycarpo

07. funeral Polycarpo

He was still only 16 when he was admitted to the novitiate. He means a lot to the Custody.

Friday the appalling message came that in Aden, the port city of Yemen, which is owned by the government, four sisters of Mother Teresa along with 12 other people were killed by a mob while they were working in a center for elderly people. See the story in Italian: -> link

This week I visited two anniversaries: Yihya who became 19, and his niece Razal, who became 4. I heard from Shorouq that the two older sisters of Razal, Amal and Rotajz have a problem. They do not know how to do something in return for what I do for them. A pedagogical problem that I need to solve.
Yihya told me that just on his birthday three young men in Al Khadr, which is near the refugee camp, south of Bethlehem, should have been shot dead by the Israeli army. But when I looked at Ma’an News Agency, something else appeared: a middle-aged man sitting in his car when he was shot in the chest. A boy of 16 was shot. Both of them are in a critical condition. See

Dit voorval laat zien hoe gespannen de situatie is en hoe gemakkelijk geruchten worden verspreid.

Bij beide keren, dat ik het Deheisha kamp binnenging kreeg ik een falafel aangeboden: eerst van een meisje en de volgende keer van een jongetje. Het verraste me wel. Bij de eerste keer zat in de bus ook een echtpaar met twee kleine kinderen. Zij kwamen uit Al Azariya. De man kende mij van de keer, dat ik met Hajj MC voor een optreden daar was.
Bij het uitstappen uit de bus kreeg de vrouw het kennelijk aan de stok met een taxichauffeur. Die dacht kennelijk een goede vangst te hebben om wat te verdienen. Het was voor de vrouw zichtbaar heel vervelend.

Bij de ingang van het kamp sprak een jongen mij aan, die een kruis van mij wilde hebben. Hij bleek een Christen te zijn. Christenen in het kamp zijn zeldzaam.
Maandagavond verdwaalden twee Israëlische soldaten in een vluchtelingenkamp bij Qalandia, dat tussen Jerusalem en Ramallah ligt. Het leger moest in actie komen om de twee terug te halen. Dit leverde botsingen op tussen jongeren en het leger. Zie aanhangsel.

Afgelopen week ben ik bezig geweest met het schrijven van een artikel om inzicht te geven in de achtergrond van de toestand in dit deel van de wereld. Het is verleidelijk om te zoeken naar zondebokken als verklaring voor het vele geweld. Maar mij gaat het meer om iets te begrijpen van de dynamiek achter het geweld. Het lastige is, dat dit uitgelegd kan worden als begrip tonen voor het geweld. Maar daar gaat het niet om. Je hebt inzicht nodig om het geweld te kunnen stoppen. Dit is niet eenvoudig: zowel inzicht krijgen in de dynamiek van het geweld het als stoppen van het geweld.
Ik voeg enkele links toe:

This incident shows how tense the situation is and how easily rumors are spread.

Both times that I went to Deheisha camp, I was offered a falafel: first by a little girl and the next time by a little boy. It surprised me. The first time there was also in the bus a couple with two small children. They came from Al Azariya. The man knew me from the time I was with Hajj MC there for a performance.
When getting off the bus, the woman was apparently to stick with a taxi driver. He apparently thought to have a good catch to earn some. It was for the woman visible quite annoying.

At the entrance of the camp said a boy to me, who wanted to have a cross from me. He turned out to be a Christian. Christians in the camp are rare.
Monday Israeli two soldiers got lost in a refugee camp at Qalandia which lies between Jerusalem and Ramallah. The army had to take action to recover the two. This resulted in clashes between young people and the army. See attachment.

Last week I was busy writing an article to provide insight into the background of the situation in this part of the world. It is tempting to look for scapegoats to explain the violence. But I’m doing more to understand some of the dynamics behind the violence. The problem is that this can be interpreted as showing understanding for the violence. But it’s not there. You need knowledge to stop the violence. This is not easy: both gain insight into the dynamics of the violence and stop the violence.
I add some links to:

→ 1 Year pictures from space:

→ Photos from the time of the German occupation:

→ An article or efficient and good homecare without expensive top

→ A picture of the restoration of the Holy Sepulchre Church in 1864 under Ottoman rule

→ An article by Toine Teeffelen about the current situation for youth

→ The first article in the New York Times about Hitler in 1922, which sharply characterized

Tot slot nog een aantal aanhangsels: Een artikel over het huidige Turkije, een interview van een Turkse journalist; een artikel over Trump; een artikel over een plan van Israëlische politici om Netanyahoe te wippen; over wat de VS werkelijk aan het doen is in Syrië; over hoe kinderen bij ISIS getraind worden; over wetgeving in Israël tegen de boycot actie; over de verwachting van een Israëlische minister, dat de Palestijnse Autoriteit in elkaar klapt

Groeten uit Jerusalem, Louis

Finally, a number of appendices: An article about modern Turkey, an interview with a Turkish journalist; an article on Trump; an article about a plan by Israeli politicians to pop Netanyahu; about what the US really is doing in Syria; about how children are trained at ISIS; on legislation in Israel against the boycott; the expectation of an Israeli minister, the Palestinian Authority collapses.

Greetings from Jerusalem, Louis

© 2016 Louis Bohte

© 2016 Louis Bohteattachments:

1 Arab-Israeli Conflict Qalandiaback to menu attachments

2 Israeli Military Employed ‘Hannibal Procedure’ During Clashes at Qalandiyah Refugee Campback to menu attachments

3 Israeli Minister, Palestinian Authority Will Collapse, The Only Question is When
[scback to menu attachments

4 Legislating Against BDS, Israel’s Current Blitzback to menu attachments

5 the Last Trumpback to menu attachments

6 Top Israeli Politicians Plotting to Put an End to Netanyahu’s Lengthy Ruleback to menu attachments

7 Two Palestinians Shot, Critically Injured by Israeli Forces Near Bethlehemback to menu attachments

8 What the United States is Really Doing in Syriaback to menu attachments

9 Betere Zorg Zonder Strategische Fratsenback to menu attachments

10 Knack-Sprak-Met-Kinderen-Die-is-training-Volgden-Een-Belg-Leerde-Ons-Hoe-de-Keel-Afsnijdenback to menu attachments

11 ‘Syriërs Beschouwen Turkije Als de Boze Wolf’back to menu attachments

space:

Reacties zijn gesloten.