534 They brought me to the bus

05. they brought me to the bus

05. they brought me to the bus

Jerusalem 13 maart 2016

Beste mensen,

Vrede en alle Goeds.

Ik heb me van de week niet verveeld. Maandag ben ik op bezoek geweest bij een familie in het dorp Al Sala, dat tussen Jerusalem en de woestijn van Judea ligt.

Jerusalem March 13, 2016

Dear friends,

Peace and all Good.

I have not bored of the week. Monday I visited a family in the village of Al Sala, located between Jerusalem and the Judean Dessert.

Ik heb een zoon ondersteund om een artsexamen te halen en daarmee aan de slag te kunnen gaan in Palestina. Hij studeerde in de Oekraïne. Ik help verder de jongste dochter met haar studie.

Ik hoorde van een andere dochter, die lerares Engels is, dat die dag een demonstratie van stakende leraren op de regeringsscholen vanwege salariseisen in Ramallah was. Bovendien willen ze af hun door Abbas benoemde vertegenwoordiging. De Palestijnse Autoriteit had geprobeerd de demonstratie tegen te houden door overal in Palestijns gebied checkpoints te plaatsen, maar vergeefs. Zie:

I have supported a son to take a medical degree and thus can get started to work in Palestine. He studied in Ukraine. I help further the youngest daughter with her studies.

I heard from another daughter who is an English teacher, that just that day there was a demonstration of striking teachers on the governmental schools because of salary demands in Ramallah. Moreover, they want to finish their representation, appointed by Abbas. The Palestinian Authority had tried to stop the demonstration by placing everywhere in Palestinian territory checkpoints, but in vain. See:

Een van de gevolgen van de staking is, dat de Palestijnse Autoriteit geen eindexamen van de middelbare school laat afnemen. Dit heeft weer tot gevolg, dat er volgend jaar geen eerstejaars studenten op de universiteiten zullen zijn. Hiermee zijn de leerlingen van de privéscholen de klos, al staken daar de leraren niet. Het heeft ook gevolgen voor de leerlingen in Oost Jerusalem, waar wel gewoon eindexamens worden afgenomen. Zij kunnen dan niet naar Bethlehem of Abu Dis gaan voor hun geplande studie.

Dinsdag en woensdag waren er aanslagen bij de Damascus poort. Hierom werd ’s morgens op woensdag de oude stad een paar uur afgesloten. Maar na tien uur gingen de poorten weer open en kon ik naar mijn fysiotherapie gaan.

Zondagmorgen om half elf was de generale visitator bij de Damascuspoort. Een half uur later was daar weer een aanslag.

Dinsdag kreeg ik telefoon van mijn vriend Ahmad. Hij liet mij weten, dat zijn vrouw overleden was. Zij was al 18 jaar ziek en kon geen voedsel binnenkrijgen. De familie van zijn vrouw wonen in Jordanië, maar zij kregen geen vergunning van de Israëlische autoriteiten om naar de begrafenis te gaan. Ahmad wilde daarom graag naar hen toe, maar had daar geen geld voor. Dan is het mooi om te zien hoe hij mij vraagt om hem hierbij te helpen. Voor zijn rouwverwerking is het belangrijk om te kunnen gaan en heb ik hem het mogelijk gemaakt.

Ik heb hem woensdag bezocht. Bij het busstation zat tot mijn verrassing mijn apotheker in Bethlehem op een bank. Hij was aan het uitblazen. Kennelijk is Bethlehem voor hem beklemmend. Hij zat wel vlak de Damascus poort, waar herhaaldelijk aanslagen plaatsvinden.

In het pand van Ahmad woont ook een zoon met zijn zoon , vrouw en dochtertje van bijna drie, Talin. Die wil kennelijk dokter worden. Zij ging druk in de weer alsof zij een dokter was en gebruikte hiervoor mijn hand. Zij noemde mij Hajj, een eretitel voor wie naar Mekka op pelgrimstocht is geweest.

Donderdag bezocht ik Shorouq en Yohya. De laatste was de dag ervoor in zijn beide benen geschoten door Israëlische soldaten die Deheisha kamp binnen waren gekomen. Hij kan nog wel lopen.

Ik had met Yihya een goed gesprek. Hij gaf te kennen, dat geld niet alles is. Ik had hem enkele keren geweigerd geld te geven, waar hij om vroeg. Hij was toen wel boos om, maar hij is nu tot het inzicht gekomen, dat ik goede redenen had om nee te zeggen. Ook dat was een deel van mijn opvoeding van hem.

Vrijdag hebben we hier in de kerk de vier vermoorde zusters van moeder Teresa in Jemen herdacht. Het was druk met uiteraard de medezusters uit Jerusalem, Bethlehem en Nabloes. De medezusters in Gaza kregen geen toestemming om naar Jerusalem te komen. Zie foto’s.

Gisteren was ik bij de familie Al Azza op bezoek. Dat is altijd wel plezierig. Moeder Al Azzah vertelde mij, dat volgens de Heilige Koran wie de dood opzoekt door stenen te gooien naar soldaten geen martelaar is.

07. a selfie

07. a selfie

Een zoon van haar zus probeerde bij de Palestijnse Autoriteit te solliciteren. Dat liep goed tot hij vertelde, dat hij aan de universiteit studeerde. Toen hadden zij hem niet meer nodig. Ter illustratie: vorig jaar ging zij een keer met haar jongste zoon Bethlehem in. Toen zij terugkeerden, waren er veel soldaten op straat. Hij vroeg zijn moeder waarom er veel soldaten op straat waren. Zij zei, dat ze het niet wist, maar de soldaten wisten het volgens haar ook niet. Hij ging toen naar de soldaten toe en vroeg hen, waarom zij hier op straat waren. Hun antwoord was: dat weten wij niet.

Op de TV was er op het journaal een stukje, waarin Abbas een toespraak hield, van papier. Zij zei, dat Abbas altijd van een stuk papier voorlas. Ik zei toen, dat Israël schrijft, wat hij moet zeggen. Hij dat dat dan. Ik kreeg instemming van beide ouders.

Er is ook ander nieuws. Vorig jaar eind juli was een Palestijns huis bij Nabloes door kolonisten in brand gestoken. De beide ouders en het jongste kind kwamen hierbij om. Het andere kind, toen 4 jaar overleefde de verschrikking. Het jongetje is door Real Madrid uitgenodigd om een wedstrijd van Real bij te wonen. Dit gaat komende donderdag gebeuren. Daar zal Israël niet blij mee zijn. Zie:

One of the consequences of the strike is that the Palestinian Authority doesn’t prepare final exams for graduations from high school. This in turn means that there will be no first-year students at the universities next year. This affects the students of private schools, though the teachers don’t strike. It also has implications for pupils in East Jerusalem, where it just final exams are taken. They cannot go to Bethlehem and Abu Dis for their scheduled study.

Tuesday and Wednesday, there were attacks at the Damascus gate. Hence was locked for a few hours the old city on Wednesday morning. But after ten o’clock the gates opened again and I could go to my physiotherapy.

Sunday morning at half past ten the general visitator was near the Damascus Gate. Half an hour later there was another attack.

Tuesday I got a phone call from my friend Ahmad. He told me that his wife was deceased. She had been ill for 18 years and could not ingest any food. His wife’s family live in Jordan, but they did not get permission from the Israeli authorities to go to the funeral. Ahmad therefore wanted to meet them, but had no money for that. Then it is nice to see how he asks me to help him. For his bereavement is important to be able to go and I made it possible.

05. they brought me to the bus

05. they brought me to the bus

I visited him Wednesday. At the bus station was to my surprise, my pharmacist in Bethlehem on a bench. He was relaxing. Apparently Bethlehem for him is oppressive. He was however near to the Damascus gate, where attacks occur frequently.

In the building of Ahmad there lives also his son, wife and daughter almost three, Talin. She wants to be manifestly doctor. She was busy as if she was a doctor and used my hand. She called me Hajj was an honorary title for those made a pilgrimage to Mecca.

Thursday I visited Shorouq and Yohya. The latter was the day before, shot in both legs by Israeli soldiers, who were in Deheisha camp. He can still walk.

With Yihya I had a good conversation. He stated that money is not everything. I had several times refused to give him money, he asked. He was then angry, but he has now come to realize that I had good reason to say no. That was part of my education of him.

Friday we have here in the church commemorated the four murdered sisters of mother Teresa in Yemen. It was busy with obviously the fellow sisters from Jerusalem, Bethlehem and Nablus. The sisters in Gaza have not been allowed to come to Jerusalem. See pictures.

Yesterday I was visiting the family Al Azza. That’s always fun. Al Azzah mother told me that according to the Holy Quran who seeks death by throwing stones at soldiers is no martyr.

A son of her sister tried to apply to the Palestinian Authority. Everything went well until he told that he studied at university. Then they did not need him anymore. To illustrate: last year she went once with her youngest son Bethlehem. When they returned, there were many soldiers in the streets. He asked his mother why there were many soldiers street. She said she did not know it, but the soldiers did it according to her either. He went to the soldiers and asked them why they were here on the street. Their answer was that we do not know.

On TV was on the news a subject, which Abbas gave a speech of paper. She said that Abbas always read from a piece of paper. I said then that Israel writes, what he has to say. He does so. I got the consent of both parents.

There is also other news. Last year in late July was a Palestinian home near Nablus set by settlers on fire. Both parents and the youngest child were killed hereby. The other child, then 4 years old survived the horror. The boy has been invited by Real Madrid to attend a match of Real. This is going to happen next Thursday. Since Israel will not be happy. See:

Er is een boek verschenen met als titel: war is a lie, oorlog is een leugen. Ik kreeg het bericht door van mijn vriendin Hadassah. Zie:

There is a book published entitled: war is a lie. I got the message from my friend Hadassah. See:

Aansluitend is er een website New American Century:

Additionally, there is a website New American Century:

Tot slot iets ontroerends. Een Braziliaan woont op een eiland bij Rio de Janeiro. Hij trof een keer een pinguin tussen de rotsen onder de olie. Hij heeft toen het dier schoongemaakt, wat een week kostte, en weer terug de zee in laten gaan.
Enkele maanden later kwam de pinguin terug. Sindsdien is de pinguin 8 maanden per jaar bij de man en de andere vier maanden zorgt het voor nageslacht. Het betekent jaarlijks een zwemtocht van 8000 kilometer.

Ik heb weer een aantal bijlagen: artikelen over het geweld hier, waaronder een bericht, dat bijna de helft van de Israëlische Joden de Palestijnen het land uit willen hebben. Een artikel in Trouw, waarin twee filosofen hun visie op de beschamende koehandel over de ruggen van mensen in diepe ellende wachtend op toelating tot Europa; een artikel over de snelle emancipatie van Yezidi vrouwen na hun afschuwelijke behandeling door ISIS.

Groeten uit Jerusalem, Louis

Finally something touching. A Brazilian living on an island near Rio de Janeiro. He met once a penguin at the rocks dirty from oil. He then cleaned the animal, which took a week, and let him go back in the sea.
A few months later the penguin came back. Since then the penguin eight months per year in men and the other four months makes it for posterity. It means that the penguin swim annually 8,000 kilometres.

I have again a number of attachments: articles about the violence here, including a message, that nearly half of Israeli Jews want to kick out of the land Palestinians. An article in a Dutch newspaper, Trouw, in which two philosophers their vision of the embarrassing haggling over the backs of people in deep distress waiting for admission to Europe; An article on the rapid emancipation of Yezidi women after their horrible treatment by ISIS.

Greetings from Jerusalem, Louis

© 2016 Louis Bohte

© 2016 Louis Bohte
attachments:

1 Almost Half of Israeli Jews Back Transfer or Expulsion of Arabsback to menu attachments

2 Attacks Last Tuesdayback to menu attachments

3 Israel’s Government Reaches a New Moral Lowback to menu attachments

4 Obama May Back UN Resolution on Israeli-Palestinian Conflictback to menu attachments

5 Thousands of Teachers Protest Stalemate, Accuse Union of ‘Thwarting’ Talksback to menu attachments

6 Why the West is Keen on Dividing the Arabsback to menu attachments

7 War Is A Lieback to menu attachments

8 Vluchtelingen Zijn Opeens Een Ruilproduct Gewordenback to menu attachments

9 Yezidi-Vrouwen Emanciperen Sneller Na is-slavernijback to menu attachments

space:

Advertenties

Reacties zijn gesloten.