535 Hanan Al Hroub from Deheisha camp, Bethlehem: best teacher in the world

Jerusalem 20 maart 2016

Beste mensen,

Vrede en alle Goeds.
Ik wil beginnen met het mooie nieuws, dat afgelopen maandag mij bereikte.

Jerusalem March 20, 2016

Dear friends,

Peace and all good.
I want to start with the lovely news that reached me last Monday.

Als beste leraar ter wereld was Hanan Al Hroub uit Deheisha kamp, Bethlehem gekozen. Zij is een Muslima. Het is een opsteker voor iedereen, die vrede wilt. Zij weet oorlog uit hoofden van kinderen te halen. Zie: → link naar artikel

Als je naar beneden rolt, zie je een filmpje met een schets van haar.

As elected best teacher in the world was Hanan Al Hroub from Deheisha camp, Bethlehem. She is a Muslima. It is a credit to all those who want peace. She knows how to get war out of the heads of children. See: → link

If you scroll down, you see a movie with a sketch of her.

Maandag kwam ik een interessante website op het spoor, the intercept.
Er komt o.a. het onderwerp drones aan de orde: onbemande vliegtuigen, die raketten kunnen afvuren. De drone oorlogen worden in Yemen, Somalia, Afghanistan, Pakistan, Libya, Iraq, en Syria. Je leest er nieuws, die je gewoonlijk niet te zien krijgt. Zie: -> link

´s avonds was er een huiskapittel, waarin het voornamelijk over de verschillende taalgroepen ging. De Custodie kent broeders uit vele landen. De vraag is, hoe je zoveel groepen in het bestuur van de Custodie vertegenwoordigd krijgt. Daartoe zijn de verschillende taalgroepen gevormd. Maar de aantallen van de taalgroepen kunnen door de tijd verschuiven. De laatste keer, dat de groepen werden gevormd, was in 1972. Sindsdien is veel veranderd.

Dinsdag bracht ik een bezoek aan Shorouq en Yihya. Later kwamen Amal en Rotajz mij verrassen met twee kadootjes. Zij hadden shekel voor shekel gespaard om mij te verrassen. Zie de foto.
Hierna heb ik Mohanad bezocht. Het bleek dat zijn moeder in het ziekenhuis ligt. Zij heeft een zwakke gezondheid.

Donderdag bezocht ik mijn vriend Hanna, die o.a. gids is. Hij had veel te vertellen. Hij heeft weinig klandizie. Dat is niet alleen vanwege de, wat ik noem, eenzame wolven Intifada. Israël probeert de Palestijnen economisch te wurgen. Zo had hij pas met een reisbureau in Duitsland een groep afgesproken, voor wie het met name erom ging, dat zij Bethlehem wilden bezoeken. Maar vlak ervoor vertelden de Israëlische autoriteiten, dat Bethlehem te gevaarlijk was. Toen Hanna hiervan hoorde, heeft hij de Lutherse priester Mitri Raheb ingeschakeld. Die nam met de Israëlische autoriteiten contact op, die hem de reden vertelden: de veiligheid in Bethlehem. Hierop reageerde Mitri Raheb heel scherp, want er komen wel meer dan 200 Israëlische gidsen binnen. Die moeten dan ook tegengehouden worden. Een excuus volgde, maar te laat voor hem en de groep.

In deze tijd zijn er allerlei vieringen, met name vanwege de lijdensweek. Gisteren is er een extreem voorbeeld van. Om half negen gingen de broeders per bus naar de Olijfberg voor een eucharistieviering. Na afloop ging een groep naar Nazareth voor een viering vanwege het feest van de heilige Jozef: een afstand van 146 km. Na afloop gingen zij weer terug om om half een aan tafel te kunnen zijn. Na het eten om kwart over een gingen de broeders naar het patriarchaat, op loopafstand om met de patriarch naar de Heilige Grafkerk te gaan. Daar was eerst een plechtigheid van een half uur, waarop een uur gewacht werd tot er een plechtige processie werd gehouden langs de altaren van de verschillende orthodoxe kerken, waarbij wij vooraan liepen. Dit duurde een uur.

Om half een ’s nachts gingen de broeders weer in processie naar de heilige Grafkerk voor het nachtofficie. Een gevulde dag.

Ondertussen heeft Europa het vluchtelingenverdrag van 1951 in de prullemand gedeponeerd. Vroeger betekende een uitruil van geld en menen ofwel slavernij ofwel prostitutie. Onder welke categorie valt het verdrag tussen de EU en Turkije? Bovendien is dit verdrag een broedmachine voor terrorisme in de toekomst.

Overigens staat Europa in deze ontwikkeling niet alleen. Ook de VS schroeft het aantal op te nemen vluchtelingen terug.

Zie:

Monday, I came across an interesting website the intercept.
There among other things, the issue of drones addressed: unmanned aircraft that can launch missiles. The drone wars be in Yemen, Somalia, Afghanistan, Pakistan, Libya, Iraq, and Syria. You can read news, you usually do not see. See: -> link

In the evening there was a house chapter, which focused mainly on the different language groups. The Custody has brothers from many countries. The question is, how do you get so many groups represented on the board of the Custody. To that end, the different language groups have been formed. But the numbers of the language groups can change by the time. The last time that the groups were formed was in 1972. Since then much has changed.

Tuesday I visited Shorouq and Yihya. Later Amal and Rotaj came to surprise me with two gifts. They had spared shekel for shekel to surprise me. See picture.
Afterwards I visited Mohanad. It turned out that his mother is in the hospital. She has poor health.

Thursday I visited my friend Hanna, which is inter alia guide. He had much to tell. He has only a few groups. That’s not only because of what I call, lone wolves Intifada. Israel is trying to strangle the Palestinian economy. He had recently arranged a group with a travel agency in Germany, for whom it was mainly around that the group wanted to visit Bethlehem. But just before the Israeli authorities told that Bethlehem was too dangerous. When Hanna heard this, he contacted the Lutheran priest Mitri Raheb. He spoke to the Israeli authorities, who told him the reason: security in Bethlehem. Mitri Raheb reacted very sharply, because there are more than 200 Israeli guides, who come inside Bethlehem. They need also to be stopped. An apology followed but too late for him and the group.

At this time there are all kinds of celebrations, especially because of the Passion Week. Yesterday there was an extreme example. At half past nine brothers went by bus to the Mount of Olives for a Eucharistic celebration. Afterwards, a group went to Nazareth for a celebration for the feast of St. Joseph, a distance of 146 km. Afterwards they went back to be for the lunch at half past twelve. After eating at a quarter past one the brothers went to the patriarchate, within walking distance to go to the Holy Sepulchre with the patriarch. First there was a ceremony for half an hour, after which an hour wait to hold was then a solemn procession along the altars of various Orthodox churches, where we walked in the front. This lasted an hour.

At half past one at night the brothers went back in procession to the Holy Sepulchre for the night office. A full day.

Meanwhile, Europe has deposited in the trash the Refugee Convention of 1951. In the past an exchange of money and people believe either slavery or prostitution. To which category the treaty between the EU and Turkey belongs to? Furthermore, this treaty is an incubator for terrorism in the future.

Moreover, Europe is not alone in this development. Also the US screw to record the number of refugees. See:

Eigenlijk had de Europese top op locatie gehouden moeten worden. Dan konden de regeringsleiders een beslissing nemen op grond van de realiteit. Zie hiervoor de volgende link:
-> link
Als je naar beneden rolt, kun je een filmpje zien over die realiteit.

Een mooi filmpje is het bezoek van het vijf jarig kind Ahmad Dawabsha, dat de aanval van kolonisten heeft overleefd en op bezoek is bij Real Madrid bij zijn idool Cristiano Ronaldo:

´

Actually had the European summit on location to be kept. Then the government could take a decision based on reality. See the following link: -> link

If you scroll down, you can see a movie about that reality. The images are clear.

A nice movie is the visit of the five-year-old Ahmad Dawabsha that has survived the onslaught of settlers and visiting Real Madrid at his idol Cristiano Ronaldo:

Israël verbiedt de invoer van producten uit Palestina. Zie:

-> link

Naast een aantal bijlagen voeg ik nog de volgende links toe: eentje over wat ik vorige week schreef over de pinguin, die door een oudere man gered werd:

-> link
, en een, die ik van mijn neef Edward toegestuurd kreeg over hoe hulp te bieden aan getraumatiseerde vluchtelingen:

Een bijlage is zeer de moeite waard. Het is een reactie van Malala Yousafzai op de hatelijkheden van Trump over Moslims. Zij waarschuwt, dat dit tot meer terroristen schept.
Tot slot een gedicht van Fouad Haidar, een Syrische schrijver-dichter, die muziekinstrumentmaker is:

Liefde is zijn geloof

(Een dame interviewt de dichter
Zij wou zijn geloof weten
Als onderwerp van amusement)

Laat het geloof er buiten
God houdt van alle mensen

Een mens die zeer gelovig is
Hoeft niet altijd te vasten en te bidden
Zijn geloof is de liefde
Zijn doel de menselijkheid

Hij zegt NEE tegen ongelijkheid tussen mensen
Zijn ogen tranen als hij iemand ziet die hongerig is
Hij wil dat verzadiging heerst overal
Hij wil alleen maar liefde tussen mensen

Hij is verliefd op goedheid
Hij doet zijn best om zijn land te eren
Nooit verlaat hij zijn principes
Ieder die het paradijs van God kent
weet dat een mens als hij dichtbij God is

Het gedicht is uit het boekje Woorden van hoop, een toekomst voor Syrië, uitgegeven in Enschede, september 2012 door de diaconie van de protestantse gemeente in Enschede.

Groeten uit Jerusalem, Louis

Israel prohibits the import of products from Palestine. See:

In addition to a number of attachments, I would add the following links: one about what I wrote last week about the penguin, which was saved by an older man:

, and one that I received from my nephew Edward on how to provide assistance to traumatized refugees:

-> link
An attachment is very worthwhile. It is a reaction of Malala Yousafzai at the taunts of Trump on Muslims. She warns that this creates more terrorists.
Finally a poem by Fouad Haidar, a Syrian writer and poet, who was musical score

Love is his faith

(A lady interviews the poet
They wanted to know his faith
As a subject of amusement)

Let faith out there
God loves all people

A man who is very religious
Do not need always to fast and pray
His faith is love
His goal humanity

He says NO to inequality between people
His eyes tears when he sees someone who is hungry
He wants saturation prevails everywhere
He wants only love between people

He is in love with goodness
He does his best to honor his country
He never leaves his principles
Anyone who knows the paradise of God
Knows that a man like he is close to God

The poem is from the book Words of hope, a future for Syria, published in Enschede in September 2012 by the deacons of the Protestant church in Enschede.

Greetings from Jerusalem, Louis

© 2016 Louis Bohte

© 2016 Louis Bohteattachments:

1 Malala Yousafzai Just Delivered the Elegant Donald Trump Rebuttal You’Ve Been Waiting Forback to menu attachments

2 ‘Netanyahu, Palestinians Rejected Israel’s Secret Offer’back to menu attachments

3 Mattea Kramer, The Grief of Others and the Boasts of Candidatesback to menu attachments

4 Murder is Washington’s Foreign Policyback to menu attachments

5 Pope Francis Restores the Good Sense of Jesusback to menu attachments

6 the Drone Papersback to menu attachments

7 the Killer Drone Lovers Have Their Movieback to menu attachments

space:

Reacties zijn gesloten.