536 Merry and blessed Easter

03. Razalis is ill

03. Razalis is ill

Jerusalem Pasen 2016

Beste mensen,

Vrede en alle Goeds.

Als gebruikelijk wil ik jullie een zalig en gezegend Paasfeest wensen, want leven heeft het laatste woord. Maar deze wens valt mij dit keer zwaar vanwege de afschuwelijke aanslagen in Brussel.

Jerusalem Easter 2016

Dear friends,

Peace and all Good.
As usual I would like to wish you a merry and blessed Easter because life has the last word. But this desire strikes me hard this time because of the horrific attacks in Brussels.

Hoe kunnen we hierop reageren. De gevolgen van deze misdaden tegen willekeurige mensen zullen zeer ingrijpend zijn, al willen we, dat het leven gewoon doorgaat. Ik koester geen illusies.
Een paar weken geleden schreef ik al, dat ik met een artikel bezig was, dat intussen afgerond is en niet een uitvloeisel van deze aanslagen is, maar wel er alles mee te maken heeft. Het artikel geeft een compacte schets van de wereld, waarin wij leven en maakt de wortels zichtbaar van het geweld, dat Brussel teisterde. Ik voeg mijn artikel als aanhangsel toe.

De Europese antiterreurcoördinator, een Belg!, verwacht binnen 5 jaar een terreuraanslag via internet. Hierbij valt te denken inbraak in beheerssystemen van belangrijke voorzieningen.
Een neef van mijn medebroeder Gerard van Buul is aan de aanslag op het metrostation Maalbeek ontsnapt. Hij werkt vlak bij de metro en zou normaal gesproken juist in de metro gezeten hebben, waarop de aanslag is gepleegd, maar dit keer moest hij een metro eerder hebben. Wel heeft hij de hele dag op zijn werk opgesloten gezeten.
Een broer van een medebroeder hier zat in een vliegtuig, dat wilde landen op Zaventem, maar werd omgeleid naar Luik.

Een goede vriend van mij woont vlak bij Brussel en ging met de fiets naar de stad. Pas vlak bij het metrostation merkte hij, dat er iets ernstigs was gebeurd.

De aanslagen houden mij bezig, vooral omdat ik het bijgevoegde artikel heb geschreven.
Politici staan voor een dilemma. Zij worden terecht geacht hun eigen bevolking tegen dit soort aanslagen te beschermen. Nu heb ik 20 jaar met verslaafden gewerkt en geleerd, dat je niet moet proberen hen te slim af te zijn. Dat verlies je altijd. Ik vrees, dat met terroristen het niet anders is. Bovendien hoeven zij maar één keer succes te hebben. De veiligheidsdiensten iedere keer.

Een van de mannen, die zich opblies was een expert in het maken van bommengordels. Dit doet mij vrezen, dat er meer experts rondlopen. Er zouden vorig jaar met de vluchtelingenstroom van vorig jaar 90 mannen van ISIS Europa zijn binnengekomen. Dit doet het ergste vrezen. Zij kunnen voor jaren onderduiken en dan toeslaan.

Wrang is, dat de 26 jarige Sascha Pinczowski uit Maastricht, die een van de doden op Zaventem is, in haar facebook na de aanslagen in Parijs gewaarschuwd had voor het demoniseren van de Islam, omdat hierdoor meer terroristen worden aangetrokken.
Na de aanslagen belde mijn vriendin Hadassah mij op. Zij herinnerde mij aan wat ik enkele weken geleden had gezegd: de wereld is aan het exploderen.
Ik moest later denken aan een lied uit het midden van de jaren zestig: ‘Eve of Destruction’, geschreven door P.F. Sloan en gezongen door Barry McGuire. Ik voeg de tekst als bijlage toe aan deze brief.

Twee Belgische broers, tieners, hebben een lied gemaakt over deze gebeurtenissen. Zie:

How can we respond? The consequences of these crimes against random people will be very drastic, though we want that life continues. I cherish no illusions.

A few weeks ago I wrote, that I was doing that in the meantime completed with an article and not because of these attacks, but everything to do with it. It compactly outlines the world in which we life and makes visible roots of the violence that plagued Brussels. I add my article as an attachment to.

The European anti-terrorism coordinator, a Belgian! expect a terrorist attack over the internet within five years. You can think about management of major facilities.
A nephew of my fellow brother Gerard Buul escaped the attack on the Maelbeek metro station. He works near the metro and just would normally have been in the subway, where the attack was committed, but this time he had to have a tube earlier. But he has been locked up all day at work.

A brother of a fellow brother sat here in a plane that would land at Zaventem, but was diverted to Liege.

A good friend of me lives near Brussels, and went by bicycle to the city. Only near the subway station, he noticed that something serious had happened.

The attacks hold me busy, especially since I wrote the attached article.
Politicians face a dilemma. They are rightly considered to protect their own population against such attacks. Now I have 20 years worked with drug addicts and learned that you should not try to be smarter than them. You will lose always. I fear that terrorists are not different. In addition, they need to have only one time success. The security every time.

One of the men who blew up was an expert in making bomb belts. This makes me fear that there walking around more experts. There would be with the refugee’s stream last year 90 men ISIS Europe were received last year. This makes us fear the worst. They can submerge for years and then strike.

Sour is that the 26-year-old Sascha Pinczowski from Maastricht who died at Zaventem, had warned in her Facebook after the attacks in Paris for demonizing Islam, because it attracted more terrorists.

After the attacks Hadassah my friend called me. She reminded me of what I had said a few weeks ago: the world is exploding.

I later had to think of a song from the mid-sixties, “Eve of Destruction” written by P. F. Sloan and sung by Barry McGuire. I add the text attached to this letter.
Two Belgian brothers, teens, made a song about these events. See

Een vreemd spel van het lot is, dat twee dagen later Johan Cruijff overleed. Terecht is hij geroemd om zijn spel. Opvallend is, dat hij met twee dezelfde clubs zowel als speler als ook als trainer Europa cups gewonnen heeft.

Voor mij is het veelzeggender, dat hij ondanks alles een jongen van de Betonbuurt was gebleven. Bovendien charmeert mij zijn omgaan met geld. Als speler van het Nederlands elftal vroeg hij of de spelers verzekerd waren en of de spelers meedeelden in de reclame opbrengsten. Maar toen hij als trainer Ronald de Boer liet debuteren, benadrukte hij niet om het geld te spelen, maar om het spel zelf. Hij was geen man van hoge bonussen.

Dan nemen we deze week afscheid van de kinderombudsman. Alles bijeen was het een gênante vertoning om feitelijk de voorzitter van de Europese kinderombudsmannen te ontslaan, want daar kwam het in feite op neer. Het laat ook een gebrek aan mensenkennis bij de mensen, die verantwoordelijk voor de wetgeving waren. De kinderombudsman kan niet tegelijk onafhankelijk zijn en ondergeschikt aan de nationale ombudsman. Weliswaar kiest de Tweede Kamer wie de nieuwe kinderombudsman wordt, maar op voordracht van de nationale ombudsman. Dit betekent zondermeer, dat de nieuwe kinderombudsman emotioneel al afhankelijk van de nationale is, want die heeft hem/haar voorgedragen.

Ik ben van de week ook wel wat aktief geweest. Afgelopen maandag was er weer een bijeenkomst van de Interfaith Encounter Association. Dit keer was schoonheid in de drie godsdiensten het onderwerp. Wat mij opviel, was dat in de Joodse traditie kunst nooit af is, want de schepping is nooit af.

Een lid van de groep is emeritus hoogleraar kunst. Het valt haar op, dat kunst tegenwoordig destructief en gewelddadig is en dat kunstenaars maar één uitleg voor hun werk aanvaarden. Zij vroeg mij als de filosoof van de groep, hoe ik hier tegenaan kijk. Ik gaf als antwoord, dat volgens mij er in de wereld het ontbreekt aan hoop en geen uitzicht op de toekomst is. Zij was het ermee eens.

Zij vertelde ook iets moois. Zij had een keer te maken met een man, die erg lelijk uitzag. Zij vroeg hem, waar dat vandaan kwam met excuses voor de vraag. Maar de man was juist blij met die vraag, want gewoonlijk lopen mensen met een boog om hem heen. De oorzaak was een beenderziekte, waardoor zijn gezicht misvormd werd.
Maandag was het ook moederdag in Palestina.
Ik laat het hierbij.

Groeten uit Jerusalem, Louis

A strange game of fate that two days later, Johan Cruyff passed away. Rightly, he is known for his game. It is striking that he won at the same two clubs both as a player and also as a trainer Europe cups.

Johan Cruijf overleden

Johan Cruijf

For me it is more significant that despite everything he had remained a boy of the quarter, where he was born. Moreover charms me his dealing with money. While playing for the Dutch national team, he asked if the players were insured and whether the players got a part of the revenues in advertising. But when he was coach and let make Ronald de Boer his debut, he stressed not to play for the money, but to the game itself. He was not a man of high bonuses.
I was this week also been somewhat active. Last Monday there was another meeting of the Interfaith Encounter Association. This time beauty in the three religions was the subject. What struck me was that in the Jewish tradition, art is never completed, because creation is never finished.

A member of the group is professor emeritus of art. She said that art today is destructive and violent and that artists accept only one explanation for their work. She asked me as the philosopher of the group, how I look collision. I answered that in my opinion, in the world lacking hope, and no outlook on the future. She agreed.
She also told something beautiful. Once she had to deal with a man who looked very ugly. She asked him where that came from with apologies for the question. But the man was just happy with that question, because people usually avoid him. The cause was a bone illness, leaving his face was disfigured.

Monday was also Mother’s Day in Palestine.
I’ll leave it at that.

Greetings from Jerusalem, Louis

© 2016 Louis Bohte

© 2016 Louis Bohte
attachments:

1 Eve of Destructionback to menu attachments

2 Onze Wereldback to menu attachments

space:

Reacties zijn gesloten.