537 Proud with her ribbon

14. Nouran with her ribbon

14. Nouran with her ribbon

Jerusalem 3 april 2016

Beste mensen,

Vrede en alle Goeds.

Ik wil beginnen met wat positieve berichten. Afgelopen vrijdag was ik in Bethlehem om naar een verlovingsfeest van de een na jongste zoon van de Owaineh’s te gaan in Beit Sahour.

Jerusalem April 3, 2016

Dear friends,

Peace and all Good.

I want to start with some positive messages. Last Friday I was in Bethlehem to go to an engagement party of the second youngest son of the Owaineh in Beit Sahour.

Maar eerst bezocht ik Sana. Het bleek de dochter Nouran, die een jaar of 15 is, die dag de halve marathon gelopen had. Zij had er wel stijve benen aan over gehouden, maar was apetrots en toonde mij het lintje, dat dat ze gekregen had. Zo toonde ze wel karakter te hebben.
Haar broer Mahmoed kon ik blij maken met geld voor zijn studie, dat een vriend mij had overgemaakt. Hij wist niet wat hij zeggen moest.

Bij het verlovingsfeest zag ik twee oude bekenden terug, die nu in Londen en Parijs wonen: de twee oudste broers, Alaa en Imad.

Maandag zag ik op internet een vrolijke noot bij de verkiezingen in de VS, een vogeltje, dat zich bij het gezelschap voegde om naar de toespraak van de democratische kandidaat Sanders te luisteren. zie:

But first I visited Sana. It turned out the daughter Nouran, who is about 15 years old, had run the half marathon that day. She has now stiff legs, but was proud and showed me the ribbon that she had been given. She showed it to have character.

Her brother Mahmud, I made him happy with money for his studies, which a friend had transferred to me. He did not know what to say.

At the engagement party, I saw two old friends back, now living in London and Paris, the two elder brothers, Alaa and Imad.

Monday I saw on the Internet a happy note in elections in the US, a bird, which joined the group to listen to the speech of the Democratic candidate Sanders. see:

Dinsdag had ik een gesprek met een Chileense medebroeder over Gerechtigheid, Vrede en Eerbied voor de Schepping. Zijn broer, die ook minderbroeder is, is de nieuwe directeur van het buro in Rome. Het was een plezierig en goed gesprek van ongeveer een uur.

Hierna namen we deel aan de vele bezoeken van orthodoxe broeders, die ons kwamen gelukwensen voor het Paasfeest, die zij aan het eind van deze maand vieren. Het is een jaarlijks terugkerend ritueel. Met hun Paasfeest bezoeken wij hen.

’s Middags was er een uitvaart van een overleden medebroeder, die vroeger Custos is geweest. Hij was op Pasen overleden, juist toen we aan ons Paasmaal begonnen.

Er is helaas ook triest nieuws. Zo is een speelveld voor Palestijnse kinderen in Silwan, dat Oost Jerusalem is en ten zuiden van de oude stad ligt, door de autoriteiten vernield. Zie met onderaan een aantal foto’s:

Tuesday I had a conversation with a Chilean confrere on Justice, Peace and Integrity of Creation. His brother, who is also a Friars Minor, is the new director of the office in Rome. It was a pleasant and good conversation for about an hour.

After our talk we took part in the many visits of Orthodox brothers who came to congratulate us for the Passover, which they celebrate at the end of this month. It is an annual ritual. With their Passover we visit them.

In the afternoon there was a funeral of a deceased confrere, who was in the past Custos. He was deceased on Easter, just as we started our Passover meal.

Unfortunately there is also sad news. So a playground for Palestinian children in Silwan, East Jerusalem which is located south of the old city, has been destroyed by the authorities. See, below some pictures:

Dinsdag werden 25 Palestijnen gevangen genomen:

-> link

De aanslag vorige week zondag in Lahore, Pakistan is afschuwelijk. Vroeger hebben daar Nederlandse medebroeders gewerkt. Het sluit op mijn artikel aan van vorige week zondag.
Komende woensdag is het referendum over het associatie verdrag tussen de EU en de Oekraïne. De voorgeschiedenis van dit referendum is gecompliceerd. Een lijn is het associatieverdrag tussen de EU en de Oekraïene, dat op 21 november 2013 onverwacht door de toenmalige president van de Oekraïne werd verworpen, vlak voor de ondertekening ervan. Zie:

-> link

Er volgde een opstand door een deel van de bevolking. De EU trachtte te bemiddelen tussen de strijdende partijen en het lukte de EU een overeenkomst te bereiken op 21 februari 2014.
Veelzeggend was de reactie van Victoria Nuland,- de plaatsvervangend minister van buitenlandse zaken van de VS, hierop: fuck EU. Sinds 1991 had de VS 5 miljard dollar besteed aan verandering van regering in de Oekraïene. Zie:

-> link

Een tweede lijn is het referendum over de Europese Grondwet. De uitslag was een verwerping van deze grondwet: 61,6 procent tegen en 38,5 procent vóór bij een opkomst van 63,3%. Zie

-> link

Deze verwerping had geen gevolgen. De grondwet ging door. Afgelopen week bleek een van de initiatiefnemers van het komende referendum dit als argument te gebruiken om te streven naar een uittrede van Nederland uit de EU.
Een derde lijn is, dat Oost Oekraïene alleen Russisch spreekt. Ik hoorde dit van een Palestijn, die in West Oekraïne voor arts studeerde.

De vierde lijn is, dat ten tijde van de Soviet Unie de zware oorlogsindustrie in het zuidoosten van de Oekraïene was gevestigd.
Tenslotte lag er een belofte om niet naar het oosten uit te breiden: Op 10 februari 1990 vond er tussen 16:00 en 18:30 uur een gesprek plaats tussen Genscher en Shevardnadze. Volgens de Duitse notulen van dat gesprek, zei Genscher:
“Wij zijn ons ervan bewust dat lidmaatschap van de NAVO van een herenigd Duitsland complexe vragen kan oproepen. Voor ons is één ding zeker: de NAVO zal zich niet naar het Oosten uitbreiden.”
Binnen deze samenhang is er woensdag een referendum.
Dan is vanmorgen een dopingschandaal in Engeland bekend geworden. Wij hoeven ons hier niet over te verbazen. Van atleten worden steeds hogere prestaties verwacht. Dat leidt onvermijdelijk tot een zoektocht naar middelen om aan deze verwachtingen te voldoen. Dit is een vicieuze cirkel.

Tuesday, 25 Palestinians were captured:

-> link

The attack last Sunday in Lahore, Pakistan is horrible. Previously worked Dutch confreres there. It fits on my article last Sunday.
Next Wednesday there is the referendum on the association agreement between the EU and Ukraine in the Netherlands. The history of this referendum is complicated. One line is the Association Agreement between the EU and Ukraine, that unexpectedly on November 21, 2013 was rejected by the then President of the Ukraine, just before the signature. See:

-> link
There was an uprising by part of the population. The EU tried to mediate between the warring parties and the EU managed to reach an agreement on February 21, 2014.
Significant was the reaction of Victoria Nuland, – the deputy minister of foreign affairs of the US, this: Fuck EU. Since 1991, the US had spent five billion dollars on change of government in Ukraine. See:

-> link
A second line is the referendum on the European Constitution. The result was a rejection of the constitution: 61.6 percent against and 38.5 percent in favor, with a turnout of 63.3%. See

-> link

This rejection had no effect. The constitution continued. Last week showed one of the initiators of the forthcoming referendum to use this as a reason to seek an outlet in the Netherlands from the EU, a Nexit.
A third line is that eastern Ukraine only speaks Russian. I heard this from a Palestinian, who studied for doctor in Western Ukraine.
The fourth line is that at the time of the Soviet Union the heavy war industry was located in the southeast of Ukraine.

Finally there was a promise not to extend the influence of NATO to East: On February 10, 1990 there was between 16:00 and 18:30 a conversation between Genscher (Germany)and Shevardnadze (USSR). According to the German minutes of that conversation, said Genscher:
“We are aware that NATO membership of a reunited Germany could raise complex questions. For us one thing is certain: NATO will not expand to the East. ”
Within this context there is a referendum Wednesday.

Then this morning was published a doping scandal in England. We need not be surprised about this. Athletes are expected to increasingly higher performance. That inevitably leads to a search for ways to meet these expectations. This is a vicious circle.

Gistermiddag heb ik naar enkele toespraken van Noam Chomsky geluisterd, die de bekendste intellectuele criticus is. Zo zegt hij ergens, dat kapoitalistische democratie niet mogelijk is. Het is dan in feite plutocratie: de rijken maken de dienst uit. Zie:

-> link
Triest is ook de cartoon van Hebdo over de aanslagen in Brussel. Uitgerekend Stromae, de bijnaam van Paul van Haver, wordt misbruikt met rondvliegende lichaamsdelen: papa, waar ben je?. Zijn vader was een Rwandees, die tijdens de genocide in 1994 vermoord werd en in stukken gesneden. Zie

-> link

Groeten uit Jerusalem, Louis

Yesterday afternoon I listened to some speeches by Noam Chomsky, who is the best-known intellectual critic. He says somewhere that capitalistic democracy is not possible. It is actually plutocracy: the rich make out the service. See:

-> link
Sad is Hebdo cartoon about the attacks in Brussels. Precisely Stromae, the nickname of Paul van Haver, is being abused with flying body parts: Daddy, where are you ?. His father was a Rwandan, who was killed during the genocide in 1994 and cut into pieces. See

-> link

Greetings from Jerusalem, Louis

© 2016 Louis Bohte

© 2016 Louis Bohtespace:

Advertenties

Reacties zijn gesloten.