538 Setting money aside from tax authorities: “it’s all legal…”

Setting money aside from tax authorities: “it's all legal…”

Setting money aside from tax authorities:
“it’s all legal…”

Jerusalem 10 april 2016

Beste mensen,

Vrede en alle Goeds.

Afgelopen week stond in het teken van de zogeheten Panama papers: over hoe met name rijke mensen hun vermogen onzichtbaar voor de belastingdienst van hun eigen landen maken.

Jerusalem April 10, 2016

Dear friends,

Peace and all good.

Last week was marked by the so-called Panama papers: worry about how especially rich people make their property invisible to the tax authorities in their own countries.

Er is veel verontwaardiging hierover, maar het weerwoord is vooral, dat het allemaal legaal is.
Maar dit is onvoldoende. In januari publiceerde Oxfam, een Britse organisatie, die zich inzet voor ontwikkeling van derde wereld landen, een rapport, waarin zij schreef dat rijke families mondiaal 7,6 biljoen dollar belastingvrij hebben weggezet. Daarmee zouden zij zich minimaal 100 miljard dollar aan gemeenschapsafdrachten besparen. Voor minstens 100 miljard dollar belastingontwijking is crimineel, want met dat geld kan veel gedaan worden voor onderwijs en gezondheidszorg van arme mensen. Ik las van de week, dat 6 van de 10 Filipino’s sterven zonder ooit een dokter gezien te hebben. Zie bijlage ”Zolang we maar gezond zijn’ betekent steeds meer ‘zolang we maar rijk zijn”. Belastingontwijking kost mensenlevens.

Ik schreef al zo’n 4 jaar geleden over de aanleg van een kabel tussen Londen en New York voor alleen financiële transacties voor de prijs van meer dan $300 millioen. Deze kabel zou transacties 0,006 seconden sneller uitvoeren dan de toen bestaande verbinding. Deze investering zou winstgevend moeten zijn. Dit is alleen voorstelbaar, als er geen mens aan te pas komt. Slimme wiskundigen hebben formules bedacht, die dit mogelijk maken. Dit wil zeggen, dat informatie van transacties loopt van computer naar computer, die de transactie analyseert en een andere transactie hierop laat volgen. Wie heeft voor de winst gewerkt?

Het lijkt mij, dat hierbij geen geld van bijvoorbeeld pensioenfondsen in het spel is, maar geld van deze rijke mensen. Dit is voor mij een argument om belasting op dit soort transacties te heffen.

Een filmpje van ruim 4 minuten schetst een beeld van de slachtoffers van de duistere praktijken van het Panamese bedrijf:

There is a lot of outrage about this, but the reply is mainly that it’s all legal.
But this is insufficient. In January published Oxfam, a British organization dedicated to development of third world countries, a report, in which it describes how wealthy families worldwide have set aside 7.6 trillion dollar aside from tax authorities. In this way they would save at least $ 100 billion in community contributions. At least $ 100 billion tax evasion is criminal, because with that money can be done for education and health care for poor people. I read this week that 6 out of 10 Filipinos die without ever having seen a doctor.

538-panama

I wrote about four years ago on the construction of a cable between London and New York for only financial transactions for the price of more than $ 300 million. This cable would carry out transactions 0.006 seconds faster than the then existing connection. This investment should be profitable. This is only conceivable, if there is no human involved. Clever mathematicians have devised formulas that make this possible. This means that information of transactions runs from computer to computer, which analyzes the transaction and another transaction late follow. Who has worked for the profit?

It seems to me that this is not money, for example, from pension funds playing a role, but money from these rich people. This to me is an argument for taxing such transactions.

A movie more than 4 minutes, paints a picture of the victims of the shady practices of the Panamanian company

Afgelopen week stond ook in het teken van het referendum over het associatieverdrag met de Oekraïne, dat dit verdrag duidelijk afwees. Het schijnt, dat er vooral weerstand bestond tegen een mogelijk lidmaatschap van de Oekraïne van de EU, terwijl enkele jaren geleden de EU zo’n lidmaatschap uitsloot.

De uitslag zou een kans kunnen zijn om onze wereld veiliger te maken. Tot zo’n tien jaar geleden wilde Rusland met het Westen samenwerken, maar de reactie was onder leiding van de VS vijandig met alle gevolgen vandien.

Ik ben van de week weer op stap geweest. Dinsdag was ik in Deheisha kamp. Daar sprak ik Shorouq, die over Amal iets moois kon vertellen. Amal laat zien met oud en jong overweg te kunnen. Voor kleine kinderen toont zij zorg. Er was een paar dagen eerder een groep oudere mensen op bezoek. Toen zij weg wilden gaan, vroeg Amal hen te blijven en zij wilde hen thee geven. Zo gebeurde. De mensen bleven zitten en zij zette thee.

De moeder van Mohanad vertelde mij, dat de dag ervoor de elektriciteit in Bethlehem, Ramallah en Hebron vier uur afgesloten was. De reden was, dat vanwege de schuld van de Palestijnse Autoriteit Israël hiertoe was overgegaan.

Woensdag bezocht ik Hadassah. Zij is bezig om een gebeurtenis te organiseren, waarin een tiental gedichten in Hebreeuws, Arabisch en Engels zal worden voorgedragen. Zij vroeg mij commentaar op de uitgekozen gedichten te geven. Dat was dus werk aan de winkel.

Het werd mij duidelijk, dat er een probleem is. De bedoeling is om een bijdrage aan vrede tussen Israëliërs en Palestijnen te leveren. In gesprekken tussen de twee groepen komt dan onvermijdelijk pijn op tafel. Om dit in de hand te houden stelde ik voor, dat bijdrage aan de gesprekken steeds via de voorzitters zou lopen. Mensen uiten hun emoties het best in hun moedertaal, met name Hebreeuws en Arabisch. Dit vraagt discipline. Een ander probleem is, dat de onderliggende pijn bij Joden stoelt op eeuwenlang Europees Christelijk antisemitisme. Maar de Europeanen ontbreken bij deze gebeurtenis.

Donderdag was ik bij de familie Owaineh. Daar had ik de gelegenheid nog te spreken met Alaa en Imad, die respectievelijk in Londen en Parijs wonen.

Alaa vertelde over het beleid van de huidige regering om arme mensen te dwingen hun huurhuis te kopen. Dit is een manier om deze mensen monddood te maken, want mensen met een schuld zullen niet zo gauw in opstand komen.

Imad was nieuwsgierig om meer te weten te komen over de reformatie in Nederland en vroeg mij naar een boek hierover in het Engels of Frans. Dank zij mijn vriendin Roline heb ik hem kunnen doorverwijzen naar de Nederlands hervormde kerk in Parijs naast een link op internet.

De paus heeft zijn conclusies gepubliceerd van de synode over het gezin. Zo zou een conclusie zijn, dat de mensen hun geweten moeten volgen en niet de nadruk op regels leggen. Dat is in lijn met het evangelie, waarin wij uiteindelijk rekenschap moeten afleggen van hoe wij geleefd hebben: Mattheus 25, 40 ev.

Als bijlage stuur ik verder mee: een artikel van Uri Avnery, dat een beeld schetst van hoe gecompliceerd de wereld in het Midden Oosten er nu uitziet.

Verder een artikel over reacties in Israël op het doodschieten van een gewonde Palestijn, die soldaten met een mes aanviel en een artikel in Ha’aretz over de Panama papers.

Een leuke link is er een, die laat zien hoe we met ons kijken misleid kunnen worden: twee stukjes van een modelspoorbaan, die even long zijn of toch niet. Rol naar beneden en kijk:

Last week was also marked by the referendum in the Netherlands on the association agreement with Ukraine that this treaty clearly rejected. It seems that mainly consisted resistance to possible membership of the EU of the Ukraine, while a few years ago the EU ruled out such a membership.

The result could be a chance to make our world safer. Until about ten years ago Russia wanted to cooperate with the West, but the reaction was hostile led by the US with all its consequences.

I went around last week. Tuesday I was in Deheisha camp. I spoke Shorouq, who could tell something beautiful about Amal. Amal shows that she can handle with old and young. For small children she shows care. There was a few days before a group of older people visiting. When they wanted to leave, Amal asked them to stay and she wanted to give them tea. So it happened. People sat and she made tea.

The mother of Mohanad told me that the day before the electricity in Bethlehem, Ramallah and Hebron was closed for four hours. The reason that this happened was that the Palestinian Authority had a debt to Israel.

Wednesday I visited Hadassah. She is trying to organize an event in which a dozen poems in Hebrew, Arabic and English will be presented. She asked me to give comments on the selected poems. That was work to do.

It became clear to me that there is a problem. The aim is to contribute to peace between Israelis and Palestinians. In talks between the two groups then inevitably pain will come on the table.

.rotesters at a /eit She&esh rally in s!""ort of the soldier who killed a .alestinian assailant in Hebron%

Protesters at a /eit She esh rally in support of the soldier who killed a Palestinian assailant in Hebron

To keep this in hand, I suggested that contributions to the conversations would always go through the presidents. People express their emotions the best in their mother tongue, especially Hebrew and Arabic. This requires discipline. Another problem is that the underlying pain of Jews based on centuries European Christian antisemitism. But the Europeans are missing at this event.

Thursday I was at the Owaineh family. I had the opportunity to speak even with Alaa and Imad, who live in London and Paris respectively.

Alaa told about the current government policy to force poor people to buy their rented house. This is a way to make these people silenced, because people with debt are less likely to revolt.

Imad was more curious to learn about the Reformation in the Netherlands and asked me for a book about it in English or French. Thanks to my friend Roline, I could refer him to the Dutch Reformed Church in Paris beside a link on the Internet.

The pope has published the conclusions of the synod on the family. This would be a conclusion that people should follow their conscience and not focus on rules. This is in line with the gospel, which we must pass eventually account for how we have lived: Matthew 25, 40 et seq.

Enclosed I submit further along: an article by Uri Avnery, which paints a picture of how complicated the world in the Middle East looks now.

Furthermore, an article on reactions in Israel to the shooting of a wounded Palestinian who attacked soldiers with a knife and an article in Ha’aretz on the Panama papers.

A nice link there is, that shows how we can be deceived watching us two pieces of a model railway, which are equal long or maybe not. Scroll down and look:

Groeten uit Jerusalem, Louis

Greetings from Jerusalem, Louis

© 2016 Louis Bohte

© 2016 Louis Bohteattachments:

1 Massive Tax Haven Document Leak Exposes Corruption and Crime on Global Scale


View this document on Scribd

back to menu attachments

2 the Hebron Soldier’s Defense is Working – He is Now Every Mother’s Son


View this document on Scribd

back to menu attachments

3 Under the Lime Trees


View this document on Scribd

back to menu attachments

4 ”Zolang We Maar Gezond Zijn’ Betekent Steeds Meer ‘Zolang We Maar Rijk Zijn”


View this document on Scribd

back to menu attachments

space:

Advertenties

Reacties zijn gesloten.