539 what occupation can mean

11.Nuran Balboul

11.Nuran Balboul

Jerusalem 17 april 2016

Beste mensen,

Vrede en alle Goeds.

Twee weken geleden schreef ik over de marathon van Bethlehem en voegde ik een foto toe van Noeran Baboel, die de halve marathon gelopen had, een knappe prestatie van een 15 jarig meisje.

Jerusalem April 17, 2016

Dear friends,

Peace and all Good.

Two weeks ago I wrote about the marathon from Bethlehem and I added a picture of Nuran Baboul who had run the half marathon, an achievement of a 15-year-old girl.

Nu zit zij in de Israëlische gevangenis HaSharon. Hoe kon dit gebeuren?

Afgelopen woendag had zij een examen op school gemaakt en daarna wilde zij met haar tante, een zus van haar overleden vader, naar Jerusalem gaan om wat te kopen. Omdat zij nog 15 is, heeft zij geen identiteitskaart en hoeft geen vergunning aan te vragen om Jerusalem te bezoeken.
Bij de checkpoint aangekomen vroeg een vrouwelijke soldaat om haar ID. die had zij niet. Vervolgens moest zij uitstappen en zich geheel ontkleden. Dit weigerde zij uiteraard. Toen de soldate naar haar toe kwam weerde zij die af.

Hierop riep de soldate: zij heeft een mes. Meteen kwamen soldaten met getrokken machinegeweer. Zij werd gearresteerd. Haar tante ook, maar die werd spoedig vrijgelaten.
Noeran werd naar HaSharon vrouwengevangenis gebracht. ’s Nachts om 2 uur moest zij op een kruk gaan zitten. Iedere keer, dat zij dreigde in te dommelen, werd zij wakker geschud. Zij werd aangevallen om haar vader, Ahmed Balboel, die een Palestijnse verzetsstrijder was en op 12 maart 2008 met drie andere Palestijnen gedood werd. Juist die dag ontmoette ik Noeran en haar moeder Sana voor het eerst.

’s Morgens om 7 uur moest zij in een gevangenenwagen stappen. Daar moest zij blijven tot zij ’s middags om 3 uur naar de rechtbank werd gebracht. In de rechtszaal moest zij plaatsnemen met verstelbare boeien om, die knelden. Vier mannelijk bewakers bewaakten haar.
Tijdens de zitting waren ook haar moeder Sana en haar oudste broer Mohammed erbij. Zij konden met haar praten.

Omdat ik van de gevangeneming hoorde, ben ik vrijdag naar de familie gegaan. Daar hoorde ik het hele verhaal. Noeran heeft een advocaat en die verwacht dat zij in twee dagen weer wordt vrijgelaten. Ik hoop het. Wat je kunt doen is een brief aan de ambassade van Israël sturen met het verzoek haar vrij te laten. Je kunt hierbij ook een foto van haar toevoegen. Zie bijlage.
Deze gebeurtenis laat zien, wat bezetting kan betekenen.

Het bericht over dit gebeuren staat ook op Ma’an News, maar met een verkeerde leeftijd. Noeran is 15 en geen 14. Zie aanhangsel.

Mijn rapper bracht mij op dit spoor. Hij was donderdag jarig en vertelde mij van de gevangenneming van Noeran Balboel.

Now she is in the Israeli Hasharon prison. How could this happen?
Last Wednesday she had an exam at school, and then she wanted to go Jerusalem with her aunt, a sister of her late father to buy something. Because she is 15, she has no identity card and doesn’t need to apply for a permit to visit Jerusalem.
Arrived at the checkpoint a female soldier asked for her ID. she had not. Then she had to get out and to undress completely. She refused, of course. When the soldier came to her she fended it off.

Then the soldier shouted: she has a knife. Immediately the soldiers with machine gun came. She was arrested. Her aunt also, but was soon released.
Nuran was brought to Hasharon female prison. At night at 2 am she had to sit on a stool without backrest. Each time, she threatened to dozing, she was awakened. She was attacked for her father, Ahmed Balboel, who was a Palestinian resistance fighter and was slain with three other Palestinians on March 12, 2008. That very day I met Nuran and her mother Sana for the first time.

In the morning at 7 o’clock she had to step into a prison car. There she had to stay until she’s brought to court at 3 pm. In court she had to take a seat with adjustable cuffs, which pinched. Four male guards guarding her.
During the meeting were also her mother Sana and her oldest brother Mohammed there. They could talk to her.

Because I heard of trapped protection, I went to the family on Friday. I heard the whole story. Nuran has a lawyer and those expected to be released back in two days. I hope so.
This event shows what occupation can mean.
The message of this event is also on Ma’an News, but with the wrong age. Nuran is 15 and not 14. See attachment.

07. Hajj with his portrait made with Arab letters

07. Hajj with his portrait made with Arab letters

My rapper brought me on this track. He celebrated his birthday on Thursday and told me of the imprisonment of Nuran Balboul.

Toen ik naar Jerusalem terugkeerde, kwam ik in contact met een jongeman, Saeed, uit Jerusalem, die op bezoek bij zijn oom in Hebron was geweest. Hij staat voor zijn eindexamen en wil daarna naar Duitsland en de VS, waar een tante van hem woont. Hij noemt zichzelf ook een vluchteling, want hij woonde met zijn familie in een huis in de Joodse wijk in de oude stad, maar zij moesten hun huis verlaten.

Maandag was ik bij de familie AlAzza. Ik zag er weinig kinderen op straat. Ik hoorde, hoe dat kwam. De nacht ervoor rond 1 uur kwamen Israëlische soldaten in het kamp. Naar verluid maakten zij de kinderen wakker en speelden een spel van kat en muis: gooien van stenen en schieten. Er waren geen slachtoffers,

Dinsdag ging de Custos naar Italië. Hij komt weer terug, als het kapittel begint.
Ondertussen wordt het vluchtelingendrama effectief weggepoetst, al heeft de paus gedaan, wat binnen zijn vermogen lag. Wat gebeurt er met de mensen, die van huis en haard verdreven zijn en nergens meer heen kunnen?

Ik heb nog twee artikelen toegevoegd: een over de vluchtelingen crisis en een over sociale media en de derde Intifada.

Groeten uit Jerusalem, Louis

When I returned to Jerusalem, I met a young man, Saeed, from Jerusalem, who had been visiting his uncle in Hebron. He faces his final exams and then want to go to Germany and the US, where an aunt of him lives. He calls himself a refugee, because he lived with his family in a house in the Jewish Quarter in the old city, but they had to abandon their house.

Monday I was at the AlAzza family. I saw few children on the street. I heard why. The night before around 1 am Israeli soldiers arrived at the camp. Reportedly they made the children woke up and played a game of cat and mouse throwing stones and shooting. There were no casualties,
Tuesday Custos went to Italy. He comes back again, as the chapter begins.

Meanwhile, the refugee drama is effectively erased, the Pope has done what was within his ability. What happens to the people who have been driven from their homes and have nowhere else to go?

I added two articles: one on the refugee crisis and an social media and third Intifada.

Greetings from Jerusalem, Louis

4. nederlands body deel 3

© 2016 Louis Bohte

© 2016 Louis Bohte1 Israeli Forces Detain 14-Year-old Girl at Bethlehem Checkpoint

2 Social Media and the Third Intifada, The Inconvenient Truth

3 We Gaan Niet Ten Onder Aan Vluchtelingen

attachments:

1 Israeli Forces Detain 14-Year-old Girl at Bethlehem Checkpointback to menu attachments

<H12 Social Media and the Third Intifada, The Inconvenient Truth
2


back to menu attachments

3 We Gaan Niet Ten Onder Aan Vluchtelingenback to menu attachments

space:

Reacties zijn gesloten.