540 what occupation can mean – week 2

According to Addameer, there are more than 4,520 Palestinians currently in Israeli prisons. (Adalah photo)

According to Addameer, there are more than 4,520 Palestinians currently in Israeli prisons. (Adalah photo)

Nuran Balboul

Nuran Balboul


Jerusalem 24 april 2016
Beste mensen,
Vrede en alle Goeds.
Zoals ik al vreesde, is Noeran Balboel nog steeds in de gevangenis.
Jerusalem April 24, 2016
Dear friends,
Peace and all Good.
As I feared, Nuran Balboul is still in prison.

Het is een typisch Palestijnse gewoonte om mensen naar de mond te praten, ook al is het niet reëel. Ik ben gisteren bij de Balboels op bezoek geweest. Alleen de jongste zoon Mahmoed was thuis, hij probeerde te studeren voor een examen vandaag, maar hij kon moeilijk zijn hoofd erbij houden.

Ik heb Amnesty ingeschakeld. Zij hebben een medewerkster in Israël, die de zaak onderzoekt. Mogelijk wordt het hoofdkantoor in Londen ingeschakeld.

Vorige week zondag bezocht ik Arab, een van de twee dochters van mijn Palestijnse vriend Hamza, die sinds 1965 in Nederland woont. Het was een heel plezierig bezoek met een goed gesprek over allerlei onderwerpen zonder enig taboe. Zij stelde mijn bezoek zeer op prijs.

Die dag gebeurde in Antwerpen iets merkwaardigs. Daar was de jaarlijkse 10 mijl loop. Een man, Mohamed Achahbar (37), die eraan deelnam, werd vlak na de start door vier agenten overmeesterd en twee uur in een cel opgesloten. De reden? Hij was van Marokkaanse afkomst en droeg een baardje. Dat was volgens hem de reden. Zo verziekt raakt onze wereld na de aanslagen in Brussel.
Dit staat in schril contrast met de paus, die na zijn bezoek aan Lesbos aan een vluchtelingenkamp twaalf vluchtelingen meenam, die Moslims zijn. Zie:

It is a typical Palestinian habit to talk to people at the mouth, even if it is not real. Yesterday I visited the Balbouls. Only the youngest son Mahmud was home, he tried to study for an exam today, but he could hardly keep concentrated.

I have enabled Amnesty. They have a worker in Israel, who is investigating the case. Possibly the London headquarters is turned on.

Last Sunday I visited Arab, one of two daughters of my Palestinian friend Hamza, who lives in the Netherlands since 1965. It was a very enjoyable visit having a good conversation on various subjects without any taboo. She appreciated my visit very much.

That day happened in Antwerp something remarkable. There was the annual 10 mile run. A man, Mohamed Achahbar (37), who participated, was just after the start overpowered by four officers and for two hours locked in a cell. The reason? He was of Moroccan descent and wore a beard. That was according to him the reason. So is our world affected after the attacks in Brussels.
This stands in stark contrast to the pope, who took twelve refugees after his visit to Lesvos on a refugee camp who are Muslims. See:

Het is hier goed om eraan te herinneren, dat twee Moslim vrouwen wereldwijd geëerd zijn, namelijk Malala Yousafzai voor haar inzet voor het recht van meisjes en vrouwen op onderwijs en er de Nobelprijs voor de Vrede in 2014 ontving, en Hanan Hroub als beste leraar ter wereld. Zij kreeg afgelopen maand deze onderscheiding.

Voor mij als minderbroeder speelt bovendien mee, dat Franciscus van Assisi in 1219 met de vijfde kruisvaarders meeging naar Damiette in Noord Egypte. Hij deed dit niet om te vechten, maar om tot verzoening met Moslims te komen. Franciscus raakte bevriend met de Sultan van Damiette: Sultan Malik al_Kamil. De Sultan was een neef – oomzegger – van Saladin, die in 1187 Jerusalem veroverde. Zij waren Koerden.

Dit laatst zegt iets over de betekenis van de Koerden in het Midden Oosten en is volgens mij een verklaring voor de opsplitsing van het Koerdische volk in verschillende landen zo’n 100 jaar geleden door Engeland en Frankrijk.

Maandag was er in Jerusalem een aanslag op een bus. De dader kwam uit de buurt van Bethlehem en was een familielid van Sroer Aboe Sroer, die op 12 januari door Israëlische soldaten in Beit Jala was gedood. Het was kennelijk een wraakactie.

Die dag bezocht ik Samia voor haar verjaardag. Dat was gezellig. Ik kwam onderweg een jongeman, Omar tegen, die de marathon gelopen had in 3 uur en 21 minuten. Ik was hem vorige maand een keer tegengekomen, toen hij aan het oefenen was. Ik ken hem vanaf dat hij nog een kind was en hem vaak rondgezwaaid had.

Woensdag bezocht ik Shorouq en Yihya. Daar hoorde ik triest nieuws. Hun oudste zus is gescheiden van haar man. Zij hadden wel 7 kinderen op de wereld gezet, die hier de klos van zijn. Wat ik hoorde, lijkt op een vechtscheiding.

Afgelopen week bleek het gedoe van het beledigen van een bevriend staatshoofd door te zieken onder het mom van vrijheid van meningsuiting. Is het toegestaan, om deze vorm van meningsuiting postpuberaal gedrag te noemen, of niet?

Het is in ieder geval goed om een vergelijking te trekken met eind jaren zestig, toen Geert mak twee honder gulden boete kreeg, omdat hij Johnson, president van de VS een oorlogsmisdadiger volgens (de oorlogstribunalen van) Neurenberg en Tokyo noemde. Dat was toen een zakelijke vergelijking, want talloze Vietnamese burgers zijn toen op bevel van Johnson gedood.

Ik voeg enkele artikelen hieraan toe: een over de wraak van Yezidi vrouwen op ISIS, het laatste bericht van Een Ander Joods Geluid over de situatie in het Midden Oosten en een in memoriam van een van de stichters van deze organisatie, Anneke Jos Mouthaan, een artikel over UNESCO en haar opstelling over de Tempelberg, Bethlehem en Hebron als Palestijns erfgoed en een artikel over de huidige islamofobie, die vergeleken wordt met het antisemitisme in de jaren dertig. Dit deed mijn hoogbejaarde Joodse vriend van bijna 90 al een aantal jaren geleden. Hij verwierp toen al de golf van islamofobie. Hij noemt Moslims neven.

Groeten uit Jerusalem, Louis

It’s good to recall that worldwide two Muslim women honored, namely Malala Yousafzai for her commitment to the rights of girls and women in education and received the Nobel Peace Prize in 2014, and Hanan Hroub as the best teacher in world. She received this award last month.

For me as a friar plays moreover a role that Francis of Assisi went along to Damietta in northern Egypt with the fifth crusaders in 1219. He did this not to fight, but to come to reconciliation with Muslims. Francis became friends with the Sultan of Damietta: Sultan Malik al_Kamil. The Sultan was a nephew of Saladin, who captured Jerusalem in 1187. They were Kurds.

Capture of Damietta by Frisian crusaders.

Capture of Damietta by Frisian crusaders.

This last says something about the importance of the Kurds in the Middle East and in my opinion an explanation for the breakdown of the Kurdish people in different countries about 100 years ago by Britain and France.

Monday there was in Jerusalem, an attack on a bus. The perpetrator came from near Bethlehem and was a relative of Srour Abu Srour, who was slain by Israeli soldiers in Beit Jala on January 12. It was apparently an act of revenge.

That day I visited Samia for her birthday. That was nice. I met a young man on the road, Omar, who had run the marathon in 3 hours and 21 minutes. I had him encountered once when he was practicing. I’ve known him since he was a child and had him often swung around.

Wednesday I visited Shorouq and Yihya. I heard sad news. Their eldest sister is divorced from her husband. They have got 7 children, who will pay the price. What I heard, resembling a messy divorce.

Last week proved the hassle of insulting a friendly head of state by sick people under the guise of freedom of expression. Is it permissible to call this form of expression post adolescent behavior, right?

It is certainly good to draw a comparison with the late sixties, when Geert Mak, a Dutch write from my age, received two hundred guilder fine because he called Johnson, president of the US war criminal according to (war tribunals) Nuremberg and Tokyo said. That was a correct comparison, because many Vietnamese citizens are then slain by order of Johnson.

I add some articles added: one on the revenge of Yezidi women at ISIS, the last message of A Different Jewish Voice on the situation in the Middle East and an obituary of one of the founders of this organization, Anneke Jos Mouthaan an article about UNESCO and its arrangement on the Temple Mount, Bethlehem and Hebron as Palestinian heritage and an article on the current Islamophobia, which is compared with the anti-Semitism in the thirties. This made my elderly Jewish friend of nearly 90 several years ago. He rejected then all the wave of Islamophobia. He calls Muslims cousins.

Greetings from Jerusalem, Louis

© 2016 Louis Bohte

© 2016 Louis Bohte
attachments:

1 Pope Back From Lesbosback to menu attachments

2 UNESCO Says No Jewish History on Temple Mount_ Hebron and Bethlehem ‘Integral Part ofback to menu attachments

3 EAJG


back to menu attachments

4 de Wraak Van de Yezidi-Vrouwenback to menu attachments

5 PVV Moet Duidelijk Maken Wat ‘de-Islamisering’ Isback to menu attachments

space:

Advertenties

Reacties zijn gesloten.