541 ambiguous feelings during a Seder meal

קערת_הסדר

קערת_הסדר – seder plaat

11.Nuran Balboul

Nuran Balboul
what occupation can mean;
in prison week 3

Jerusalem 1 mei 2016

Beste mensen,

Vrede en alle Goeds.

Afgelopen vrijdag ben ik bij de familie van Noeran op bezoek geweest. Zij vertelden mij, dat de zaak van Noeran komende woensdag voorkomt. Het is afwachten, wat dit gaat opleveren.

Jerusalem May 1, 2016

Dear friends,

Peace and all good.

Last Friday I visited the Nuran family. They told me that the cause of Nuran occurs next Wednesday. It remains to be seen what will happen.

Afgelopen dinsdag heb ik voor het eerst deelgenomen aan een seder maaltijd, het Joods paasfeest vierend. Het is een hele ceremonie, waarin de uittocht uit de slavernij in Egypte wordt herdacht. Een Poolse priester, die tijdelijk in onze communiteit is voor promotie onderzoek, vergezelde mij. Ook voor hem was het de eerste keer, dat hij aan een seder maaltijd deelnam.

קערת_הסדר

קערת_הסדר

Ik voelde mij tijdens de maaltijd dubbel. Tijdens de maaltijd wordt altijd een parallel getrokken met een andere, meer actuele situatie van slavernij. Maar een parallel met de situatie van de Palestijnen wordt niet getrokken, terwijl mij dit na aan het hart ligt met Noeran in de gevangenis.

Woensdag bezocht ik Shorouq, maar vanwege veel bezoek, kon ik niet met haar praten. Daarom was ik op zaterdag opnieuw naar haar toegegaan. Zij heeft het niet gemakkelijk, zoals haar hele leven moeilijk is geweest als ongewenst kind.

Woensdag ben ik ook nog naar de familie van Mohanad gegaan. Hij was er niet, maar wel zijn broer Murad. Hij is een leuke knul. Hij nodigde mij op zijn kamer uit, die hij met Mohanad deelt. Hij volgt een tweejarige cursus media.

Gisteren hoorde ik, dat hij met enkele andere jongeren door de Palestijnse Autoriteit was opgepakt en nu in de gevangenis zit. Het fijne weet ik nog niet, maar daar kom ik wel achter.

De afgelopen dagen was het hier druk vanwege het orthodox Paasfeest. Om die reden was donderdag de gardiaan van onze communiteit in de Heilige Grafkerk naar ons klooster gekomen.
Gerard van Buul vertelde mij, dat een medebroeder, die kortgeleden overgestapt was van de Cisterziënzers naar onze orde, naar Italië is gegaan, omdat daar een communiteit is zonder priester. Binnen de opvattingen in de Custodie is zo’n situatie ongewenst en deze man is priester.

In de media is nog steeds veel te doen over de vrijheid van meningsuiting, maar gisteren kwam er in feite in duidelijk voorbeeld naar buiten, hoe de mond snoeren kan werken: Deetman heeft indertijd verhinderd dat de organisatie van wie als kind misbruikt was, ging vragen om een parlementaire enquête.

Bij doorsnee media is het interessant te weten, wat zij niet vermelden. Lange tijd werd verslag gedaan van de banengroei in de VS. Maar niet vermeld wordt, dat mensen daar steeds langer moeten werken om dezelfde levensstandaard te bereiken. Bovendien wordt de suggestie gewerkt, dat het niet erg is om ontslagen te worden, omdat toch steeds meer nieuwe – slechter betaalde – banen bijkomen.

Afgelopen woensdag vond er een triest drama bij de checkpoint van Qalandia plaats. Als ik de gebeurtenis goed analyseer, ging een jonge vrouw van 23 uit de buurt van Ramallah voor het eerst in haar leven naar Jerusalem. Zij was getrouwd had drie kinderen en was in verwachting van een vierde. Haar 16 jarige broer vergezelde haar. Maar – in mijn ogen heel naïef – ging zij niet via de voetgangersweg, maar over de weg naar de checkpoint.

RAMALLAH, PALESTINE -  MAY 24: Artists travelling with the Palestine Festival of Literature (Palest) travel through the Qalandiya checkpoint on May 24, 2015 in Ramallah, Palestine. (Rob Stothard for The Palestine Festival of Literature)

RAMALLAH, PALESTINE – MAY 24: Artists travelling with the Palestine Festival of Literature (Palest) travel through the Qalandiya checkpoint on May 24, 2015 in Ramallah, Palestine. (Rob Stothard for The Palestine Festival of Literature)

Soldaten riepen tegen haar in het Hebreeuws terug te gaan, wat zij niet begreep. Toen werd zij doodgeschoten. Haar broer ging naar haar toe, toen zij al dood op de grond lag. Ook hij werd neergeschoten. Zie bijlage met onderaan een schokkende foto.

Twee weken geleden is bij het vluchtelingenkamp Al Aroub langs de weg naar Hebron een man doodgeschoten, die met een slagersmes soldaten wilde aanvallen.

Van de week trof ik een liedje aan, dat een jonge vrouw geschreven had naar aanleiding van de aanslag op Zaventem. Zie:

Last Tuesday I first attended a Seder meal, the Jewish Easter celebrating. It’s a whole ceremony, which commemorates the exodus from slavery in Egypt. A Polish priest who is temporarily in our community for doctoral research, accompanied me. For him too it was the first time he attended a Seder meal.

I felt ambiguous during the meal. During the meal it is always made a parallel with another, more current situation of slavery. But a parallel is not drawn with the situation of the Palestinians, while this lies to my heart with Nuran in prison.

Wednesday I visited Shorouq, but because of many visitors, I could not talk to her. That’s why I went on Saturday again to see her. It is not easy, as her life has been difficult as unwished child.

Wednesday, I also went to the Mohanad family. He was not there, but his brother Murad. He’s a cute kid. He invited me to his room, which he shares with Mohanad. He follows a two-year course media.

Yesterday I heard that he was arrested by the Palestinian Authority with some other young people, and is now in jail. Fine, I do not know, but I’ll find out.

In recent days there are here many people because of the Orthodox Easter. For that reason, Thursday was the guardian of our community in the Holy Sepulchre came to our monastery.

12. many pilgrims for Orthodox Easter

12. many pilgrims for Orthodox Easter

Gerard van Buul told me that a fellow brother, who had changed recently from the Cistercians to our order, went to Italy, because a community is without a priest. Inside the conceptions in the Custody is such an undesirable situation and this man is a priest.

The media is still much to do about the freedom of speech, but yesterday came in fact in obvious example out how the mouth leads to work: Deetman, who led an inquiry to sexual abuse in the Church in the Netherland, has previously prevented the organization who was abused as a child, to ask to a parliamentary inquiry.

By mainstream media it is interesting to know what they do not mention. Long time record was made of the job growth in the US. But does not mention that people have to work there longer and longer to achieve the same standard of living. Moreover, the suggestion is working, that it is okay to be fired, because still more and more new – lower paid – jobs are available.

Last Wednesday there took place a sad drama at the checkpoint of Qalandia. When I analyze the event well, a young woman of 23 went away from Ramallah for the first time in her life to Jerusalem. She was married had three children and was pregnant from her a fourth. Her 16 year old brother accompanied her. But – in my opinion very naive – she did not go through the foot passenger’s way, but on the road to the checkpoint. Soldiers shouted to her back in Hebrew, which she did not understand. Then she was shot. Her brother went to her when she was lying on the ground dead. He too was shot. See attachment at the bottom with a shocking picture.

Killing Sister and Brother

Killing Sister and Brother

Two weeks ago at the refugee camp Al Aroub along the road to Hebron shot dead a man who wanted to attack soldiers with a butcher knife.

This week I saw a song, which was written by a young woman following the attack on Zaventem. See:

Verder voeg ik als aanhangsel toe: een artikel over een scherpe stijging van het aantal gedetineerde Palestijnse minderjarigen in Israëlische gevangenissen, een artikel over de vrijlating van een 12 jarig Palestijns meisje, dat een aanslag zou hebben willen plegen en een artikel over hoe Washington een aanval lanceert op de zogeheten BRICS (Brazilië, Rusland, India, China en Zuid Afrika). Het betreft de poging om de huidige president van Brazilië af te zetten, hoewel zij niet een verdachte is in het uitdijende corruptie schandaal in Brazilië. De voorzitter van de tweede kamer, die de afzettingsprocedure startte, is wel een verdachte, maar wordt als beloning niet vervolgd. Dit laatste hoorde ik van Gerard van Buul, die 41 jaar in Brazilië gewoond en gewerkt heeft.

Tot slot stuur ik een overzicht van waar bezoekers van mijn → arab generation of peace website zoal vandaan komen.

De groeten uit Jerusalem, Louis

Further I add as attachment to: an article about a sharp rise in the number of imprisoned Palestinian minors in Israeli jails, an article about the release of a 12-year-old Palestinian girl, who would like to carry out an attack and an article on how Washington attack launches on the so-called BRICS (Brazil, Russia, India, China and South Africa). It concerns the attempt to depose the current president of Brazil, although not a suspect in the sprawling corruption scandal in Brazil. The President of the second chamber, which initiated the impeachment, is a suspect, but is not prosecuted as a reward. The last I heard from Gerard van Buul who lived in Brazil 41 years and has worked.

Finally, I submit a list of where my visitors of my → arab generation of peace website come from.

Greetings from Jerusalem, Louis

© 2016 Louis Bohte

© 2016 Louis Bohteattachments:

1 Details Killing Sister and Brotherback to menu attachments

2 Israel Releases 12-Year-old Palestinian Charged With Attempted Manslaughterback to menu attachments

3 Sharp Rise in the Number of Palestinianback to menu attachments

4 Washington Launches Its Attack Against BRICSback to menu attachments

5 Bezoekers/Visitors Websiteback to menu attachments

space:

Advertenties

Reacties zijn gesloten.