542 Nakba

together

together (Debbie Hill)

in prison - week 5

Nuran Balboul in prison – week 5

Jerusalem Pinksteren 2016

Beste mensen,

Vrede en alle Goeds.

Vandaag is het voor de Palestijnen Nakba, de herdenking van de onafhankelijkheid van Israël, die voor de Palestijnen een catastrofe werd.

Jerusalem Pentecost 2016

Dear friends,

Peace and all Good.

Today is for the Palestinian Nakba, the commemoration of the independence of Israel, which became a catastrophe for the Palestinians.

Woensdag vierde Israël haar onafhankelijkheid in 1948. Hoe om te gaan met deze tegengestelde herdenkingen? In Israël zijn er zes scholen, die hand in hand heten, waar Joodse kinderen en Palestijnse kinderen samen les krijgen en waar beide gebeurtenissen een plaats krijgen. Zie een artikel hierover met de volgende link:

On Wednesday, Israel celebrated its independence in 1948. How to deal with these conflicting commemorations? In Israel there are six schools, which are called hand in hand helping where Jewish children and Palestinian children have classes together and where both events have a place. See an article on this subject with the following link:

Op drie mei was mijn vriendin Hadassah jarig. Zij werd 82. Ik heb haar opgezocht. En week later kreeg ik een telefoontje van haar, dat zij in het Hadassah ziekenhuis was opgenomen. Donderdag wilde ik haar opzoeken, maar zij bleek niet in het computerbestand voor te komen. Haar mobiele telefoon deed het niet. Vandag keerde ze weer terug naar huis.

Uit het boek van paus Franciscus en Abraham Skorka wil ik een grap citeren: iemand kwam aanrennen om hulp – door wie werd hij achternagezeten? Door een moordenaar, een dief? Nee, door een middelmatig iemand die macht had… Inderdaad, ongelukkig degenen die moeten leven onder een middelmatig leider die denkt dat hij iets voorstelt.

Ik denk, dat hier het probleem van middelmatige politici speelt. Sommigen worden politicus om het land te dienen, anderen om zich belangrijk te voelen en er zijn mensen, die goed als politicus zouden kunnen functioneren, maar ervan afzien, omdat ze geen zin hebben in allerlei machtsspelletjes.

Gisteren bezocht ik de familie Al Azza, waar Wisam en zijn gezin ook kwamen. Ik was dit keer getuige van een probleem in het kamp. Een man van de andere grootfamilie wilde de vader van Wisam in een probleem trekken, waar hij niets mee te maken door hem te vragen zijn zoon te helpen in de winkel. Er was last van stenen gooiende kinderen. De man zelf was elders. De vader van Wisam weigerde.

Vandaag viert mijn medebroeder Gerard van Buul zijn verjaardag.
Hij is nu 75. Dit betekent, dat hij geen gids meer is en derhalve keert hij deze zomer terug naar Nederland. Hij zal nog wel komende week een groep Braziliaanse medebroeders door het Heilige Land rondleiden. Hij heeft namelijk 41 jaar in Brazilië geleefd en gewerkt.

Uiteraard volgde hij de hele gang van zaken rond de afzetting van de president. Dat heb ik ook gedaan. Er zijn een paar merkwaardige zaken te noemen. Een groot aantal vooraanstaande politici staan onder verdenking van corruptie door de staatsoliemaatschappij Petrobras., maar zij niet. Zij zegt van niets te weten, wat opmerkelijk is, want zij was eerst minister van energie, voordat zij president werd.

De reden voor haar afzetting zou zijn, dat zij de begroting mooier had voorgesteld dan het in werkelijkheid was. Op zich niet verbazingwekkend, want dat gebeurt vaker. In het verleden hadden wij in Nederland gevallen van zogeheten lijken uit de kast na het aantreden van een nieuwe regering. Dan bleek de begroting niet zo mooi te zijn als voorgesteld.

Dan rijst de vraag wat hierachter zit. De economie van Brazilië zit in een crisis, waar het onmiddellijk na de financiële crisis van 2008 geen last van had.

Hier komt bij mij de associatie met Chili naar boven, toen tijdens het bewind van Allende de koperprijs laag was, waarschijnlijk door manipulatie door de VS. Ik vermoed, dat hier ook de hand van de VS achter zit om verlost te zijn van een onafhankelijke Braziliaanse president.

Toeval of niet, maar vrijdag kwam het bericht naar buiten, dat Rusland geknoeid zou hebben met dopingstalen tijden de spelen van 2014. Waarom kwam die Russische directeur juist nu op de proppen met deze bewering, die moeilijk te controleren is. Is het de bedoeling om Rusland te weren van de Olympische Spelen in Rio de Janeiro? Welk belang heeft hij erbij om dit nu te vertellen? Ook hier verdenk ik de VS van betrokkenheid.

Is het anti-Amerikanisme? Nee. Op de eerste plaats wijs ik erop, dat de doorsnee Amerikaan langer moet werken dan 40 jaar geleden om dezelfde levensstandaard te hebben.

Op de tweede plaats wijs ik op Project for the New American Century (Wikipedia) van neoliberalen, die vinden, dat Amerika het recht heeft op grondstoffen uit de hele wereld als beloning voor wat het voor de wereld in de vorige eeuw gedaan heeft. In die hoek zoek ik de daders.

Morgen komt de uitspraak in de zaak van Noeran Balboel. Ik ben benieuwd wat het worden zal.

Ik voeg verder als bijlage toe: twee artikelen rond de Islam. De ene gaat over Islam en mensenrechten. In het andere artikel geeft een Moslim ondankbare radicale Moslims ervan langs.

Groeten uit een heet Jerusalem. Het wordt vandaag 37 graden.

Louis

Op three of May celebrated my friend Hadassah her birthday. She became 82. I went to see her. And a week later I got a call from her that she was in the Hadassah hospital. Thursday I wanted to visit her, but she did not seem to occur in the computer file. Her cell phone was dead. Today she could return home.

From the book by Pope Francis and Abraham Skorka I would like to quote a joke: someone came running for help – by whom he was chased? A murderer, a thief? No, a mediocre one who had power … Indeed, unhappy ones who have to live under a moderate leader who thinks he is presenting something.

I think that here is the problem of mediocre politicians. Some are politician to serve the country, others to feel important and there are people who well could function as a politician, but refrain because they are not interested in all kinds of power games.

Yesterday I visited the family Al Azza, where Wisam and his family came too. I was this time witnessing a problem in the camp. A man of another extended family tried to pull the father of Wisam into a problem where he had nothing to do with by asking him to help his son in the store. He was bothered by stone-throwing children. The man himself was elsewhere. The father of Wisam refused.

Today my fellow brother Gerard van Buul celebrating his birthday. He is now 75. This means that he is no longer guide and therefore he returns this summer to the Netherlands.

Mark Rutte talking with Dutch friar Gerard van Buul

Mark Rutte talking with Dutch friar Gerard van Buul (9 dec. 2013)

He will guide coming week a group of Brazilian confreres for a tour of the Holy Land. He has lived and worked in Brazil for 41 years.

Naturally, he followed all the events surrounding the dismissal of the president. That is what I did. There are peculiar to name a few cases. A big number of prominent politicians are under suspicion of corruption by the state oil company Petrobras. But she did not. She says nothing to know, what is remarkable, because she was first minister of energy before she became president.

The reason would be for her deposition that she had proposed the budget better than it really was. In itself not surprising, because that happens often. In the past, we had cases of so-called bodies from the cabinet after the appointment of a new government in the Netherlands. Then the budget turned out to be not as nice as suggested.

Then the question arises as to what is behind this. Brazil’s economy did not suffer from a crisis, immediately after the 2008 financial crisis.

Here comes me the association with Chile facing up, then during the reign of Allende the copper price was low, probably due to manipulation by the US. I suspect that here also is behind the hand of the US to be rid of an independent Brazilian president.

Coincidence or not, but Friday the news came out that Russia would have tampered with doping samples during the games of 2014. Why the Russian director came just now to come up with this assertion, which is difficult to control. Is the intention to exclude Russia from the Olympic Games in Rio de Janeiro? What interest he has there to tell us this now? Again, I suspect the US involvement.

Is anti-Americanism? No. Firstly, I would point out that the average American has to work more than 40 years ago to have the same standard of living.

Secondly, I would point to Project for the New American Century (Wikipedia) by neoliberals, who think that America has the right for raw materials from around the world as a reward for what it has done in the last century for the world. In that corner I look for the perpetrators.

Tomorrow comes the decision in the case of Nuran Balboul. I wonder what it will be.

I add further attached to two articles about Islam in Dutch language. One is about Islam and human rights. In another article gives a Muslim a blow to ungrateful radical Muslims correcting them in a tough way.

Greetings from a hot Jerusalem. It is today 37 degrees Celsius.

Louis

© 2016 Louis Bohte

© 2016 Louis Bohteattachments:

1 How Do Mixed Jewish-Arab Schools Mark Memorial and Independence Daysback to menu attachments

2 Montasser AlDe’Emeh Aan de ‘Ondankbare, Radicale Moslim’back to menu attachments

3 ‘Hoe Verhoudt de Islam Zich Tot de Mensenrechten’back to menu attachments

space:

Reacties zijn gesloten.