543 Brave girls

10. Amal

10. Amal

in prison - week 6

Nuran Balboul in prison – week 6

Jerusalem 22 mei 2016

Beste mensen,

Vrede en alle Goeds.

Het blijft aanslepen met Noeran Balboul.

Jerusalem May 22, 2016

Dear friends,

Peace and all good.

It continues to drag on with Nuran Balboul.

De uitspraak is een week uitgesteld tot morgen. Ik hoorde van haar oudste broer, dat zij zich kranig weert en zorg toont voor een jonger meisje in de gevangenis.

Vrijdagmiddag aan tafel tegen 1 uur las de oude Custos de benoeming voor van zijn opvolger: → Francesco Patton uit Trente.


Hij is voor iedereen nieuw. Kennelijk vond het generaal bestuur verstandig iemand van buiten te benoemen. Hij werd vorig jaar november genoemd als kandidaat voor de bisschopszetel van Trente.

Ik heb verschillende bezoeken afgelegd. Zo was ik bij vrienden, die ik via een Duits echtpaar heb leren kennen, toen zij hier met een Duitse medebroeder op bezoek waren. Er moest wat opgehelderd worden, want zij regelden de betaling van een particuliere school voor de jongste dochter. Maar nu veranderde zij van school, wat zij in Duitsland niet begrepen. Waar het om draaide, was, dat het meisje alleen naar school moest gaan en weer naar huis. Hierdoor had zij last van sommige jongens onderweg. Zij gaat nu naar een school vlak bij de scholen waar de andere twee kinderen heengaan. Probleem opgelost.

Ik bezocht een ander gezin in een dorp, dat vlak bij de woestijn van Judea ligt. Dat was een prettig bezoek. Een dochter van de familie is lerares Engels. Zij vertelde mij, dat zij in haar eindexamenklas twee leerlinges heeft, die getrouwd zijn en in verwachting zijn. Zo gaat dat hier.

Dan zocht ik Hajj op. Dat werd een leuke verrassing. Hij werkt sinds ruim een week in een restaurant vlak bij de eind/beginhalte van de bus van Jerusalem. Het bleek, dat hij in dat restaurant leuk contact had met twee jonge Nederlandse vrouwen, die voor onderzoek voor hun studie in Bethlehem zijn en werken bij het AEI, waar ik in het begin ook voor gewerkt heb. Helemaal grappig was, dat een van hen uit Kerkrade komt. Ik wist meteen de plaatsnaam in het lokale dialect te noemen: Kiersroaj. Dat kwam goed binnen.

Gisteren bezocht ik Shorouq en Yihya. Daar hoorde ik, dat hun nicht Amal een paar dagen eerder een beker heet water over haar been gekregen had. Ze heeft er een behoorlijke brandwond aan over gehouden, 2e graads verbrand. Zij zou eigenlijk een week rust moeten houden, maar deze week is het precies eindjaars examenweek. Die wil zij toch graag maken. Knap hoe ze doorzet. Wel heeft zij last van de wond bij het lopen. Shorouq was aan het vasten. Wie in de maand voor de Ramadan drie dagen vast, wordt alles wat hij of zij het afgelopen jaar verkeerd gedaan heeft, door Allah vergeven.

Afgelopen maandag kreeg ik een e-mail met onder meer een link voor een documentaire, die mij fascineerde. Het gaat over de achtergrond van mensen, die een rol hebben gespeeld in de financiële crisis van 2008. Het beschrijft hoe psychopathisch karakter van een aantal van hen deze mensen ertoe brengt beslissingen te nemen, waarvan zij de mogelijke gevolgen niet overzien. Zij missen invoelingsvermogen, empathie.

Dit zelfde probleem wordt veroorzaakt door pillen, die je een goed gevoel geven.
In Noord Amerika gebruiken 67,5 millioen mensen deze pillen, zogeheten antidepressiva. Een man vertelt, dat toen zijn moeder stierf een familielid hem aanraadde om zo’n pil te in te nemen. Hij weigerde. Hij rouwde, omdat zijn moeder overleden was. Dat wilde hij zich niet laten afpakken.

Het derde deel gaat over hoe wij zelf kunnen bijdragen aan een betere wereld. De documentaire spreekt de overtuiging uit, dat de meeste mensen goed zijn, maar dat ze passief zijn. We moeten actief worden. Aan het eind volgt een citaat van Albert Einstein:

…The world is a dangerous place to live;
not because of the people who are evil,
but because of the people who don’t do
anything about it…

de link is:

The verdict is a week off until tomorrow. I heard from her eldest brother, that she repels brave and show concern for a younger girl in prison.

Friday afternoon at the table at one o’clock old Custos read the appointment of his successor
→ Francesco Patton of Trent. He is new for everyone. Apparently general board in Rome thought it is wise to appoint someone from outside. He was named last November as a candidate for the bishop of Trent.

I made several visits. So I was with friends who I met by a German couple when they were here on a visit led by a German confrere. Something had to be cleared up, because they arranged the payment of a private school for the youngest daughter. But now they changed schools, what they do not understand. The point is that the girl had to go to school and back home alone. Because of this she suffered from some guys go. She now goes to a school near the schools where passing the other siblings. Problem solved.

I visited another family in a village, which is near the Judean Desert. That was a nice visit. A daughter of the family is English teacher. She told me that in her graduating class she has two students, who are married and pregnant. So here it goes.

Then I looked at Hajj. That was a nice surprise. He works for over a week in a restaurant near the end / beginning of the stop of the bus from Jerusalem. It appeared that he had in that restaurant nice contact with two young Dutch women who are doing research for their studies in Bethlehem and work at AEI, where I worked for at the beginning.

04. two young Dutch women

04. two young Dutch women

It was quite funny, that one of them comes from Kerkrade. I knew immediately called the place name in the local dialect: Kiersroaj. That was well received.

Yesterday I visited Shorouq and Yihya. There I learned that their niece Amal a few days earlier had gotten a cup of hot water over her leg. She burned a heavy burn at about held, 2nd degree. She should really have a rest for a week, but this week is precisely the end of year exam week.

10. Amal

10. Amal

She would still like to make them. How impressive she continues. However, she suffers from the wound, when she walks. Shorouq was fasting. Who stuck in the month of Ramadan for three days, all he or she has done wrong in the past year, will be forgiven by Allah.

Last Monday I received an e-mail including a link to a documentary, which fascinated me. It’s about the background of people who have played a role in the financial crisis of 2008. It describes how psychopathic character of some of them leads to take decisions, which they do not overlook the possible consequences. They lack empathy.

This same problem is caused by pills that make you feel good.
In North America, 67.5 million people use these pills, called antidepressants. One man says that when his mother died, a relative advised him to take such a pill. He refused. He grieved because his mother was deceased. He did not want to steal it.

The third part is about how we can contribute to a better world. The documentary expresses the conviction that most people are good, but they’re passive. We need to be active. At the end is a quote from Albert Einstein:

… The world is a dangerous place to live;
not because of the people who are evil,
but because of the people who do not do
anything about it …

The link is:

Afgelopen donderdag kwamen zo’n 20 broeders uit Brazilië die onder leiding van Gerard van Buul een rondleiding door het Heilige Land krijgen. Ze zijn van zijn provincie. Onder hen is de provinciaal, die een oud-leerling van Gerard is. De eerste nachten slapen zij hier in ons klooster.

Dinsdag ga ik weer naar Haifa voor een laatste onderzoek.

Ik voeg als bijlage toe: een bericht over het huisarrest van een Palestijnse dichteres in Israël vanwege haar gedichten. In september komt zij voor de rechtbank. Verder een bericht van een oud Al Qaida strijder, die jongeren waarschuwt voor Jihadisme, een artikel in Trouw over het Sykes-Picot verdrag van precies 100 jaar geleden, dat de kaart van het Midden Oosten hertekende met veel ellende tot gevolg en een artikel over de vrijlating van een Joodse terrorist in Israël.

Groeten uit Jerusalem, Louis

Last Thursday were about 20 brothers from Brazil who led Gerard Buul take a tour of the Holy Land. They are his province. Among them, the provincial, who was a former pupil of Gerard. The first night they sleep here in our monastery.

Tuesday I go to Haifa for a final examination.

I add as an attachment: a message about the house arrest of a Palestinian poet in Israel because of her poems. In September, she comes to court. Further, an article from an old Al Qaida fighter who warns youth for Jihadism youth in the Dutch newspaper ‘Trouw’, an article about the Sykes-Picot Treaty of exactly 100 years ago that the map of the Middle East redrawed with much distress result and an article on the release of a Jewish terrorist in Israel.

Greetings from Jerusalem, Louis

© 2016 Louis Bohte

© 2016 Louis Bohteattachments:

1 Release Jewish Terrorist Leaderback to menu attachments

2 Arab Poet Can See Neither Rhyme Nor Reason for Her Indictmentback to menu attachments

3 Oud-Al-Qaedastrijder Waarschuwt Jongeren Voor Jihadismeback to menu attachments

4 Trouw Landjepik, Goed Voor Een Eeuw Ellendeback to menu attachments

5 Albert Einsteinback to menu attachments

space:

Advertenties

Reacties zijn gesloten.