544 Nuran (15) shows care for two younger girls in the same prison, where she is

Hedy Epstein protesting the deportation of Haitians

Hedy Epstein protesting the
deportation of Haitians

 Nuran Balboul last Sunday sentenced to four months in prison.


Nuran Balboul last Sunday sentenced to four months in prison.

Jerusalem 29 mei 2016

Beste mensen,

Vrede en alle Goeds.

Noeran Balboel is afgelopen zondag veroordeeld tot vier maanden celstraf.

Jerusalem May 29, 2016

Dear people,

Peace and all good.

Nuran Balboul last Sunday sentenced to four months in prison.

Ik hoorde, dat zij het naar omstandigheden goed maakt. Zij toont zorg voor twee jongere meisjes, die ook in de gevangenis, waar zij verblijft, zitten.

Een bijzondere ervaring voor haar was, dat een keer ’s nachts haar vader, die op 12 maart 2008 door een Israëlisch doodseskader met nog drie andere Palestijnen werd gedood, aan haar verschenen is. Hij heeft haar omhelsd. Ditzelfde was ook haar twee broers overkomen, toen zij in een Israëlische gevangenis zaten.

Ik hoorde dit verhaal, toen ik maandag de familie van Noeran bezocht. Ik merkte, dat zo’n bezoek voor hen belangrijk is als morele ondersteuning.

Afgelopen dinsdag ben ik naar Haifa gegaan voor een laatste medisch onderzoek. Het ging om mogelijke poliepen in mijn darmstelsel. Er is een kleine poliep gevonden. Die is verwijderd. Zo’n poliep kan uitgroeien tot een kankergezwel.
Ik mag over vijf jaar terugkomen.

Ik hoorde, dat de nieuwe custos twee jaar geleden even hier is geweest, toen hij provinciaal van zijn provincie was, nadat een broeder van zijn provincie hier vrij plotseling overleed. Deze broeder was een docent voor broeders hier. Hem wacht hier nu een zware klus, denk ik.

Ik ben alleen nog gisteren weg geweest met een bezoek aan Shorouq en Yihya. Shorouq gaat door een hel, zoals haar hele leven een hel is geweest, geboren als een ongewenst kind. Vervolgens bezocht ik mijn hiphopper Hajj op zijn werkplek, en restaurant. Hij werkt er van ’s morgens 9 uur tot middernacht. Hiervoor verdient hij 12 euro als salaris. Zo gaat het tegenwoordig: geen toekomstperspectief voor jeugd.

Onze wereld lijkt steeds meer op een heksenketel. Het lijkt wel of we stuurloos zijn geworden. Twee tijdperken lijken nu samen te komen: de jaren tachtig van de 19e eeuw met opkomend nationalisme in Europa, die Joden noopten weg te trekken en de jaren dertig van de vorige eeuw met groeiend anti-semitisme.

Mijn hoogbejaarde Joodse vriend van bijna 90 jaar vergeleek al een aantal jaren geleden de huidige islamofobie met het anti-semitisme in die tijd. Hij noemde Moslims zijn neven.

Wat betreft anti-semitisme zouden de groepen in Europa, die zich hieraan bezondigen in de leer kunnen gaan bij Palestijnen, die ik bij herhaling heb horen zeggen, dat zij niets tegen Joden hebben, maar wel tegen Zionisten, omdat zij het land van Palestijnen inpikken. Daarmee gaan overigens de huidige Zionisten in tegen het Zionistisch ideaal uit het midden van de vorige eeuw, die streefden naar een ideale samenleving gebaseerd op socialistische beginselen.

Ook zou het eens goed zijn om te kijken naar een vrouw als Hedy Epstein. Zij is pas geleden overleden. Zij verloor haar familie in Europa door de Shoa. Zij ontsnapte aan de uitroeiing, omdat zij als 14 jarig meisje door haar ouders naar Engeland gestuurd werd, voordat de oorlog in Europa uitbrak. Zij heeft zich steeds tegen de anti-Palestijnse politiek van Israël verzet. Zie haar website

I heard that she is doing well in this circumstances. She shows care for two younger girls, both in the same prison, where she is.

A special experience for her that once in the night her father, who was slain by an Israeli death squad with three other Palestinians on March 12, 2008, appeared to her. He embraced her. The same had happened to her two brothers when they were sitting in an Israeli prison.

I heard this story when I visited the Nuran family on Monday. I knew that such a visit is important to them as moral support.

Last Tuesday I went to Haifa for a final medical examination. It was possible polyps in my intestines. It has been found a small polyp. That has been removed. Such polyps can become a cancerous tumor.
I may come back in five years.

I heard that the new Custos was here shortly two years ago when he was provincial of his province, after a brother of his province died here quite suddenly. This brother was a teacher for brothers here. Awaits him here a tough job, I think.

I’ve only been there off yesterday with a visit to Shorouq and Yihya. Shorouq going through hell, as her life has been hell, born as an unwanted child. Then I visited my rapper Hajj at his workplace, and restaurant. He works from morning 9 am to midnight. For this, he deserves 12 euro salary. So it is today: no future for youth.

17. Mohammed

17. Mohammed

Our world seems more like a cauldron. It seems we have become unmanageable. Two times now seem to converge: the eighties of the 19th century with rising nationalism in Europe, which prompted Jews to pull away and the thirties of the last century with growing anti-Semitism.

My elderly Jewish friend of almost 90 years compared a number of years ago the current Islamophobia to anti-Semitism at that time. He called Muslims his cousins.

Regarding anti-Semitism groups in Europe, which committed this guilty apprenticed to go to Palestinians, who say I have heard repeatedly that they have nothing against Jews, but against Zionists because they steal land from Palestinians. This incidentally will present Zionists against the Zionist ideal from the middle of the last century, who sought an ideal society based on socialist principles.

It would also be good to look at a woman like Hedy Epstein. She is recently deceased. She lost her family in Europe by the Shoa. She escaped the extermination because, as 14-year-old girl was sent by her parents to England before the war broke out in Europe. She has always been opposed to the anti-Palestinian policy of Israel. See her website

Haar verhaal maakt meteen duidelijk, dat niemand de pretentie kan hebben namens alle Joden te spreken. Wie dit doet, probeert anderen met een kritisch geluid monddood te maken, wat tegen de vrijheid van meningsuiting is. Het houdt natuurlijk ook in, dat zulke mensen steunen geen anti-semitisme is.

Deze problemen hangen samen met een zoeken van mensen naar hun identiteit. Wie ben ik? Joden en Moslims kunnen naar concrete zaken verwijzen zoals hun feesten. Maar wiee zijn wij als Europeanen?

Een ander verontrustende ontwikkeling is de discussie rond het Engels referendum over al of niet verlaten van de Europese Unie. De discussie krijgt hysterische trekken, alsof de wereld vergaat bij een Brexit. Dit is een veeg teken. Het lijkt erop, dat leidende figuren op tilt slaan. Dit is voor onze toekomst niet goed.

Een veeg teken is de komende president van de Filippijnen. Hij is meedogenloos van karakter met zijn doodseskaders om de misdaad te bestrijden met meer dan duizend doden als gevolg. Politici hebben er in een land als de Filippijnen er moeite mee om de onderliggende problemen van de misdaad aan te pakken. Dit probleem is in mijn ogen veel breder dan een land als de Filippijnen. Dit vraagt een aparte beschouwing.

Als bijlagen voeg ik toe: een bericht over een pedofielennetwerk in Hollywood, een bericht over verontwaardiging, dat Nederland een campagne tegen de Israëlische politiek tot een vorm van vrijheid van meningsuiting verklaart, een bericht over nederzettingenbeleid van Israël en een bericht, dat het Zionisme van binnenuit wordt bedreigd.

Groeten uit Jerusalem, Louis

Her story immediately makes it clear that no one can have the pretension to speak for all Jews. Those who do this, are trying to make others with a critical voice silenced, which is against the freedom of expression. It also means that support for such people is no anti-Semitism.

These problems are related to a search of people to their identity. Who am I? Jews and Muslims can point to concrete issues such as their celebrations. But who are we as Europeans?

Another worrying development is the discussion about English referendum on whether or not to leave the European Union. The discussion gets hysterical traits, as if the world will end by a Brexit. This is a bad sign. It seems that leading figures going on tilt. This is not good for our future.

A bad omen is the next president of the Philippines. He is relentless in character with his death squads to fight crime with more than a thousand deaths. Politicians have it hard in a country like the Philippines to address the underlying problems of the crime. This problem is in my view much broader than a country like the Philippines. This requires a separate consideration.

If Annexes I add: a message about a paedophile ring in Hollywood, a message of outrage that the Netherlands a campaign against Israeli politics into a form of declared freedom of expression, a message over settlement policy of Israel and a message that Zionism is threatened from inside.

Greetings from Jerusalem, Louis

© 2016 Louis Bohte

© 2016 Louis Bohteattachments:

1 the Zionist Dream is Threatened From Withinback to menu attachments

2 Israeli Policy is Not to Build in West Bank Settlements, Housing Minister Saysback to menu attachments

3 in Huge Blow to Israel, Netherlands Declares BDS ‘Free Speech’back to menu attachments

4 Hollywood Bestaat Uit Een Pedofielennetwerkback to menu attachments

space:

Advertenties

Reacties zijn gesloten.