545 Palestinian loss of land, thanks to unconditional life support from the US, UK, EU and powerful global Zionist lobbies.

Palestinian loss of land 1946 to 2000

Palestinian loss of land 1946 to 2000

Jerusalem 5 juni 2016

Beste mensen,

Vrede en alle Goeds.

Ik wil beginnen met een schokkend bericht, dat ik afgelopen maandag bij teletekst las: ¨ De voormalige dictator van Tsjaad, Hissène Habré, is veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf.

Jerusalem June 5, 2016

Dear friends,

Peace and all good.

I want to start with a shocking message that I read last Monday at Teletext: ¨ The former dictator of Chad, Hissène Habré, was sentenced to life imprisonment.

Hij heeft zich volgens een speciale rechtbank in Senegal schuldig gemaakt aan misdaden tegen de menselijkheid, marteling en seksueel misbruik.

Habré voerde als president (1982-1990) een schrikbewind. Vermoedelijk zijn in
die tijd zo’n 40.000 burgers gedood. Politieke tegenstanders werden zonder
proces gevangengezet of gemarteld.

Habré (73) had indertijd de steun van de VS en Frankrijk. Door hem wapens te
leveren hoopten die dat buurman Kadhafi van Libië in toom gehouden kon worden.¨ Dit is het moreel falliet van westerse mogendheden, zoals de Soviet Unie moreel failliet ging door Tsjecho-Slowakije binnen te vallen op 21 augustus 1968 om een einde aan de Praagse lente te maken.
Zo was in de jaren dertig Hitler een bevriend staatshoofd. Ofwel hoe drijf je de duivel uit met Beëlzebub (Mat. 12 22 ev).

Indertijd waren Reagan en Mitterrand president van de VS en Frankrijk.
Afgelopen donderdag belde ik na lange tijd weer eens mijn vriendin op, die bij het Hooggerechtshof in Washington werkt. Zij moet ’s morgens twee uur reizen om bij haar werk te komen. Haar salaris is even hoog als het in 2010 was. Wel zijn in die tussentijd de belastingen en verzekeringen omhoog gegaan. Deze maand wordt zij 71. Zij moet echter wel door blijven werken, want een pensioen is de helft van haar huidig inkomen.

Die dag bezocht ik de familie van Hajj en daarna Hajj zelf op zijn werk. Daar was ook een van de twee Nederlandse vrouwen, die voor hun studie in Bethlehem zijn.
Toen ik naar het busstation ging, zag ik een groep Israëlische jongelui in het gras zitten vlak bij de omwalling van de oude stad. Enkelen van hen wilden met mij op de foto, waar ik geen bezwaar tegen had.

Er gebeurde ook iets grappigs. Toen ik in de bus naar Bethlehem stapte, betaalde ik met een bankbiljet van 50 shekel. Ik kreeg 73 shekel terug. Hoe kon dit gebeuren? De nieuwe biljetten van 50 shekel hebben deels een groene kleur net als de oude biljetten van 20 shekel. Ik kreeg het gevouwen. Zo kreeg ik 30 shekel teveel. Ik heb dit uiteraard gecorrigeerd.
Maandag ging ik ook naar Bethlehem. Als laatste passagier stapte Jantien in, een Nederlandse verpleegkundige, die met een Palestijnse man is getrouwd en nog steeds in de oude stad met kinderen werkt. Eigenlijk had ze allang willen stoppen, maar haar opvolgster gaf binnen een jaar er de brui aan en nu wacht ze op een nieuwe opvolgster. Zij is ouder dan ik. Ik heb met haar lekker kunnen bijpraten.

In Bethlehem bezocht ik eerst mijn vriend Hanna, die gids is. Hij had weer mooie verhalen te vertellen. Hij krijgt geregeld te maken met Duitse groepen via een Duits bureau. Kort geleden wilde een Israëlische gids hem buiten spel zetten. Hij informeerde de Lutherse dominee in Bethlehem, met wie hij samenwerkt hierover, die het Duitse bureau informeerde. Het bureau stak er een stokje voor. Daarna deed de Israëlische gids poeslief tegen Hanna.

De toeristen, die Hanna kreeg, toonden zich geschokt bij het zien van de muur. De Israëlische gids had hier niets over verteld. Dat deed Hanna zonder zich met politiek in te laten.
Na dit bezoek ging ik bij mijn apotheker in langs om wat bij te praten, waarna ik Jack bezocht. Ook hij had zijn verhalen. Zijn zoon Shoukri gaat een paar maanden naar een plaats in Frankrijk als pianospeler. Hij houdt van muziek.

Gisteravond kwam de plaatsvervanger van de minister generaal hier aan voor de overdracht van de oude naar de nieuwe Custos. Komende week zijn er diverse plechtige intochten, wat maandag begint met de intocht in de oude stad en ons klooster. Hierna volgen nog intochten in de Heilige Graf kerk, het Cenakel, waar Jesus zijn laatste avondmaal hield, Bethlehem, Nazareth en Jaffa. Een heel circus.

Gisteravond sprak ik een Poolse priester, die hier een tijdje verblijft voor zijn promotie onderzoek. Ik had hem meegenomen naar het Joods paasmaal, Pesach, die hij graag wilde meemaken. Zo is hij binnengekomen in de Joodse wereld, waar hij heel blij mee is. Het doet hem zichtbaar goed en hij praat met mij hier graag over. Zo had hij de avond tevoren met een orthodoxe rabbi gesproken tot in de nacht. Hij spreekt Hebreeuws, wat de toegang gemakkelijker maakt.

Als bijlage voeg ik toe: een artikel over Israël’s toekomst, een artikel over het verdwijnen van het politiek midden en ontwikkelingen in de Israëlische regering.

Groeten uit Jerusalem, Louis

He is guilty by a special court in Senegal for crimes against humanity, torture and sexual abuse.

Habré conducted as president (1982-1990) a reign of terror. Presumably in
That time were slain some 40,000 civilians. Political opponents were put in prison without process and tortured.

Habré (73) at the time had the support of the US and France. Through supplying him weapons they hoped that neighbor Gaddafi of Libya held in check could be restrained.¨ This is the morally bankrupt of Western powers like the Soviet Union went morally bankrupt by invading Czechoslovakia on August 21, 1968 to make an end of the Prague Spring.
So it was in the thirties Hitler a friendly head of state. Or how to drive the devil out with Beelzebub (Matt. 12 22 ff).
At that time were Reagan and Mitterrand President of the US and France.

Last Thursday I called again after a long time my friend, who works at the Supreme Court in Washington. She has to travel two hours in the morning to get to her job. Her salary is as high as it was in 2010. However, taxes and insurance gone up in the meantime. This month she is 71. She has, however, to continue to work, because a pension is half of its current income.

12. Hajj and a little guest

12. Hajj and a little guest

That day I visited the family of Hajj, then Hajj himself on his job. There was also one of the two Dutch women, who are for their study in Bethlehem.

When I went to the bus station, I saw a group of Israeli youngsters sitting in the grass near the ramparts of the old city. Some of them wanted me in the picture, which I had no objection.

There is also a funny thing happened. When I got on the bus to Bethlehem, I paid with a banknote of 50 shekels. I got back 73 shekels. How could this happen? The new banknotes of 50 shekels partly have a green color like the old banknotes of 20 shekels. I got it folded. So I got 30 shekels too much. I naturally corrected it.

Monday I also went to Bethlehem. Jantien was the last passenger, who boarded, a Dutch nurse who is married to a Palestinian man and is still working with children in the old town. Actually she wanted to stop long, but her successor stopped within a year and now she is waiting for a new successor. She is older than me. I was able to talk with her.

In Bethlehem I first visited my friend Hannah, who is a guide. He had to tell beautiful stories. He has to deal regularly with German groups through a German agency. Recently an Israeli tour guide wanted to put him out of the game. He informed the Lutheran pastor in Bethlehem, with whom he is working on this, who informed the German desk. The agency put a stop to it. Then the Israeli guide did bland at Hanna.

The tourists, who got Hanna, expressed to be shocked at the sight of the wall. The Israeli guide had told nothing about. Hanna did not engaging in politics.
After this visit gin I along with my pharmacist what to talk to, and I visited Jack. He also had his stories. His son Shoukri take a few months to a place in France as a piano player. He likes music.

Yesterday the deputy of the Minister General came here for the transfer from the old to the new Custos. Next week there are several formal entrance ceremonies, which Monday begins with the entrance into the old town and our monastery. After this follow entrance ceremonies in the Holy Sepulchre Church, the Cenacle, where Jesus held his last supper, Bethlehem, Nazareth and Jaffa. A whole circus.

Last night I spoke to a Polish priest who is staying here for a while for his PhD research. I had taken him to the Jewish Passover, Pesach, he wanted to experience. He is entered in the Jewish world, where he is very happy. It makes him visible well and he talks to me like about here. He had spoken the night before with an Orthodox rabbi into the night. He speaks Hebrew, which make access easier.

As attachment I add: an article about Israel’s future, an article about the disappearance of the political middle and developments in the Israeli government. G

reetings from Jerusalem, Louis

© 2016 Louis Bohte

© 2016 Louis Bohteattachments:

1 Israel’s Future is Terrifyingback to menu attachments

2 Shocks and Crises Leave Israel’s Government Battered and Uncertainback to menu attachments

3 the Center Doesn’t Holdback to menu attachments

space:

Advertenties

Reacties zijn gesloten.