547 The art of loving

Erich Fromm

Erich Fromm

Jerusalem 19 juni 2016

Beste mensen,

Vrede en alle Goeds.

De massale moordpartij in Orlando van een week geleden was ronduit schokkend.

Jerusalem June 19, 2016

Dear friends,

Peace and all good.

The mass killings in Orlando a week ago was downright shocking.

Het doet vele vragen rijzen zoals hoe kunnen we zulke eenzame wolven als Omar Mateen op het spoor komen, voordat het te laat is.

Het is misschien veelzeggend, dat de FBI hem op het spoor was als een mogelijke terrorist, maar niet ontdekte, dat hij een eenzame wolf zou kunnen zijn. Daar was kennelijk geen oog voor.

Hieronder ligt de vraag, hoe het komt, dat in met name de VS, maar ook in andere Westerse landen eenzame wolven voorkomen.
Complicerend is, dat deze man vermoedelijk zelf homo was, maar voortgekomen uit een cultuur, waar homo zijn uit de boze is. Ik denk, dat hierdoor hij schizofrenie heeft ontwikkeld. Dit probleem komt ook in andere culturen voor en is geen kwestie van religie.

Hier bovenop komt de moord op Jo Cox vanwege haar politieke opvatting over Groot Brittanië en de EU. Dit tragisch voorval laat zien, dat een opvatting, dat vrijheid van meningsuiting zou betekenen, dat je alles kunt zeggen, wat voor in de mond komt, onzin is.

Het lijkt mij de moeite waard om het boek van Erich Fromm ‘De gezonde samenleving’ eens te lezen in het Engels: The Sane Society

It raises many questions such as how can these lone wolves like Omar Mateen be traced, before it’s too late.

It is perhaps significant that the FBI was on his trail as a potential terrorist, but not discovered that he could be a lone wolf. There was apparently no regard for.

Here is the question how it is that, particularly in the US, but also in other Western countries, lone wolves occur.

A complicating factor is that the man himself was probably gay, but emerged from a culture where being gay is from the evil. I think that because of this he developed schizophrenia. This problem also occurs in other cultures and is not a matter of religion.

On top of the murder of Jo Cox comes for her political views on the UK and the EU. This tragic incident shows that a view that freedom of speech would mean that you can say everything that occurs in the mouth, is nonsense.
It seems to me worthwhile to read the book ‘The Sane Society’ from Erich Fromm:
The Sane Society

Ik heb weer verschillende Iftar maaltijden genoten. Ik zou dinsdag naar Ramallah gaan, naar Wisam en Abeer en hun twee zoontjes, maar dat werd verplaatst naar Bethlehem. De reden was, dat er problemen waren gerezen met betrekking tot de twee jongste broers van Wisam. Het bleek, dat zij een auto hadden, gereden door Najwan, die een rijbewijs had gehaald. Maar kennelijk uit jaloezie werd die auto gestolen en in de fik gestoken.

Als advocaat maakte Wisam er werk van. De jaloezie komt vermoedelijk voort uit de sterk verbeterde positie van het gezin. Ik had het Wisam mogelijk gemaakt, dat hij rechten kon studeren en nu is hij advocaat, is getrouwd met twee schatten van kinderen en een eigen huis. Hierdoor is het gezin behoorlijk geïsoleerd geraakt. Een kwestie van jaloezie. Indirect ben ik er zo ook bij betrokken. Het grappige was wel, dat mensen in het kamp dachten, dat ik hielp om mensen te bekeren. Dat is niet gebeurd.

Woensdagavond ging ik naar Ramallah naar mijn vriendin Arab en haar gezin. Na de Iftar maaltijd gingen we naar een soort café in de stad, waar we een goed gesprek hadden. Ik kon nog wat opvoedkundige tips geven voor het omgaan met de jongste zoon van bijna 4 jaar. Hij is een slim ventje, die je wel kort moet houden. Ik ben benieuwd, hoe het zal gaan.

16. ready for the Iftar

16. ready for the Iftar

Vrijdag ging ik naar de familie van Shorouq en Yihya. De week ervoor had ik met hun moeder een stevig gesprek, waarbij ik geprobeerd had om de problemen van de moeder los te koppelen van de problemen met Shorouq. Na afloop van het gesprek toen, zei de moeder, dat ik de enige was, die achter haar stond.

Het resultaat liet zich vrijdag zien. Shorouq kon met de twee oudste dochters van haar oudste broer, Amal en Rotaj, naar Jerusalem om aan het vrijdaggebed deel te nemen. Zij zijn er lopend heen gegaan en lopend weer teruggekomen.

Vooral Amal, de oudste nicht was doodmoe. Ik denk, dat het voor haar een indringende ervaring is geweest om met minstens 200.000 mensen op de Dome of the Rock gebeden te hebben.

Shorouq was onthutst te zien, dat nogal wat mannen tijdens het vrijdaggebed aan het slapen waren.

Dezelfde dag wilde Gerard van Buul vrienden in Bethlehem bezoeken. Hij heeft het geweten. Er ging ’s morgens geen bus naar Bethlehem, want die waren allemaal nodig om de mensen uit Bethlehem naar de Al Aqsa moskee te vervoeren. Er was alleen een bus naar de checkpoint, maar niet naar Beit Jala, die hij normaal (en ik ook) gebruikt. Het busstation hier was afgesloten. Hij moest dus een stuk lopen om een bus te kunnen nemen. Bij de checkpoint moest hij door de mensenmenigte zien te komen en een stuk verder doorlopen. Terug was ook een probleem: weer tegen de stroom in.

Het is een duidelijke boodschap, dat Artsen zonder Grenzen geen geld meer van de EU accepteert vanwege het vluchtelingenbeleid. Ik noem het een weigering om zich te prostitueren. Ondertussen: waar zijn de mensen gebleven, die van huis en haard verdreven zijn, maar Europa niet meer binnen kunnen komen?

Groeten uit Jerusalem, Louis

I enjoyed again several Iftar meals. Tuesday I would go to Ramallah to Wisam and Abeer, and their two sons, but it was moved to Bethlehem. The reason was that problems had arisen with regard to the two youngest brothers of Wisam. It turned out that they had a car, driven by Najwan, who had obtained a license. But apparently out of jealousy that car was stolen and torched.

As a lawyer Wisam dealt with this problem. The jealousy presumably stems from the improved position of the family. I had made possible for Wisam that he could study law and now he is a lawyer, is married with two lovely children and a house. This makes the family has become quite isolated. A matter of jealousy. Indirectly, I am so involved too. The funny thing was that people in the camp thought that I helped to convert people. That has not happened.

Wednesday night I went to Ramallah to Arab my friend and her family. After the Iftar meal we went to a kind of cafe in town, where we had a good conversation. I could give some educational tips for dealing with the youngest son of nearly four years. He’s a smart guy, you have to keep short. I wonder how it will go.

15. rice

15. rice

Friday I went to the family of Shorouq and Yihya. The week before I had a hearty conversation with their mother, which I had tried to disconnect the problems of the mother from the problems with Shorouq. After the conversation, the mother said that I was the only one who stood behind her.

The results showed himself on Friday. Shorouq could go with the two eldest daughters of her oldest brother, Amal and Rotaj, to Jerusalem to attend Friday prayers. They are gone by foot and walking come back again.

Especially Amal, the oldest niece was dead tired. I think that for her was an intense experience to have prayed with at least 200,000 people in the Dome of the Rock.

Shorouq was dismayed to see that quite a few men were sleeping during the Friday prayers.

The same day Gerard van Buul wanted to visit friends in Bethlehem. He has known it. In the morning there was no bus to Bethlehem, for they were all required to provide the people of Bethlehem to the Al Aqsa mosque. There was only one bus to the checkpoint, but not to Beit Jala, which he normally used (and I). The bus station was closed here. He had to walk much to catch a bus.

30. waiting for the bus to Bethlehem

30. waiting for the bus to Bethlehem

At the checkpoint, he had to see through the crowd to come and go through a lot further. Back was a problem again against the current stream.

It is a clear message that MSF accepts no money from the EU because of its refugee policy. I call it a refusal to prostitute themselves. Meanwhile, where are the people remained displaced from their homes, but Europe cannot come in?

Greetings from Jerusalem, Louis

© 2016 Louis Bohte

© 2016 Louis Bohtespace:

Advertenties

Reacties zijn gesloten.