548 stuck without charge for further investigation.

UN - glass

UN – glass M.Chagall

Jerusalem 26 juni 2016

Beste mensen,

Vrede en alle Goeds.

Afgelopen dinsdag was ik voor de Iftar uitgenodigd door Sana Balboel, de moeder van Noeran.

Jerusalem June 26, 2016

Dear friends,

Peace and all good.

Last Tuesday I was invited to Iftar by Sana Balboul, the mother of Nuran.

Door de telefoon had ik al gehoord, dat er iets met haar zoons Mohammed en Mahmoed aan de hand was, maar het geluid was zo blikkerig, dat ik niet kon verstaan, wat er precies aan de hand was. Dat hoorde ik nu. Haar beide zoons zijn ook door het Israëlische leger opgepakt en zitten nu vast voor vermoedelijk zes maanden zonder aanklacht voor nader onderzoek.

Dit is op basis van een Engelse wet uit de tijd van het Brits mandaat, die het mogelijk maakt mensen voor zes maanden op te sluiten. Deze opsluiting kan een onbeperkt aantal keren telkens voor zes maanden verlengd worden. Deze wet was bijvoorbeeld tegen Yitzak Rabin gebruikt, die later premier van Israël werd.

Sana is nu helemaal alleen thuis en nogal geïsoleerd. Mensen weten van haar situatie en zijn bang meegesleurd te worden en problemen met Israël te krijgen, als zij contact met haar onderhouden,

De Iftar was georganiseerd door een groep mensen, die families van gevangen Palestijnen ondersteund. Ook de schoonzus van Sana met haar dochter en jongste zoon waren aanwezig. De oudste zoon van de schoonzus zit in een Palestijnse gevangenis om hem te beschermen tegen Israël, zo werd mij verteld.

De Iftar had ook een cultureel aspect. Zo werden gedichten voorgedragen. Een ervan ging over samenwerking tussen Fatah en Hamas.

Na afloop kon ik bij de familie Al Azza slapen. Daar was Wisam met zijn gezin ook. De hele familie was namelijk uitgenodigd door een tante van de vader van Wisam. Dat is een gebruik tijdens de Ramadan. Sommige mensen hebben een drukke agenda met alle bezoeken en tegenbezoeken.

Wisam vertelde mij, dat Da’esh of ISIS aanwezig is in Gaza en in de steden van Palestina. Het is wachten tot zij zich laat horen.

Woensdag had ik Iftar bij een familie op het platteland ten zuidoosten van Beit Sahour. Onderweg, toen we met de groepstaxi al van de hoofdweg waren afgegaan, zag ik een groepje jongelui zitten, van wie één Aboena ofwel pater riep. Die kende mij kennelijk.

Donderdag had ik Iftar bij de familie van Hajj. Iedereen was er, ook de twee zwagers van Hajj en een aankomende zwager plus alle neven en nichten. We zaten aan twee tafels: een voor de vrouwen en kinderen en een voor de mannen, in totaal 24 mensen.

Hajj vertelde mij, dat er een vonk was overgesprongen tussen hem en een van de twee Nederlandse vrouwen, die voor hun studie in Bethlehem waren en die in het restaurant kwamen, waar Hajj werkte. Nu maar zien, wat er ontluiken kan.

Ondertussen wacht Hajj nog steeds op zijn visum voor de VS om in Bolder te kunnen studeren.

Na de Iftar hoorde ik de vader van Hajj discussiëren over de Islam. Hajj vertelde mij, dat zijn vader vindt, dat het paradijs niet alleen voor Moslims is, maar ook voor andere goede mensen: Joden, Christenen enz.

Vrijdag was weer een liturgische dag met het feest van de geboorte van Johannes de Doper, die in Ein Karem wordt gevierd. Het is een dorp, dat tegen Jerusalem ligt aangeplakt en bekend staat om de kunstenaars, die daar wonen, en het Hadassah ziekenhuis met de beroemde ramen van Chagall. Zie

Through the phone I had heard that something was going on with her sons Mohammed and Mahmoud, but the sound was so tinny that I could not understand what was really going on. I heard it now. Her two sons were also arrested by the Israeli army and now stuck for probably six months without charge for further investigation.

This is on the basis of a matching law from the time of the British mandate, which makes it possible to lock people for six months. This confinement unlimited number of times can be extended every time for six months. This law was used, for example against Yitzhak Rabin, later Prime Minister of Israel.

Sana is now all alone at home and rather isolated. People know her situation and are afraid of being caught up and have problems with Israel, as they maintained contact with her,

The Iftar was organized by a group of people who supported families of imprisoned Palestinians. The sister-in-law Sana with her daughter and younger son were present. Her eldest son is in a Palestinian prison to protect him from Israel, so I was told.

The Iftar had also a cultural aspect. So poems were recited. One of them was about cooperation between Fatah and Hamas.

Afterwards I could sleep in the Al Azza family. There Wisam was with his family. The whole family had been invited by an aunt of the father of Wisam. That is a practice during Ramadan. Some people have a busy schedule with all visits and return visits.

Wisam told me that Da’esh or ISIS is present in Gaza and in the cities of Palestine. It is waiting until we will hear from them.

Wednesday I had Iftar with a family in the countryside southeast of Beit Sahour. Along the way, when we were going down all off the main road with the service taxi, I saw a group of youngsters, one of whom called Abouna or Father. He knew me apparently.

Thursday I had Iftar at the Hajj family. Everyone was there, including two brothers-in-law of Hajj and a future brother-in-law plus all the nieces and nephews. We sat at two tables: one for women and children and one for the men, a total of 24 people.

Hajj told me that there was a spark jumped between him and one of the two Dutch women who were in Bethlehem for their studies and who came into the restaurant, where Hajj worked. Let’s see, what can open.

Meanwhile, Hajj is still waiting for his US visa to study in Bolder.

After Iftar, I heard the father of Hajj discussing about Islam. Hajj told me that his father finds, that paradise is not just for Muslims, but also for other good people: Jews, Christians, etc.

Friday was another liturgical day with the celebration of the birth of John the Baptist, which is celebrated in Ein Karem. It is a village that hangs on Jerusalem and famous for the artists who live there, and the Hadassah hospital with the famous Chagall windows. See

De viering was traditioneel met processie naar de geboorteplaats van Johannes en vervolgens een maaltijd met vele mensen. Ik kwam een paar broeders tegen, die ik van mijn tijd in Bethlehem ken.

Tijdens de maaltijd deelde de nieuwe custos mee, dat zijn voorganger Pierbattista Pizzaballa door de paus is benoemd tot apostolisch administrator van Jerusalem onder aanvaarding van de ontslagaanvraag van de huidige patriarch vanwege het bereiken van zijn 75 jarige leeftijd. Hij wordt titulair aartsbisschop van Verde, een voormalig bisdom in West-Turkije. Wellicht wordt hij de nieuwe patriarch, maar daarvoor moet hij eerst tot bisschop gewijd worden.

Opmerkelijk was, dat een jongen van een jaar of 13 naar mij toekwam en mij vroeg een zegen over hem uit te spreken.

Uiteraard is de Brexit het belangrijkste nieuws van afgelopen week. Het verbaasde mij, dat een paar dagen voor het referendum uit het niets positieve geluiden naar boven kwamen. Illusies.

Een positieve kant is volgens mij, dat vermoedelijk de onderhandelingen tussen de VS en de EU over een handelsverdrag voorlopig stil zullen liggen. Die onderhandelingen beogen in mijn ogen het alsnog tot stand brengen van het zogeheten MAI (Multilateral Agreement on Investments), wat 20 jaar geleden mislukte. Zo’n verdrag ondermijnt rechten van arbeiders en houdt bescherming van het milieu tegen, want dat kost bedrijven geld.

Een ander aspect is, dat het oude gezegde van Brittanië van ‘splendid isolation’ weer opgeld doet. Verder is er het probleem, dat de kabel, die drie jaar geleden tussen Londen en New York werd gelegd om geldtransactie 5 millieseconden te versnellen minder rendabel dreigt te worden.

Het belangrijkste is echter, dat het voor politici kennelijk een probleem is om met emoties van mensen om te gaan. De discussie tussen voor- en tegenstanders ging hieraan voorbij. Een ander merkwaardig probleem was het argument van de instroom van vreemdelingen. Een belangrijk deel van de instroom bestaat uit mensen uit het Britse Gemenebest, waar de EU niets mee van doen heeft gehad. Kijk naar het grote aantal mensen uit India, Pakistan en het Caraïbisch gebied in Engeland. Bovendien: Is Groot Brittanië in staat de vacatures te vervullen als alle Europese werkers moeten vertrekken?

Komende donderdag is er in Amsterdam een lezing over gevangen genomen Palestijnse kinderen in Israëlische hechtenis door Mieke Zagt: Nieuwe Achtergracht 170, 1018 WV Amsterdam om 8 uur ’s avonds.

Ik voeg als bijlage toe: een bericht van Brenda Cox, echtgenoot van de vermoorde Jo Cox, een bericht uit Ha’aretz over armoede in (Palestijns) Oost Jerusalem en over een Israëlische vrouw, die dienst weigert en een van de vele berichten over arrestaties door het Israëlische leger in Palestijns gebied.

Aan het begin van de middag overleed hier een medebroeder, 90 jaar oud, afkomstig uit Alessandrië. Hij was een Palestijn. Ik had met hm een hartelijk contact.

Groeten uit Jerusalem, Louis

The celebration was traditional with procession to the birthplace of John and then a meal with many people. I met a few brothers, I know from my time in Bethlehem.
During the meal the new Custos shared note that his predecessor Pierbattista Pizzaballa has been appointed by the Pope as Apostolic Administrator of Jerusalem accepting the resignation of the current patriarch on reaching 75 years of age. He is titular archbishop Verde, a former diocese in western Turkey. Perhaps he will be the new patriarch, but for this he must first be consecrated as bishop.
Remarkably, it came to me a boy of about 13, and asked me to give him a blessing.
Obviously Brexit is the main news last week. It surprised me that a few days before the referendum out of nothing positive noises came up. Illusions.

A positive side is I think that probably the negotiations between the US and the EU will be a temporary halt on a trade agreement. These negotiations aim to my eyes to establish the so-called MAI (Multilateral Agreement on Investments), which failed 20 years ago. Such a treaty undermines workers’ rights and holds environmental protection against, because that costs companies money.

Another aspect is that the old adage of Britain of ‘splendid isolation’ recurs again. Furthermore, there is the problem that the cable, which was laid three years ago, between London and New York to accelerate money transactions 5 milliseconds is likely to be less cost-effective.

The important thing is however, that it is for politicians obviously a problem to deal with people’s emotions. The debate between supporters and opponents passed to this. Another notable problem was the argument of the influx of foreigners. An important part of this influx consists of people from the British Commonwealth, which with the EU had nothing to do. Look at the large number of people from India, Pakistan and the Caribbean in England. Also: Is the UK capable to fulfil the vacancies if all European workers have to leave?

I add as an attachment to a message from Brenda Cox, husband of the murdered Jo Cox, a message from Ha’aretz on poverty in the (Palestinian) East Jerusalem and an Israeli woman who refuses service and one of the many reports of arrests by the Israeli army in Palestinian territory.

At the beginning of the afternoon a confrere, 90 years old passed here away, coming from Alessandria. He was a Palestinian. I had a warm contact with him.
Greetings from Jerusalem, Louis

xxx scheiding – 1 koloms xxx

4. nederlands body deel 3

4. engels body deel 3

+++ scheiding – 1 koloms +++

5. nederlands body deel 4

5. engels body deel 4

+++ scheiding – 1 koloms +++

6. nederlands voet tekst

6. engels voet tekst

© 2016 Louis Bohte

© 2016 Louis Bohteattachments:

1 Four Out of Five East Jerusalemites Live in Poverty, A Sharp Rise Over Past Yearsback to menu attachments

2 I’m in Israeli Military Jail Because I Won’t Collaborate With the Occupationback to menu attachments

3 Israeli Forces Detain 11 Palestinians, Including Slain Fatah Leader’s Sons, In Overnight Raidsback to menu attachments

space:

Reacties zijn gesloten.