549 Ramadan

19. Ramadan lights

19. Ramadan lights

Jerusalem 3 juli 2016

Beste mensen,

Vrede en alle Goeds.

Afgelopen dinsdagmiddag voor de uitgeleide van de overleden medebroeder Eugenio, die 91 was geworden, kwam ik twee broeders in de gang tegen, die ik nog kende van het begin, dat ik in Bethlehem kwam.

Jerusalem July 3, 2016

Dear friends,

Peace and all good.

Last Tuesday before the funeral of the deceased fellow friar Eugenio, who had become 91, I met two brothers in the corridor, who I knew from the beginning that I was in Bethlehem.

De een wees aan de ander hierop. Die ander was Dhyia Azziz, een medebroeder uit Irak, die in NO Syrië gewerkt had en daar tot twee keer toe ontvoerd was en weer vrijgelaten. De volgende morgen heb ik kort met hem gesproken en hij wil hier een vervolg aan geven. Dat kan indringend worden.

Die volgende dag waren er wijdingen van zes broeders tot diaken en een tot priester. Dat leverde een uitgebreid feest op.

Maandag was ik in Deheisha kamp voor Iftar. Daar was o.a. Amal, die mij vroeg, of ik met haar naar Jerusalem wilde gaan na de Ramadan. Zij wil kennelijk graag meer van Jerusalem zien. Ik heb ermee ingestemd, maar het hangt van haar vader af, of dit door kan gaan. Wellicht gaat haar jongere zus Rotaj ook mee.

Dindag ben ik na de uitvaart met broeders uit Bethlehem naar Bethlehem gegaan voor een andere Iftar meegegaan, namelijk bij de familie van Mohanad en Murad.

Donderdag volgde nog een Iftar bij de familie Owaineh. Vermoedelijk is dinsdag de laatste dag van de Ramadan. Tijdens deze Ramadan ben ik zo her en der problemen in gezinnen tegengekomen en heb ik geprobeerd een bijdrage te leveren om ze op te lossen, maar dat is niet eenvoudig. Verschil in cultuur is niet eens het grootste probleem. Maar een enkele keer is er een verbetering opgetreden, waar ik blij mee ben.

Gisteren vierde de Amerikaanse broeders hun onafhankelijkheidsdag, die eigenlijk morgen plaatsvindt. Het is vervroegd, omdat morgen het kapittel begint. Dan is er geen gelegenheid hiervoor.

Afgelopen weekend heeft paus Franciscus voor enige opschudding gezorgd door te zeggen, dat de kerk excuses aan moet bieden aan homoseksuelen, maar ook anderen, die gemarginaliseerd zijn zoals armen en vrouwen en kinderen, die werden uitgebuit.
Dit is een heel andere toon dan in het verleden tegenover met name homoseksuelen. De kern is volgens mij, dat de kerk nooit mensen mag marginaliseren.
Ik vermoed, dat binnen de kerk er wel gereageerd gaat worden op deze uitspraak over met name homoseksuelen. Maar hier wil ik verwijzen naar het scheppingsverhaal, waarin God de mens schiep naar zijn beeld en gelijkenis, mannelijk en vrouwelijk (Genesis 1,27) zonder enige beperking.
Dit betekent ook, dat homoseksuelen, transseksuelen en hermafrodieten geschapen zijn naar Gods beeld en gelijkenis, al vermoed ik, dat degene, die dit opgeschreven heeft, dit niet beseft heeft.

Er kwam nog een ander bericht naar buiten rond homoseksualiteit, namelijk, dat emeritus paus Benedictus in het boek over zijn pausschap, dat in september uitkomt, schrijft over de homolobby in het Vaticaan. Ik denk, dat de marginalisatie van homo’s binnen de kerk een factor is geweest voor de vorming van deze lobby. Het hele verhaal is ingewikkelder.

Dan was er de afschuwelijke aanslag op het vliegveld van Istanboel, via welke ik vorig jaar nog gereisd heb. Ik vrees, dat we nog lang last zullen hebben van de vele cellen van ISIS, die uitgezwermd zijn.

Als bijlage voeg ik toe: een artikel over de reactie van het Israëlische leger op met name de afschuwelijke moord op een 13 jarig meisje in in de nederzetting Kiryat Arba en een reactie op de aanslag in Istanboel.

Van 22 juli tot 10 september ben ik met vakantie in Europa. Wie mij ontvangen wil, laat het mij weten.

Groeten uit Jerusalem, Louis

The one referred the other accordingly. The other was Dhyia Azziz, a confrere from Iraq, who had worked in NE Syria, where he was abducted twice and released. The next morning I briefly talked to him and he wants to give a sequel. That can be intrusive.

That next day there were ordinations of six brothers as deacons and one as priest.

12. two of the six new deacons

12. two of the six new deacons

That produced a sumptuous feast on.

Monday I was in Deheisha camp for Iftar. There was, inter alia, Amal, who asked me if I wanted to go with her to Jerusalem after Ramadan. She would obviously like to see more of Jerusalem. I agreed, but it depends on her father, if it can happen. Perhaps it is also with her younger sister Rotaj.

Tuesday I went after the funeral with brothers from Bethlehem to Bethlehem for another Iftar, namely the family of Mohanad and Murad.

Thursday was followed by an Iftar at the Owaineh family. Presumably Tuesday is the last day of Ramadan.

10. Ramadan lights

10. Ramadan lights

During this Ramadan, I encountered so scattered problems in families, and I tried to contribute some help to solve them, but that is not easy. Difference in culture is not even the biggest problem. But once there has been an improvement, I’m happy with.

Yesterday, the American brothers celebrated their independence day, which actually takes place tomorrow. It is early, because tomorrow the chapter begins. There is no occasion for this.

Last weekend, Pope Francis provide for some commotion by saying that the church should offer apologize to homosexuals, but also others who are marginalized such as the poor, women and children, who were being exploited.
This is a very different tone than in the past compared especially homosexuals. The key seems to me that the church should never marginalize people.
I suspect that there will be some responses within the church on this ruling on homosexuals in particular. But here I want to refer to the story of creation in which God created man in his image and likeness, male and female (Genesis 1:27) without any restriction.
This also means that homosexuals, transsexuals and hermaphrodites are created according to God’s image and likeness, though I suspect that the person who wrote it, did not realize this.

There is another message came out about homosexuality, namely that Emeritus Pope Benedict in the book of his papacy, released in September, writes about the gay lobby in the Vatican. I think that the marginalization of gay people within the church has been a factor in the formation of this lobby. The whole story is more complicated.

Then there was the horrific attack at the airport in Istanbul, through which I have travelled last year. I fear that we will suffer a long time from many cells of ISIS, which have spread.

As attachment I add: an article about the reaction of the Israeli army, in particular the horrific murder of a 13 year old girl in the settlement Kiryat Arba and a reaction to the attack in Istanbul.

Greetings from Jerusalem, Louis

© 2016 Louis Bohte

© 2016 Louis Bohteattachments:

1 Israeli Military Imposes Broad Closure on Hebronback to menu attachments

2 Deze tekst die Ish Ait Hamou na de aanslag in Istanboel schreef raakt vele hartenback to menu attachments

space:

Advertenties

Reacties zijn gesloten.